Download
konsekvenser af de forh jede afgifter n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konsekvenser af de forhøjede afgifter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konsekvenser af de forhøjede afgifter

Konsekvenser af de forhøjede afgifter

84 Views Download Presentation
Download Presentation

Konsekvenser af de forhøjede afgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Konsekvenser af de forhøjede afgifter Poul Henning Petersen Ghita Cordsen Nielsen Jens Erik Jensen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

  2. Pesticidafgifterne – hvad ved vi? • Ikke så meget – jfr. forrige indlæg • Virkemiddeludvalget 2007: “De gennemførte analyser indikerer, at opfyldelse af reduktionsmålet kan ske med en afgift på mindst 300 kr. pr. behandling med standarddosering”

  3. Ukrudtsbekæmpelse • Direkte nettomerudbytte • Undgå opformering og problemer i fremtiden • Undgå høstbesvær • Høsthjælp

  4. Konsekvenser for herbicidanvendelse Nettomerudb. + 300 kr./BI 1/4 dosis Nettomerudb. + 150 kr./BI Nettomerudb. nu Vårbyg Merudbytte 1/2 dosis 1/1 dosis BI 0,61 Vinterhvede BI 0,99 - 5 0 5 10 15 Hkg pr. ha Landsforsøg: vårbyg 1993-2001= 31 obs., vinterhvede 1998-2008=230 obs.

  5. Procent rentable forsøg skadedyrs- bekæmpelse hvede st. 51, 30 forsøg 2006-2010 + +

  6. Bladlusbekæmpelse i hvede med 0,2 kg Karate – omkostninger ved 50 ha hvede • I dag 50 x 42 kr. = 2.100 kr.Ved halv dosis Karate: 1.050 kr. • Ved afgift 150 kr. pr. normaldosis: 50 x (42 (-14)+150+70 kr.: 12.400kr. Ved halv dosis Karate: 7.950 kr. • Ved afgift 300 kr. pr. normaldosis : 50 x (42 (-14)+300+70 kr.: 19.900 kr. Ved halv dosis Karate: 11.700 kr.

  7. Vi frygter • at afgifter i praksis giver enkeltprodukter monopol på et område • konkurrence? • visse midler trækkes?

  8. Pyrethroider

  9. Vi frygter • at der vil blive øget resistensudvikling • forebyggelse meget dyrt? • forebyggelse umuligt pga. midler trækkes? • foreskrevet i IPM-principperne

  10. Herbicider • ‘Minimidler’ • Nyere aktivstoffer, lav dosis pr. ha • Stor gruppe, bred anvendelse, bred effekt • Lav fareklassifikation, få R-sætninger • Andre ukrudtsmidler • Ældre aktivstoffer, høj dosis pr. ha • Smallere anvendelser og/eller effekter • Højere klassifikation, flere R-sætninger