Spr vn dokumenty dost rozhodnut odvol n
Download
1 / 14

Správní dokumenty, žádost, rozhodnutí, odvolání - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Správní dokumenty, žádost, rozhodnutí, odvolání. Martina Valešová Tomáš Tůma 8. dubna 2009. Správní úřad. orgán veřejné moci, jemuž je zákonem svěřena vymezená působnost v oblasti státní správy součást výkonné moci; podléhají vládě, která je metodicky řídí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Správní dokumenty, žádost, rozhodnutí, odvolání' - joann


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Spr vn dokumenty dost rozhodnut odvol n

Správní dokumenty, žádost, rozhodnutí, odvolání

Martina Valešová

Tomáš Tůma

8. dubna 2009


Spr vn ad
Správní úřad

 • orgán veřejné moci, jemuž je zákonem svěřena vymezená působnost v oblasti státní správy

 • součást výkonné moci; podléhají vládě, která je metodicky řídí

 • ústřední správní úřad – stojí na vrcholu správní hierarchie; př. ministerstvo


Spr vn zen
Správní řízení

 • Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád


Žádost

 • Jedná se o dokument, ve kterém se pisatel obrací na příslušnou instituci, jestliže ji o něco žádá

 • Žádost může být podána jak v papírové podobě, tak elektronicky

  • jsou dva způsoby, jak vzniká žádost:

   • Žádost vytvoříme sami podle všeobecných pravidel

   • Opatříme si příslušný formulář žádosti, který vyplníme

  • oba dokumenty musí splňovat tyto náležitosti:

   • Kdo žádost činí

   • Komu je žádost určena

   • Jaké věci se týká

   • Čeho se žadatel domáhá

   • Datum a místo

   • Podpis žadatele

   • Veškeré uváděné údaje musí být pravdivé


Ukázka žádosti

Mgr. Gabriela Preissová V Zahrádkách 19, 251 85  ONDŘEJOV Okresní úřad Praha-východ Živnostenský referát Žerotínovo nám. 3 130 00  PRAHA 3

Ondřejov 30. ledna 2006

Žádost o pozastavení činnostiŽádám o pozastavení živnostenského oprávnění panu Karlu Junkovi, bytem V Zahrádkách 17, 251 85  ONDŘEJOV, který je mým sousedem. Pan Karel Junek vyrábí v přístavbě svého rodinného domku už po dobu 6 měsíců předměty z umělých hmot. Podle znaleckého posudku se hlučnost kompresoru, který používá k výrobě, pohybuje v rozmezí 70 až 80 dB, což často ztěžuje a znemožňuje moji překladatelskou činnost a negativně ovlivňuje můj zdravotní stav, což dokládám lékařským potvrzením. Vibrace a otřesy, vyvolané provozem lisu, způsobily téměř dvoucentimetrové trhliny v severní a jižní obvodové zdi mého rodinného domku a tím ohrožují i jeho stabilitu, což dokládám znaleckým posudkem stavebního odboru. Vzhledem k tomu, že mé pokusy o domluvu s panem Junkem jsou bezvýsledné, žádám Vás o pozastavení jeho živnostenské činnosti do doby, než provede účinnou protihlukovou a protivibrační izolaci své provozovny. Fotokopie své stížnosti zasílám Referátu vnitřních věcí a Referátu životního prostředí a výstavby OÚ Praha-východ. Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti a jsem s pozdravem Mgr. Gabriela Preissová

3 přílohyNa vědomíReferát vnitřních věcí Referát životního prostředí a výstavby OÚ Praha-východ  


Rozhodnut zam tnut
Rozhodnutí - Zamítnutí

 • Jde o negativní rozhodnutí ve věci podané žádosti

 • Ačkoliv se jedná o zamítnutí, dokument musí být označen jako „Rozhodnutí“

 • Zamítnutí má tři základní části:

  1) Výrok

  2) Odůvodnění

  3) Poučení o odvolání


Zam tnut 1 v rok
Zamítnutí - 1) Výrok

 • Výroková část je složena z těchto částí:

  • Rozhodnutí

  • Označení účastníků

  • Lhůty ke splnění ukládané povinnosti

  • Právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodnuto


Zam tnut 2 od vodn n
Zamítnutí - 2) Odůvodnění

 • Obsahuje také několik částí:

 • Důvody výroku rozhodnutí

 • Podklady pro vydání rozhodnutí

 • Úvahy nad hodnocením podkladů a právních předpisů

 • Informace o návrzích a námitkách k podkladům rozhodnutí


Zam tnut 3 pou en o odvol n
Zamítnutí - 3) Poučení o odvolání

Jsou to bližší informace ohledně odvolání

Je zde uvedeno:

 • Zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání

 • Lhůty pro podání odvolání

 • Od kdy se odvolací lhůty počítají

 • Správní orgán, který bude rozhodovat o odvolání

 • Kde odvolání podat


Odvol n
Odvolání

 • Řádný opravný prostředek, kterým lze napadnout nepravomocné rozhodnutí soudu nebo správního úřadu


N le itosti odvol n
Náležitosti odvolání

 • Kdo ho činí

 • Které věci se týká

 • Co navrhuje

 • Proti kterému rozhodnutí směřuje

 • V jakém rozsahu rozhodnutí napadá

 • V čem spatřuje rozpor s právními předpisy

 • V čem je spatřována nesprávnost rozhodnutí


Josef Neúspěšný U Fiaska 499 23 45 Velké Krachy

K rukám děkana

Věc: Nepřijetí ke studiu - žádost o přezkoumání rozhodnutí

Josef Neúspěšný, r.č.123546/0101, bytem U Fiaska 499, 679 63 Velké Krachy

Podávám tímto žádost o přezkoumání rozhodnutí děkana o nepřijetí j.č. 12345/12345/St/PŘ na chemickou fakultu, obor Technologie piva, denní bakalářské studium. Žádám, aby byly zohledněny níže uvedené důvody:

1) V konečném bodovém hodnocení jsem se umístil se ztrátou pouhých 15 bodů za přijatými uchazeči. S počtem 55 bodů jsem nebyl přijat z kapacitních důvodů. Doufám, že v případě, že někteří přijatí studenti odmítnou studovat na výše uvedeném oboru, poskytne fakulta prostor a přijme studenty, kteří se nacházejí jako následující v celkovém bodovém pořadí.

2) Jelikož mám o studium na Vaší fakultě velký zájem a abych v přípravě na přijímací řízení nic nezanedbal, chtěl jsem také navštěvovat přípravný kurz. Ve vysokoškolském zákoně č. 111/98 Sb. se v § 21 odst. 1 pod písmenem e) praví, že veřejná vysoká škola je povinna činit všechna dostupná opatření pro vyrovnání příležitosti studovat na vysoké škole.Jelikož byly přípravné kurzy pořádány v místě fakulty a já žiji ve Velkých Krachách, bylo pro mne navštěvování těchto kurzů z časových důvodů a důvodů vzdálenosti nemyslitelné. Tím jsem byl, vzhledem k místním uchazečům, znevýhodněn.

Vzhledem ke všem výše uvedeným důvodům žádám, aby děkan mé žádosti vyhověl a napadené rozhodnutí změnil tak, že jsem přijat ke studiu.

V případě, že mi děkan nevyhoví, žádám, aby postoupil mou žádost rektorovi, protože rozhodnutím byl porušen zákon, vnitřní předpisy VŠ a podmínky stanovené vysokou školou, jak je výše uvedeno.

Josef Neúspěšný Ve Velkých Krachách, dne 14.7. 2002.

Příloha: Doklad o praktických zkušenostech, Kopie maturitního vysvědčeníad