1 / 8

HMP Beratungs GmbH Firmenpräsentation

HMP Beratungs GmbH Firmenpräsentation. Name MA Ort, Datum. HMP Beratungs GmbH Kto sme. Založenie spoločnosti : 1993 Majitelia : 100 % v rakúskom vlastníctve. Priamo vedené partnermi . Riaditelia : Ing. Martin Bayer, Mag. Thomas Schmutzer Počet spolupracovníkov : 15

kael
Download Presentation

HMP Beratungs GmbH Firmenpräsentation

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. HMP Beratungs GmbHFirmenpräsentation Name MA Ort, Datum

  2. HMP Beratungs GmbH Kto sme Založenie spoločnosti:1993 Majitelia:100 % v rakúskom vlastníctve. Priamo vedené partnermi. Riaditelia: Ing. Martin Bayer, Mag. Thomas Schmutzer Počet spolupracovníkov:15 Sídlo a kancelárie:Viedeň, Micheldorfa Bratislava silná sieť európskych partnerov TECHNOLOGICKO – ORGANIZAČNÉ PORADENSTVO Z JEDNEJ RUKY

  3. Unsere ReferenzenKunden und Branchen Komplexné a individuálne vyladené poradenstvo a projektový doprovod od prvej myšlienky po merateľnú úspešnú realizáciu je kľúčom k nášmu úspechu. To môžu potvrdiť naši zákazníci ... TECHNOLOGICKO – ORGANIZAČNÉ PORADENSTVO Z JEDNEJ RUKY

  4. Externé komunikačné procesy Interné komunikačné procesy Customer Experience Design, realizácia a management Zvyšovanie efektivity prostredníctvom optimalizácie informácií a procesov Optimálna integrácia existujúcich a nových spôsobov interakcie Podpora procesov prostredníctvom IT- a TK- riešení Expertní poradcovia na technologickú a organizačnú optimalizáciu procesov Zabezpečenie aktualizovaných konzistentných informácií na všetkých kontaktných miestach Cielené nasadenie„Devices & Services“ z pohľadu zamestnancov a podnikania Náklady na komunikáciu a prevádzkové procesy Optimalizácia operatívnych externých nákladov Optimalizácia prevádzkových a podporných procesov TECHNOLOGICKO – ORGANIZAČNÉ PORADENSTVO Z JEDNEJ RUKY

  5. HMP 5 dobrých dôvodov • Ponúkame technologicko – organizačné poradenstvo z jednej ruky:„bestofboth“ • Počúvame vás a rozumieme požiadavkám vašej branže a porozumieme skutočnostiam vo vašom podniku • Za našu prácu preberieme zodpovednosť. Naši skúsení poradcovia pracujú na partnerskej báze s vašimi špecialistami a vedúcimi pracovníkmi • Doprevadíme vás od myšlienky po úspešnú realizáciu a takýmto spôsobom garantujeme dokázateľné a merateľné úspechy • Urobíme vás úspešnejším a zároveň vám znížime náklady TECHNOLOGICKO – ORGANIZAČNÉ PORADENSTVO Z JEDNEJ RUKY

  6. Externé komunikačné procesy Interné komunikačné procesy expertriporadcovia Náklady na komunikáciu a firemné procesy • Zvýšenie efektivityprostredníctvomoptimalizovanýchinformáciía procesov PodporaprocesovprostredníctvomIT a TK riešení „Devices & Services“ cielené nasadzovanie z podnikateľského a pracovného pohľadu Optimalizácia procesov Zlepšenie a designprocesov a pracovných postupov IKT Stratégia Vytvorenie IKT stratégie na základe organizačných požiadaviek zohľadňujúc existujúcu infraštruktúru a investície New World of Work Vytvorenievízie "pracoviskobudúcnosti" a špecifickejtransformačnejmapy Zabezpečenie informácií Optimalizácia zabezpečenia informácií pozdĺžprocesov a pracovných tokov Infraštruktúra a prenosové technológie Plánovanie infraštruktúry a prenosových technológií založené na aktuálnych a budúcich požiadavkoch Mobilita Zlepšenieprocesovpomocouvhodnýchzariadení a aplikáciíprerôzneskupinyužívateľov Workflow & Knowledgemanagement Modelovanie a špecifikáciepracovnýchpostupov a krokov Podpora pomocou technológií Optimalizáciaprocesov a Pracovnýchpostupovprostredníctvomvyužitianovýchtechnológií Modely pracovných miest Optimalizácia modelov náklady-/prínos vybavenia pracovného miestana splnenie podnikateľských a pracovných požiadavkou TECHNOLOGICKO – ORGANIZAČNÉ PORADENSTVO Z JEDNEJ RUKY

  7. Externé komunikačné procesy Interné komunikačné procesy expertriporadcovia Náklady na komunikáciu a firemné procesy „Customer Experience Design“ realizácia amanagement Zabezpečenieaktuálnych a ucelených informácií na všetkýchkontaktnýchmiestach Optimálnaintegráciaexistujúcicha novýchspôsobovinterakcie Rozumieť očakávaniam zákazníka Mitarbeiter bei dem Einnehmen der Kundensicht unterstützen und dadurch das Service verbessern Touchpoints Identifikácia, analýza a návrhaktívne vytváranie zákazníckychtouchpointov Customer Interaction Center Návrh, plánovanie a vybudovanie kontaktných a servisných centier Procesnýdesign Návrh a nastaveniekomunikačných a podnikovýchprocesovna zákazníkov Data management Koncept konzistentného poskytovania dát a informácií na všetkých kontaktných miestach Multi Channel Management KOnceptkonzistentnejkomunikácie so zákazníkomprostredníctvomrôznychkanálov IKT organizačná realizácia Definíciapožiadaviek na IT a TK systémy, ako ajna organizáciuzákladnýchplánovaných procesov SLA/OLA Management Vypracovanie dohôd medzi poskytovateľom služby a jeho partnermi Automatizácia Optimalizáciazákazníckehoservisupodľa naliehavosti, priority a nákladov TECHNOLOGICKO – ORGANIZAČNÉ PORADENSTVO Z JEDNEJ RUKY

  8. Externé komunikačné procesy Interné komunikačné procesy expertriporadcovia Náklady na komunikáciu a firemné procesy Optimalizácia operatívnych externých nákladov Optimalizáciaprevádzkových a podpornýchprocesov Optimalizácia kontraktov ZníženieIKT nákladovoptimalizáciouzmlúv s poskytovateľmi (dáta, mobilné, pevnélinky, licencie, zabezpečovaciesystémyatď) Prevádzková optimalizácia Optimalizáciainterných a externýchpodpornýchprocesovpomocouetablovanýchmetód a štandardov Management nákladov/výkonov Zníženievnútornýchprevádzkových IKT nákladovpomocou profesionálneho kontrolingu Prevádzkové modely Analýza a posúdeniee rôznychprevádzkovýchmodelov a podporapri realizácii Prevádzkový management rizík Identifikovať, analyzovať a vyhodnotiťriziká a vypracovaniepreventívnychopatrení Dimensionierungsoptimierung ZníženieIKTnákladovprostredníctvomdimenzovania servisov zodpovedajúcich potrebám TECHNOLOGICKO – ORGANIZAČNÉ PORADENSTVO Z JEDNEJ RUKY

More Related