bezpe nostn p edpisy v chemii n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bezpečnostní předpisy v chemii

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 146

Bezpečnostní předpisy v chemii - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

Bezpečnostní předpisy v chemii. Základní legislativa ČR pro chemické látky  zákon 356/2003 Sb. o chem ických látkách a chem ických přípravcích zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví zákon 185/2001 Sb. o odpadech. Dokumenty OSN pro oblast chemických látek.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bezpečnostní předpisy v chemii' - dylan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bezpe nostn p edpisy v chemii
Bezpečnostní předpisy v chemii

Základní legislativa ČR pro chemické látky 

 • zákon 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích
 • zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
 • zákon 185/2001 Sb. o odpadech
dokumenty osn pro oblast chemick ch l tek
Dokumenty OSN pro oblast chemických látek

Úmluva o postupu předchozího souhlasu pro některé nebezpečné chemické látky a prostředky na ochranu rostlin.

Definuje zakázané chem. látky, chem. látky s přísně omezeným použitím a zvláště nebezpečné přípravky na ochranu rostlin – Seznam látek podléhajících postupu …

dokumenty oecd pro oblast chemick ch l tek
Dokumenty OECD pro oblast chemických látek

Výbor pro politiku životního prostředí EPOC

Zpracovává problematiku chem. látek, chem. havárií, úniku znečišťujících látek a pesticidů.

pr vn dokumenty oecd
Právní dokumenty OECD

Rozhodnutí Rady

Např. o vzájemném uznávání údajů při hodnocení chem. látek (1981)

Doporučení Rady

Např. o opatřeních ke snížení emisí Hg (1973)

dokumenty es pro oblast chemick ch l tek
Dokumenty ES pro oblast chemických látek

Směrnice ES pro oblast chemických látek

96/56/ES – klasifikace, balení, označování a registrace nebezpečných chem. látek, hodnocení rizika a výměna informací. V příloze obsahuje Seznam nebezpečných látek dosud klasifikovaných.

87/18/EHS – stanovuje zásady SLP

Povinnosti registrace nepodléhají látky uvedenév Evropském seznamu existujících obchodovatelných chem. látek – EINECS (od roku 1981, cca 100.000 látek)

slide6
Zákon č. 356/2003 Sb.

o chemických látkách a chemických přípravcích

a o změně některých zákonů

 • stanovuje základní podmínky uvádění nebezpečných látek a přípravků na trh v ČR
 • definuje základní systém klasifikace nebezpečnosti chemických látek a přípravků
 • definuje systém správné laboratorní praxe
 • zákon se nevztahuje na ty výrobky, u nichž je nakládání upraveno zvláštními předpisy (léčiva, krmiva, potraviny, kosmetiku, hnojiva, omamné a psychotropní látky, radioaktivní látky, na přípravky na ochranu rostlin a výbušniny jen některé části)
slide7
Zákon č. 356/2003 Sb.

a jeho novelizace

 • zákon č. 186/2004 Sb. změny související s rozšířením působností celních úřadů
 • zákon č. 125/2005 Sb. změny související zejména s redefinicí odborné způsobilosti (učitelé chemie) a věkových omezení nakládání (školy)
 • zákon č. 345/2005 Sb. změny související s uvedením našeho zákona do souladu se zákony EU – nové definice dovozu, uvedení na trh, prvního distributora apod.
 • zákon č. 434/2005 Sb. uvádí úplné znění zákona č.356/2003 Sb. včetně do té doby provedených novelizací
klasifikace
Klasifikace

nebezpečných chemických látek a přípravků

§ 2, odst. 5, písm. a) až o)

Podle fyzikálně chemických vlastností:

 • výbušné
 • oxidující
 • extrémně hořlavé
 • vysoce hořlavé
 • hořlavé
slide9
Podle toxických vlastností:
 • vysoce toxické
 • toxické
 • zdraví škodlivé
 • žíravé
 • dráždivé
 • senzibilizující
 • karcinogenní
 • mutagenní
 • toxické pro reprodukci
 • toxické pro životní prostředí
klasifikace nebezpe n ch chemick ch l tek
Klasifikace nebezpečných chemických látek

Tu provádí výrobce, dovozce či první distributor před uvedením na trh podle:

Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných látek

Seznamu nových látek (ELINCS)

klasifikace při registraci

údajů z literatury

údajů získaných zkoušením

konvenční výpočtové metody

registrace nebezpe n ch chemick ch l tek a p pravk
Registracenebezpečnýchchemických látek a přípravků

Tu provádí výrobce, dovozce či první distributor chce-li látku uvést na trh podle podmínek stanovených MZ, které vede Registr nebezpečných chemických látek uváděných na trh v ČR.

Podmínky závisí na uváděném množství látky na trh za rok a výrazně se zjednodušují při množstvích pod 1t/rok.

Registrace není třeba v těchto případech:

 • látka je v seznamu EINECS či NLP či je již registrována v některé členské zemi EU
 • dováží se v množství do 100 kg/rok výhradně pro výzkum či vývoj
 • dováží se v množství do 10 kg/rok
z kon 258 2000 sb o ochran ve ejn ho zdrav a o zm n n kter ch souvisej c ch z kon
Zákon č. 258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

§ 44, Díl 8: Nakládání s nebezp. chem. látkami a přípravky

Základní požadavek:

Nelze nakládat s látkou nebo přípravkem bez znalosti jejich nebezpečných vlastností.

obecn podm nky spr vn ho nakl d n
Obecné podmínky správného nakládání:
 • Povinnost chránit zdraví člověka a životní prostředí, řídit se výstražnými symboly a R a S větami
 • Zabezpečení nakládání s vysoce toxickými látkami osobou odborně způsobilou (jiné osoby školení min. 1x ročně), povinnost vedení evidence pro tyto látky
 • Věková omezení:
  • do 18 let se nesmí prodávat ani darovat látky toxické, žíravé
  • 15 - 18 let nakládání s látkami toxickými a žíravými pouze v rámci přípravy na povolání pod přímým dohledem odpovědné osoby, s látkami vysoce toxickýmipod přímým dohledem odborně způsobilé osoby
  • 10 - 18 let smějí nakládat s látkami žíravými jen pokud splňují technické požadavky na hračky
obecn podm nky spr vn ho nakl d n1
Obecné podmínky správného nakládání:
 • Fyzické osoby nakládající s látkami vysoce toxickými, toxickými a žíravými a karcinogenními (R45, R49), mutagenními (R46) a toxickými pro reprodukci (R60, R61) musí být prokazatelně seznámeny snebezpečnými vlastnostmi, zásadami ochrany zdraví a poskytnutí první pomoci. Nutné písemné pokyny na pracovišti.
 • Skladování látek vysoce toxických pod zámkem
 • Vedení evidence pro látky vysoce toxické

Odborná způsobilost (ne výroba, dovoz či prodej):

Magistr lékařství a farmacie, VŠ odborná chemie, VŠ učitel chemie, VŠ+speciální průprava či CV Toxikologie nebokdokoliv, kdo složil zkoušku odborné způsobilosti.

ochrana zdrav p i pr ci
Ochrana zdraví při práci
 • Zařazení pracovních činností do 4 kategorií vyhláška 432/2003
 • základní povinnosti definuje zákoník práce – zákaz práce obecně se všemi látkami, pro které platí zákaz uvádění na trh (vyhláška 221/2004)
 • rizikové faktory při pracovní činnosti jsou definovány NV 178/2001 (i chemické faktory – expoziční limity)
 • práce zakázané těhotným ženám a mladistvým – vyhláška 288/2003
 • definice povinností zaměstnavatele NV101/2005
 • vzhled a umístění bezp.značek a tabulek NV 11/2002
balen a ozna ov n nebezpe n ch chemick ch l tek a p pravk
Balení a označovánínebezpečnýchchemických látek a přípravků

upravuje vyhláška č. 232/2004

Požadavky na obaly - uzávěr, materiál obalu, tvar obalu.

Požadavky na označování (vše v českém jazyce):

 • chemický název látky
 • jméno odpovědné firmy
 • výstražné symboly
 • standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty)
 • standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty)

Při prodeji v maloobchodě nutno dodat návod k použití a pokyny pro předlékařskou první pomoc, při jiném způsobu prodeje nutno dodat Bezpečnostní list.

vzor ozna en nebezpe n chemick l tky
Vzor označení nebezpečné chemické látky

Fenol

CAS: 108-95-2 ES: 203-632-7

EEC: 604-001-00-2

Toxický při styku s kůží a při požití.

Způsobuje poleptání.

rozměry štítku pro balení do 3 l: 74x52 mm

bezpe nostn list k nebezpe n chemick l tce nebo p pravku
Bezpečnostní listk nebezpečné chemické látce nebo přípravku
 • a) identifikace látky nebo přípravku a identifikace jejich výrobce nebo dovozce
 • b) informace o složení látky nebo přípravku a zjednodušené informace o charakteru
 • nebezpečnosti látek (R a S věty, výstražný grafický symbol),
 • c) údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku
 • d) pokyny pro první pomoc
 • e) opatření pro hasební zásah v případě požáru způsobeného látkou nebo přípravkem
 • nebo vzniklého v okolí látky nebo přípravku
 • f) opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku
bezpe nostn list k nebezpe n chemick l tce nebo p pravku1
Bezpečnostní listk nebezpečné chemické látce nebo přípravku
 • g) pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku
 • h) způsob kontroly expozice osob látkou nebo přípravkem a ochrany osob
 • i) informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky
 • j) informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku
 • k) informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku s uvedením, zda byly údaje získány zkoušením na zvířatech
 • l) ekologické informace o látce nebo přípravku
 • m) informace o zneškodňování látky nebo přípravku
 • n) informace pro přepravu látky nebo přípravku
 • o) informace o právních předpisech vztahujících se k látce
 • p) další informace.
slide20

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Datum vydání: 1.6.2004

Datum revize:

DICHROMAN AMONNÝ

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

Identifikace látky nebo přípravku:

Název: Dichroman amonný

Číslo CAS: 7789-09-5

Číslo ES (EINECS): 232-143-1

Další názvy látky: Dvojchroman amonný,Ammonium dichromate,Ammonium pyrochromate

Použití látky nebo přípravku: Analytická chemie,laboratorní syntézy.

Identifikace výrobce/dovozce:

Jméno nebo obchodní jméno: Ing. Petr Švec - PENTA

Místo podnikání nebo sídlo: Wuchterlova 16

160 41 Praha

Identifikační číslo: 10140751

Telefon: +420 267 008 295-6

Fax: +420 267 008 288

Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402; +420 224 914 575

slide21

2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

Chemický název Obsah v % Identifikační čísla Klasifikace: R-věty

Dichroman amonný min. 99 CAS: 7789-09-5

EINECS: 232-143-1 E,T+,N 49-46-1-8-21-25-26-37/38-41-43-50/53

Molární hmotnost: 252,06

Molekulový vzorec: (NH4)2CrO4

Znění použitých R-vět viz bod 16.

3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

Toxický při vdechování,styku s kůží a při požití. Dráždí oči, dýchací cesty a kůži.

Látka nebezpečná pro životní prostředí.

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Všeobecné pokyny: Ve všech případech vážnějšího zasažení vyhledejte lékařskou pomoc.

Při nadýchání: Vynést postiženého na čerstvý vzduch , uvolnit oblečení a zavolat lékaře.

Při styku s kůží: Odstraňte kontaminované části oděvu a kontaminovanou obuv. Zasažené

místo omývejte velkým množstvím vody. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí: Okamžitě po zasažení vyplachujte velkým množstvím vody nejméně

20 minut.Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Vypít alespoň 1/2 l vody ,vyvolat zvracení a zajistěte lékařskou pomoc.

.......................

.......................

vyhl ky k z konu o chemick ch l tk ch
Vyhlášky k zákonu o chemických látkách
 • 164/2004 metody zkoušení hořlavosti a oxidačních schopností
 • 219/2004 zásady správné laboratorní praxe
 • 220/2004 oznamování nebezpečných látek a vedení evidence
 • 222/2004 metody zkoušení fyzikálních vlastností, výbušnosti
 • a nebezpečnosti pro životní prostředí
 • 223/2004 hodnocení rizika pro životní prostředí
 • 231/2004 obsah bezpečnostního listu
 • 234/2004 alternativní značení, výjimky v balení
 • 426/2004 registrace chemických látek
 • 427/2004 hodnocení rizika pro zdraví člověka
 • 428/2004 získání odborné způsobilosti
 • 443/2004 metody zkoušení toxicity
vyhl ky k z konu o chemick ch l tk ch1
Vyhlášky k zákonu o chemických látkách
 • 221/2004 seznamy zakázaných látek (novelizovaná)
 • 232/2004 klasifikace, balení a označování
 • Příloha 1 Seznam
 • Příloha 2 Postupy hodnocení a označování
 • Příloha 3 Konvenční výpočtová metoda
 • Příloha 4 Výstražné symboly
 • Příloha 5 R-věty
 • Příloha 6 S-věty
 • Příloha 7 Označování skupin nebezpečných přípravků
 • Příloha 8 Označování výrobků obsahujících azbest
 • Příloha 9 Označování skupin nebezpečných látek
 • Příloha 10 Označování nebezpečných látek a přípravků
 • pro zdraví člověka a životní prostředí
vyhl ky k z konu o chemick ch l tk ch2
Vyhlášky k zákonu o chemických látkách
 • 221/2004 seznamy zakázaných látek
 • Příloha 1 Zakázané látky
   • 1. Polychlorované bifenyly (PCB)
   • 2. Polychlorované terfenyly (PTC)
   • 3. Azbestová vlákna
   • 4. Dichlor(dichlor-2-methylbenzyl)benzen (obchodní název: Ugilec 141)
   • 5. Chlor(chlorbenzyl)methylbenzen(obchodní název: Ugilec 121)
   • 6. Brom(brombenzyl)methylbenzen(obchodní název: DBBT)
vyhl ky k z konu o chemick ch l tk ch3
Vyhlášky k zákonu o chemických látkách
 • 221/2004 seznamy zakázaných látek
 • Příloha 2 Látky s omezeným uváděním na trh (47 položek)
 • Sulfidy a polysulfidy
 • Uhličitany olova, sírany olovnatéSloučeniny rtuti
 • Sloučeniny arsenu
 • Organocíničité sloučeniny
 • Kadmium a jeho sloučeniny
 • Nikl a jeho sloučeniny
 • Cement
vyhl ky k z konu o chemick ch l tk ch4
Vyhlášky k zákonu o chemických látkách
 • 221/2004 seznamy zakázaných látek
 • Příloha 2 Látky s omezeným uváděním na trh
 • Vinylchlorid (chlorethen, chlorethylen)
 • Benzen
 • Polybromované bifenyly (PBB)
 • 2-Naftylamin a jeho soli
 • Benzidin a jeho soli
 • Chloroform, Tetrachlormethan
 • 1,1,1-Trichlorethan, 1,1,2-Trichlorethan,
 • 1,1,1,2-Tetrachlorethan, 1,1,2,2-Tetrachlorethan
 • Pentachlorethan, Hexachlorethan
 • 1,1-Dichlorethylen,
 • Azobarviva
vyhl ky k z konu o chemick ch l tk ch5
Vyhlášky k zákonu o chemických látkách

232/2004 Příloha 4: Výstražné symboly

vyhl ky k z konu o chemick ch l tk ch6
Vyhlášky k zákonu o chemických látkách

232/2004 Příloha 5: R-věty

Jednoduché R-věty

R 1 Výbušný v suchém stavu

R 24 Toxický při styku s kůží

R 37 Dráždí dýchací orgány

R 49 Může vyvolat rakovinu při vdechování

R 57 Toxický pro včely

Kombinované R-věty

R 21/22 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití

R 24/25 Toxický při styku s kůží a při požití

R 37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži

vyhl ky k z konu o chemick ch l tk ch7
Vyhlášky k zákonu o chemických látkách

232/2004 Příloha 6: S-věty

Jednoduché S-věty

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S 15 Chraňte před teplem

S 29 Nevylévejte do kanalizace

S 49 Uchovávejte pouze v původním obalu

S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách

Kombinované S-věty

S 1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí

S 7/8 Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý

S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice

klasifikace p pravk na z klad konven n v po tov metody
Klasifikace přípravků na základě konvenční výpočtové metody

konvenční výpočtovou metodu pro klasifikaci nebezpečnosti chemických přípravků definuje vyhláška č. 232/2004.

nebezpečné vlastnosti látek stejné kategorie v jednom přípravku se podle konvenční výpočtové metody sčítají

 • hodnocení fyzikálně chemických vlastností přípravkůtýká se pouze oxidačních a hořlavých vlastností
 • hodnocení nebezpečnosti přípravků pro zdraví člověka

týká se všech nebezpečných vlastností vyjmenovaných v§ 2odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb. pod písmeny f) až n)

ke klasifikaci přípravku podle nižšího stupně nebezpečnosti se přičítají i látky, které mají obdobnou nebezpečnou vlastnost vyššího stupně nebezpečnosti

klasifikace p pravk l tky vysoce toxick
Klasifikace přípravků – látky vysoce toxické

Dichromany (amonný, draselný a sodný)

c 10%: T+; R49-46-21-25-26-37/38-41-43

 0,5%  c 7%: T ; R49-46-43

 0,1%  c  0,5%: T ; R49-46

klasifikace p pravk l tky toxick
Klasifikace přípravků – látky toxické

Acetonitril

c 20%: T; R23/24/25

3%  c  20%: Xn; R20/21/22

klasifikace p pravk l tky toxick1
Klasifikace přípravků – látky toxické

Hexan

c  20%: Xn; R38-48/20-62

5%  c  20%: Xn; R48/20-62

klasifikace p pravk l tky rav
Klasifikace přípravků – látky žíravé

Hydroxid sodný

c  5%: C ; R35

2%  c  5%: C ; R34

 0,5%  c  2%: Xi ; R36/38

klasifikace p pravk l tky karcinogenn mutagenn a toxick pro reprodukci
Klasifikace přípravků – látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
sn 01 8003 z sady pro bezpe nou pr ci v chemick ch laborato ch
ČSN 01 8003Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích
 • Podmínky práce v laboratoři
 • zákaz jíst, pít, kouřit, používat laboratorních nádoby na jídlo a pití
 • zákaz přechovávání potravin v ledničkách společně s chem. látkami
 • řádné označení chemikálií a rozvodů energií a vody
 • při práci s látkami uvolňujícími nebezpečné plyny používat odsávání
 • práci s vakuem či přetlakem provádět jen v uzavřeném prostoru (digestoř), nebo aparaturu chránit štítem nebo použít obličejový štít
 • zákaz prací s vybranými látkami mimo výzkumné práce, analytiku a likvidaci (např. PCB, benzidin, azbest, α-naftylamin atd.)
 • při práci s látkami vysoce toxickými, toxickými a žíravými používat
 • ochranné prostředky
 • zákaz pipetování vysoce toxických a toxických látek ústy
 • dodržovat specifické zásady práce s hořlavinami, organickými peroxidy
 • a rozpouštědly náchylnými k jejich tvorbě a alk. kovy
sn 01 8003 z sady pro bezpe nou pr ci v chemick ch laborato ch1
ČSN 01 8003Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích
 • Vybavení laboratoří
 •  osobní ochranné prostředky
 • hasicí prostředky
 • prostředky pro poskytnutí 1. pomoci
 • přívod pitné vody
 • přenosná svítilna
 • asanační a neutralizační prostředky
 • vstup musí být označen bezpečnostními tabulkami
 • Likvidace odpadů
 • Manipulace s tlakovými lahvemi
 • Poskytování první pomoci
 • Příloha - Příklady nevhodných uložení látek
z kon 185 2001 sb o o dpadech a o zm n n kter ch dal ch z kon
Zákon č. 185/2001 Sb.o odpadecha o změně některých dalších zákonů

Hlavní zásady zákona

 • stanovení obecných a specifických pravidel pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi
 • stanovuje práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy
 • definuje druhy odpadů s důrazem na jasnou specifikaci nebezpečnosti odpadu – v přílohách jsou vyjmenovány složky, které činí odpad nebezpečným, zavádí klasifikaci odpadů
z kon 185 2001 sb o o dpadech a o zm n n kter ch dal ch z kon1
Zákon č. 185/2001 Sb.o odpadecha o změně některých dalších zákonů

Zákon se nevztahuje na:

 • odpadní vody (ČOV pracují podle zákona č. 138/1973 Sb.)
 • odpady z hornické a těžební činnosti
 • odpady drahých kovů
 • radioaktivní odpady
 • mrtvá lidská těla a ostatky
 • konfiskáty živočišného původu
 • nezachycené emise znečišťující ovzduší
 • odpady trhavin, výbušnin a munice
z kon 185 2001 sb o o dpadech a o zm n n kter ch dal ch z kon2
Zákon č. 185/2001 Sb.o odpadecha o změně některých dalších zákonů

Základní definice

Odpad – každá movitá věc, které se osoba zbavuje

Nebezpečný odpad – odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů nebo vykazující nebezpečné vlastnosti (Příloha 2)

Komunální odpad – odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob nepodnikatelů

Nakládání s odpady – jejich shromažďování, soustředění, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování

Původce odpadů – fyzická či právnická osoba (podnikatel), při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady a obec z hlediska vzniku komunálních odpadů

Oprávněná osoba – osoba oprávněná k nakládání s odpady

z kon 185 2001 sb o o dpadech a o zm n n kter ch dal ch z kon3
Zákon č. 185/2001 Sb.o odpadecha o změně některých dalších zákonů

Povinnosti při nakládání s odpady

 • předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti
 • využívat a odstraňovat odpad jen v souladu se zákonem
 • v průvodní dokumentaci výrobku musí být uvedeno, jakým způsobem využít či odstranit nespotřebované části výrobku
 • zajistit přednostní využití odpadů
 • nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze podle zákona
 • je zakázáno ředění či míšení nebezpečných odpadů
z kon 185 2001 sb o o dpadech a o zm n n kter ch dal ch z kon4
Zákon č. 185/2001 Sb.o odpadecha o změně některých dalších zákonů

Povinnosti původců odpadů (mimo obecné povinnosti)

 • zařazovat odpady podle druhů a kategorií
 • ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů
 • shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů
 • zabezpečit odpady před znehodnocením, odcizením a únikem
 • vést průběžnou evidenci o odpadech a o nakládání s nimi
 • ohlašovat odpady správním orgánům
 • umožnit vstup kontrolním orgánům, poskytnout jim informace
 • zpracovat plán odpadového hospodářství
 • ustanovit odpadového hospodáře (nad 100 t/rok nebezpečných odpadů v posledních 2 letech)
 • platit poplatky za ukládání odpadů na skládky
 • s nebezpečnými odpady nakládat pouze se souhlasem příslušného úřadu
z kon 185 2001 sb o o dpadech a o zm n n kter ch dal ch z kon5
Zákon č. 185/2001 Sb.o odpadecha o změně některých dalších zákonů

Povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, odpady a zařízeními

 • PCB a zařízení je obsahující – do roku 2010 ukončit provoz, nesmí se doplňovat, musí být řádně označené
 • odpadní oleje – minerální a syntetické mazací oleje, přednostně regenerovat či spalovat
 • baterie a akumulátory – baterie s obsahem Hg nad 0,025 hm. % nebo obdobně pro Cd, s obsahem Pb nad 0,4 hm. %
 • kaly z čistíren odpadních vod (ukládání na zemědělskou půdu)
 • odpady z výroby TiO2 – zákaz skládkování
 • odpady z azbestu
 • autovraky – likvidují se pouze přes oprávněné osoby (pokuta až 20 tis. Kč za nesprávnou likvidaci)
z kon 185 2001 sb o o dpadech a o zm n n kter ch dal ch z kon6
Zákon č. 185/2001 Sb.o odpadecha o změně některých dalších zákonů

Další povinnosti

 • zpětný odběr některých výrobků je bezúplatný a týká se výrobců a dovozců těchto výrobků: minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky, chladničky pro domácnosti.
 • povinnost vést průběžnou evidenci o odpadech a nakládání s nimi
 • zaslat hlášení příslušnému orgánu státní správy při nakládání s nebezpečnými odpady v množství 50 kg/rok, resp. 50 t/rok pro ostatní odpady
 • vést evidenci o zařízení obsahujícím nad 5 l PCB (či obsahem nad 0,005 hm.%)
 • vést řádnou evidenci při přepravě nebezpečných odpadů, evidence všeho druhu se archivuje 5 let
z kon 185 2001 sb o o dpadech a o zm n n kter ch dal ch z kon7
Zákon č. 185/2001 Sb.o odpadecha o změně některých dalších zákonů

Vývoz, dovoz a tranzit odpadů

 • vývoz a dovoz odpadů za účelem jejich odstranění je zakázán
 • odpady se dělí podle zeleného, žlutého a červeného seznamu
 • odpady ze zeleného seznamu je možno vyvážet a dovážet za účelem jejich využití

Balení a označování nebezpečných odpadů

 • řídí se podle zákona o chemických látkách
 • odpady H1 až H3, H6, H8, H9 a H14 příslušnými grafickými symboly, ostatní nápisem Nebezpečný odpad
 • povinnost zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu

Ekonomické nástroje

 • poplatky za uložení odpadů (dvousložkové – obec a SFŽP ČR)
 • finanční rezerva pro rekultivaci a asanaci skládek
z kon 185 2001 sb o o dpadech a o zm n n kter ch dal ch z kon8
Zákon č. 185/2001 Sb.o odpadecha o změně některých dalších zákonů

Plány odpadového hospodářství (POH).

Plány odpadového hospodářství se zpracovávají víceúrovňově:

 • MŽP pro celou ČR
 • kraje v samostatné působnosti
 • původci odpadů produkující ročně více než 10 t nebezpečných odpadů či více než 1000 t ostatních odpadů

Každý plán obsahuje tyto body:

 • vyhodnocení stavu odpadového hospodářství včetně bilance produkce a likvidace odpadů
 • stanovení cílů a postupů pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečnosti, jejich využití a odstraňování
 • podmínky pro splnění stanovených cílů, průběžné kontroly a změny POH
z kon 185 2001 sb o o dpadech a o zm n n kter ch dal ch z kon12
Zákon č. 185/2001 Sb.o odpadecha o změně některých dalších zákonů

Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů.

Zákon 185/2001 Sb. jednoznačně ve svých přílohách či v prováděcích předpisech stanovuje co je nebezpečný odpad – základním dokumentem je zde vyhláška MŽP č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Červený, Žlutý a Zelený seznam) a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů.

z kon 185 2001 sb o o dpadech a o zm n n kter ch dal ch z kon13
Zákon č. 185/2001 Sb.o odpadecha o změně některých dalších zákonů

Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti.

Původce odpadů a oprávněná osoba odpady zařazují pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu. Hvězdička * umístěná za kód odpadu znamená, že se jedná o nebezpečný odpad.

V případě, že neexistuje možnost zařazení odpadu do žádné skupiny, zařadí se odpad pod katalogovým číslem ze skupiny odpadů podle odvětví, oboru či technologického procesu, kde vzniká a ukončí se dvojčíslím 99, jako název odpadu se v tomto případě použije technický nebo běžně používaný název odpadu.

z kon 185 2001 sb o o dpadech a o zm n n kter ch dal ch z kon14
Zákon č. 185/2001 Sb.o odpadecha o změně některých dalších zákonů

Shromažďování nebezpečných odpadů.

Na shromažďovacím prostředku nebezpečného odpadu musí být:

 • název a katalogové číslo shromažďovaného nebezpečného odpadu
 • jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku
 • musí být označen příslušným výstražným symbolem nebezpečnosti

Shromažďovací prostředky musí splňovat tyto požadavky:

 • odlišení od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady
 • zajištění ochrany odpadů před povětrnostními vlivy
 • odolnost proti chemickým účinkům odpadů, pro něž jsou určeny
 • zabezpečují ochranu okolí před druhotnou prašností
 • zabezpečují, aby umístěný odpad byl chráněn před znehodnocením, zneužitím, smícháním s jinými odpady a před únikem do okolí
 • umožňuje bezpečnou obsluhu, čištění a případnou dezinfekci po vyprázdnění
identifika n list nebezpe n ho odpadu st 1
IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADUčást 1

1. Název odpadu (podle Katalogu odpadů):

Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

2. Kód odpadu (podle katalogu odpadů): 180106

3. Kód podle ADR nebo COTIF A7 UN 2982 ADR

4. Původce odpadu nebo oprávněná osoba:

Firma: Univerzita Palackého v Olomouci

Sídlo společnosti: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

IČO: 619 89 592

Telefon/Fax: 585635088

5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:

Pevné nebo kapalné látky organického i anorganického charakteru.

identifika n list nebezpe n ho odpadu st 2
IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADUčást 2

6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:

Nebezpečné vlastnosti jsou odvislé od druhu látky.

Akutní i chronická toxicita, následná nebezpečnost.

Ekotoxicita s možností nepříznivých účinků na životní prostředí a biotické systémy.

7. Bezpečnostní opatřenípři manipulaci, skladování a přepravě odpadů:

7.I Technická opatření:

Skladovat v uzavřených obalech chráněných před účinky atmosférických vlivů , zamezit přístup nepovolaným osobám.

7.II Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:

- dýchací orgány: respirátor podle potřeby, nebo rouška

- oči: brýle, štít

- ruce: ochranné rukavice

- ostatní části těla: ochranný oděv

identifika n list nebezpe n ho odpadu st 3
IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADUčást 3

7.III Protipožární vybavení:

Vhodné : není hořlavina, nehasit vodou z důvodu možného odplavení škodlivin.

8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:

8.I Lokalizace:

Shromáždit do původního nebo náhradního obalu.

Při rozlití zabránit rozšíření ohrázkováním, odčerpat, nasát zbytek do sorpčního materiálu.

Zabránit vniknutí do kanalizace.

8.II První pomoc

zasažení očí:Důkladný výplach vodou (cca 10min.) Nutné lékařské vyšetření.

zasažení pokožky: omýt mýdlem a vodou, ošetřit vhodným krémem.

identifika n list nebezpe n ho odpadu st 4
IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADUčást 4

8.III Další pokyny :

Při obtížích je nutno vyhledat lékaře

8.IV Telefonické spojení :

Hasiči …....150, Zdravotní služba…….. 155, Policie ……… 158

9. Ostatní důležité údaje :

9.I Toxikologické údaje :

Toxikologické vlastnosti jsou dány charakterem přítomných škodlivin.

Příznaky mohou být nespecifické ( bolesti hlavy, podráždění, nevolnosti apod.) v závislosti na typu.

9.II Ekologické údaje :

Jedná se o látky jejichž nekontrolovatelná přítomnost v životním prostředí je nežádoucí.

Může být nebezpečná rovněž vodám a vodním organizmům.

identifika n list nebezpe n ho odpadu st 5
IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADUčást 5

9.III Další údaje :

10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listě odpovídá :

Firma: Jefimov Pavel, technický poradce

Ulice: Dolany 155

Místo a PSČ: Dolany 783 16

IČO: 115 70 954

Osoba oprávněná jednat jménem původce

oprávněné osoby : Basovník Zdeněk

Telefon/Fax: 585635088

Datum vyhotovení : 28.4.2005 podpis a razítko:

ozna en nebezpe n ho odpadu
OZNAČENÍ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

18 01 06

Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

Původce odpadu: Univerzita Palackého v Olomouci

IČO: 619 89 592

Adresa:

Odpovědná osoba:

Telefon:

dal z kony ovliv uj c chemii
Další zákony ovlivňující chemii

NV 114/1999 jedy apod. pro účely trestního zákona

vyhláška 10/2002 seznam nebezpečných chemických látek

zákon 133/1985 o požární ochraně

zákon 59/2006 o prevenci závažných havárií

zákon 79/1997 o léčivech

zákon 167/1998 o návykových látkách

zákon 456/2004 o potravinách

zákon 19/1997 o zákazu chemických zbraní

zákon 326/2004 o rostlinolékařské péči

zákon 120/2002 o biocidních přípravcích

NV 178/2001 podmínky ochrany zdraví zaměstnanců

vyhláška 89/2001 o kategorizaci prací

dal z kony ovliv uj c chemii1
Další zákony ovlivňující chemii

NV č. 114/1999 kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce...

ruší §2 a přílohy č. 1 a 2 NV č. 10/1999

nově tedy stanovuje látky považované za jedy z hlediska trestního zákona (Příloha č. 1)

z kon 59 2006 sb o prevenci z va n ch hav ri
Zákon č. 59/2006 Sb.o prevenci závažných havárií …
 • Definuje:
 • povinnosti právnických a fyzických osob vlastnících či užívajících objekt či zařízení v němž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka či přípravek v určitém množství
 • zařazení objektu nebo zařízení do skupin podle nebezpečnosti z hlediska prevence havárií
 • poskytování informací veřejnosti
 • výkon státní správy
bezpe nostn opat en v prevenci z va n ch hav ri
Bezpečnostní opatření v prevenci závažných havárií
 • Zpracování bezpečnostního programu:
 • celkové cíle a zásady prevence závažné havárie
 • popis systémů řízení bezpečnosti
 • způsob řízení bezpečnosti
 • zabezpečení řízení, účast zaměstnanců
 • hodnocení rizik závažné havárie
 • preventivní bezpečnostní opatření
 • sledování realizace
 • kontrola plnění
 • Vypracování a předložení bezpečnostní zprávy.
 • Zařazení objektů do dvou tříd nebezpečnosti podle množství a nebezpečnosti látek za rok:
 • třída A (menší nebezpečí)
 • třída B (větší nebezpečí)
h avarijn pl n
Havarijní plán
 • vnitřní
  • zodpovědné osoby
  • popis možných následků
  • popis preventivních opatření
  • popis činností k minimalizaci následků
  • přehled ochranných zásahových prostředků
  • způsob vyrozumění státní správy a občanů
  • plán havarijního cvičení
 • b) vnější
  • popis možné závažné havárie a jejích důsledků v okolí
  • provozovatel a zodpovědné osoby
  • přehled preventivních opatření
  • seznam technických prostředků pro odstranění havárie
  • další údaje
dal z kony ovliv uj c chemii2
Další zákony ovlivňující chemii

vyhláška č. 10/2002 kterou se stanoví seznam nebezpečných chemických látek, které mohou představovat závažné riziko pro zdraví člověka a životní prostředí

2-naftol, Anilin, Benzen

Fenol, Formaldehyd, Methanol

Fosfor červený

Chlor, Chlorovodík, Kyselina fluorovodíková

Chlorid zinečnatý, Síran zinečnatý, Síran měďnatý

Kyanid sodný, Dusitan sodný

Oxid uhelnatý, Sirouhlík

Pentan

Tetrachlorethen

dal z kony ovliv uj c chemii3
Další zákony ovlivňující chemii

zákon č. 133/1985 o požární ochraně

činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

- 250 l hořlavin

- nahodilé požární zatížení 15 kg/m2

- použití otevřeného ohně v bezprostřední blízkosti hořlavých látek

- činnosti ve stavbách určených pro shromažďování většího počtu osob

dal z kony ovliv uj c chemii4
Další zákony ovlivňující chemii

zákon č. 133/1985 o požární ochraně

skladování hořlavin ČSN 65 0201 :

 • pokud se nejedná o sklad hořlavin pak max. 250 l hořlavin (ale jen 50 l hořlavin I. třídy)
 • rozbitné obaly do 5l a v nehořlavé skříni
 • nízkovroucí hořlavé kapaliny max. 10l v rozbitných 1l obalech či 20l v nerozbitných (opět skříň)
z sady bezpe n pr ce v laborato i
Zásady bezpečné práce v laboratoři

Důsledné používání osobních ochranných pomůcek a využití

technických prostředků pro minimalizaci styku pracovníka

s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.

Vyloučení nebezpečné chemické látky z užívání, či její nahrazení

látkou méně nebezpečnou.

Omezení počtu pracovníků nakládající s těmito látkami včetně

snižování doby expozice

z sady bezpe n pr ce v laborato i1
Zásady bezpečné práce v laboratoři
 • Předlékařská první pomoc
 • Priority poskytnutí první pomoci:
 • zachránit život
 • zabránit zhoršení zdravotního stavu
 • urychlit zotavení
z sady bezpe n pr ce v laborato i2
Zásady bezpečné práce v laboratoři
 • Otravy
     • přerušit působení toxické látky
     • zvracení, vypití vody (příp. živočišné uhlí), bezpečná antidota
     • zajistit lékařskou pomoc
     • v případě postižení látkami vysoce toxickými či toxickými vždy – možné následky i při malých dávkách
     • získat maximum informací pro potřeby odborného zásahu
     • samotná látka či přípravek, obal od ní, bezp. list apod.
z sady bezpe n pr ce v laborato i3
Zásady bezpečné práce v laboratoři
 • Poleptání či popálení
 • odstranit oděv ze zasaženého místa a jeho okolí
 • oplachovat (chladit) zasažené místo proudem čisté vody (ne rozsáhlé popáleniny III. stupně)
 • větší poškození překrýt sterilním materiálem
 • zajistitlékařskou pomoc
z sady pro z sah v p pad hav rie
Zásady pro zásah v případě havárie
 • Únik nebezpečných chemických látek
 • prevence – školení, praktický výcvik, dodržování zásad správného skladování a manipulace s nebezpečnými chemickými látkami
 • okamžitá opatření při úniku či havárii – zajistit ochranu zdraví a životů osob, co nejrychleji zastavit únik látky, zamezit dalšímu šíření unikající látky
 • v případě rozsáhlého úniku vyžádat pomoc hasičů
z sady pro z sah v p pad hav rie1
Zásady pro zásah v případě havárie
 • Požár nebezpečných chemických látek
 • prevence – školení, praktický výcvik, dodržování zásad správného skladování a manipulace s nebezpečnými chemickými látkami (hořlavinami), pravidelná kontrola hasicích přístrojů
 • okamžitá opatření při požáru – zajistit ochranu zdraví a životů osob, okamžitě odpojit požárem zasažená zařízení od elektrického napětí, zamezit šíření požáru – vhodný hasební zásah
 • - v případě nezvládnutelného požáru co nejrychleji vyžádat pomoc hasičů
bezpe nostn pokyny pro nakl d n s vybran mi nebezpe n mi chemick mi l tkami
Bezpečnostní pokynypro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami

Látky vysoce toxické

Azid sodný, NaN3

T+ R:28-32 S: (1/2-)28-45

Fyzikálně chemické vlastnosti:

Bílá krystalická látka, hořlavá, dobře rozpustná ve vodě (nestabilní, uvolňuje nitrózní plyny), s kyselinami reaguje za vývinu vysoce toxických par kyseliny azidovodíkové.

l tky vysoce toxick
Látky vysoce toxické

Azid sodný, NaN3

T+ R:28-32 S: (1/2-)28-45

Toxikologie:

Vysoce toxický při požití. LD50=27 mg/kg (potkan)

Dráždí ústřední nervstvo. Dráždí oči i kůži, dýchací cesty (plicní edém), nevolnost, bolesti hlavy, křeče, bezvědomí.

Bezpečné nakládání:

Uchovávat uzamčené a mimo dosah dětí, v suchu a chladnu, ne spolu s kyselinami. Likvidovat pouze odbornou firmou včetně obalů.

Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle případně respirátor, dodržovat zásady BP.

l tky vysoce toxick1
Látky vysoce toxické

Azid sodný, NaN3

T+ R:28-32 S: (1/2-)28-45

První pomoc:

Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst a zvracení (0,5 l vody). Při zasažení očí min. 15 min vyplachovat tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt velkým množstvím vody (po odstranění kontaminovaného oděvu). Vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Opatření v případě havárie:

Při požáru lze hasit pěnou či vodní mlhou, malý požár i práškem. Pozor na toxické plyny a možnost výbuchu.

Při úniku provést evakuaci, zabránit průniku do kanalizace, pokrýt inertním práškovým materiálem (zemina, písek).

l tky vysoce toxick2
Látky vysoce toxické

Brom, Br2

T+, CR:26-35-50 S: (1/2-)7/9-26-45-61

Fyzikálně chemické vlastnosti:

Červenohnědá kapalina štiplavého zápachu, málo rozpustná ve vodě, více v organických rozpouštědlech a kyselinách. Silné oxidační činidlo, při styku s organickými látkami může dojít ke samovznícení.

l tky vysoce toxick3
Látky vysoce toxické

Brom, Br2

T+, CR:26-35-50 S: (1/2-)7/9-26-45-61

Toxikologie:

Vysoce toxický při vdechování. LD50=2600 mg/kg (potkan orálně). Působí na ústřední nervstvo, způsobuje těžké poleptání (hluboké vředy), při nižších koncentracích dráždí oči i kůži, dýchací cesty (kašel až do křečí, zánět plic), zvracení, bolesti hlavy.

Bezpečné nakládání:

Uchovávat uzamčené a mimo dosah dětí, v suchu a chladnu, dobré větrání, ne spolu s hořlavými látkami. Chránit před teplem a slunečním zářením. Likvidovat pouze odbornou firmou.

Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle či štít, respirátor, dodržovat zásady BP, funkční větrání.

l tky vysoce toxick4
Látky vysoce toxické

Brom, Br2

T+, CR:26-35-50 S: (1/2-)7/9-26-45-61

První pomoc:

Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst a zvracení (0,5 l vody se 3 lžičkami soli). Při zasažení očí min. 15 min vyplachovat tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt velkým množstvím vody (po odstranění kontaminovaného oděvu). Vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Opatření v případě havárie:

Při požáru nehoří, okolní požár hasit vodní mlhou. Pozor na toxické páry a možnost samovznícení při styku s organickou látkou.

Při úniku provést evakuaci, zabránit průniku do kanalizace, překrýt vodou pro snížení rychlého odpařování. Sanovat inertním savým materiálem (zemina, vapex, vertikulit apod.).

l tky vysoce toxick5
Látky vysoce toxické

Dichroman draselný, K2Cr2O7

T+, NR: 49-46-21-25-26-37/38-41-43-50/53

S: 53-45-60-61

Fyzikálně chemické vlastnosti:

Oranžová až červená krystalická látka, rozpustná ve vodě. Silné oxidační činidlo, při styku s organickými a všemi redukčními látkami může dojít k prudké reakci.

l tky vysoce toxick6
Látky vysoce toxické

Dichroman draselný, K2Cr2O7

T+, NR: 49-46-21-25-26-37/38-41-43-50/53

S: 53-45-60-61

Toxikologie:

Vysoce toxický při vdechování, toxický při požití. LD50=95 mg/kg (krysa orálně). Může vyvolat rakovinu či genetické poškození (kat. 2). Při požití způsobuje prudké bolesti v trávicím traktu, poškozuje játra a ledviny, methemoglobinémie (i při chronickém a subchronickém působení). Dráždí a poškozuje pokožku i sliznice.Vysoce toxický pro vodní organismy.

Bezpečné nakládání:

Uchovávat uzamčené v suchu a chladnu, v dobře uzavřených obalech. Likvidovat pouze odbornou firmou včetně obalů.

Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle či štít, respirátor, dodržovat zásady BP, zajistit odsávání.

l tky vysoce toxick7
Látky vysoce toxické

Dichroman draselný, K2Cr2O7

První pomoc:

Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst a zvracení (0,5 l vody, do 30 min). Při zasažení očí min. 15 min vyplachovat tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem, pokrýt sterilním obvazem. Vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Opatření v případě havárie:

Při požáru sám nehoří, požár hasit pěnou či vodou.

Při úniku zabránit průniku do kanalizace, pokrýt inertním práškovým materiálem (zemina, písek, vápenec). V případě úniku roztoku je vhodné redukovat Cr6+ na Cr3+ slabým redukčním činidlem, např. siřičitanem sodným

Poznámka:

Roztoky K2Cr2O7 jsou vysoce toxické od koncentrace 7 hm. %, v rozmezí 0,1 až 7 hm. % jsou toxické.

l tky vysoce toxick8
Látky vysoce toxické

Dichroman sodný dihydrát, Na2Cr2O7· 2H2O

T+, NR: 49-46-21-25-26-37/38-41-43-50/53

S: 53-45-60-61

Vlastnosti obdobné dichromanu draselnému.

l tky vysoce toxick9
Látky vysoce toxické

Dichroman sodný, Na2Cr2O7

O, T+, NR: 49-46-8-21-25-26-37/38-41-43-50/53

S: 53-45-60-61

Vlastnosti obdobné dichromanu draselnému, má navíc výrazně silnější oxidační účinky.

l tky vysoce toxick10
Látky vysoce toxické

Dichroman amonný, (NH4)2Cr2O7

E, T+, NR: 49-46-1-8-21-25-26-37/38-41-43-50/53

S: 53-45-60-61

Vlastnosti obdobné dichromanu sodnému, navíc je v suchém stavu explozivní a je hořlavý.

l tky vysoce toxick11
Látky vysoce toxické

Kyanidy (s výjimkou komplexních kyanidů)

T+, NR:26/27/28-32-50/53

S: (1/2-)7-28-29-45-60-61

Fyzikálně chemické vlastnosti:

Alkalické kyanidy jsou bílé krystalické látky, dobře rozpustné ve vodě, v kyselých roztocích se uvolňuje HCN, vonící po hořkých mandlích. Kyanidová skupina se může odštěpovat i z organických sloučenin (např. nitrily). Silné komplexní činidlo.

l tky vysoce toxick12
Látky vysoce toxické

Kyanidy (s výjimkou komplexních kyanidů)

T+, NR:26/27/28-32-50/53 S: (1/2-)7-28-29-45-60-61

Toxikologie:

Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. Jeden z nejsilnějších jedů, LD50=10 mg/kg (krysa orálně), resp. 3 mg/kg (člověk orálně). HCN vznikající v kyselém prostředí (např. žaludek) se velmi rychle vstřebává a reaguje s Fe3+ cytochromoxidázy dýchacího řetězce v mitochondriích – inhibice buněčného dýchání. Smrt může nastat velmi rychle (sekundy až minuty od expozice), nejrychleji při vdechnutí HCN.Při nižších koncentracích se nejprve projevuje otrava únavou, bolestí hlavy, hučením v uších, pokožka zrůžoví. Při těžších otravách se projevují hypoxické křeče.

Bezpečné nakládání:

Uchovávat uzamčené a mimo dosah dětí, v suchu a chladnu, dobré větrání, ne spolu s kyselinami. Likvidovat pouze odbornou firmou včetně obalů.

Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle či štít, respirátor, dodržovat zásady BP, zajistit místní odsávání.

l tky vysoce toxick13
Látky vysoce toxické

Kyanidy (s výjimkou komplexních kyanidů)

T+, NR:26/27/28-32-50/53 S: (1/2-)7-28-29-45-60-61

První pomoc:

Při těžkém postižení je důležitý co nejrychlejší zásah. Lze podávat dusitany (10 ml 3% roztoku NaNO2), oxidující Fe2+ na Fe3+, lze podat amylnitrit nebo obdobně působící 4‑dimethylaminofenol podporující tvorbu kyanmethemoglobinu. Detoxikaci urychluje podání thiosíranu sodného (20 ml 10-20% roztoku) podporující tvorbu rhodanidu. Lze využít i tvorbu pevných komplexů podáním Co2EDTA.

V případě lehkých případů použijeme klasické postupy – při nadýchání vyvedení na čerstvý vzduch, při požití zvracení po vypití cca 0,5 l vlažné vody, při potřísnění důkladný oplach vodou.Vždy co nejrychleji zajistit lékařskou pomoc.

Opatření v případě havárie:

Při požáru nehoří, okolní požár hasit podle hořících materiálů.

Při úniku provést evakuaci, zabránit průniku do kanalizace, překrýt inertním savým materiálem (zemina, vapex, vertikulit apod.).

l tky toxick
Látky toxické

Methanol, CH3OH

F, T R: 11-23/25 S: (1/2-)7-16-24-45

Fyzikálně chemické vlastnosti:

Bezbarvá kapalina charakteristické alkoholické vůně, dobře mísitelná s vodou i organickými rozpouštědly, vysoce hořlavá. Páry jsou snadno zápalné, se vzduchem tvoří jedovaté a výbušné směsi těžší než vzduch. Drží se při zemi a při jejich zapálení se oheň rychle šíří do velkých vzdáleností. Vznícení působením horkých povrchů, jisker nebo otevřeného ohně.

l tky toxick1
Látky toxické

Methanol, CH3OH

F, T R: 11-23/25 S: (1/2-)7-16-24-45

Toxikologie:

Toxický při vdechování a při požití. LD50=5628 mg/kg (krysa orálně), LC50= 64000 ppm/4h (krysa inhalačně). Tekutina a páry poškozují CNS, zvláště zrakové nervy s nebezpečím oslepnutí; vstřebává se i pokožkou. Po požití a po vstřebání poškození ledvin, jater a srdce. Projevuje se nejprve jako stav opojení, křečemi v břiše, závratěmi, bolestmi hlavy, nevolností a zvracením, lehkou narkózou, později poruchami vidění, bezvědomím až zástavou dechu.

Bezpečné nakládání:

Uchovávat v chladnu a dobře uzavřených obalech, ne společně s oxidujícími látkami. Zajistit větrání, zákaz používání otevřeného ohně. Likvidovat pouze odbornou firmou, zbytky methanolu se ani ve formě vodných roztoků nesmí dostat do odpadních vod (nebezpečná látka pro vodní organismy).

Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle, maska s filtrem A, při vysokých koncentracích dýchací přístroj, dodržovat zásady BP, větrání.

l tky toxick2
Látky toxické

Methanol, CH3OH

F, T R: 11-23/25 S: (1/2-)7-16-24-45

První pomoc:

Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití vypít 30-40 ml ethylalkoholu (v podobě alkoholického nápoje, ne čistý ethanol). Dávku ethylalkoholu opakovat. Udržovat hladinu 1 promile ethanolu v krvi. V každém případě podat 2 lžičky jedlé sody a zajistit hojný přívod tekutiny (izotonický roztok glukózy). Je vhodné chránit oči před světlem (obvaz). Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou. Při požití vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Opatření v případě havárie:

Při požáru hasit vodní mlhou, pěnou, práškem či CO2, pěna.

Při úniku provést evakuaci, odstranit otevřený oheň, zabránit průniku do kanalizace. Větší množství odčerpat, malé absorbovat inert. savým materiálem (zemina, vapex) a v uzavřených nádobách odvézt k likvidaci.

l tky toxick3
Látky toxické

Formaldehyd (36-38 % roztok), CH2O

T R: 23/24/25-34-40-43

S: (1/2-)26-36/37/39-45-51

Fyzikálně chemické vlastnosti:

Bezbarvá kapalina charakteristického štiplavého zápachu, dobře mísitelná s vodou, hořlavá. Páry se vzduchem tvoří jedovaté a výbušné směsi těžší než vzduch.

l tky toxick4
Látky toxické

Formaldehyd (36-38 % roztok), CH2O

T R: 23/24/25-34-40-43S: (1/2-)26-36/37/39-45-51

Toxikologie:

Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. Způsobuje poleptání. LD50=100 mg/kg (krysa orálně). Silné podráždění nosu a nosohltanu, záchvaty kašle, silné slzení. Při krátkém účinku 0,001-0,002% je značně ztížené dýchání. Působení 0,06% po dobu několika minut je smrtelné. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Je karcinogenem kat.3. Pro vodní prostředí škodlivý.

Bezpečné nakládání:

Uchovávat v suchu a chladnu (ale nad +8ºC) a dobře uzavřených obalech. Zajistit větrání, zákaz používání otevřeného ohně. Likvidovat pouze odbornou firmou, zbytky formaldehydu se nesmí vylévat do odpadu ani po zředění.

Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle, maska s filtrem A, dodržovat zásady BP, větrání.

l tky toxick5
Látky toxické

Formaldehyd (36-38 % roztok), CH2O

T R: 23/24/25-34-40-43S: (1/2-)26-36/37/39-45-51

První pomoc:

Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst a zvracení po vypití cca 0,5 l vlažné vody nejpozději do 10-20 min po požití. Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem. Zajistit lékařskou pomoc.

Opatření v případě havárie:

Při požáru hasit vodní mlhou, pěnou, práškem či CO2, pěna.

Při úniku provést evakuaci, odstranit otevřený oheň, zabránit průniku do kanalizace. Absorbovat inertním savým materiálem (zemina, vapex) a v uzavřených nádobách odvézt k likvidaci.

l tky toxick6
Látky toxické

Fenol, C6H5OH

T R: 24/25-34 S: (1/2-)28-45

Fyzikálně chemické vlastnosti:

Pevná krystalická látka, bezbarvá až načervenalá, charakteristického dezinfekčního zápachu. Nerozpustná ve vodě, rozpouští se v organických rozpouštědlech. Hořlavá, při zahřátí na vyšší teploty se rozkládá za úniku výbušných a korozivních plynů. Koroduje mnoho materiálů, běžně používaných na obaly.

l tky toxick7
Látky toxické

Fenol, C6H5OH

T R: 24/25-34 S: (1/2-)28-45

Toxikologie:

Jedovatá látka. Snadno se vstřebává kůží a touto cestou vyvolává otravu. Vdechnuté páry leptají dýchací cesty. LD50=317 mg/kg (krysa orálně) resp. 669 mg/kg (krysa dermálně), LC50=316 mg/m3 (krysa inhalačně). Při styku s kůží způsobuje těžké poleptání. Vdechované páry leptají dýchací cesty, zřídka i plíce. U těžké otravy i smrt ochrnutím centrálního nervového systému. Při chronickém či subchronickém působení poškozuje CNS, játra a ledviny. Pro vodní prostředí je škodlivý.

Bezpečné nakládání:

Uchovávat v suchu, chladnu a temnu v dobře uzavřených obalech. Likvidovat pouze odbornou firmou.

Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle, rouška, dodržovat zásady BP, větrání.

l tky toxick8
Látky toxické

Fenol, C6H5OH

T R: 24/25-34 S: (1/2-)28-45

První pomoc:

Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst a zvracení po vypití cca 0,5 l vlažné vody nejpozději do 10 min po požití. Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou min. 10-15 min.. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem, postižené místo potřít rostlinným (nejlépe olivovým) olejem. Zajistit lékařskou pomoc.

Opatření v případě havárie:

Při požáru hasit vodní mlhou, pěnou, práškem či CO2, pěna, malé požáry i vodou.

Při úniku provést evakuaci, odstranit otevřený oheň (výbušné páry), zabránit průniku do kanalizace. Pokrýt inertním materiálem (zemina, vapex) a v uzavřených nádobách předat k odborné likvidaci.

l tky toxick9
Látky toxické

Dusitan draselný, KNO2

O, T R: 8-25 S: (1/2-) 45

Fyzikálně chemické vlastnosti:

Pevná látka bílé až nažloutlé barvy zabarvení, dobře rozpustná ve vodě, nehořlavá, podporuje však hoření jiných látek (silné oxidační účinky). Je hygroskopický, rozkládá se nad 400ºC za uvolňování nitrózních plynů.

l tky toxick10
Látky toxické

Dusitan draselný, KNO2

O, T R: 8-25 S: (1/2-) 45

Toxikologie:

Toxický při požití. LD50=200 mg/kg (králík). Působí vasodilataci a přeměnu krevního barviva. Při zasažení dochází k pálení očí a sliznic, objevuje se dráždivý kašel, bolesti hlavy, nevolnost, závratě, pokles krevního tlaku, bušení srdce, zčervenání obličeje, kolaps; při těžké otravě modravé zabarvení pokožky. Pro vodní organismy nebezpečná látka.

Bezpečné nakládání:

Uchovávat v suchých a krytých skladech. odděleně od hořlavých látek. Likvidovat pouze odbornou firmou včetně obalů.

Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle, respirátor, dodržovat zásady BP, odsávání.

l tky toxick11
Látky toxické

Dusitan draselný, KNO2

O, T R: 8-25 S: (1/2-) 45

První pomoc:

Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst a zvracení po vypití cca 0,5 l vlažné vody (případně s živočišným uhlím). Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem. Vyhledat ve vážnějších případech lékařskou pomoc.

Opatření v případě havárie:

Při požáru hasit podle okolních hořících předmětů, protože látka sama nehoří. Zabránit styku s hořlavinami.

Při úniku provést evakuaci, zabránit průniku do kanalizace. Pokrýt inertním sorpčním materiálem (zemina, vapex) a po uložení do dobře uzavřených nádob předat k likvidaci odborné firmě.

l tky toxick12
Látky toxické

Dusitan sodný, NaNO2

O, T R: 8-25 S: (1/2-) 45

Obdobné nebezpečné vlastnosti a zacházení jako u dusitanu draselného.

l tky toxick13
Látky toxické

Chlorid barnatý, BaCl2

T R: 20-25 S: 45

Fyzikálně chemické vlastnosti:

Pevná látka bílé barvy, dobře rozpustná ve vodě, nehořlavá. Při zahřívání na vyšší teploty se rozkládá.

l tky toxick14
Látky toxické

Chlorid barnatý, BaCl2

T R: 20-25 S: 45

Toxikologie:

Toxický při požití. LD50=118 mg/kg (potkan). Po požití dochází k podráždění sliznic, objevuje se nausea, slinění, zvracení až kolika, průjem. Systemické účinky zahrnují: srdeční arytmie, bradykardie (zpomalená srdeční činnost), zvýšený krevní tlak, šok, selhání oběhu a svalová ztuhlost. Zdraví škodlivý při vdechování. Toxický pro vodní organismy.

Bezpečné nakládání:

Uchovávat v suchých skladech při teplotách 15-25ºC v dobře uzavřených nádobách. Při manipulaci zamezit tvorbě prachu. Likvidovat pouze odbornou firmou včetně obalů.

Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle, respirátor (v případě tvorby prachu), dodržovat zásady BP, odsávání.

l tky toxick15
Látky toxické

Chlorid barnatý, BaCl2

T R: 20-25 S: 45

První pomoc:

Při nadýchání prachu přenést na čerstvý vzduch, umělé dýchání. Při požití výplach úst a zvracení po vypití cca 0,5 l vlažné vody, následně podejte síran sodný (1 pol. lžíce na 1/4 l). Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem. Vyhledat ve vážnějších případech lékařskou pomoc.

Opatření v případě havárie:

Při požáru hasit podle okolních hořících předmětů, protože látka sama nehoří. Voda použitá k hašení se nesmí dostat do kanalizace.

Při úniku provést evakuaci, zabránit průniku do kanalizace. Pokrýt inertním sorpčním materiálem (zemina, vapex) a po uložení do dobře uzavřených nádob předat k likvidaci odborné firmě.

l tky toxick16
Látky toxické

Rtuť, Hg

T R: 23-33 S: (1/2-)7-45

Fyzikálně chemické vlastnosti:

Kovově lesklá vysoce pohyblivá kapalná látka stříbrné barvy, díky vysokému povrchovému napětí prakticky nesmáčí žádné materiály a snadno se rozptyluje do malých pohyblivých kulových kapiček. Nerozpustná v rozpouštědlech, z běžných kyselin reaguje snadno pouze s kyselinou dusičnou za uvolnění nitrózních plynů. Reaguje s kyslíkem, acetylenem, amoniakem, oxidem chloričitým, karbidem vápníku, lithiem, mědí a oxidanty. Při reakci s amoniakem, aminy, acetylenem a kyselinou šťavelovou tvoří přitom explozivní sloučeniny citlivé na mechanické podněty. Při zahřívání se snadno odpařuje.

l tky toxick17
Látky toxické

Rtuť, Hg

T R: 23-33 S: (1/2-)7-45

Toxikologie:

Toxická při vdechování. Nebezpečí kumulativních účinků. Ukládá se zejména ve vnitřních orgánech, které nevratně poškozuje. Při otravě se projevuje kovovou chutí v ústech, nevolností, zvracením, bolestmi břicha a průjmy, objevuje se kašel, dušnost, horečka. Látka je karcinogenem kategorie 3.

Bezpečné nakládání:

Uchovávat v dobře uzavřených nerozbitných nádobách při teplotách do 30ºC a při dobrém větrání skladovacích prostor. Likvidovat pouze odbornou firmou včetně obalů.

Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, při vysokých koncentracích par v ovzduší (nad 0,15 mg/m3) použít izolační dýchací přístroj, dodržovat zásady BP, větrání laboratoře.

l tky toxick18
Látky toxické

Rtuť, Hg

T R: 23-33 S: (1/2-)7-45

První pomoc:

Při nadýchání prachu přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst, nevyvolávat zvracení. Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem. Vyhledat ve vážnějších případech lékařskou pomoc.

Opatření v případě havárie:

Při požáru hasit podle okolních hořících předmětů, protože látka sama nehoří. Obaly chladit vodou.

Při úniku provést evakuaci, zabránit průniku do kanalizace. Posypat rozlitou rtuť práškovou sírou nebo polysulfidem vápenatým, aby se snížilo její odpařování (vzniká povlak sulfidu rtuťnatého) a po uložení do dobře uzavřených nádob předat k likvidaci odborné firmě.

Malé množství lze posbírat za pomoci měděného plíšku pokrytého rtuťovou amalgamou.

Odpadní rtuť je vhodné uchovávat pod vrstvou vody, která rovněž snižuje její odpařování.

l tky rav
Látky žíravé

Upozornění: V rámci první pomoci při požití látek žíravých se nedoporučuje vyvolávat zvracení !

Amoniak 26% roztok, NH3 aq.

C R: 34-50 S: (1/2-)26-37/38/39-45-61

Fyzikálně chemické vlastnosti:

Bezbarvá kapalina štiplavého, dráždivého zápachu, snadno uvolňuje plynný amoniak již při slabém zahřátí nebo při styku se silnými alkáliemi. Tvoří nebezpečné produkty s HgO, stříbrem a jódem.

l tky rav1
Látky žíravé

Amoniak 26% roztok, NH3 aq.

C R: 34-50 S: (1/2-)26-37/38/39-45-61

Toxikologie:

Způsobuje poleptání. Silně dráždí dýchací cesty, sliznice i oči a může přivodit i edém plic. LD50=350 mg/kg (krysa o.). LC50=1,4 ppm/4 hod (krysa vdechování). Vysoce toxický pro vodní organismy.

Bezpečné nakládání:

Uchovávat v pevně uzavřených nádobách při teplotách pod 25ºC, zajistit větrání skladových prostor. Likvidovat pouze odbornou firmou, prázdné obaly po odvětrání a vypláchnutí vodou lze likvidovat jako komunální odpad (pokud není na obalu stanoveno jinak).

Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv (gumová zástěra), rukavice, brýle, maska s filtrem (K) v případě většího úniku par, dodržovat zásady BP a práce s žíravinami, větrání.

l tky rav2
Látky žíravé

Amoniak 26% roztok, NH3 aq.

C R: 34-50 S: (1/2-)26-37/38/39-45-61

První pomoc:

Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití vypít cca 2-5 dcl vody, nezvracet. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 10 min tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou a použít reparační krém. Při těžším postižení vyhledat lékařskou pomoc.

Opatření v případě havárie:

Při požáru hasit vodní mlhou či roztříštěným vodním proudem.

Při úniku provést evakuaci, zajistit větrání, zabránit průniku do kanalizace. Absorbovat inertním materiálem (zemina, vapex).

l tky rav3
Látky žíravé

Hydroxid draselný, KOH

C R: 35 S: (1/2-)26-37/39-45

Fyzikálně chemické vlastnosti:

Bílá tuhá látka (obvykle pecičky či granule), bez zápachu, výborně rozpustná ve vodě za silného vývinu tepla, nehořlavá. Je hygroskopický, prudce reaguje s kyselinami, s některými kovy a jejich slitinami (hořčík, hliník, zinek) za uvolnění vodíku.

l tky rav4
Látky žíravé

Hydroxid draselný, KOH

C R: 35 S: (1/2-)26-37/39-45

Toxikologie:

Kontakt s tuhou látkou způsobuje velmi těžké poleptání očí a kůže, bolest se dostavuje až v těžkých stadiích poleptání. Vdechnutí par nebo mlhy (vzniká při rozpouštění ve vodě) způsobuje poleptání dýchacích cest. Při požití dochází k rozsáhlému poškození stěn jícnu. LD50=273 mg/kg (krysa orálně).

Bezpečné nakládání:

Uchovávat v pevně uzavřených nádobách v suchých skladech, ne společně s kyselinami. Roztoky lze likvidovat po zředění neutralizací zředěnou HCl, vzniklou odpadní vodu spláchnout do výlevky.

Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv (gumová zástěra, holínky), rukavice, brýle, respirátor, dodržovat zásady BP a práce s žíravinami.

l tky rav5
Látky žíravé

Hydroxid draselný, KOH

C R: 35 S: (1/2-)26-37/39-45

První pomoc:

Při nadýchání mlhy vyvést na čerstvý vzduch, inhalovat vodní mlhu nebo Vincentku (30 min). Při požití okamžitě vypít asi 0,2 až 0,5 l vody, nezvracet. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 15 min tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt větším množstvím vody příp. neutralizovat slabým roztokem kyseliny citronové, přiložit sterilní obvaz. Při těžším postižení pokožky, zasažení očí či požití vyhledat lékařskou pomoc.

Opatření v případě havárie:

Při požáru hasit vodní mlhou či roztříštěným proudem, CO2, práškem. Při úniku zajistit dostatečnou bezpečnou zónu, zabránit průniku do kanalizace. Menší množství lze neutralizovat zředěnými kyselinami a poté zředěné spláchnout do kanalizace velkým množstvím vody. Větší množství absorbovat inertním materiálem (zemina, vapex).

l tky rav6
Látky žíravé

Hydroxid sodný, NaOH

C R: 35 S: (1/2-)26-37/39-45

Obdobné vlastnosti a zacházení jako u hydroxidu draselného.

LD50=500 mg/kg (krysa orálně).

l tky rav7
Látky žíravé

Kyselina chlorovodíková 35%, HCl aq.

C R: 34-37 S: (1/2-)26-45

Fyzikálně chemické vlastnosti:

Bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina s ostrým, štiplavým zápachem. Ve vodě se rozpouští výborně za vývinu tepla. Reaguje s většinou kovů a slitin za vývinu vodíku. Při reakci se silnými oxidačními činidly se uvolňuje toxický chlór. Při reakci s formaldehydem vzniká bischlormethylether, který je karcinogenní.

l tky rav8
Látky žíravé

Kyselina chlorovodíková 35%, HCl aq.

Toxikologie:

Způsobuje poleptání, dráždí dýchací systém. Při odpařování vytváří silně leptavou mlhu, která dráždí ke kašli, vyvolává slzení a dušnost, při potřísnění kůže způsobuje píchavou bolest, při požití vyvolává silné bolesti, zvracení až šokový stav. LD50=900 mg/kg (králík orálně). Při chronickém působení poškozuje oči, sliznice dýchacích cest, zuby, vyvolává zažívací poruchy. LC50=1108 ppm/1 hod (myš).

Bezpečné nakládání:

Uchovávat v pevně uzavřených nádobách ve větraných skladech při teplotách do 25ºC, chránit před sluncem.Vodné roztoky likvidovat velkým zředěním a případnou neutralizací sodou nebo vápnem, vzniklou odpadní vodu spláchnout do výlevky. Prázdné obaly důkladně vypláchnout vodou a likvidovat jako komunální odpad (pokud není na obalu uvedeno jinak). Při ředění lít kyselinu do vody, nikdy naopak.Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv (gumová zástěra), rukavice, brýle, plynová maska (filtr B), dodržovat zásady BP a práce s žíravinami.

l tky rav9
Látky žíravé

Kyselina chlorovodíková 35%, HCl aq.

C R: 34-37 S: (1/2-)26-45

První pomoc:

Při nadýchání mlhy vynést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití okamžitě vypít asi 0,2 až 0,5 l vody, nezvracet. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 10 min tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt větším množstvím vody a mýdlem. Při těžším postižení pokožky, zasažení očí či požití vyhledat lékařskou pomoc.

Opatření v případě havárie:

Při požáru hasit vodní mlhou či roztříštěným proudem.

Při úniku zajistit dostatečnou bezpečnou zónu, větrat, při větším zamoření použít dýchací přístroj. Zabránit průniku do kanalizace. Malá množství lze neutralizovat mletým vápencem, hydroxidy či vápnem, jinak absorbovat inertním materiálem (zemina, vapex).

l tky rav10
Látky žíravé

Kyselina dusičná 65%, HNO3 aq.

C R: 35 S: (1/2-)-23-26-36-45

Fyzikálně chemické vlastnosti:

Bezbarvá až světle hnědá kapalina s ostrým, štiplavým zápachem. Ve vodě se rozpouští výborně za vývinu tepla. Reaguje s kovy za vývinu vodíku a toxických nitrózních plynů, ty se uvolňují i při rozkladu za vyšších teplot. Díky svým silným oxidačním účinkům reaguje nebezpečně s organickými látkami - samovznícení.

l tky rav11
Látky žíravé

Kyselina dusičná 65%, HNO3 aq.

C R: 35 S: (1/2-)-23-26-36-45

Toxikologie:

Způsobuje těžká poleptání kůže, sliznic a očí. Dýmá - dráždí oči a dýchací systém (kašel, dušnost). Při potřísnění kůže se objevuje charakteristické žlutohnědé zabarvení. Toxická pro vodní organismy.

Bezpečné nakládání:

Uchovávat v pevně uzavřených nádobách ve větraných skladech při teplotách od 15 do 25ºC, chránit před sluncem.

Vodné roztoky likvidovat velkým zředěním a případnou neutralizací sodou nebo vápnem, vzniklou odpadní vodu spláchnout do výlevky. Prázdné obaly důkladně vypláchnout vodou a likvidovat jako komunální odpad (pokud není na obalu uvedeno jinak). Při ředění lít kyselinu do vody, nikdy naopak. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv (gumová zástěra, keprový oděv), latexové rukavice, brýle, plynová maska (filtr E-P resp. B-P), dodržovat zásady BP a práce s žíravinami.

l tky rav12
Látky žíravé

Kyselina dusičná 65%, HNO3 aq.

C R: 35 S: (1/2-)-23-26-36-45

První pomoc:

Při nadýchání mlhy vynést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití pouze výplach úst vodou, resp. vypít malé množství (do 0,5 l) vody, nezvracet. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 15 min tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt větším množstvím vody a mýdlem. Při těžším postižení pokožky, zasažení očí či požití vyhledat lékařskou pomoc.

Opatření v případě havárie:

Při požáru hasit vodní mlhou či roztříštěným proudem, jinak podle okolních materiálů.

Při úniku zajistit dostatečnou bezpečnou zónu, větrat, při větším zamoření použít dýchací přístroj. Zabránit průniku do kanalizace. Malá množství lze buď zředit alespoň desetinásobkem vody nebo neutralizovat mletým vápencem, sodou či vápnem, jinak absorbovat inertním materiálem (zemina, vapex) případně s přídavkem vápna.

l tky rav13
Látky žíravé

Kyselina sírová, H2SO4

C R: 35 S: (1/2-)26-30-45

Fyzikálně chemické vlastnosti:

Bezbarvá kapalina olejovité konzistence. Výborně rozpustná ve vodě za vývinu velkého množství tepla (může dojít až k varu), hygroskopická. S kovy reaguje za vývoje vodíku, při reakci s organickými látkami se uvolňuje SO2.

l tky rav14
Látky žíravé

Kyselina sírová, H2SO4

C R: 35 S: (1/2-)26-30-45

Toxikologie:

Způsobuje těžké poleptání, i při mírně zvýšených teplotách se uvolňují páry a jemný aerosol, které způsobují vážná poleptání kůže, očí a sliznic, krvácení z nosu. Vysoké koncentrace par mohou vést k dušnosti až zástavě dechu i srdce. Při požití vyvolává silné bolesti, zvracení. LD50=2140 mg/kg (krysa orálně) LC50=510 ppm/2 hod.

Bezpečné nakládání:

Uchovávat v pevně uzavřených nádobách při teplotách do 30ºC, chránit před sluncem, odděleně od hořlavin. Chránit před sálavým teplem.

Vodné roztoky likvidovat velkým zředěním a případnou neutralizací sodou nebo vápnem, vzniklou odpadní vodu spláchnout do výlevky. Prázdné obaly důkladně vypláchnout vodou a likvidovat jako komunální odpad (pokud není na obalu uvedeno jinak). Při ředění lít kyselinu do vody, nikdy naopak.

Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv (gumová zástěra), rukavice, brýle, plynová maska (filtr B2), dodržovat zásady BP a práce s žíravinami.

l tky rav15
Látky žíravé

Kyselina sírová, H2SO4

C R: 35 S: (1/2-)26-30-45

První pomoc:

Při nadýchání mlhy vynést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití okamžitě vypít asi 0,5 l,nezvracet. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 15 min tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt větším množstvím vody a asanovat roztokem DETA (2% roztok diethyltriamidu v 60% ethanolu). Při těžším postižení pokožky, zasažení očí či požití vyhledat lékařskou pomoc.

Opatření v případě havárie:

Při požáru nehasit vodou (prudká reakce s velkým uvolěním tepla), použít nejlépe prášková hasiva.

Při úniku zajistit dostatečnou bezpečnou zónu, větrat, při větším zamoření použít dýchací přístroj. Zabránit průniku do kanalizace. Malá množství lze neutralizovat mletým vápencem, hydroxidy či vápnem, jinak absorbovat inertním materiálem (zemina, vapex).

l tky rav16
Látky žíravé

Kyselina fosforečná 85%, H3PO4 aq.

C R: 34 S: (1/2-)26-45

Fyzikálně chemické vlastnosti:

Bezbarvá až slabě nažloutlá či nazelenalá kapalina olejovité konzistence. Ve vodě se rozpouští výborně za uvolnění tepla. S kovy reaguje za vývoje vodíku; při zahřátí se tvoří jedovaté oxidy fosforu.

l tky rav17
Látky žíravé

Kyselina fosforečná 85%, H3PO4 aq.

C R: 34 S: (1/2-)26-45

Toxikologie:

Přímý styk s kyselinou způsobuje poleptání tkání a těžká poleptání očí a sliznic. Páry (unikající zejména při silném zahřátí) dráždí oči a dýchací orgány, vyvolávají kašel, dušnost, nevolnost. LD50=1530 mg/kg (krysa orálně) LC50=850 ppm/1 hod (krysa inhalačně).

Bezpečné nakládání:

Uchovávat v pevně uzavřených nádobách při teplotách do 30ºC.

Vodné roztoky likvidovat velkým zředěním a případnou neutralizací sodou nebo vápnem, vzniklou odpadní vodu spláchnout do výlevky. Prázdné obaly důkladně vypláchnout vodou a likvidovat jako komunální odpad (pokud není na obalu uvedeno jinak). Při ředění lít kyselinu do vody, nikdy naopak.

Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv (gumová zástěra), rukavice, brýle, plynová maska (filtr B2), dodržovat zásady BP a práce s žíravinami.

l tky rav18
Látky žíravé

Kyselina fosforečná 85%, H3PO4 aq.

C R: 34 S: (1/2-)26-45

První pomoc:

Při nadýchání par vynést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití okamžitě vypít asi 0,5 l vody, nezvracet. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 10 min tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt větším množstvím vody. Při těžším postižení pokožky, zasažení očí či požití vyhledat lékařskou pomoc.

Opatření v případě havárie:

Při požáru hasit podle okolních hořících předmětů (látka je nehořlavá).

Při úniku zajistit dostatečnou bezpečnou zónu, větrat, při větším zamoření použít dýchací přístroj. Zabránit průniku do kanalizace. Malá množství lze neutralizovat mletým vápencem, hydroxidy či vápnem, jinak absorbovat inertním materiálem (zemina, vapex).

l tky rav19
Látky žíravé

Kyselina octová min.98%, CH3COOH

C R: 10-35 S: (1/2-)23-26-45

Fyzikálně chemické vlastnosti:

Bezbarvá kapalina charakteristického octového zápachu. Ve vodě i organických rozpouštědlech se rozpouští výborně, vodný roztok koroduje kovy za vývoje vodíku. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Páry tvoří se vzduchem výbušnou směs.

l tky rav20
Látky žíravé

Kyselina octová min.98%, CH3COOH

C R: 10-35 S: (1/2-)23-26-45

Toxikologie:

Páry silně dráždí oči a dýchací cesty (kašel, dušnost). Kapalina silně leptá kůži a oči, leptá sliznice trávicího traktu a dýchacího traktu. Edém hrtanu. LD50=3310 mg/kg (potkan orálně), LD50=1060 mg/kg (potkan dermálně), LC50=5620 mg/m3 (potkan inhalačně aerosol).

Bezpečné nakládání:

Uchovávat v uzavřených nádobách při teplotě od 15 do 25ºC, větrání. Vodné roztoky likvidovat velkým zředěním (1:100), vzniklou odpadní vodu spláchnout do výlevky. Prázdné obaly po neutralizaci a důkladném vypláchnutí vodou lze likvidovat jako nekontaminovaný odpad. Při ředění lít kyselinu do vody, nikdy naopak.

Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv (gumová zástěra), rukavice, brýle, plynová maska (filtr B2), dodržovat zásady BP a práce s žíravinami.

l tky rav21
Látky žíravé

Kyselina octová min.98%, CH3COOH

C R: 10-35 S: (1/2-)23-26-45

První pomoc:

Při nadýchání par vynést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití vypít do cca 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 10 min tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt větším množstvím vody. Při těžším postižení pokožky, zasažení očí či požití vyhledat lékařskou pomoc.

Opatření v případě havárie:

Při požáru hasit roztříštěným vodním proudem nebo pěnou.

Při úniku zajistit dostatečnou bezpečnou zónu, větrat, při větším zamoření použít dýchací přístroj. Zabránit průniku do kanalizace. Malá množství lze buď ředit vodou nebo neutralizovat (vápenec apod.), jinak absorbovat inertním materiálem (zemina, vapex).

l tky karcinogenn mutagenn a toxick pro reprodukci
Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci

Chroman draselný, K2CrO4

T, N R: 49-46-36/37/38-43-50/53

S: 53-45-60-61

Fyzikálně chemické vlastnosti:

Pevná krystalická látka sytě žlutého zabarvení, dobře rozpustná ve vodě, nehořlavá, podporuje však hoření jiných látek (silné oxidační účinky).

l tky karcinogenn mutagenn a toxick pro reprodukci1
Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci

Chroman draselný, K2CrO4

T, N R: 49-46-36/37/38-43-50/53S: 53-45-60-61

Toxikologie:

Může vyvolat rakovinu při vdechování resp. může vyvolat poškození dědičných vlastností (karcinogen a mutagen kategorie 2). Po požití prudké bolesti v trávicím traktu, poškození ledvin. LD50=180 mg/kg (myš). Silně leptá nosní sliznici a pokožku, působí těžko hojitelné vyrážky. Silně dráždí oči, může dojít k poškození rohovky. Může rovněž vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečné nakládání:

Uchovávat v suchých a krytých skladech. Likvidovat pouze odbornou firmou včetně obalů.Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle, respirátor, dodržovat zásady BP, odsávání.

l tky karcinogenn mutagenn a toxick pro reprodukci2
Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci

Chroman draselný, K2CrO4

T, N R: 49-46-36/37/38-43-50/53S: 53-45-60-61

První pomoc:

Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst a zvracení po vypití cca 0,5 l vlažné vody nejpozději do 30 min od požití. Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou min. 15 min. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem. Vyhledat vždy lékařskou pomoc.

Opatření v případě havárie:

Při požáru hasit podle okolních hořících předmětů, protože látka sama nehoří.

Při úniku provést evakuaci, zabránit vdechování osobami a potřísnění pokožky, zabránit průniku do kanalizace. Pokrýt vlhkým inertním materiálem (zemina, vapex) a po uložení do dobře uzavřených nádob předat k likvidaci odborné firmě.

l tky karcinogenn mutagenn a toxick pro reprodukci3
Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci

Dusičnan olovnatý, Pb(NO3)2

O, T R: 61-62-8-20/22-33 S: 53-17-45

Fyzikálně chemické vlastnosti:

Pevná krystalická látka bílé barvy, dobře rozpustná ve vodě, nehořlavá, podporuje však hoření jiných látek (silné oxidační účinky). Při zahřátí na teplotu vyšší než 470 °C dochází k rozkladu látky za tvorby velmi jedovatých nitrosních plynů.

l tky karcinogenn mutagenn a toxick pro reprodukci4
Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci

Dusičnan olovnatý, Pb(NO3)2

O, T R: 61-62-8-20/22-33 S: 53-17-45

Toxikologie:

Škodlivé při vdechování a při požití. LD50=74 mg/kg (myš dermálně). Vstřebává se plícemi a působí jako protoplasmatický jed, který vyvolává změny zejména nervové soustavy, krve a cév. Teratogenní látka. Projevy otravy: křečovité bolesti břicha, zvracení, průjem, někdy křeče a poruchy srdeční činnosti; při větší intoxikaci poškození ledvin a jater. Nebezpečí kumulativních účinků. Při nadýchání možnost vzniku plicního edému i se zpožděním dvou dnů. Škodlivé pro vodní prostředí.

Bezpečné nakládání:

Uchovávat v suchých a krytých skladech, odděleně od hořlavých látek. Likvidovat pouze odbornou firmou včetně obalů.Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle, respirátor, dodržovat zásady BP, odsávání. S látkou nesmí zacházet těhotné ženy a ženy v reprodukčním věku.

l tky karcinogenn mutagenn a toxick pro reprodukci5
Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci

Dusičnan olovnatý, Pb(NO3)2

O, T R: 61-62-8-20/22-33 S: 53-17-45

První pomoc:

Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Vdechovat každých 10 minut 5 vstřiků z dávkovače aerosolu s dexametasonem do ústupu obtíží. Při požití výplach úst a zvracení po vypití cca 0,5 l vlažné vody (případně s živočišným uhlím nebo suspenzí oxidu hořečnatého). Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem. Vyhledat ve vážnějších případech lékařskou pomoc.

Opatření v případě havárie:

Při požáru hasit podle okolních hořících předmětů, protože látka sama nehoří. Zabránit styku s hořlavinami.

Při úniku provést evakuaci, zabránit průniku do kanalizace. Pokrýt inertním sorpčním materiálem (zemina, vapex) a po uložení do dobře uzavřených nádob předat k likvidaci odborné firmě.

l tky karcinogenn mutagenn a toxick pro reprodukci6
Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci

Oxid olovnatýžlutý, PbO

T R: 61-62-20/22-23 S: 53-45

Fyzikálně chemické vlastnosti:

Pevná látka žluté barvy, obvykle prášek, rozpustný v kyselině dusičné i octové, za tepla v alkalických hydroxidech. Nehořlavý, podporuje však hoření jiných látek (oxidační účinky).

l tky karcinogenn mutagenn a toxick pro reprodukci7
Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci

Oxid olovnatýžlutý, PbO

T R: 61-62-20/22-23 S: 53-45

Toxikologie:

Může poškodit plod v těle matky (kat.1). Možné nebezpečí poškození reprodukčních schopností (kat.3). Zdraví škodlivý při vdechování (nejvyšší přípustná koncentrace v ovzduší 0,1 mg/m3) a při požití. Toxický při vdechování. Projevy otravy: křečovité bolesti břicha, slabě hmatný tep; poškození krvetvorby.

Bezpečné nakládání:

Uchovávat v suchých skladech, odděleně od hořlavých látek. Likvidovat pouze odbornou firmou včetně obalů.

Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle, respirátor, dodržovat zásady BP, odsávání. S látkou nesmí zacházet těhotné ženy.

l tky karcinogenn mutagenn a toxick pro reprodukci8
Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci

Oxid olovnatýžlutý, PbO

T R: 61-62-20/22-23 S: 53-45

První pomoc:

Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst a zvracení po vypití cca 0,5 l vlažné vody (případně s živočišným uhlím), nepodávat mléko. Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem. Vyhledat ve vážnějších případech lékařskou pomoc.

Opatření v případě havárie:

Při požáru hasit podle okolních hořících předmětů, protože látka sama nehoří. Zabránit styku s hořlavinami.

Při úniku provést evakuaci, omezit prášení, zabránit průniku do kanalizace. Pokrýt inertním materiálem (zemina, vapex) a po uložení do dobře uzavřených nádob předat k likvidaci odborné firmě.

l tky karcinogenn mutagenn a toxick pro reprodukci9
Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci

Akrylamid (2-propenamid),

T, N R: 49-46-36/37/38-43-50/53

S: 53-45-60-61

Fyzikálně chemické vlastnosti:

Pevná krystalická látka bílé barvy, rozpustná ve vodě a polárních rozpouštědlech, hořlavá, zejména v přítomnosti silných oxidačních činidel. Snadno polymeruje, při rychlé polymeraci bouřlivý průběh. Při vysoké teplotě se rozkládá za vzniku nebezpečných plynů.

l tky karcinogenn mutagenn a toxick pro reprodukci10
Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci

Akrylamid (2-propenamid),

T, N R: 49-46-36/37/38-43-50/53S: 53-45-60-61

První pomoc:

Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst a zvracení po vypití cca 0,5 l vlažné vody nebo mléka. Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou min. 15 min. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem. Vyhledat vždy lékařskou pomoc, obzvláště přetrvávají-li pocity pálení či bolesti na postižených místech.

Opatření v případě havárie:

Při požáru hasit nejlépe práškem, pěnou nebo CO2.

Při úniku provést evakuaci, zabránit vdechování osobami a potřísnění pokožky, zabránit průniku do kanalizace. Pokrýt vlhkým inertním materiálem (zemina, vapex) a po uložení do dobře uzavřených nádob předat k likvidaci odborné firmě.

l tky karcinogenn mutagenn a toxick pro reprodukci11
Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci

Benzen, C6H6

F, T R: 45-11-48/23/24/25 S: 53-45

Fyzikálně chemické vlastnosti:

Bezbarvá kapalina charakteristické aromatické vůně, nemísitelná s vodou, mísitelná s většinou organických rozpouštědel, vysoce hořlavá, páry tvoří se vzduchem výbušnou směs.

l tky karcinogenn mutagenn a toxick pro reprodukci12
Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci

Benzen, C6H6

F, T R: 45-11-48/23/24/25 S: 53-45

Toxikologie:

Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. LD50=930 mg/kg (potkan orálně). Nadýchání vysokých koncentrací par dráždí dýchací cesty i oči a může rychle přivodit smrtelné ochrnutí CNS (obrna dýchání). Poškozuje CNS, játra, ledviny, kostní dřeň (poruchy krvetvorby – karcinogen kat. 1). Při otravách se příznaky podobné opilosti, poruchy srdečního rytmu, bezvědomí, zástava dechu.

Bezpečné nakládání:

Uchovávat v suchu a chladnu (ale nad 10ºC), větrání, zákaz používání otevřeného ohně. Likvidovat pouze odbornou firmou včetně obalů.

Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle, maska s filtrem, dodržovat zásady BP, větrání.

l tky karcinogenn mutagenn a toxick pro reprodukci13
Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci

Benzen, C6H6

F, T R: 45-11-48/23/24/25 S: 53-45

První pomoc:

Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst a zvracení po vypití cca 0,5 l vlažné vody. Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem. Při těžším postižení vyhledat lékařskou pomoc.

Opatření v případě havárie:

Při požáru hasit vodní mlhou, pěnou, práškem či CO2.

Při úniku provést evakuaci, odstranit otevřený oheň, zabránit průniku do kanalizace. Absorbovat inert. savým materiálem (zemina, vapex).

l tky karcinogenn mutagenn a toxick pro reprodukci14
Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci

N,N - Dimethylformamid, HCON(CH3)2

T R: 61-20/21-36 S: 53-45

Fyzikálně chemické vlastnosti:

Bezbarvá kapalina, dobře mísitelná s vodou, mísitelná s většinou organických rozpouštědel, hořlavá kapalina III. třídy; nebezpečí vznícení při zahřátí páry tvoří se vzduchem výbušnou směs.

l tky karcinogenn mutagenn a toxick pro reprodukci15
Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci

N,N - Dimethylformamid, HCON(CH3)2

T R: 61-20/21-36 S: 53-45

Toxikologie:

Může poškodit plod v těle matky (kat.2). Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží. Dráždí oči. LD50=2800 mg/kg (krysa orálně), LD50=4720 mg/kg (králík dermálně), LC50=9400 ppm/2 hod (myš inhalačně). Příznaky postižení: pálení v nose, nosohltanu, pálení očí a kůže. Bolesti hlavy, nevolnost, zvracení. Při silné expozici může dojít k poškození jater a ledvin

Bezpečné nakládání:

Uchovávat v suchu a chladnu, větrání, ne na přímém slunci, nepoužívat otevřený oheň. Likvidovat pouze odbornou firmou včetně obalů.

Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle, maska s filtrem proti org. parám, dodržovat zásady BP, větrání. S látkou nesmí zacházet těhotné ženy.

l tky karcinogenn mutagenn a toxick pro reprodukci16
Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci

N,N - Dimethylformamid, HCON(CH3)2

T R: 61-20/21-36 S: 53-45

První pomoc:

Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst a vypít cca 0,2 l vody, nevyvolávat zvracení a zajistit okamžitě lékařskou pomoc. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 10 min tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem. Při těžším postižení vyhledat lékařskou pomoc.

Opatření v případě havárie:

Při požáru hasit vodní mlhou či roztříštěnými vodními proudy nebo pěnou.

Při úniku provést evakuaci, odstranit otevřený oheň, zabránit průniku do kanalizace. Absorbovat inert. savým materiálem (zemina, vapex).

bezpe nostn p edpisy v chemii1
Bezpečnostní předpisy v chemii

Texty k dispozici na:

http://chemie.upol.cz/

v sekci Multimediální skripta/Fyzikální chemie

Zakončení:

 • test z nebezpečných vlastností látek
 • test na základní znalost předpisů a norem
 • test na základní chemické znalosti