munkav delmi ismeretek l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Munkavédelmi ismeretek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Munkavédelmi ismeretek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 101

Munkavédelmi ismeretek - PowerPoint PPT Presentation


 • 227 Views
 • Uploaded on

Munkavédelmi ismeretek. 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. A törvény célja, az Alkotmányban foglalt elvek alapján:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Munkavédelmi ismeretek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
1993. évi XCIII. Törvénya munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben
 • A törvény célja, az Alkotmányban foglalt elvek alapján:
 • szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében,
 • megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket.
ltal nos rendelkez sek
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 • Munkavédelem:
 • a szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények,
 • továbbá e törvény céljának megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere,
 • valamint mindezek végrehajtása.
 • A munkaegészségügy a munkahigiéne és a foglalkozás-egészségügy szakterületeit foglalja magában
az eg szs get nem vesz lyeztet s biztons gos munkav gz s k vetelm nyei
AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI
 • Általános követelmények
 • Mvt.18. § (1) Munkahely, létesítmény, technológia tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése, továbbá munkaeszköz, anyag, energia, egyéni védőeszköz előállítása, gyártása, tárolása, mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása, importálása, üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelmények megtartásával történhet.
slide5
(2) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése helyett a munkáltató pénzbeli vagy egyéb megváltást a munkavállalónak nem adhat.
 • (3) Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti, és rendelkezik az adott munkaeszközre mint termékre, külön jogszabályban meghatározott megfelelőségi nyilatkozattal, illetve megfelelőségi tanúsítvánnyal.
slide6
(4) Egyéni védőeszközt forgalomba hozni, használatba venni akkor szabad, ha az rendelkezik megfelelőségi nyilatkozattal, illetve típusbizonyítvánnyal. Az egyéni védőeszközök megfelelőségének tanúsítását a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter rendeletében foglaltak szerint kell elvégezni.
 • (5) A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel egyetértésben meghatározza az egyéni védőeszköz megfelelőségi nyilatkozata, típusbizonyítványa kiadásának, valamint az egyéni védőeszközök minőségét biztosító rendszer, továbbá a gyártás minőségbiztosítási rendszere ellenőrzésének részletes szabályait.
slide7
A munkavégzés tárgyi feltételei
 • Mvt.23. § (1) A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát,
 • A veszélyes munkaeszközt, továbbá
 • azt a munkaeszközt, amelynek felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja.
 • Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot – kivéve a veszélyes technológia esetét – szakirányú képzettséggel és
 • munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy (munkabiztonsági szaktevékenység) vagy
 • külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezheti.
 • A veszélyes technológia vizsgálatát szakirányú munkabiztonsági szakértői engedéllyel rendelkező személy végezheti.
slide8
(2) A munkahelyet, az egyéni védőeszközt, a munkaeszközt, a technológiát az üzemeltető munkáltatónak soron kívül ellenőriznie kell, ha
 • az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy
 • ezzel összefüggésben munkabaleset következett be.
 • Az ellenőrzés elvégzéséig annak üzemeltetését, illetve használatát meg kell tiltani.
 • Az ellenőrzés elvégzése – a veszélyeztetés jellegétől függően – munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.
mvt 24 minden munkav llal r sz re biztos tani kell
Mvt.24. § Minden munkavállaló részére biztosítani kell
 • a)megfelelő mennyiségű, az egészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet;
 • b) a munkahely és a munka jellegének megfelelően az öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehetőséget.
 • Mvt.25. § A munkahely és a munka jellegének megfelelően gondoskodni kell a rendről, tisztaságról, a keletkező szennyező anyagok, szennyvíz, hulladék kezeléséről oly módon, hogy veszélyt vagy egészségi ártalmat ne okozzanak és a környezetet ne károsítsák.
slide10
Mvt.26. § A munkahelyen a dolgozók létszámának és a veszély jellegének megfelelő jelző- és riasztóberendezést kell biztosítani.
 • Mvt.26/A. § Az olyan munkahelyen, ahol a veszély jellege indokolja, a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme érdekében biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket kell alkalmazni. Ennek részletes szabályait a munkaügyi miniszter állapítja meg.
 • Mvt.27. § A munkahelyen gondoskodni kell az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges mozgástérről.
slide11
Mvt.28. §(1) Az olyan munkahelyen, ahol be- vagy leesési veszély van, vagy a munkavállalót és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel, vagy más alkalmas módon kell a védelemről gondoskodni.
 • (2) A munkahelyen alkalmazott munkaállás (állvány, pódium, kezelőjárda) kialakítása, elhelyezése, rögzítése feleljen meg a munkavégzés jellegének, a várható igénybevételnek, tegye lehetővé a biztonságos munkavégzést, a szükséges anyagok és eszközök tárolását, a biztonságos közlekedést, fel- és lejutást.
slide12
Mvt.29. § A tárolóhelyeket a tárolt anyagok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak, egymásra hatásának, továbbá a környezetből eredő hatásoknak, illetőleg az anyag emberi egészségre, környezetre gyakorolt hatásának, a rakodás, szállítás és tárolás módjának figyelembevételével kell kialakítani.
 • Mvt.30. § Az energia-, cső- és közműhálózatnak biztonságosan üzemeltethetőnek, kezelhetőnek, karbantarthatónak és azonosíthatónak kell lennie, a villamos szerelvényeknek meg kell felelniük a biztonsági (érintésvédelmi, robbanásbiztonsági stb.) követelményeknek.
slide13
Mvt.31. § A munkahely természetes és mesterséges megvilágítása elégítse ki a munkavégzés jellegének megfelelő világításra vonatkozó követelményeket.
 • Mvt.32. § A munkahelyen a zajhatások és a rezgések, a por és vegyi anyagok, valamint a sugárzások, az alacsonyabb vagy magasabb légköri nyomás nem károsíthatják a munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat, és nem veszélyeztethetik a munkavégzés biztonságát.
 • Mvt.33. § (1) A munkahelyiségben a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét és a veszélyforrásokat figyelembe véve elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget nem károsító levegőt és klímát kell biztosítani.
slide14
(2) Ha az (1) bekezdésben előírt levegő vagy klíma biztosítása műszakilag megoldhatatlan, a munkavállalók egészségének megóvása érdekében szervezési intézkedéseket kell tenni, egyéni védőeszközt alkalmazni, illetőleg védőitalt juttatni.
 • Mvt.34. § A szabadtéri munkahelyen — a munkavégzés jellegének és a munkakörülményeknek megfelelő műszaki megoldásokkal, munkaszervezéssel, egyéni védelemmel, melegedési lehetőséggel, védőitallal — gondoskodni kell a munkavállalók időjárás elleni védelméről.
slide15
Mvt.35. § (1) Munkahely céljára csak olyan építmény alkalmazható, amely megfelelő szerkezetű és szilárdságú.
 • Ilyen építményben az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek és jellegének, az abból fakadó tisztítási feltételeknek megfelelő határoló felületeket, belmagasságot, légtérfogatot, mozgásteret, közlekedési útvonalakat kell kialakítani.
 • (2) Az ablakoknak, tetővilágításoknak és szellőzőberendezéseknek biztonságos módon nyithatónak, zárhatónak, beállíthatónak és rögzíthetőnek kell lenniük, nyitott állapotban nem lehetnek olyan helyzetben, ami veszélyt jelent a munkavállalókra nézve.
slide16
(3) Az átlátszó felületű ajtók, kapuk, falak kitörés elleni védelméről, a veszély felismerésére alkalmas megkülönböztető jelzéséről gondoskodni kell.
 • (4) A lengőajtókat és lengőkapukat átlátszó anyagból kell készíteni, vagy szemmagasságban átlátszó betéttel ellátni.
slide17
Mvt.36. § (1) A munkahely padlózata és közlekedési útjai feleljenek meg:
 • a munkavégzés jellegének és az ebből fakadó tisztítási követelményeknek,
 • a várható legnagyobb igénybevételnek,
 • felületük csúszásmentes, egyenletes, botlás- és billenésmentes legyen.
 • A közlekedési utak szélessége és a szabad magasság tegye lehetővé
 • a gyalogosok és járművek biztonságos közlekedését,
 • a közlekedési utak és pályák melletti biztonságos munkavégzést.
slide18
(2) Az olyan munka- és tárolóhelyiségekben, ahol gyalogos- és járműforgalom van, illetőleg rendszeresen anyagot szállítanak,:
 • a közlekedési, illetőleg az anyagmozgatási útvonalakat meg kell jelölni, vagy el kell választani egymástól.
 • (3) Az elsődlegesen gépjárműforgalom számára szolgáló kapu közvetlen közelében a gyalogosok számára külön ajtót kell biztosítani,:
 • ha a gyalogosok számára nem biztonságos az áthaladás.
slide19
Mvt.37. §A kijáratokat és vészkijáratokat, a kijelölt menekülési utakat szabadon kell tartani.
 • Számuk, méretük, elhelyezésük és megvilágításuk tegye lehetővé a munkahely, a veszélyes terület gyors és biztonságos elhagyását.
 • Vészkijárathoz toló- vagy forgóajtók használata tilos.
 • Vészkijáratot lezárni csak úgy szabad, hogy vészhelyzetben bárki által nyitható legyen.
slide20
Mvt.38. § (1) Azokon a munkahelyeken, ahol az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés dohányzási tilalom elrendelését teszi szükségessé,:
 • külön dohányzóhelyet kell kijelölni.
 • (2) A nemdohányzók védelme érdekében – az (1) bekezdésben foglaltakat nem érintve –
 • gondoskodni kell dohányzóhelyek, dohányzóhelyiségek kijelöléséről,
 • illetőleg a zárt légterű dohányzóhelyeken a folyamatos légcserét biztosító megfelelő műszaki megoldásról.
 • Zárt légterű, több munkavállaló egyidejű tartózkodására szolgáló munkahelyeken – a dohányzás számára kijelölt hely kivételével – nem szabad dohányozni.
slide21
(3) A 16. életévét be nem töltött munkavállaló a munkavégzésre irányuló jogviszonyából származó kötelezettség teljesítése,
 • illetve a munkavégzéssel összefüggő bármely tevékenység során
 • a munkahelyén még a dohányzásra kijelölt helyen sem dohányozhat.
 • Ez a rendelkezés nem érinti a közoktatási intézmény tanulója esetében külön törvény szerint előírt dohányzási korlátozást.
slide22
Mvt.39. § (1) A gép állandó tartozéka a biztonságos használatához szükséges magyar nyelvű üzemeltetési dokumentáció, amelyet:
 • a gyártó, import esetén az importáló, annak hiányában az üzemeltető köteles biztosítani.
 • (2) Amennyiben az adott munkahelyen magyarul nem tudó munkavállaló dolgozik,:
 • a munkáltató a munkavállaló által értett nyelven is köteles biztosítani az üzemeltetési dokumentációt, a veszélyt jelző, tiltó és tájékoztató feliratokat.
az eg szs get nem vesz lyeztet s biztons gos munkav gz s szem lyi felt telei
Az egészséget nem veszélyeztetőés biztonságos munkavégzés személyi feltételei
 • Mvt.49. § (1) A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha
 • — annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik,
 • — foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetőleg a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja,
 • — foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent,
 • — mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, és a munkára — külön jogszabályokban meghatározottak szerint — alkalmasnak bizonyult.
slide24
Az egészségügyi megfelelőségről előzetes és — külön jogszabályban meghatározott munkakörökben — időszakos orvosi vizsgálat alapján kell dönteni.
 • Mvt.50. § A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg,:
 • amelynek ellátására egészségileg alkalmas,
 • rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal.
slide25
Mvt.50/A. § A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalókat a külön jogszabályban foglaltak szerint óvni kell az őket különösen érintő egészségkárosító kockázatoktól.
 • Mvt.51. § (1) A munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos elvégzéséhez megfelelő szakképzettségű és számú munkavállalót kell biztosítani.
 • (2) Ahol veszély fenyeget, egyedül munkát végezni nem szabad, és ilyen helyre csak erre is kiterjedő oktatásban (55. §) részesült munkavállalók léphetnek be.
slide26
(3) Ha a munka a munkavállaló testi épségére, egészségére veszéllyel járhat, a munkaügyi miniszter — a népjóléti miniszterrel és a tevékenység szerinti miniszterrel egyetértésben — előírhatja, hogy azt csak meghatározott szakképzettséggel (képzettséggel), illetőleg gyakorlattal rendelkező személy végezheti.
 • (4) Ha valamely munkát egyidejűleg két vagy több munkavállaló végez,
 • a biztonságos munkavégzés érdekében az egyik munkavállalót meg kell bízni a munka irányításával, és ezt a többiek tudomására kell hozni.
slide27
Mvt.52. § (1) Az iskolarendszerű oktatás, a nevelés keretében
 • a tanulókat és a hallgatókat meg kell ismertetni a biztonságos életvitel, az egészséget nem veszélyeztető
 • és biztonságos munkavégzés alapvető szabályaival.
 • (2) A szakmai képzés keretében kell gondoskodni arról,
 • hogy a résztvevők elsajátítsák a képzettségük alapján betölthető munkakör egészségi és biztonsági követelményeit.
 • A szükséges ismeretanyagot a szakirányítást végző miniszter a munkaügyi és a népjóléti miniszterrel egyetértésben határozza meg.
a munk ltat k s a munkav llal k k teless gei s jogai
A MUNKÁLTATÓK ÉS A MUNKAVÁLLALÓK KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI
 • Mvt.54. §(1) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles figyelembe venni a következő általános követelményeket:
 • a) a veszélyek elkerülése;
 • b) a nem elkerülhető veszélyek értékelése;
 • c) a veszélyek keletkezési helyükön történő leküzdése;
 • d) az emberi tényező figyelembevétele a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és munkafolyamat megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú vagy kötött ütemű munkavégzés időtartamának mérséklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidő beosztására;
slide29
e) a műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazása;
 • f) a veszélyes helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbé veszélyessel;
 • g) egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására;
 • h) a kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest;
 • i) a munkavállalók megfelelő utasításokkal történő ellátása.
slide30
(2) A munkáltató köteles minőségileg,
 • illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat,
 • különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre,
 • veszélyes anyagokra és készítményekre,
 • a munkavállalókat érő terhelésekre,
 • valamint a munkahelyek kialakítására.
 • A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.
slide31
(7)Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles
 • a munkabiztonsági szaktevékenység, a munkaegészségügyi szaktevékenység, ellátására megfelelő képesítéssel rendelkező személyt biztosítani, valamint
 • a) a szükséges utasításokat és tájékoztatást kellő időben a munkavállalónak megadni;
 • b) rendszeresen meggyőződni arról,:
 • hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek,
 • a munkavállalók ismerik, illetve
 • megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket;
slide32
c) a munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve
 • az azzal összefüggő veszélyek figyelembevételével megfelelő munkaeszközöket biztosítani a munkavállalók részére;
 • d) új technológiák bevezetése előtt kellő időben
 • megtárgyalni a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel bevezetésük egészségre és biztonságra kiható következményeit;
 • e) a tudomására jutott rendellenességet, illetve
 • a munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos végzésével kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálni,
 • a szükséges intézkedéseket megtenni,
 • az érintetteket értesíteni, és közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani;
slide33
f) a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén megfelelően eljárni;
 • g) biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát,
 • védőképességét, a kielégítő higiéniés állapotát,
 • a szükséges tisztítását, karbantartását (javítását), pótlását;
 • h)teljes felelősséggel megtenni minden szükséges intézkedést a munkavállalók biztonsága és egészségvédelme érdekében,
 • figyelembe véve a változó körülményeket is, valamint törekedve a munkakörülmények folyamatos javítására.
slide34
Mvt.54/A. § (1) A munkáltató megfelelő intézkedésekkel biztosítja, hogy
 • szükség esetén az elsősegély, az orvosi sürgősségi ellátás,
 • a mentési és a tűzvédelmi feladatok ellátása érdekében haladéktalanul fel lehessen venni a kapcsolatot a külső szolgálatokkal, szervekkel.
 • (2) A munkáltató a külön jogszabályok figyelembevételével köteles
 • megtenni minden indokolt intézkedést veszély esetére a munkahely kiürítésének,
 • továbbá a tűzvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához szükséges,
 • arra alkalmas munkavállalók kijelölése,
 • létszámuk meghatározása, felkészítésük és megfelelő egyéni védőeszközzel való ellátásuk érdekében.
slide35
Mvt.55. § (1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló:
 • a) munkába álláskor,
 • b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor,
 • valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
 • c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
slide36
d) új technológia bevezetésekor elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt
 • rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel,
 • megismerje a szükséges szabályokat,
 • utasításokat és információkat.
 • Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni.
 • Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.
slide37
Mvt.60. § (1)A munkavállaló:
 • csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban,
 • a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával,
 • a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhet munkát.
 • köteles munkatársaival együttműködni,
 • és munkáját úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét
 • és testi épségét ne veszélyeztesse.
 • Így különösen köteles:
 • a) a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni,
 • azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használni,
 • a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni;
slide38
b) az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni;
 • c) a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viselni;
 • d) munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani;
 • e) a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni;
 • f) a részére előírt orvosi — meghatározott körben pályaalkalmassági — vizsgálaton részt venni;
 • g)a veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a munkáltatót azonnal tájékoztatni,
 • a rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a felettesétől;
 • h) a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni.
slide39
(2) A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki,
 • nem távolíthatja el és
 • nem alakíthatja át a biztonsági berendezéseket.
 • (3) A munkavállaló köteles együttműködni a munkáltatóval,
 • az egészséges és biztonságos munkakörnyezet megőrzése érdekében hozott hatósági intézkedések teljesítése,
 • illetőleg a munkáltató veszélyt megszüntető intézkedéseinek végrehajtása során is.
mvt 61 a munkav llal jogosult megk vetelni a munk ltat j t l
Mvt.61. § A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától
 • a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit,
 • a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását;
 • b) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésére bocsátását,
 • a betanuláshoz való lehetőség biztosítását;
 • c) a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések,
 • munka- és védőeszközök,
 • az előírt védőital, valamint tisztálkodószerek és tisztálkodási lehetőség biztosítását.
slide41
Mvt.63. § (1) A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést,
 • ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.
 • Ha a munkáltató utasításának teljesítésével másokat veszélyeztetne közvetlenül és súlyosan, a teljesítését meg kell tagadnia.
 • (2) Az (1) bekezdésben meghatározott veszélyeztetésnek minősül
 • különösen a szükséges védőberendezések,
 • az egyéni védőeszközök működőképtelensége, illetve hiánya.
a munkabalesetek s a foglalkoz si megbeteged sek bejelent se kivizsg l sa s nyilv ntart sa
A MUNKABALESETEK ÉS A FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK BEJELENTÉSE, KIVIZSGÁLÁSA ÉS NYILVÁNTARTÁSA
 • Mvt.64. § (1) A munkabalesetet és a foglalkozási megbetegedést — ideértve a fokozott expozíciós eseteket — be kell jelenteni, ki kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni.
 • (3)A munkáltató a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása során a sérült (megbetegedett) következő személyes adatait rögzíti:
 • név (ideértve a születési nevet is),
 • anyja neve,
 • társadalombiztosítási azonosító jele (taj-száma),
 • születési hely és időpont,
 • nem,
 • állampolgárság,
 • lakóhely (lakcím).
slide43
(4)A munkáltatónak a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és
 • a kivizsgálás eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzítenie.
 • A munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleset körülményeit is tisztázni kell,
 • és annak eredményét nyilvántartásba kell venni.
slide44
Mvt.66. § (1) A sérült, illetőleg a balesetet észlelő személy köteles a balesetet a munkát közvetlenül irányító személynek haladéktalanul jelenteni.
 • (2) A munkáltatónak minden bejelentett, illetve tudomására jutott balesetről meg kell állapítania, hogy munkabalesetnek tekinti-e.
 • Ha nem tekinti munkabalesetnek, akkor erről és a jogorvoslat lehetőségéről a sérültet, halálos baleset esetén a hozzátartozót értesítenie kell.
fogalmak
FOGALMAK
 • 1/A.Baleset: az emberi szervezetet ért olyan
 • egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül,
 • hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.
 • 3. Munkabaleset:
 • az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során
 • vagy azzal összefüggésben éri,
 • annak helyétől és időpontjától
 • és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.
 • A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset,
 • ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés,
 • anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás
 • és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.
slide46
Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset:
 • amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére,
 • illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri,
 • kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.
slide47
Súlyos az a munkabaleset (bányászati munkabaleset), amely:
 • a) a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított egy éven belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette),
 • magzata vagy újszülöttje halálát,
 • önálló életvezetését gátló maradandó károsodását;
 • b) valamely érzékszerv (vagy érzékelőképesség)
 • és a reprodukciós képesség elvesztését,
 • illetve jelentős mértékű károsodását okozta;
 • c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást;
 • d) súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek);
 • e) beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott.
slide48
4. Munkaeszköz:
 • minden gép, készülék, szerszám
 • vagy berendezés, amelyet a munkavégzés során alkalmaznak
 • vagy azzal összefüggésben használnak (kivéve: az egyéni védőeszköz).
 • 5/A. Munkaképtelen: az a munkavállaló,
 • aki a balesettel vagy egészségkárosodással összefüggő és gyógykezelést igénylő állapota miatt munkát nem tud végezni,
 • függetlenül attól, hogy erre az időtartamra táppénzben részesül vagy sem.
slide49
5. Munkahely:
 • minden olyan szabad vagy zárt tér (ideértve a föld alatti létesítményt, a járművet is),
 • ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak.
 • Munkahelynek kell tekinteni a mást nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozó munkavégzési helyét.
 • 6. Munkavállaló: a szervezett munkavégzés keretében munkát végző személy.
slide50
8.Munkáltató:a munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztató.
 • Munkáltatónak kell tekinteni: a munkaerő-kölcsönzés keretében átengedett munka-vállalót kölcsönvevőként foglalkoztatót,
 • a kirendelt munkavállalót foglalkoztatót,
 • a szakképzés keretében gyakorlati oktatást folytatót,
 • valamint a mást nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozót.
 • A társadalmi munka esetén munkáltató a társadalmi munka szervezője.
slide51
8/A.Sérülékeny csoport:
 • az a munkavállalói kategória, amelybe tartozó munkavállalókat testi, lelki adottságaik,
 • állapotuk következtében a munkavégzéssel összefüggő kockázatok fokozottan fenyegetnek,
 • illetve akik maguk is fokozott kockázatot jelenthetnek munkavégzésük során (pl. fiatalkorúak, terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák, idősödők, megváltozott munkaképességűek).
slide52
9.Szervezett munkavégzés:
 • a munkaviszonyban, a közszolgálati, illetve a közalkalmazotti jogviszonyban,
 • szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban,
 • a szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében a szakmai képzési követelmények teljesülése során,
 • továbbá a tanuló szerződés alapján,
 • a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során,
slide53
abüntetés-végrehajtási jogviszonyban (előzetes letartóztatásban, elítéltként), a közigazgatási határozat alapján,
 • a fegyveres erők, a fegyveres szervek (ideértve a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot és más rendvédelmi szervet),
 • a katasztrófavédelem központi és területi szerveinek tagjai által szolgálati viszonyukban,
 • a polgári szolgálatban végzett munka,
 • valamint a munkáltató által kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott társadalmi munka.
slide54
valamint a munkáltató által kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott társadalmi munka.
 • Szervezett munkavégzésnek kell tekinteni
 • a munkavállalót nem foglalkoztató gazdasági társaság természetes személy tagjának személyes közreműködésével végzett munkát is.
slide55
11. Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, munkafolyamat, technológia, amelynél a
 • munkavállalók egészsége, testi épsége
 • megfelelő védelem hiányában súlyos károsító hatásnak lehet kitéve.
 • 12. Veszélyes anyag: minden anyag vagy készítmény, amely fizikai, kémiai vagy biológiai hatása révén veszélyforrást képviselhet, így különösen a
 • robbanó,
 • oxidáló,
 • gyúlékony,
 • sugárzó,
slide56
mérgező,
 • maró,
 • ingerlő,
 • szenzibilizáló,
 • fertőző,
 • rákkeltő,
 • mutagén,
 • teratogén,
 • utódkárosító (beleértve a spontán vetélést, koraszülést és a magzat retardált fejlődését is),
 • egyéb egészségkárosító anyag.
slide57
Veszélyforrás lehet különösen
 • afizikai veszélyforrás, ezen belül a:
 • munkaeszközök, járművek, szállító-, anyagmozgató eszközök, ezek részei, illetve mozgásuk, termékek és anyagok mozgása,
 • szerkezetek egyensúlyának megbomlása,
 • csúszós felületek, éles, sorjás, egyenetlen felületek, szélek és sarkok,
 • tárgyak hőmérséklete,
 • a munkahelynek a föld (padló) szintjéhez viszonyított elhelyezése
 • szintkülönbség,
 • súlytalanság,
slide58
a levegő nyomása, hőmérséklete, nedvességtartalma, ionizációja és áramlása,
 • zaj, rezgés, infra- és ultrahang,
 • világítás,
 • elektromágneses sugárzás vagy tér,
 • részecskesugárzás,
 • elektromos áramköri vagy sztatikus feszültség,
 • aeroszolok és porok a levegőben;
 • a veszélyes anyag (lásd 12. pont);
 • a biológiai veszélyforrás, ezen belül a
 • mikroorganizmus és anyagcsereterméke,
 • makroorganizmus (növény, állat);
 • a fiziológiai, idegrendszeri és pszichés igénybevétel.
slide59
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonságiés egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
 • 3. § Munkaeszközt csak a rendeltetésének megfelelő célra és körülmények között szabad használni.
 • 12. § A munkáltató köteles a munkavállalók munkavégzéséhez olyan munkaeszközt rendelkezésükre bocsátani, amely kialakításában, felépítésében és az alkalmazott védelmi megoldások tekintetében megfelel a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, és alkalmas az adott munkahelyi körülmények közötti – a biztonságot és egészséget nem veszélyeztető – használatra.
 • 13. § A munkáltató a munkaeszközök munkavállalók részére történő kiválasztásánál figyelembe veszi a munkavégzés jellemzőit, lehetséges veszélyeit, a munkakörülményeket és a munkaeszköz használatának kockázatait.
slide60
14. § Ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeit a munkaeszközök használata során nem lehet a munkavállalók számára teljes mértékben biztosítani, a munkáltató biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések szükség szerinti alkalmazásával a kockázatokat minimálisra csökkenti.
 • 15. § A munkáltató megteszi a szükséges karbantartási intézkedéseket annak biztosítására, hogy a munkaeszköz teljes élettartalma alatt feleljen meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek.
 • 16. § (1) A munkavállalót veszélyeztető kockázatok csökkentése érdekében a munkaeszközt úgy kell elhelyezni, felállítani és használni, hogy a mozgó elemek között elegendő hely álljon rendelkezésre, valamennyi felhasznált, illetve előállított energiaforma és anyag biztonságosan kerüljön a munkaeszközhöz, illetve onnan elvezetésre.
slide61
(2) A munkaeszköz felállítását és leszerelését csak biztonságos körülmények között szabad elvégezni, figyelemmel a gyártó által az üzemeltetési dokumentációban meghatározott előírásokra.
 • (3) Azt a munkaeszközt, amelyet a használata alatt villámcsapás érhet, megfelelő berendezés alkalmazásával, illetve intézkedés megtételével e hatástól meg kell védeni.
 • 17. § (1) A munkaeszközt úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy
 • a) a munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat meg lehessen védeni a munkaeszköz kigyulladásától vagy túlhevülésétől, illetve a munkaeszközben keletkező, használt vagy tárolt gáz, por, folyadék, gőz vagy egyéb anyag munkakörnyezetbe történő kijutásától;
 • b) alkalmas legyen a benne keletkező, használt vagy tárolt anyagok robbanásveszélyének megelőzésére;
slide62
c) mind az üzemszerű körülmények, mind meghibásodás esetén biztosítható legyen a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme az áramütés ellen.
 • 18. § (1) A munkaeszközt indítani csak az indító berendezés szándékos működtetésével lehet.
 • Ez vonatkozik
 • – az üzemszünet utáni újraindítás műveletére is, függetlenül attól, hogy az üzemszünet milyen okból következett be;
 • – az üzemállapotok (pl. sebesség, nyomás) jelentős változására is akkor, ha az újraindítás vagy az üzemállapotoknak a jelentős változása az érintett személyekre nézve veszélyt jelent.
 • (2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelmény nem vonatkozik arra az esetre, ha a gép újraindítása, vagy a működési feltételek változása automatikus ciklusok szabályos egymást követő ritmusának a következménye.
slide63
19. § (1) A munkaeszközt jól látható, azonosítható és megfelelő jelzéssel rendelkező kezelőelemmel kell ellátni. A kezelőelemeket lehetőleg a veszélyes téren kívül és olyan módon kell elhelyezni, hogy működésük (ideértve a kezelő akaratától független vagy váratlan működtetést is) ne jelentsen veszélyt.
 • (2) A munkaeszköz kezelőjének a fő kezelőhelyről egyértelműen látnia kell azt, hogy senki sem tartózkodik a veszélyes térben. Ha ez nem lehetséges, automatikusan működő biztonsági jelzést (hangjelzést, illetőleg világító jelzést) kell adni a munkaeszköz elindítása előtt. A vezérlőrendszernek, amely a munkaeszköz kezelője részére biztosítja a szükséges jelzést, biztonságosnak kell lennie, meghibásodása vagy megrongálódása nem idézhet elő veszélyes helyzetet. Lehetővé kell tenni, hogy a kockázatnak kitett munkavállaló, illetve a munkavégzés hatókörében tartózkodó kellő időben elkerülhesse, elháríthassa a munkaeszköz elindítása, illetve leállítása által előidézett veszélyt.
slide64
25. § A munkaeszközöket a munkavállalók biztonsága érdekében el kell látni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges egyértelmű, könnyen észrevehető és a munkavállaló által érthető jelöléssel, illetve figyelmeztető jelzéssel (pl. adattábla, gyártó adatai, kezelőgombok magyar nyelvű feliratai, piktogramok).
 • 26. § (1) Karbantartási műveleteket csak a munkaeszköz leállított állapotában szabad végezni. Ha ez nem lehetséges, megfelelő védőintézkedéseket kell tenni, vagy biztosítani kell, hogy az ilyen műveletek a veszélyes téren kívül elvégezhetők legyenek.
 • (2) A munkaeszközt el kell látni könnyen felismerhető szerkezettel, amellyel le lehet választani az energiaforrásról. Az energia visszatérése, a visszakapcsolás nem jelenthet veszélyt a munkavállalókra.
slide65

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonságiés egészségvédelmi követelményeiről

 • 1. § A rendelet hatálya kiterjed az egyéni védőeszköz munkahelyen történő használatának biztonsági és egészségvédelmi követelményei tekintetében
 • a) minden munkáltatóra, aki az Mvt. 87. §-ának 9. pontja szerinti szervezett munkavégzés (a továbbiakban: szervezett munkavégzés) keretében munkavállalót foglalkoztat,
 • b) az a) pont szerinti munkáltató által foglalkoztatott – ideértve a közhasznú munka végzésére irányuló foglalkoztatást is – munkavállalóra.
slide66
2. § (1) E rendelet alkalmazásában
 • a)egyéni védőeszköz:
 • aa) minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart magánál, hogy az a munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a technológiából eredő kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse, továbbá
 • ab) az eszköz bármely kiegészítése vagy egyéb segédeszköz, amelynek a feladata az aa) pont szerinti cél elérése
 • [a továbbiakban aa) és ab) pontok együtt: védőeszköz];
 • b)expozíció: a munkahelyen jelen lévő és a munkavállalót érő kóroki tényezők mennyiségi meghatározása (az expozíciós koncentráció és az expozíciós idő szorzata).
slide67
(2) Nem minősül védőeszköznek:
 • a) a közönséges munkaruha és az olyan egyenruha, illetve formaruha, amelyet nem a munkavállaló biztonságának és egészségének védelmére terveztek, illetve vizsgáltak;
 • b) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti mentést és betegszállítást végző mentőszolgálatok által használt felszerelések;
 • c) a fegyveres erők és egyéb rendvédelmi szervek által viselt vagy használt védőeszköz;
 • d) a közúti közlekedési eszközökön alkalmazott védőeszköz és védőfelszerelés;
 • e) a sportfelszerelés és sporteszköz;
 • f) az önvédelem vagy elrettentés célját szolgáló felszerelés és eszköz;
 • g) a veszélyek és ártalmak felderítésére és jelzésére szolgáló hordozható készülékek.
slide68
4. § (1) A munkáltató gondoskodik arról, hogy a védőeszköz
 • a) úgy nyújtson védelmet a munkakörnyezeti kockázatokkal szemben, hogy önmaga ne idézzen elő további veszélyt;
 • b) feleljen meg a munkavégzés körülményeinek;
 • c) az ergonómiai követelményeknek és a munkavállaló egészségi állapotának megfeleljen;
 • d) igazítás elvégzése után illeszkedjen viselőjére.
 • (2) Amennyiben egyszerre több kockázat fennállása szükségessé teszi, hogy a munkavállaló egy időben több védőeszközt használjon, ezeknek a védőeszközöknek összeillőknek és hatékonyaknak kell lenniük a fennálló kockázatokkal szemben.
slide69
(2) Amennyiben egyszerre több kockázat fennállása szükségessé teszi, hogy a munkavállaló egy időben több védőeszközt használjon, ezeknek a védőeszközöknek összeillőknek és hatékonyaknak kell lenniük a fennálló kockázatokkal szemben.
 • (4) A védőeszköz személyes használatra szolgál, kihordási ideje nincs. Amennyiben a munkavégzés körülményei megkívánják, hogy valamely védőeszközt ne csak egy személy, hanem többen is használjanak, megfelelő intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy az ilyen használat ne jelentsen egészségügyi vagy higiénés kockázatot a használók számára.
slide70
(5) A védőeszközt a munkáltató ingyenesen biztosítja, továbbá karbantartás, tisztítás, javítás vagy csere útján gondoskodik arról, hogy a védőeszköz használható, valamint megfelelő higiénés állapotban legyen.
 • 7. § A védelmi képességét vesztett védőeszköz tovább nem használható. Az elhasználódott védőeszközt hulladékként, a külön jogszabályban meghatározott esetekben veszélyes hulladékként kell kezelni.
 • 8. § (1) A munkavállaló a védőeszköz használatáról érvényesen nem mondhat le.
 • (2) A munkavállaló a védőeszközt nem viheti el a munkahelyéről, kivéve, ha a munkáltató engedélyezte annak elvitelét, amennyiben
 • a) a munkavégzés helye változó és a munkáltató más módon nem tudja biztosítani a védőeszközt a munkavállaló számára,
 • b) a védőeszköz elvitele közegészségügyi szabályokba nem ütközik.
slide71
27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
 • Értelmező rendelkezések
 • a)foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás,
 • aa) amely a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai-, kémiai-, biológiai-, pszichoszociális- és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza,
 • ab) illetve amely a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye;
slide72
b)fokozott expozíció: a munkavállaló szervezetében a munkavégzés során a foglalkozás gyakorlása közben vagy azzal összefüggésben az 1. számú mellékletben meghatározott biológiai határértékeket meghaladó koncentrációja vagy mértéke, illetve zaj esetében 4000 Hz-en a 30 dB halláscsökkenés bármely fülön;
 • c)biológiai expozíciós (hatás) mutató: azok a paraméterek, amelyekkel a vegyi anyagok és a szervezet közötti kölcsönhatások mennyiségileg jellemezhetők;
 • d)bejelentő orvos: bármely orvosi gyakorlatot folytató orvos, aki a foglalkozási megbetegedést (fokozott expozíciót) megállapította;
slide73
e) különösen bonyolult eset;
 • ea) ha mintavétel és laboratóriumi vizsgálatok vagy mérések elvégzése szükséges,
 • eb) a munkavállaló részvételi jogainak érvényesítése érdekében a vizsgálatokba történő bevonása;
 • f) halálos foglalkozási megbetegedés: olyan halálhoz vezető megbetegedés, ahol a halál oka a foglalkozási megbetegedés vagy annak szövődménye.
a foglalkoz si betegs gek s fokozott expoz ci k bejelent se
A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciók bejelentése
 • 3. § (1)Az orvosi tevékenység körében észlelt, a 2. számú mellékletben szereplő foglalkozási betegséget, foglakozási eredetű heveny vagy idült mérgezést (a továbbiakban: foglalkozási betegség), valamint az 1. számú mellékletben szereplő vegyi anyagok, továbbá zaj okozta fokozott expozíciós esetet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak (a továbbiakban: ÁNTSZ) a munkáltató székhelye szerint illetékes városi (fővárosi kerületi) intézetéhez (a továbbiakban: városi intézet) be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és elfogadásuk esetén nyilvántartásba kell venni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést a 3. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével

 • a) a foglalkozási betegség kórisméjét megállapító orvosnak a diagnózis felállítását követő 24 órán belül,
slide75
b) halálos kimenetelű illetőleg ugyanazon munkahelyen 5, vagy több munkavállalót érintő azonos, egy időben kialakult heveny (a továbbiakban tömeges) foglalkozási betegség esetén az elsőként észlelő orvosnak szóban azonnal és írásban legkésőbb 24 órán belül,
 • c) fokozott expozíció esetén az érintett személyt vizsgálatra beküldő foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának a lelet kézhezvételétől számított 24 órán belül bejelentőlapon kell megtennie.
 • (3) A bejelentést meg kell ismételni, ha a korábban keresőképesként bejelentett személy keresőképtelenné vált. Tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban lévő személy esetén, a gyakorlati képzés helyén működő foglalkozás-egészségügyi orvos végzi a bejelentést, aki ezzel egy időben értesíti az oktatási intézményt.
a helyi feladatok meghat roz sa
A helyi feladatok meghatározása
 • 7. § A munkáltató köteles
 • a) a munkavállaló megbetegedésével, fokozott expozíciós esetével összefüggő munkahelyre, munkakörülményekre vonatkozó információkat, adatokat a vizsgálat vezetőjének a rendelkezésére bocsátani;
 • b) a kivizsgálást elősegíteni, a kórisme felállításához szükséges orvosi és higiénés vizsgálatok elvégeztetéséről, a 6. §-ban említett intézkedések végrehajtásáról gondoskodni.
a foglalkoz si betegs gek s fokozott expoz ci s esetek jelent si s nyilv ntart si rendje
A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek jelentési és nyilvántartási rendje
 • I. A bejelentés
 • 1. A bejelentést az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a kitöltési utasítás szerint kell megtenni. A bejelentőlapot zárt borítékban kell postára adni.
 • 2. A bejelentés megtörténtét és keltét – a kórisme feltüntetésével – a munkavállalóról vezetett egészségügyi nyilvántartásban rögzíteni kell.
 • 3. A Szolgálat városi (fővárosi kerületi) intézete a bejelentést nyilvántartásba veszi, és erről a bejelentőt 3 napon belül értesíti.
 • 4. Ha a bejelentés nem a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosától érkezett, a Szolgálat városi (fővárosi kerületi) intézete a bejelentőlap másolatát is megküldi az érintett foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak.
ii az esetek nyilv ntart sa
II. Az esetek nyilvántartása
 • 1. A Szolgálat városi (fővárosi kerületi) intézete a bejelentett foglalkozási betegségekkel, fokozott expozíciós esetekkel kapcsolatos vizsgálati lapokat, jegyzőkönyveket munkáltatók szerint, továbbá e rendelet mellékleteiben foglalt jegyzékek szerint külön-külön – az alábbi csoportosításban tartja nyilván:
 • – a bejelentés dátuma,
 • – diagnózis,
 • – halálos vagy tömeges foglalkozási betegség,
 • – keresőképtelenséggel járó foglalkozási betegség,
 • – keresőképtelenséggel nem járó foglalkozási betegség,
 • – fokozott expozíció (anyagonként),
 • – kiváltó ok, munkakörülmény, rendelkezésre álló higiénés adat.
bejelentend foglalkoz si megbeteged sek jegyz ke
Bejelentendő foglalkozási megbetegedések jegyzéke
 • A) FIZIKAI KÓROKI TÉNYEZŐK
 • 1. Zaj okozta halláskárosodások
 • 2. Helyileg ható vibráció okozta betegség
 • 3. Egésztest-vibráció okozta betegségek
 • 4. Túlnyomás alatti munkavégzés által kiváltott betegségek
 • 5. Ionizáló sugárzás által okozott betegségek
 • 6. Ultraibolya, infravörös, egyéb nem ionizáló sugárzás által okozott betegségek (kivéve elektroophthalmia)
 • 7. Elektroophthalmia
 • 8. Foglalkozással kapcsolatos egyéb fizikai kóroki tényezők okozta megbetegedések
b k miai k roki t nyez k
B) KÉMIAI KÓROKI TÉNYEZŐK
 • 1. Ólom és vegyületei által okozott megbetegedések
 • 2. Kadmium és vegyületei által okozott megbetegedések
 • 3. Foszfor és vegyületei által okozott megbetegedések
 • 4. Higany és vegyületei által okozott megbetegedések
 • 5. Arzén és vegyületei által okozott megbetegedések
 • 6. Mangán és vegyületei által okozott megbetegedések
 • 7. Berillium és vegyületei által okozott megbetegedések
 • 8. Króm és vegyületei által okozott megbetegedések
slide81
9. Vanádium és vegyületei által okozott megbetegedések
 • 10. Nikkel és vegyületei által okozott megbetegedések
 • 11. Kobalt és vegyületei által okozott megbetegedések
 • 12. Alumínium és vegyületei által okozott megbetegedések
 • 13. Benzol által okozott megbetegedések
 • 14. Toluol által okozott megbetegedések
 • 15. Xilol által okozott megbetegedések
 • 16. Egyéb benzol homológ által okozott megbetegedések
 • 17. Benzol és homológjainak nitro, amino és halogén származékai által okozott megbetegedések
 • 18. Triklór-etilén által okozott megbetegedések
slide82
20. Egyéb alifás és aromás szénhidrogének halogén származékai által okozott megbetegedések
 • 21. Nitro-glicerin és más salétromsavas észterek által okozott megbetegedések
 • 22. Szén-diszulfid (szénkéneg) által okozott megbetegedések
 • 23. Alkoholok, glikolok, ketonok, aldehidek, észterek által okozott megbetegedések
 • 24. Dioxán (dietilén-oxid) által okozott megbetegedések
 • 25. Húgyutak rosszindulatú daganatos megbetegedései aromás aminok hatására (pl. 4-amino-bifenil, benzidin és származékai, naftilaminok)
 • 26. Sztirol által okozott megbetegedések
 • 27. Aromás dinitroszármazékok (dinitro-fenol, dinitro-krezol stb.) által okozott megbetegedések
 • 28. Szerves foszforsavészterek, karbamát inszekticidek által okozott megbetegedések
slide83
29. Egyéb növényvédő szerek (rovar- és rágcsálóirtó, faanyagvédő szerek) által okozott megbetegedések
 • 30. Szén-monoxid által okozott megbetegedések
 • 31. Kén-hidrogén által okozott megbetegedések
 • 32. Hidrogén-cianid által okozott megbetegedések
 • 33. Ammónia által okozott megbetegedések
 • 34. Fenol által okozott megbetegedések
 • 35. Formaldehid által okozott megbetegedések
 • 36. Dimetil-formamid által okozott megbetegedések
 • 37. Foszgén által okozott megbetegedések
 • 38. Kén-dioxid által okozott megbetegedések
 • 39. Kénsav által okozott megbetegedések
slide84
40. Klór által okozott megbetegedések
 • 41. Nitrózus gázok által okozott megbetegedések
 • 42. Fluoridok által okozott (idült csont és izületi) megbetegedések
 • 43. Vinilklorid okozta megbetegedések
 • 44. Vegyi anyagok által okozott kontakt irritatív dermatitisz
 • 45. Vegyi anyagok által okozott kontakt allergiás dermatitisz
 • 46. Vegyi anyagok által okozott egyéb bőr (pl. olajakne) és nyálkahártya megbetegedések
 • 47. A bőr rákos megbetegedései – kátrány, bitumen, ásványolajok, antracén vagy a külön jogszabályban meghatározott anyagok.
 • 48.Egyéb szerveknek az eddigiekben fel nem sorolt, a külön jogszabályban szereplő vegyi anyagok által okozott daganatos betegségei.
 • 49. Szilikózis
slide85
50. Azbesztózis
 • 51. Talkózis
 • 52. Keményfém által okozott tüdőfibrózisok
 • 53. Sziderózis
 • 54. Egyéb pneumokoniózisok
 • 55. Foglalkozási asztma és rinitisz
 • 56. Minden egyéb a munkavégzés, foglalkozás közben használt és a munkavállaló testfelületére, szervezetébe jutó vegyi anyag által okozott megbetegedés
c biol giai k roki t nyez k
C) BIOLÓGIAI KÓROKI TÉNYEZŐK
 • 1. Brucellózis
 • 2. Ornitózis
 • 3. Kullancs-enkefalitisz
 • 4. Antrax
 • 5. Leptospirózis
 • 6. Q-láz
 • 7. Tularémia
 • 8. Borelliózis (Lyme-kór)
 • 9. Trichofitiázis
 • 10. Egyéb zoonózisok
 • 11. Foglalkozással kapcsolatban keletkezett hepatitiszek
 • 12. Foglalkozással kapcsolatban keletkezett tuberkulózis
 • 13. Fertőző betegségek által okozott idült egészségkárosodás, ha az a foglalkozással kapcsolatban keletkezett
slide87
14. Hivatalos külszolgálat során szerzett trópusi betegségek (pl. amoebiasis, malária)
 • 15. Gennykeltők által okozott bőrbetegségek
 • 16. Gombák okozta bőrbetegségek
 • 17. Exogen (extrinsic) allergiás alveolitisz
 • 18. Foglalkozással kapcsolatos biológiai kóroki tényezők okozta egyéb megbetegedések
d nem optim lis ig nybev tel pszichoszoci lis ergon miai k roki t nyez k
D) NEM OPTIMÁLIS IGÉNYBEVÉTEL, PSZICHOSZOCIÁLIS, ERGONÓMIAI KÓROKI TÉNYEZŐK
 • 1. Csontok, izületek, izmok, inak betegségei túlzott, illetve egyoldalú igénybevétel következtében
 • 2. Térdizületi meniszkusz sérülése
 • 3. Nyomás eredetű perifériás idegkárosodás
 • 4. Fokozott megterhelés – igénybevétel okozta megbetegedések
 • 5. Optimálisnál kisebb megterhelés okozta megbetegedések
 • 6. Pszichoszociális kóroki tényezők okozta megbetegedések
 • 7. Ergonómiai kóroki tényezők okozta megbetegedések
 • 8. A munkavégzéssel vagy a munkakörnyezettel kapcsolatos egyéb megbetegedések
slide89

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyeskészítményekkel kapcsolatos egyes eljárások,illetve tevékenységek részletes szabályairól

 • A veszélyes anyagok osztályba sorolása
 • 1. Az anyagok veszélyesség szerinti osztályozásának szempontjai:
 • 1. Fizikai-kémiai tulajdonságok
 • 1.1. Robbanásveszélyes
 • 1.2. Égést tápláló, oxidáló
 • 1.3. Fokozottan tűzveszélyes
 • 1.4. Tűzveszélyes
 • 1.5. Kevésbé tűzveszélyes
 • 1.6. Egyéb tényezők
slide90
2. Toxikológiai sajátosságok
 • 2.1. Nagyon mérgező
 • 2.2. Mérgező
 • 2.3. Ártalmas
 • 2.4. Maró
 • 2.5. Irritatív
 • 2.6. Túlérzékenységet okozó (allergizáló, szenzibilizáló)
 • 2.7. Specifikus egészségkárosító sajátosságok:szerv vagy szervrendszer specifikus hatások heveny, félheveny vagy idült mérgezésben vagy azt követően, amelyek súlyosak és nem súlyosak, reverzíbilisek vagy irreverzíbilisek lehetnek
 • 2.8. Rákkeltő
 • 2.9. Mutagén
slide91
2.10. Reprodukció-károsító (szaporodást károsító)
 • 2.10.1. fertilítást (nemző- és fogamzóképességet) károsító
 • 2.10.2. utódkárosító
 • 2.10.2.1. teratogén
 • 2.10.2.2. embriotoxikus
 • 2.10.3. (utód)generáció-károsító
 • 2.10.4. egyéb reprodukciót károsító hatás
 • 2.11. Egyéb jellemző tulajdonságok
 • 2.11.1. bőrön át felszívódik
 • 2.11.2. kumulálódik
 • 2.11.3. egyéb (pl. átmenetileg vagy tartósan hatástalan szöveti raktározás, tárolódás)
slide92
3. Ökotoxikológiai, környezetkárosító környezetszenyyező sajátosságok
 • 2. Méregerősség szerinti osztályozás
 • 3. Veszélyszimbólumok és jelek
 • - robbanásveszélyes E
 • - égést tápláló, oxidáló O
 • - fokozottan tűzveszélyes F+
 • - tűzveszélyes F
 • - nagyon mérgező T+
 • - mérgező T
 • - ártalmas Xn
 • - maró C
slide93
- irritatív Xi
 • - környezeti veszély N
 • 4. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázatairautaló R mondatok
 • - Összetett R mondatok
 • 5. A veszélyes anyagok biztonságos használatárautaló S mondatok
 • - Összetett S mondatok
2 1998 i 16 m m rendelet a munkahelyen alkalmazand biztons gi s eg szs gv delmi jelz sekr l
2/1998. (I. 16.) MüM rendeleta munkahelyen alkalmazandó biztonságiés egészségvédelmi jelzésekről
 • (3) E rendelet alkalmazásában:
 • a)biztonsági és egészségvédelmi jelzés (a továbbiakban együtt: biztonsági jelzés): meghatározott mértani forma, szín-, hang-, fény-, képjel (piktogram) emberi testmozgás útján adott olyan információ, amely – az egyéb munkavédelmi követelmények teljesülése mellett – lehetővé teszi, hogy a munkát végzők és a munkavégzés hatókörében tartózkodók időben felismerhessék a veszélyforrásokat (kockázatokat);
 • b)biztonsági jel: meghatározott mértani forma, szín és képjel (piktogram) kombinációjával létrehozott, rögzített elhelyezésű jel;
 • c)tiltó jel: olyan biztonsági jel, amely veszélyes magatartást tilt;
 • d)figyelmeztető jel: olyan biztonsági jel, amely valamely veszélyforrásra hívja fel a figyelmet;
 • e)rendelkező jel: olyan biztonsági jel, amely meghatározott magatartást ír elő;
slide95
f)elsősegély- vagy menekülési jel: olyan biztonsági jel, amely a vészkijárat helyét, az elsősegélynyújtó helyre vezető utat vagy valamilyen mentési eszköz elhelyezését jelzi;
 • g)tűzvédelmi tájékoztató jel: olyan biztonsági jel, amely tűzvédelmi berendezés, eszköz vagy tűzoltó készülék elhelyezését jelzi;
 • h)jelzőtábla: biztonsági jelet hordozó tábla, amelynek felismerhetőségét kellő megvilágítás biztosítja;
 • i)kiegészítő tábla: a jelzőtáblával együtt alkalmazott, kiegészítő információt adó tábla;
 • j)biztonsági szín: olyan szín, amelynek meghatározott jelentése van a biztonság szempontjából;
 • k)képjel (piktogram): jelzőtáblán vagy világító táblán alkalmazott sematikus ábra;
 • l)világító jel: átlátszó vagy áttetsző anyagból álló, belülről vagy hátulról kivilágított, vagy fénykibocsátó anyagból készült biztonsági jelet hordozó eszköz,
slide96
(2) Biztonsági jelzés alkalmazása szükséges, ha a munkavállalóra vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat jelentő veszélyforrás kollektív műszaki védelemmel vagy munkaszervezési intézkedéssel teljes mértékben nem küszöbölhető ki.
 • 3. § (1) A munkáltatónak biztosítania kell, hogy a munkavállaló a biztonsági jelzések jelentését és a hozzájuk kapcsolódó munkavállalói kötelezettségeket elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt ismerje.
 • (2) A munkavállalónak a biztonsági jelzéseket figyelembe kell vennie.
slide97
5. § (1) A különböző biztonsági jelzések szükség esetén együttesen is alkalmazhatók.
 • (2) Hasonló információtartalmú biztonsági jelzések esetén választani lehet:
 • a) biztonsági szín és jelzőtábla között, a botlás vagy lezuhanás veszélyének jelzéséhez;
 • b) világító jel, hangjel és szóbeli kommunikáció között.
 • (3) Az alábbi jelzéseket együttesen is lehet használni:
 • a) világító jel és hangjel;
 • b) világító jel és szóbeli kommunikáció;
 • c) kézjel és szóbeli kommunikáció.
slide98
6. § (1) A táblázatban meghatározott biztonsági színek jelentése valamennyi biztonsági jelzésben azonos.
 • Vörös (piros)
 • Tiltás | Veszélyes magatartás
 • Veszély | Állj, üzemszünet, vészkikapcsoló, menekülés (mentés)
 • Tűzvédelmi berendezés, eszköz, anyag | Hely
 • Sárga vagy borostyánsárga
 • Figyelmeztetés | Figyelem, vigyázat
 • Kék
 • Rendelkezés | Meghatározott magatartás vagy tevékenység. Egyéni védőfelszerelés kötelező
slide99
Zöld
 • Vészkijárat, menekülési útvonal, elsősegély | Ajtók, kijáratok, utak, eszközök, helyek
 • Veszélymentesség | Visszatérés a normális állapothoz
 • 7. § (1) A biztonsági jelzés felismerhetőségének érdekében kerülni kell:
 • a) túl sok biztonsági jelzés egymáshoz közeli elhelyezését;
 • b) két összetéveszthető világító jel egyidejű alkalmazását;
 • c) világító jel alkalmazását hasonló fényforrás közelében;
 • d) két hangjel egyidejű alkalmazását;
 • e) hangjelzés alkalmazását túl erős környezeti zajban
slide100
(2) A jelzőtáblát megfelelő magasságban, a látómező és az esetleges akadályok figyelembevételével, jól megvilágított, könnyen hozzáférhető és jól látható helyen, takarásmentesen kell elhelyezni, általános veszély esetén az adott terület határánál vagy bejáratánál, konkrét veszély vagy tárgy esetén pedig annak közvetlen közelében.
 • Ha a természetes megvilágítás nem kielégítő, fluoreszcens festékeket, fényvisszaverő anyagot vagy mesterséges világítást kell alkalmazni. A jelzőtáblát el kell távolítani, amint a körülmények megváltozása a használatát szükségtelenné teszi.
jelek csoportos t sa
JELEK CSOPORTOSÍTÁSA
 • 1.Tiltó jelek:
 • - alak: kör; fekete piktogram fehér alapon, szélén és harántsávban vörös
 • 2. Figyelmeztető jelek:
 • - alak: háromszög, fekete piktogram, sárga alapon fekete szegély
 • 3. Rendelkező jelek:
 • - alak: kör, fehér piktogram, kék alapon
 • 4. Elsősegély vagy menekülési jel:
 • - alak: téglalap vagy négyzet, fehér piktogram, zöld alapon
 • 5. Tűzvédelmi tájékoztató jel:
 • - alak: téglalap vagy négyzet, fehér piktogram, vörös alapon