folkevalgtoppl ring for bydelsstyremedlemmer reglement for bydelsstyrene l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Folkevalgtopplæring for Bydelsstyremedlemmer Reglement for bydelsstyrene PowerPoint Presentation
Download Presentation
Folkevalgtopplæring for Bydelsstyremedlemmer Reglement for bydelsstyrene

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Folkevalgtopplæring for Bydelsstyremedlemmer Reglement for bydelsstyrene - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Folkevalgtopplæring for Bydelsstyremedlemmer Reglement for bydelsstyrene . Målsetninger med den nye bydelsstyreordningen. Å legge til rette for økt demokratisk engasjement Å styrke bydelene som lokalsamfunn Å ha en aktiv dialog med innbyggerne Å søke samarbeid med lag og organisasjoner

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Folkevalgtopplæring for Bydelsstyremedlemmer Reglement for bydelsstyrene' - jillian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m lsetninger med den nye bydelsstyreordningen
Målsetninger med den nye bydelsstyreordningen
 • Å legge til rette for økt demokratisk engasjement
 • Å styrke bydelene som lokalsamfunn
 • Å ha en aktiv dialog med innbyggerne
 • Å søke samarbeid med lag og organisasjoner
 • Å gi bydelene et talerør inn i det kommunalpolitiske system
valg og sammensetning
Valg og sammensetning
 • De åtte bydelsstyrene har 9 eller 11 medlemmer som velges av bystyret
 • Ved valg av bydelsstyrene legges den partipolitiske sammensetning i bystyret til grunn.
 • Medlemmer og varamedlemmer skal være bosatt i bydelen.
 • Bydelsstyremedlemmer skal ikke være medlem i bystyret.
 • Trer et fast medlem ut av et bydelsstyre velger bystyret et nytt medlem
slide4
Arbeidsoppgaver til bydelsstyrene
 • Bydelsstyrene er høringsinstansved. 1. gangsbehandling av planer etter plan- og bygningsloven
 • Bydelsstyrene har uttalerett til bystyret i saker som Forretningsutvalget delegerer til bydelsstyrene og vedr. budsjettposter med stor relevans for bydelen
 • Bydelsstyrene har innstillingsrett til bystyret vedr. private forslag og innbyggerinitiativ med klar tilknytning til en bydel
 • Bydelsstyrene har vedtakskompetanse i klagesaker vedr. enkle byggesaker, navnesetting og enkelte bydelsrelaterte tilskuddsordninger
slide5
Intern organisering
 • Bydelsstyrene kan bestemme egen utvalgsstruktur
 • Bydelsstyrene kan opprette underutvalg som saksforberedende organ
 • Bydelsstyrene kan etablere arbeidsutvalg.

Bydelsstyret avgjør hvilke oppgaver arbeidsutvalget skal ha

slide6
Lovverk og saksbehandlingsregler
 • Bydelsstyrene er opprettet med hjemmel i kommunelovens §12 om kommunedelsutvalg
 • For bydelsstyrenes virksomhet gjelder kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven når ikke annet er bestemt i medhold av lov
 • Bergen kommunes etiske retningslinjer gjelder for bydelsstyrenes medlemmer
instrumenter for politisk arbeid i bydelsstyrene
Instrumenter for politisk arbeid i bydelsstyrene
 • Åpen halvtime
 • Møtene begynner med en åpen halvtime
 • Publikum gis anledning til å stille spørsmål til bydelsstyrerepresentantene/-lederen og fremme spørsmål
 • Det kan ikke stilles spørsmål til byrådet/administrasjonen
 • Det er ikke lagt opp til at spørsmål og innspill diskuteres i åpen halvtime
 • Bystyrets kontor vil legge frem sak om utforming av ordningen med åpen halvtime
slide8
2. Skriftlig spørsmål
 • Bydelsstyrerepresentanter og varamedlemmer som deltar i møte kan fremme skriftlige spørsmål til byrådet eller bydelsstyreleder
 • Spørsmål må leveres skriftlig til Bystyrets kontor en uke før møtestart
 • Bystyrets kontor oversender spørsmålet til vedkommende byråd eller bydelsstyreleder
 • Skriftlige spørsmål besvares skriftlig
slide9
3. Forslag
 • Bydelsstyrenes medlemmer kan sette frem forslag
 • Forslaget skal leveres skriftlig og i undertegnet stand til bydelsstyrelederen
 • Forslag kan referere til en sak under behandling eller gjelde et nytt tema/ny sak
 • Forslag vedr. saker som står på sakskartet behandles i forbindelse med behandlingen av selve saken
 • Forslag til en ny sak/nytt tema som får flertall i bydelsstyret oversendes til Forretningsutvalget.
 • Forretningsutvalget avgjør opplegg for videre behandling av forslaget
slide10
4. Deputasjoner
 • Utsendinger fra foreninger og grupper har mulighet til å holde muntlig innlegg vedr. en sak som står på sakslisten og som skal behandles i møtet
 • Anmodninger om deputasjoner skal meldes Bystyrets kontor senest kl. 12.00 dagen før møtet
 • Tidsrammen for deputasjoner er fem minutter per innlegg
slide11
5. Høringer
 • Bydelsstyrene kan arrangere høringer om et bestemt tema
 • Bydelsstyrene kan kalle inn medlemmer av byrådet, representanter fra administrasjonen og/eller invitere andre institusjoner/personer til høring
 • I forbindelse med høringer skal det ikke fattes vedtak eller voteres om en sak
slide12
Byrådets representasjon i møtene
 • Byrådet avgjør selv sin egen deltakelse i bydelsstyremøtene
 • Den enkelte byråden kan delegere tilstedeværelsen til kommunaldirektøren eller annen representant fra administrasjonen
 • I saker der byrådet innstiller til bydelsstyrene må en representant fra byrådssiden være tilstede
 • Bydelsstyrene kan innkalle en representant fra byrådet for å redegjøre for en sak.
slide13

Sekretariat og protokoll

 • Bystyrets kontor ivaretar sekretariatsfunksjon for bydelsstyrene
 • Protokoll fra bydelsstyremøtene føres av Bystyrets kontor og legges frem til godkjenning i bydelsstyrets neste møte
slide14

Rapportering

 • Byrådet skal innenfor de fagområder hvor bydelsstyrene har fullmakter gi systematisk tilbakemelding om oppnådde resultater
 • Hvert bydelsstyre skal oversende en årsmelding om egen virksomhet til bystyret
 • Årsmeldingene fra bydelsstyrene behandles i finanskomiteen