ochrana udsk ch pr v a pr v det v pr pade ozbrojen ho konfliktu n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A PRÁV DETÍ V PRÍPADE OZBROJENÉHO KONFLIKTU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A PRÁV DETÍ V PRÍPADE OZBROJENÉHO KONFLIKTU - PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on

OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A PRÁV DETÍ V PRÍPADE OZBROJENÉHO KONFLIKTU. Uplatňovanie ľudských práv. Príslušníci OS SR konfrontovaní s realitou ozbroj. Konfliktu a uplatňovaním zásad medzinárodného humanitného práva pri účasti v misiách

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A PRÁV DETÍ V PRÍPADE OZBROJENÉHO KONFLIKTU' - kalona


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uplat ovanie udsk ch pr v
Uplatňovanie ľudských práv
 • Príslušníci OS SR konfrontovaní s realitou ozbroj. Konfliktu a uplatňovaním zásad medzinárodného humanitného práva pri účasti v misiách
 • SR je zmluvnou stranou všetkých medzinárodných ľudskoprávnych dohovorov a dohovorov upravujúcich vedenie ozbrojeného konfliktu a zásady humanitárneho práva
 • SR má povinnosť:
  • Šíriť a dodržiavať zásady týchto zmlúv
  • Zabezpečiť ich uplatňovanie a sankcionovať ich porušenie

Personálny úrad

medzin rodn pr vo udsk ch pr v
Medzinárodné právo ľudských práv
 • Medzinárodné právo ľudských práv (MPLP) – systém ochrany a podpory ľudských práv všetkých ľudí
 • Práva sú neodvolateľné, nepremlčateľné, nezrušiteľné
 • Uplatňované bez rozdielu rasy , pohlavia, viery, majetku, politického presvedčenia
 • Všeobecná deklarácia ľudských práv – prijatá rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 217 A – 10. decembra 1948

Personálny úrad

medzin rodn humanit rne pr vo pr vo ozbrojen ho konfliktu
Medzinárodné humanitárne právoPrávo ozbrojeného konfliktu
 • Medzinárodné humanitné právo (MHP): súbor noriem, ktorých cieľom je z dôvodov ľudskosti obmedziť účinky ozbrojeného konfliktu
 • Chráni civilistov, zdravotnícky personál, zajatcov, chorých a zranených
 • Ukladá povinnosť dodržiavať všetkým zúčastneným stranám

Personálny úrad

medzin rodn humanit rne pr vo pr vo ozbrojen ho konfliktu1
MO SR venuje pozornosť MHP vo výcviku a činnosti OS SR

Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb počas vojny

Dodatkové protokoly k Ženevským dohovorom

Smernica Ministerstva obrany SR č. 119/2008 o príprave v oblasti práva ozbrojeného konfliktu

Dokumenty:

Vojenské humanitné právo. Haagske dohovory v systéme medzinárodného humanitného práva. Knižnica vojenského profesionála. Bratislava 1998, MO SR-VITA

Vedenie ozbrojeného konfliktu. Výber zostavený z Haagskych dohovorov a ďalších medzinárodných zmluvných dokumentov. Bratislava 2004

Vojnové právo. Súhrn pre veliteľa. Bratislava 2003

Fréderic de Mulinen: Príručka vojnového práva pre ozbrojené sily. Bratislava 2005

Právo ozbrojeného konfliktu. Vyučovací súbor pre inštruktorov. Bratislava 2005

Medzinárodné humanitárne právoPrávo ozbrojeného konfliktu

Personálny úrad

pr va det a ozbrojen konflikt
Práva detí a ozbrojený konflikt
 • Deti –najzraniteľnejšia skupina civilného obyvateľstva
 • Dokumenty:
  • Deklarácia práv dieťaťa – rezolúcia Valného zhromaždenia OSN č. 1386 (XIV)
  • Dohovor OSN o právach dieťaťa, Opčné protokoly
  • Dohovor o zákaze a o okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce
  • Európska charta práv dieťaťa
  • Stratégia EÚ v oblasti práv dieťaťa

Personálny úrad

pr va det a ozbrojen konflikt1
Práva detí a ozbrojený konflikt
 • Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch ukladá štátom:
  • Povinnosť uznávať a zabezpečovať dodržiavanie noriem MHP, ktoré sa na deti vzťahujú v prípade ozbrojených konfliktov
  • Urobiť všetky vykonateľné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osoby, ktoré nedosiahli vek 15 rokov sa priamo neúčastnili bojových aktivít
  • Zdržať sa povolávania osôb mladších ako 15 rokov
  • Prijať opatrenia na zabezpečenie ochrany detí
 • Ochranu detí upravuje Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb, čl. 24, 38, 50 a ďalšie a tiež Dodatkové protokoly

Personálny úrad

pr va det a ozbrojen konflikt2
Práva detí a ozbrojený konflikt
 • Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozb. konfliktov (podpísaný 25. 5. 2000) zvýšil vekovú hranicu na 18 rokov
 • Pre SR nadobudol platnosť 7. 8. 2006
  • Minimálny vek pre dobrovoľný odvod upravený zákonom 570/2005 a 346/2005
 • MO SR vypracovalo: Návrh Východiskovej správy k Opčnému protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa

Personálny úrad

pr va det a ozbrojen konflikt3
Práva detí a ozbrojený konflikt
 • Ďalšie zmluvy z oblasti práva ozbrojeného konfliktu a humanitárneho práva:
  • Dodatkový protokol II k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1946 o ochrane obetí ozbrojených konfliktov nemajúcich medzinárodný charakter (Ženeva, 8. júna 1977), publ. pod. č. 168/91 Zb.
  • Dodatkový protokol lII k Ženevským dohovorom o ochrane obetí ozbrojených konfliktov (Ženeva 8. decembra 2005), publ. pod. č. 375/2007 Z.z
  • Dohoda o výsadách a imunitách Medzinárodného trestného súdu (New York, 9. septembra 2004) publ. pod. č. 418/2004 Z.z
  • Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (Rím, 17. júla 1998) publ. Pod. č. 333/2002 Z.z

Personálny úrad

pr va det a ozbrojen konflikt4
Práva detí a ozbrojený konflikt
 • Detský vojak: chlapec/dievča pod 18 rokov
 • Asi 300 000
 • Rôzne dôvody:
  • Pomsta, peniaze, donútenie, únos
 • Okolnosti účasti:
  • Politické, sociálno-ekonomické, sociálno pschologické, technologické
 • Starostlivosť o bývalých detských vojakov
  • Zabezpečenie zákl. potrieb
  • Pátranie po rodine
  • Vzdelávanie pre civilný život
  • Psychosociálne aktivity a začlenenie do nového prostredia

Personálny úrad

trestn zodpovednos
Trestná zodpovednosť
 • MHP stanovuje pravidlá na ochranu obetí, obmedzuje právo aktérov konfliktu používať ľubovoľné metódy na poškodenie protivníka
 • MHP má za cieľ čo najviac obmedziť utrpenie obetí
 • Štáty musia prijať právne predpisy trestajúce porušenie MHP
 • SR
  • Zákon 300/2005 – trestný zákon
  • Zákon 301/2005 – trestný poriadok

Personálny úrad

trestn zodpovednos1
Trestná zodpovednosť
 • Trestný zákon
  • §417 – 435 trestné činy terorizmu, extrémizmu, vojnové trestné činy
  • §426 použitie zakázaného bojového prostriedku
  • §432 – trestná je perzekúcia obyvateľstva
 • SR viazaná Dohovorom o nepremlčateľnosti vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti (podpísaný v 26. novembra 1968 v New Yorku)

Personálny úrad

z ver
Záver
 • Problematika ľudských práv a otázky humanitárneho práva sú stále aktuálne
 • Elementárna orientácia v problematike je nevyhnutnou podmienkou pre plnenie povinností príslušníka OS SR
 • Vyvstáva potreba o týchto otázkach stále hovoriť a pripomínať ich

Personálny úrad