Prednášky pre poslucháčov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Br...
Download
1 / 46

Predn ky pre posluch cov Vysokej koly zdravotn ctva a soci lnej pr ce sv. Al bety v Bratislave, 2. roc. extern pos - PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on

Prednášky pre poslucháčov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2. roč. – externí poslucháči, šk. r. 2008/2009. Sociálna práca s osobami s telesným alebo zmyslovým postihnutím MUDr. Orgonášová Mária , PhD. Základné dokumenty sociálneho učenia Cirkvi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Predn ky pre posluch cov Vysokej koly zdravotn ctva a soci lnej pr ce sv. Al bety v Bratislave, 2. roc. extern pos' - weldon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

Prednášky pre poslucháčov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2. roč. – externí poslucháči, šk. r. 2008/2009

Sociálna práca s osobami s telesným alebo zmyslovým postihnutím

MUDr. Orgonášová Mária, PhD


Z kladn dokumenty soci lneho u enia cirkvi l.jpg
Základné dokumenty sociálneho učenia Cirkvi a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2. roč. – externí poslucháči, šk. r. 2008/2009

* Encyklika Rerum novarum (r. 1891 - pápež Lev XIII)

* Encyklika Quadragesimo anno (r. 1931 - pápež Pius XI)

* Encyklika „Humanae vitae“ (r. 1968 - pápež Pavol VI.)

* Sociálne učenie Jana Pavla II.: Encykliky z r. 1981 - Laborem exercens“, z r. 1987 - Sollicitudo rei socialis; z r. 1991 Centesimus annus


Zdravie l.jpg
Zdravie a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2. roč. – externí poslucháči, šk. r. 2008/2009

Čo je zdravie?

Neprítomnosť choroby?

To, keď sa orgány „neozývajú?"

Je zdravý ten človek, ktorému jeho telo dobre slúži?

Je zdravie schopnosť žiť, čo zahrňuje aj schopnosť trpieť?

Je zdravý ten, kto iba nebol dôkladne vyšetrený?

Definícia zdravia podľa WHO:

Zdravie je stav telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nie iba neprítomnosť choroby alebo poškodenia


Defin cie zdravotn ho postihnutia v sr l.jpg
Definície zdravotného postihnutia v SR a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2. roč. – externí poslucháči, šk. r. 2008/2009

Invalidným občanom podľa zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení je občan, u ktorého rozhodnutím posudkovej komisie sociálnej poisťovne je % miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo poruchy správania je vyššia ako 40%.

Občanom so zdravotným postihnutím na účely z. č. 5/2004 Z.z. je:

 • Občan uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu

 • Občan, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20%, ale najviac o 40% podľa osobitného predpisu

  Občanom s ťažkým zdravotným postihnutím na účely z. č. 447/2008 Z.z. je občan, u ktorého pokles miery funkčnej schopnosti je 50% a viac


Defin cia zdravotn ho postihnutia pod a dohovoru osn 2006 l.jpg
Definícia zdravotného postihnutia a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2. roč. – externí poslucháči, šk. r. 2008/2009 podľa Dohovoru OSN, 2006)

Osoby so zdravotným postihnutím zahrňujú osoby, ktoré majú dlhodobé fyzické, duševné, mentálne alebo zmyslové postihnutie, ktoré v interakcii s rôznymi prekážkami môže brániť ich plnému a účinnému zapojeniu sa do spoločnosti na rovnoprávnom základe s ostatnými.


Z kladn pojmy v charakteristike zdravia choroby zdravotn ho postihnutia l.jpg
Základné pojmy v charakteristike zdravia, choroby, zdravotného postihnutia

–Porucha - akákoľvek strata alebo abnormálnosť v psychologickej, fyziologickej alebo anatomickej štruktúre alebo funkcii.

- Disabilita – akékoľvek obmedzenie, alebo nedostatok schopnosti vykonávať nejakú činnosť spôsobom, alebo v rozsahu, aký je považovaný u človeka za normálny.

- Handicap – nepriaznivá spoločenská situácia, vyplývajúca z poruchy alebo disability, ktorá obmedzuje alebo znemožňuje plnenie úloh, ktoré sú pre túto osobu normálne (vzhľadom na vek, pohlavie, sociálne a kultúrne podmienky)


Klasifik cia disability l.jpg
Klasifikácia disability: zdravotného postihnutia

 • disabilita v správaní sa

 •  disabilita v komunikácii (disabilita k porozumeniu reči, k rozprávaniu, k počúvaniu reči), v orientácii

 • disabilita v osobnej starostlivosti (problémy s kontrolou vylučovania, disabilita v osobnej hygiene, v obliekaní, v stravovaní)

 • lokomotorická disabilita (disabilita k chôdzi, k zdolávaniu schodov, šplhaniu, k behu, k premiestňovaniu, k doprave, k zdvíhaniu, iná ), disabilita v obratnosti

 •  situačná disabilita (vo vytrvalosti, k znášanlivosti teploty, k znášaniu hluku, osvetlenia, pracovných stresov, k znášaniu iných činiteľov životného prostredia, iné)

 •  iné obmedzenie činnosti


Mo nosti vzniku handicapu l.jpg
Možnosti vzniku zdravotného postihnutiahandicapu:

·     orientačný a komunikačný handicap

·     handicap vo fyzickej nezávislosti (nezávislosť vzhľadom k pomôckam a podpore iných ľudí)

·     pohybový handicap (možnosť a rozsah pohyblivosti od referenčného bodu, napr. postele)

·     handicap v zamestnaní (ako je to obvyklé vzhľadom na pohlavie, vek a kultúru)

·     handicap v spoločenskej integrácii (podielať sa na obvyklých spoločenských vzťahoch a udržovať ich)

·      handicap v hospodárskej sebestačnosti (obvyklá socio-ekonomická činnosť a nezávislosť)Poruchy telesnej trukt ry a funkcie dizabilita v mobilite l.jpg
Poruchy telesnej štruktúry a funkcie – dizabilita v mobilite

 • *Amputácie (vrodené, úrazy, gangrény, cievne poruchy);

 • * Zápalové ochorenia kĺbov – artritídy, degeneratívne ochorenia kĺbov - artrózy;

 • * Poruchy riadiacej funkcie CNS (detská mozgová obrna, detská obrna – poliomyelitída);

 • * Stavy po miestnom poškodení mozgu - po mozgovej príhode (krvácanie do mozgu, nedokrvenie, úrazy);

 • * Stavy po traumatickom poškodení miechy (úplná priečná lézia, čiastočná lézia – Brown Séquardov sy);


Postihnutia telesnej funkcie dizabilita v mobilite d sledok neurologick ch ochoren l.jpg
Postihnutia telesnej funkcie – dizabilita v mobilite - dôsledok neurologických ochorení

 • Roztrúsená mozgovomiechová skleróza;

 • Dôsledky neuromuskulárnych ochorení - svalové dystrofie – poznáme t.č. 9 druhov

 • Parkinsonova choroba

 • Iné


Poruchy zmyslov ch org nov l.jpg
Poruchy zmyslových orgánov dôsledok neurologických ochorení

poruchy zraku (strata oka, ťažká porucha zraku u oboch očí, resp. u jedného oka s oslabením zraku druhého oka, stredná porucha zraku u oboch očí, iná porucha zraku)

poruchy sluchu (poruchy sluchovej citlivosti - úplná, alebo hlboká porucha vývoja sluchu, hlboká obojstranná strata sluchu, resp. v jednom uchu so stredne ťažkou poruchou druhého ucha, stredne ťažká obojstranná porucha sluchu, iná porucha sluchovej citlivosti)

iné sluchové alebo ušné poruchy, porucha vestibulárnej funkcie,


Poruchy vn torn ch org nov a g eriatrick probl my l.jpg
Poruchy vnútorných orgánov dôsledok neurologických ochorení a geriatrické problémy

 • mechanická a motorická porucha vnútorných orgánov;

 • porucha kardiorespiračnej funkcie;

 • porucha gastrointestinálnej funkcie;

 • porucha tvorby a vylučovania moču;

 • porucha reprodukčnej funkcie;

 • defekty vnútorných orgánov;

 • iná porucha vnútorných orgánov


Medzin rodn klasifik cia funk nej schopnosti dizability a zdravia icf 2002 l.jpg
Medzinárodná klasifikácia funkčnej schopnosti, dizability a zdravia – ICF (2002)

V popredí záujmu ICF jeposúdenie zdravotného stavu jedinca z bio-psycho-socio-enviromentálneho aspektu

 • stav zdravia, resp. prítomnosť chorobných zmien,

 • osobnostný rozmer,

 • možnostispoločenských aktivít aj pri zmenách štruktúr a funkcií jednotlivých systémov (možnosti uplatnenia sa a účasti na spoločenskom živote,

 • environmentálne faktory, ktoré charakterizujú ekosystém takéhoto jedincaAko pom c inkl zii os b s telesn m postihnut m l.jpg
Ako pomôcť inklúzii dizability a zdravia – ICF (2002)osôb s telesným postihnutím

 • vytváraním bezbariérového životného prostredia a to aj v zmysle čo najširšej prístupnosti k informáciám, dobrej komunikácie a odstraňovania bariér aj v medziľudských vzťahoch

 • zabezpečením komplexnej habilitácie a rehabilitácie, vrátane zabezpečenia potrebných zdravotných a kompenzačných pomôcok, primeranej vzdelanostnej úrovne a prípravy na povolanie

 • poskytovaním primeranej informačno - komunikačnej technológie pri vzdelávaní, pracovnom uplatnení i v každodennom spoločenskom živote

 • vytváraním podmienok pre primerané zamestnávanie, poskytovaním podporných služieb a príspevkov


Aktu lny pr vny stav v sr l.jpg
Aktuálny právny stav v SR dizability a zdravia – ICF (2002)

V legislatíve Slovenskej republiky zatiaľ neexistuje špeciálny zákon o integrácii občanov so zdravotným postihnutím, ktorý by komplexne riešil celú problematiku. Táto je čiastočne obsiahnutá v početných právnych predpisoch,

Antidiskriminačný zákon (Zákon č. 365/2004) zahrňuje samozrejme aj požiadavku nediskriminácie osôb so zdravotným postihnutím, zatiaľ sa v praxi často stretávame s nepriamou (skrytou) diskrimináciou, čo v konečnom dôsledku významnou mierou znižuje kvalitu života ľudí so zdravotným postihnutím.


Pr stupnos legislat va l.jpg
Prístupnosť - legislatíva dizability a zdravia – ICF (2002)

Prístupnosť fyzického prostredia

Zákon č.50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov - Stavebný zákon v § 43e stanovuje všeobecné technické požiadavky pri územnom plánovaní a výstavbe budov, používaných osobami s obmedzenou pohyblivosťou a so zníženou schopnosťou orientácie.

Vyhláška č. 532/2002 – stanovuje podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby využívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.


Pr stupnos realita l.jpg
Prístupnosť - realita dizability a zdravia – ICF (2002)

* Na fakulte architektúry STU sa vyučuje bezbariérové projektovanie, boli obhájené viaceré diplomové a dizertačné práce na tému bezbariérovej výstavby v kultúre, športe, dopravných objektoch apod.

* Eurostav vydal unikátnu publikáciu autorov Samová a spol. „Tvorba bezbariérového prostredia“ (2008)

 • V Košiciach na strojníckej fakulte TU je už niekoľko rokov zriadené „Bezbariérové centrum“

  * Pretrvávajú početné bariéry, najmä v zdravotníctve, v školstve, v doprave

  * Pri výstavbe nových budov a komunikácií sa už zväčša rešpektuje platná legislatíva,

  * Pri rekonštrukcii komunikácií a budov namiesto debariérizácie často nepochopiteľne vznikajú nové bariéry


Pr stupnos odpor ania l.jpg
Prístupnosť dizability a zdravia – ICF (2002) - odporúčania

*Vypracovať efektívne nástroje na sankcionovanie pri nedodržaní právnych noriem pre bezbariérovú výstavbu

* Prideľovanie finančných prostriedkov na investície podmieniť požiadavkou bezbariérovosti (audit), vrátane dotácií zo štrukturálnych fondov EU

*Vypracovať hodnotiace kritériá pre udeľovanie auditu bezbariérovým stavbám, túto požiadavku zakomponovať do legislatívy a uplatňovať pri kolaudáciách


Zdravotn starostlivos legislat va l.jpg
Zdravotná starostlivosť - legislatíva dizability a zdravia – ICF (2002)

Zákon č. 576/2004Z.z.o zdravotnej starostlivosti

v znení neskorších predpisov

Zákon č. 577/2004 Z.z.o rozsahuzdravotnej starostlivosti, uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Zákon č. 580/2004 Z.z. o  zdravotnom poistení hovorí o podmienkach zdravotného poistenia


Zdravotn starostlivos realita l.jpg
Zdravotná starostlivosť - realita dizability a zdravia – ICF (2002)

 • Na Slovensku je nedostatok centier včasnej diagnostiky pre deti a detských rehabilitačných centier

 • Neexistuje sieť zariadení pre komplexnú rehabilitáciu.Komplexnú rehabilitáciu po ťažkých úrazoch a operáciách poskytuje prakticky iba Národné rehabilitačné centrum v Kováčovej

 • Nie je doriešené postavenie nemedicínskych profesií v zdravotníctve(psychológovia, logopédi, liečební pedagógovia, fyzioterapeuti a i.)

 • Zdravotnícke zariadenia a strediská sú zväčša bariérové


Zdravotn starostlivos odpor ania l.jpg
Zdravotná starostlivosť - odporúčania dizability a zdravia – ICF (2002)

 • Urýchlene realizovať debariérizáciu zdravotníckych zariadení

 • Zabezpečiť prípravu profesionálov pre včasnú diagnostiku a poskytovanie včasnej intervencie u deti s rizikovým vývinom

 • Legislatívne upraviť postavenie profesionálovnemedicínskeho vzdelania pre poskytovanie komplexnej rehabilitácie

 • V postgraduálnom vzdelávaní posudkových lekárov podporiť zakomponovanie dokumentu WHO „Medzinárodná klasifikácia funkčnej schopnosti, dizability a zdravia“ do študijných osnov


Soci lne hodnotenie osoby so zp na z klade riaden ho rozhovoru l.jpg
Sociálne hodnotenie dizability a zdravia – ICF (2002) osoby so ZP na základe riadeného rozhovoru

sociálna anamnéza (ako problém vznikol, ako sa vyvíjal)

sociálne prostredie (rodina - najbližšia, vzdialenejšie príbuzenstvo, obec, komunita, pracovisko)

zoznam denných činností, nevyhnutných pre život (hygienické potreby, stravovanie, schopnosť samostatného obliekania, iné činnosti)

vymedzenie problému a stanovenie pracovnej hypotézy (vrátane úpravy životného prostredia, kompenzačné pomôcky, asistencia, ošetrovateľsko-opatrovateľská starostlivosť ....)

ekonomické zázemie (príjmy vlastné, rodina, podpora či príspevky)


Soci lna starostlivos legislat va l.jpg
Sociálna starostlivosť - legislatíva dizability a zdravia – ICF (2002)

Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Predstavuje základný pilier nového dôchodkového systému na Slovensku. Osobám so ZP, ktoré sú poberateľmi invalidného dôchodku umožňuje zaradiť sa aj do pracovného procesu bezstraty, alebo krátenia invalidného dôchodku.

Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia legislatívna norma pre pomoc formou poskytovania materiálnej, alebo finančnej pomoci (fakultatívne príspevky).

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách


Z kon o soc i lnom poisten realita l.jpg
Zákon o soc dizability a zdravia – ICF (2002)iálnom poistení - realita

Vzhľadom na obmedzenie najvyššej výmery dôchodku (dôchodkový strop), ktoré v minulosti existovalo v  Zákone o sociálnom zabezpečení č. 100/1988 Zb, invalidné dôchodky patria k najnižším dôchodkom a to najmä u žien (nižší počet dopočítaných rokov vo vzťahu k rozdielnemu dôchodkovému veku žien a mužov).

Prepočítanie dôchodkov podľa § 293k podľa súčasného znenia zákona sanetýka poberateľov invalidných dôchodkov a to napriek tomu, že aj niektorí poberatelia invalidných dôchodkov pri vymeraní invalidného dôchodku podľa Zákona č. 100/1988 Zb. boli v minulosti poškodení obmedzením najvyššou výmerou dôchodku


Soci lne poistenie odpor ania l.jpg
Sociálne poistenie - odporúčania dizability a zdravia – ICF (2002)

Zabezpečiť dostatočnú informovanosť posudkových lekárov o dokumente SZO - Medzinárodná klasifikácia funkčnej schopnosti, dizability a zdravia

Upraviť legislatívne možnosť prepočítania dôchodkov podľa § 293kaj u poberateľov invalidných dôchodkov, ktorí boli pri vymeraní invalidného dôchodku podľa Zákona č. 100/1988 Zb. v minulosti poškodení obmedzením najvyššou výmerou dôchodku

Odstrániť roky pretrvávajúcu nepriamu diskrimináciu ťažko zdravotne postihnutých žien pri výpočte invalidného a neskôr starobného dôchodku na základe rozdielneho dôchodkového veku mužov a žien.


Z kon o pe a n ch pr spevkoch na kompenz ciu a k ho zdravotn ho postihnutia odk zanos l.jpg
Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia - odkázanosť

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak je odkázaná na osobnú asistenciu alebo opatrovanie. 

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na pomôcku, na úpravu pomôcky, na zdvíhacie zariadenie, na úpravu osobného motorového vozidla, na úpravu bytu, na úpravu rodinného domu alebo na úpravu garáže, ak sociálne dôsledky jej ťažkého zdravotného postihnutia možno prekonať alebozmierniť pomôckou, úpravou pomôcky, zdvíhacím zariadením, úpravou osobného motorového vozidla alebo úpravou bytu, rodinného domu alebo garáže.


Z kon o pe a n ch pr spevkoch pe a n pr spevok na osobn asistenciu l.jpg
Zákon o peňažných príspevkoch – peňažný príspevok na osobnú asistenciu

 • Počet hodín osobnej asistencie je najviac 7 300 hodín ročne.

 • Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie je 1,39 % sumy životného minima (t. č. 2,48 eura – 75,00 Sk) pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom.

  Výška životného minima od 1. júla 2008 je 178,92 eura (5 390,- Sk)


Slide30 l.jpg
Zákon o peňažných príspevkoch - na osobnú asistenciupríspevok na kúpu, úpravu, opravu a výcvik používania pomôcky - vec, technologické zariadenia

Možno ho poskytnúť len na pomôcky uvedené v zozname pomôcok. Pri určení výšky peňažného príspevku na kúpu pomôcky sa zohľadňuje cena pomôcky, ustanovenej v zozname pomôcok, najviac v sume 8 630,42 eura (260 000,- Sk).

Výška peňažného príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 eura (50 000,- Sk),  druhého el. vozíka je najviac 4 979,09 eura 150 000,- Sk)

Za pomôcku sa považuje aj pes so špeciálnym výcvikom (vodiaci pes, asistenčný pes a signálny pes).

Pomôckou je aj špeciálny softvér alebo aktualizácia softvéru.


Z kon o pe a n ch pr spevkoch odk zanos na individu lnu dopravu l.jpg
Zákon o peňažných príspevkoch – na osobnú asistenciuodkázanosť na individuálnu dopravu

Ak fyzická osoba nie je schopná pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti:

 • premiestniť sa k vozidlu VHD osôb a k prostriedkuželezničnej dopravy a späť

 • nastupovať do a vystupovať z vozidla VHD osôb a  prostriedku železničnej dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy, alebo

 • zvládnuť z dôvodu ŤZP inú situáciu vo vozidle VHD osôb a v prostriedku železničnej dopravy, najmä z dôvodu poruchy správania (duševné ochorenia, vertebrobasilárnej insuficiencia s ťažkými závratmi, strata dvoch končatín, kardiopulmonálna nedostatočnosť ťažkého stupňa alebo ťažká porucha sfinkterov.
Z kon o pe a n ch pr spevkoch pr spevok na kompenz ciu mobility l.jpg
Zákon o peňažných príspevkoch – na osobnú asistenciupríspevok na kompenzáciu mobility

* na kúpu zdvíhacieho zariadenia – (schodolez, zdvihák,šikmá schodisková plošina, zvislá schodisková plošina, výťah, alebo stropné zdvíhacie zariadenie). Výška peňažného príspevku je najviac 11 617,88 eura (350 000,- Sk),

* na kúpu osobného motorového vozidla - najviac 6 638,79 eura (200000,-Sk), s automatickou prevodovkou najviac 8 298,48 eura (250 000,-Sk),

* na úpravu osobného motorového vozidla, najviac 6 638,79 eura (200 000,-Sk),

* na prepravu - mesačne najviac 51,02% sumy životného minima (t. č. 91,28 eura – 2 750,- Sk)


Z kon o pe a n ch pr spevkoch pr spevok na kompenz ciu zv en ch v davkov l.jpg
Zákon o peňažných príspevkoch – na osobnú asistenciupríspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov

Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla je mesačne 16,70 % sumy životného minima (t.č.29,87 – 900,- Sk).

Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom je mesačne 22,27 % sumy životného minima (t.č. 39,84 – 1 200,-)


Z kon o pe a n ch pr spevkoch pri di tnom stravovan l.jpg
Zákon o peňažných príspevkoch na osobnú asistenciu – pri diétnom stravovaní

a) 18,56 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 v prvej skupine (fenylketonúria, cystická fibróza s pankreatickou insuficienciou, ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, celiakia)

b) 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 v druhej skupine (diabetes mellitus, malnutrícia po resekcii žalúdka, niektoré ďalšie ochorenia GIT)

c) 5,57 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 v tretej skupine (chronická insuficiencia obličiek, zúženie pažeráka – poruchy prehltania)


Z kon o pe a n ch pr spevkoch na kompenz ciu zv en ch v davkov v s vislosti l.jpg
Zákon na osobnú asistenciuo peňažných príspevkoch - na kompenzáciu zvýšených výdavkov v súvislosti

 • s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne,obuvi a bytového zariadenia,

  2. so zabezpečením prevádzky osobného motorovéhovozidla,

  3. so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.


Z kon o soci lnych slu b ch l.jpg
Zákon o sociálnych službách na osobnú asistenciu

Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového vekusú:

* poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek (príloha č. 9),

* opatrovateľská služba,

* prepravná služba,

* sprievodcovská služba a predčitateľská služba,

* sprostredkovanie tlmočníckej služby, tlmočnícka služba,

* sprostredkovanie osobnej asistencie,

* požičiavanie pomôcok,


Formy soci lnej slu by l.jpg
Formy sociálnej služby na osobnú asistenciu

1. Ambulantná formasociálnej služby (ďalej len „ambulantná sociálna služba“) sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby. Miestom poskytovania ambulantnej sociálnej služby môže byť aj zariadenie.

2. Terénna forma sociálnej služby (ďalej len „terénna sociálna služba“) sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí.

3. Pobytová forma sociálnej služby v zariadení (ďalej len „pobytová sociálna služba“) sa poskytuje, ak súčasťou sociálnej služby je ubytovanie. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako celoročná, alebo týždenná sociálna služba.


Zamestn vanie legislat va l.jpg
Zamestnávanie - legislatíva na osobnú asistenciu

Zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov (Zákonník práce) jezákladným zákonom v oblasti zamestnávania a úpravy vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancom

Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti je základným zákonom aj pre zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím. Zákon stanovuje povinný podiel zamestnávania osôb so ZPS (3,2%),obsahuje tiež podmienky pre rekvalifikáciu, pre prípravu na povolanie, podporuje tvorbu chránených pracovísk a chránených dielní


Zamestn vanie formy zamestn vania l.jpg
Zamestnávanie na osobnú asistenciu - Formy zamestnávania

 • Integrované zamestnávanie na voľnom trhu práce - uplatňuje sa najmä u osôb s menej viditeľným typom zdravotného postihnutia (mimo kvóta systému, štatisticky nezachytené)

 • Zamestnávanie v rámci kvóta systému (3,2%) - zamestnávatelia často neplnia kvótu, uprednostňujú platenie odvodov, prípadne náhradné plnenie zákazkami pre chránené dielne

 • Špecifické formy zamestnávania

  • chránené pracoviská a chránené dielne

  • podporované zamestnávanie - sprostredkujú najmä APZ

  • Homework a samozamestnávanie


Zamestn vanie odpor ania l.jpg
Zamestnávanie - odporúčania na osobnú asistenciu

* Zvýšiť motiváciu zamestnávateľov zamestnávať osoby so ZP (daňové zvýhodnenia, resp. zvýšiť odvody pri neplnení kvót)

* Zvýšiť motiváciu zamestnávateľov zamestnávať osoby so ZP aj na regionálnej úrovni (zo strany samospráv – odpustenie platby lokálnych daní a iné miestne úľavy atď.)

* Zlepšiť informovanosť zamestnávateľov o pracovných možnostiach osôb so ZP

* Zjednodušiť administratívu pri vytváraní chránených pracovísk a chránených dielní

* Podporovať vytváranie siete Agentúr podporovaného zamestnávania

* Zlepšiť pripravenosť osôb so ZP na samozamestnávanie


Dohovor osn o pr vach ud so zdravotn m postihnut m z r 2006 l.jpg
Dohovor OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím na osobnú asistenciu – z r. 2006

Dňa 30. 3. 2007 podpísala EU prvý Dohovor OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím

Dohovor v New Yorku podpísalo 53 krajín (z toho 20 krajín EU - Slovensko podpísalo v sept. 2007) Podpisom sa štát zaväzuje začať ratifikačný proces, čím sa stane partnerom Dohovoru a jeho ustanovenia budú pre neho právne záväzné

Dohovor má 50 článkov, Opčný protokol k Dohovoru obsahuje 18 článkov


Dohovor osn o pr vach ud so zdravotn m postihnut m l 3 v eobecn z sady l.jpg
Dohovor OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím – Čl. 3 Všeobecné zásady

(a)rešpektovanie prirodzenej dôstojnosti, osobnej nezávislosti, vrátane slobody voľby a samostatnosti osôb;

(b) nediskriminácia;

(c) plné a účinné zapojenie sa a začlenenie do spoločnosti;

(d) rešpektovanie odlišnosti a prijímanie osôb so zdravotným postihnutím ako súčasti ľudskej rozmanitosti a prirodzenosti;

(e) rovnosť príležitostí;

(f)prístupnosť;

(g) rovnosť medzi mužmi a ženami;

(h)rešpektovanie rozvíjajúcich sa schopností detí so zdravotným postihnutím a rešpektovanie práva detí so zdravotným postihnutím na zachovanie vlastnej identity.


Z ver dohovor osn l 5 rovnos a nediskrimin cia l.jpg
Záver – Dohovor OSN, Čl. 5 Rovnosť a nediskriminácia – Čl. 3 Všeobecné zásady

1. Zmluvné strany uznávajú, že všetky osoby sú si rovné predzákonom a podľa zákona a majú nárok na rovnakú ochranu a na rovnaký úžitok zo zákona bez akejkoľvek diskriminácie.

2. Zmluvné strany zakazujú všetku diskrimináciu na základe ZP a zaručujú osobám so ZP rovnakú a účinnú právnu ochranu pred akoukoľvek diskrimináciou

3. V záujme presadenia rovnosti a odstránenia diskriminácie zmluvné strany podniknú všetky príslušné kroky na zabezpečenie poskytovania primeraných úprav.

4. Osobitné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na urýchlenie alebo dosiahnutie faktickej rovnosti osôb so zdravotným postihnutím, sa v zmysle tohto dohovoru nepovažujú za diskrimináciu.


S asn mo nosti pomoci a pr vna legislat va upravuj ca pomoc pre ud so zdravotn m postihnut m v sr l.jpg

Ďakujem za pozornosť – Čl. 3 Všeobecné zásady

Súčasné možnosti pomoci a právna legislatíva upravujúca pomoc pre ľudí so zdravotným postihnutím v SR


ad