h sten 2009 fremover l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Høsten 2009 Fremover PowerPoint Presentation
Download Presentation
Høsten 2009 Fremover

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Høsten 2009 Fremover - PowerPoint PPT Presentation


 • 304 Views
 • Uploaded on

Høsten 2009 Fremover. Systemrettet rådgivning Obligatorisk WISC Kurs i desember 04.12.09 -9-16 – Innføring 07.12.09- 9-13 – Skåring 10.10.09-9-15- Rapportskriving, ped konsekvenser; WPPSI 11-10.09- 9-15 Tolkning med Bjargo/ Leiter og andre kognitive tester

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Høsten 2009 Fremover


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
h sten 2009 fremover
Høsten 2009 Fremover
 • Systemrettet rådgivning
 • Obligatorisk WISC Kurs i desember
  • 04.12.09 -9-16 – Innføring
  • 07.12.09- 9-13 – Skåring
  • 10.10.09-9-15- Rapportskriving, ped konsekvenser; WPPSI
  • 11-10.09- 9-15 Tolkning med Bjargo/ Leiter og andre kognitive tester
  • 15 & 16.12.09- Tolkning & Utlevering av kofferter

Liv M. Lassen

systemrettet r dgivning

Systemrettet Rådgivning

Relevans, muligheter, utfordringer

Liv M. Lassen

16.11.09

Liv M. Lassen

6 tema
6 Tema
 • 16.11.09 – Relevans, muligheter, utfordringer - Liv M. Lassen
 • 23.11.09 – Foreldre- & familierådgivning

Liv M. Lassen/ Aase Midkiff

 • 30.12.09 – Barnesamtale -Kari Gamst/ Liv Lassen
 • 14.12.09 – Tverrfaglig & tverretatlig samarbeid - Aase Midkiff/ Liv Lassen
 • 11.01.10 – TPO- klasse og skole- J.B. Holmberg
 • 18.01.10-Innovasjon i organisasjoner– Skogen

Liv M. Lassen

empowerment
”Empowerment”
 • Teori og spesialpedagogisk praksis
 • Liv M. Lassen

16.11.2009

Liv M. Lassen

spesialpedagogisk praksis
Spesialpedagogisk praksis
 • Spesialpedagogisk praksis
  • å hjelpe mennesker med spesielle behov til optimale vekstvilkår.
  • både direkte i arbeidet i de naturlige settingene (Skole, barnehage, SFO,hjem)
  • I veiledning og rådgivning til alle aktørene
 • Empowerment anvendt som prinsipp
  • betyr å styrke de som søker hjelp gjennom å vektlegge mestringsopplevelse og kompetanseutvikling hos alle aktørene (Menon 2001, Askheim 2003, Lassen 2004).

Liv M. Lassen

historisk perspektiv
Historisk perspektiv
 • Selvet ordet empowerment har med overføring av makt.
 • Opprinnelig ble begret knyttet til borgerrettsbevegelser på 1970-tallet (Dalrymple og Burke 1997)
 • Rask utvidet til å inkludere forskjellige grupperinger som befinner seg i en avmektig posisjon (barn, ungdom, funksjonshemmede, innvandrere, osv).

Liv M. Lassen

som r dgivningsmetode
Som rådgivningsmetode
 • Kort men rik historie
 • Sentralt innen
  • normaliserings- og enrichmenttradisjoner samt brukerrettigheter og brukermedvirkning (Befring et al 2000, NOU 2001:22, Slettebø 2000, Befring og Lassen 2007).
 • I praksis
  • 1. anvendt innen programmer for å støtte familier
  • Bruk av sosiale intervensjoner for å sikre utsatte barna og funksjonshemmedes utvikling og vekst
  • Head Start, MISC og ORION, ICDP
  • Prosjekter igangsatt i USA, Israel, Holland Norge og andre land (Klein 1996, Hundeide 2001).

Liv M. Lassen

tidlig intervensjon n dvendigheten av empower de prim re systemene
Tidlig intervensjon & nødvendigheten av å empower de primære systemene
 • Forskning -
  • inspirerte til programmer for å forebygge problemer og snu begynnende vanskelig prosesser.
 • Politiske og sosiale forandringer
  • å ha ligget til grunn for satsingen på så vel systemer som individer innenfor helse-, sosial- og velferdssektorene (Barnehageloven 2005, Rammeplanen for barnehager 2006, HOD 4 2004, NOU 2001, Utdanningsdirektoratet 2006)
 • I Norge har Barne- og familiedepartementet
  • Satt i gang et omfattende program for opplæring av pedagoger og helsepersonell i veiledning til pedagoger & foreldre & elever (Hundeide 2001).

Liv M. Lassen

4 niv er
4 Nivåer
 • Individ - sosial kompetanse, ferdighetsutvikling, selvtillit, selvkontroll
 • Gruppe - tilhørighet, løsningsfokuserte ferdigheter, inkludering, samarbeid
 • Organisasjoner - delt lederskap, effektiv kommunikasjon, muligheter til å øke ferdigheter
 • Samfunn - muligheter for bruker deltagelse/ bestemmelse

Liv M. Lassen

sirkul re prosesser
Sirkulære Prosesser

1. NivåBarn/ Ungdom/Bruker

Pedagogen/ helse personell/ Foreldre

2-3. NivåKlasse/avdelings/klubb miljø

Skole/barnehage/arbeidsmiljø hjemme/bomiljø

3-4. Nivåer Kommune/ Bydel

Etatene Befolkningen

Liv M. Lassen

oppgave 1
Oppgave 1.

Fortell til den som sitter ved siden av deg

om et møte (med elev, foreldre eller andre pedagoger/ assistenter) hvor du i særlig grad

opplevde at du var til hjelp for (bestryket) den personen.

Fremgangsmåte: Samtal om:

 • Hva gjorde du?
 • Hvordan gjorde du det?
 • Hva tror du personen vil si at du gjorde som var mest nyttig?
 • Hvilke evner (personlige ressurser) måte du bruke hos deg selv for å lykkes?

Liv M. Lassen

empowerment som prinsipp
“Empowerment”- som prinsipp

“ Empowerment”- som prinsipp

(Dunst, Trivette, Deal, 1994)

Mulig å bestyrke mennesker gjennom:

 • Å vektlegger mestringsopplevelser & kompetanseheving.
 • Frambringe de iboende kreftene & ferdighetene hos impliserte.
 • Identifisere muligheter for utvikling.
 • Anerkjenne personlige valg.

Liv M. Lassen

3 hoved teser
3 Hoved Teser
 • Alle har eksisterende styrker & evner & muligheter for å bli mer kompetente
 • Svikt å vise kompetanse ligger like mye med systemets vansker for å legge tilrette for læringsmuligheter som individ mangel.
 • Læring skjer best når erfaringer fører mennesker mot selv attribusjon

Liv M. Lassen

paradigmeskift
Paradigmeskift

1. Fra fokusering på selve individet til

fokusering på individet i systemet.

2. Fra problemfokusering til

mulighetsfokusering.

Liv M. Lassen

flow m c sikszentmihalyi
”Flow” – M. Csikszentmihalyi

Utfordringer

Høy

Flyt Kanal=

Angst/ Frustrasjon

Optimal

Trivsel &

A3 Læring

A4

A1 A2 Kjedsomhet/Stagnasjon/Apati

Lav Høy

Ferdigheter

Liv M. Lassen

salutogenese
“Salutogenese”

Sense of Coherence og Bevegelse

Comprehen- Manage- Meaning-

sibility ability fulness

Move:

UP High Low High

UP Low Low High

Down High High Low

Down High Low Low

Liv M. Lassen

self efficacy ta kontroll over egen l ring bandura
Self-efficacyTa kontroll over egen læring (Bandura)
 • Autentiske Mestringsopplevelser
   • å oppfatte at man lykkes og klarer situasjoner
 • Vikarierende mestringsopplevelser
   • å identifisere hva lykkes & hvordan
   • Modell læring
 • Overtale
   • å få “feedback” - lærer/ klarer seg
 • Våkenhet - ”arousal”
   • Fysiologisk & emosjonelt

Liv M. Lassen

slide18

“Empowerments” 2 Mål

 • Mestringsopplevelser (“enabling experiences”)
  • tilrettelegge for at man kan bruke eksisterende kompetanse & utvikle nye ferdigheter.
 • Bestyrking (“empowering consequences”)
  • en styrking av individets krefter i videre møte med livets utfordringer.

Liv M. Lassen

3 aspekter
3 Aspekter
 • Act – autoritet til å kunne gjennomføre oppgavene.

delegering av ansvar & makt til å ta bestemmelser

alternative strategier til å oppnå mål

 • Prosess- identifisering & utvikling av kompetanse (HRD)
    • Konsultasjon & kompetanseutvikling
 • Tilstand (State) – Selvtillit, selvstendighet

Liv M. Lassen

menon
Menon
 • ”Empowering aspekter”:
  • Strong perceptions of control
  • Strong perceptions of competence
  • Internalized the goals
 • Signifikante Korrelasjoner
  • Mellom delegering & empowerment
  • Konsultasjon & kontroll & kompetanse
  • Engasjement/forpliktelse & internalisering av mål

Liv M. Lassen

slide21

3 Utfordringer

 • I: Tilrettelegge for de gode møtene.
   • kontaktetablering
 • II: Å sikre utviklingsprosessen
   • undersøkelse av muligheter
   • definering av relevante mål/ønsker
   • valg av framgangsmåter
 • III: Avslutningsfase
   • akseptering & toleranse for rådsøkers valg
   • minimalisering av deres avhengighet videre

Liv M. Lassen

2 innovative eksempler
2 Innovative eksempler
 • Research- Development – Diffusion (RDD modellen)
 • ICDP – 8 indikatorer for samspill
 • Sagene- 2002-2005
  • Individ
  • Gruppe
  • System nivå

Liv M. Lassen

kompetanseutvikling av ansatte
Kompetanseutvikling av ansatte
 • Faglig fokus: Rådgivning og innovasjon
  • 2. avdeling cand. ed. studiet (2002-2004) & SPED 4000 Masterstudiet (2005-2009)
  • Omfang
   • 116 formelle studenter
    • 41 med innovasjon – (2002/2003, 2004/2005)
    • 75 med rådgivning & innovasjon (2003/2004, 2005-2009)
   • 62 ansatte gjennomførte et semesters gruppeveiledning
    • 32 av internt veiledningsteam (Kompetanse nærmest bruker)
    • 30 av eksterne/interne ift Psykisk helse
   • Åpne årlige fagdager med presentasjon av:
    • Innovasjonsprosjekter, Teoretisk fordypning innen rådgivning og/eller sentrale kommunikative ferdigheter

Liv M. Lassen

foreldre st ttende innovasjoner
Fra isolasjon til mulig inkluderingMulti-etniske foreldre til barn med spesielle behov. Et program for å gi gruppe støtte til slike foreldre resulterte i økt samarbeid.

D – vitaminer &helse -Veiledning til etniske minoriteter om D- vitaminer. Vanskelig å igangsette pga store barrierer blant foreldrene.

Er familier med tverrfaglig støtte hørt?Løsningsfokusert rådgivning som metode for å møte foreldrenes behov for støtte. Modellen vektla tillitt, respekt og samarbeid.

Foreldre støttende innovasjoner

Liv M. Lassen

gruppe system niv
Gruppe & system nivå
 • Video – et instrument for veiledning. Å bestyrke assistenter i barnehager Marte Meo var en positiv veiledningsform for barnehageansatte
 • Positiv fokusering av arbeid til barnehage ansatteOmramme barnehageansattes fokus mot det positive. Økt motivasjon og samarbeid. Økt positiv fokus på barna.
 • Kreativ planleggingsprosess & implementering. Visualisering & positive fokusering for bhg. Ansatte. Økt følelse av eierskap, involvering & motivasjon blant ansatte .
 • Noe Skjer! Samarbeid mellom barnehager & barnevernet. Avdekket behov for informasjon om hverandre.
 • Tospråklige assistenterBygge på kulturelle styrkene. Økt ansvar.
 • Total motivasjonSFO ansatte. Økt kompetanse blant ansatte.
 • Ansattes BevissthetSFO ansatte. Å være en reflektiv praktikker.
 • Strukturering av daglige før & ettermøterSFO ansatte. Bedre oppfølging av barna & samarbeid blant ansatte
 • Ja! Men! Vi vil ikke! Forandring & barrierer i organisasjonsutvikling innen en ungdomsklubb. Vanskelig for ansatte å forandre rutiner & lage planer.

Liv M. Lassen

individ gruppe niv
Individ & Gruppe nivå
 • “Laavo Liv” Stimulering av sansemotorisk utviklings, kulturell & språk utvidelse gjennom aktivitet ved bygging av Laavo Positive aktiviteter for barna, foreldrene og de ansatte
 • Attlie’ i barnehagenEstetisk, sosial & motorisk stimulering. Viktig for kreativitet, mestring & glede
 • "Et kasus"- tilpasset støtteKontroll trening av vold for utsatt ungdom i risiko for å bli kriminellIntensiv men mulig å bryte en sirkel av voldelig adferd.
 • Støtte & resiliensLeke grupper med voksen veileding og støtte for utsatte barn. Bygge sosial kompetanse.
 • Alle er forskjellige–Barn med spesielle behov i bhg. Inkludering av barn med multi-funksjonshemninger i barnehage. Berikelse for alle barna i en vanlig bhg.
 • Bevisst medvirkning innen en ungdomsklubb. Å støtte og fremheve ungdommens ansvar og aktivitet. Viktig at aktivitetene er meningsfulle & realistiske.

Liv M. Lassen

i mulighetene i gode m ter gjensidig anerkjennelse gj r det fastl ste bevegelig hegel
I: Mulighetene i gode møter ”Gjensidig anerkjennelse gjør det fastlåste bevegelig” - Hegel

1. Tema: Partnerskap

 • Samarbeid preger arbeidet
   • å genuint ville stå sammen; å gå sammen
 • Gjensidig & anerkjennende kommunikasjon
   • interaksjon preget av empati & ydmykhet
 • Pro-aktiv & løsningsfokusert orientering
   • å tilby hjelp med respekt for deres perspektiv
   • det vi tror på påvirker hva vi leter etter

Liv M. Lassen

ii sikre utviklingsprosessen relevans flyt brede
II: Å sikre utviklingsprosessenrelevans, flyt, brede

2. Tema: Fokusering på ønskene

 • Behov sett som ressurs; støtte nødvendig for å oppnå prioriterte mål.
 • Behovsanalyse & intervensjon basert på brukersopplevde behov & utgangspunkt for initiativ & formidlet ønsker.

Den saken gjelder vet best.

Liv M. Lassen

fokus p suksess er veien til bedring
Fokus på suksess er veien til bedring
 • Fokus på fremtiden

gir mulighet for frigjøring

Synker ned i gjørmen

Fanget av fortidens uløste

konflikter & falliter

Liv M. Lassen

formidling som positiv prosess
Formidling som positiv prosess
 • Utvidelse av forståelse
 • Minske de blinde flekkene
 • Grunnlag for dialog om hva som er viktigst
 • En omramming av egen oppfattelse
  • fra utsatt til lærende person
  • fra mislykket foreldre til barnets beste advokat
  • fra en klagende lærer til en reflektert praktiker

Liv M. Lassen

3 ke motivasjon fokus p muligheter
3. Øke motivasjon: Fokus på muligheter
 • Signalisere tiltro til at: Alle mennesker & systemer har eksisterende ressurser & mulighet til å øke kompetanse.
   • Adferd som gis oppmerksomhet gjentar seg.
 • Bygg på styrkene - ta utgangspunkt i kompetanse.
   • Forståelse av hver sin situasjon som unik (eks. personlig talenter, krefter & nettverks muligheter)
   • Påpeke unntak

“Språk skaper virkelighet”

Liv M. Lassen

muligheter med tiltak the difference that makes a difference
Muligheter med tiltak“The difference that makes a difference.”

4. Tema : Løsningsfokusert

 • Produktive mål - positivt formulert & klare
 • Fremme vekst produserende atferd.
   • Valgets betydning - eierforhold, satsing
   • Mestringsopplevelser (“enabling experiences”) tilrettelegge for at man kan bruke eksisterende kompetanse & utvikle nye ferdigheter.
   • Ledet Samspill - skritt for skritt.

Liv M. Lassen

5 fokus p flere systemer
5. Fokus på flere systemer
 • Basert på systemisk/økologisk perspektiver
   • Sosio-økologisk støtte sees som ressurs
   • Deling av vansker & dele gleder viktig
 • Betrakter individets totale livskontekst.
   • Eksistensiellelivsverden
   • Tverrfaglig samarbeid

Liv M. Lassen

basert p systemisk teori
Basert på systemisk teori
 • Sirkulæritet: påvirkning mellom individ og system: system og individ.
 • Påvirkning mellom de forskjellige nivåene i en økologiske prosess
 • Tro setning: Endring er uungåelig & stabilitet en illusjon.

Liv M. Lassen

6 tema bred framgangsm te
6. Tema - Bred framgangsmåte
 • Stor variasjon i forhold til individuelle situasjoner.
   • Historie, aspirasjoner, mening
 • Mobilisering av uformelle & formelle former for støtte.
 • Krever bred økologisk kartlegging

Liv M. Lassen

iii avslutningen mulighet for positiv vekst spiral
III.AvslutningenMulighet for positiv vekst spiral

7. Tema: Utvidet Konsekvenser

Bestyrking (“empowering consequences”) en styrking av individets krefter i videre møte med livets utfordringer.

 • sikre de viktige aspektene (selvrealisering)
 • minimalisere avhengighet videre
 • akseptering & toleranse for valg

Endring er uunngåelig og stabilitet en illusjon

 • Forandring underveis og etterpå

Liv M. Lassen

farene
Farene
 • Å gå i veien istedenfor å gå sammen
   • Å forskyve personen i en retning som ikke er hans
   • Å forskyve personen for fort eller akseptere stagnasjon
   • Å legge din skygge over den du går sammen med
 • Å selv bli overveldet av vanskene & egne “blinde flekker”
 • Intoleranse for frustrasjon, det uferdige, kaos

Liv M. Lassen

mulighetene
Mulighetene
 • Grunnleggende holdninger
 • Løsningsfokusert framgangsmåte
 • “Salutogenese”

Liv M. Lassen

l ring
Læring
 • Utvikling av kunnskap & ferdigheter (å bygge opp fra nytt) / Utvidelse av kunnskap & ferdigheter (å bygge ut fra eksisterende grunnlag).
   • Nye & forbedret handlingskompetanse/ strategier.
   • Problemløsende & emosjonsfokuserte strategier
 • Læreå ta kontroll over “ønsket mål” selv & ta ansvar for egen utvikling.
   • Viktig å bestemme seg
   • Lære at det er meningsfullt å investere i egen utvikling.

Liv M. Lassen

mestring
Mestring
 • Sementering eller forankring av både individets & systemets styrker.
   • Å inkludere dette som en del av sin identitet
   • Alle former for læring kan være en styrke
   • Automatisering av det nye slik at det glir av seg selv
 • Bevisstgjøring av ressurser
   • Kognitive evner, kreativitet, sosial kompetanse, humor & glede, talenter, ferdigheter, engasjement
 • Resultater: innsikt, mot, utholdenhet, realisme

Liv M. Lassen

slide42
BestyrkingEn klar & konstant opplevelse av at det er en “sammenheng” mellom det man ønsker og det man klarer.
 • Trenger anerkjennelse for det de er & for hva de gjør.
   • Gjør at man kan anerkjenne seg selv
   • Ligger under selvtillit/ godt selvbilde
 • Nettverksmobilisering
   • Å kunne se muligheter i nettverket - finne støttespillere
   • Å kunne anvende mulighetene - dra arbeidet sammen, dele opp oppgaver

Liv M. Lassen

oppgave 2
Oppgave 2.
 • Hvordan legger du tilrette for at elever/ foreldre/ medarbeidere opplever å være ”empowered” ift å ha autoritet i sitt arbeid? (act)
 • Kan du påvirke deres utviklingsprosess på forskjellige måter?
   • Hva gjør du nå? Hva virker som bør fortsette? Hva virker ikke som du bør slutte med?
 • Hvilke muligheter har du for å sikre elevenes/ foreldrenes/ medarbeidernes opplevelser av styrke, kompetanse og trivsel? (state)

Liv M. Lassen

referanser
Referanser
 • Antonovsky, A. (1988): Unraveling the Mystery of Health. San Francisco: Joseph Bass Publishers.
 • Askheim, O.P. (2003): Fra normalisering til empowerment. Gjøvik: Gyldendal.
 • Befring, E., Thousand, J.S. og Nevin, A. I. (2000): From Normalization to

Enrichment. I: J. Thousand, A. Nevin, Restructuring for Caring and Effec¬

 • tive Education, s. 558–574. Baltimore: Brookes Publishing Co.
 • Befring, E. (2004): Skolen for barnas beste. Oppvekst og læring i pedagogisk perspektiv. Oslo: Det Norske Samlaget.
 • Befring, E., L. Lassen (2007): En berigende skole. Visalisering af opløftende perspektiver i Lassen, L.M., Bostrøm, L. Knoop, H.H. (2007) Læring og læringsstile, o, unike og fælles veje i pædagogikken, Virum, Danmark: Dansk Psykologisk Forlag, s.15-30
 • Berg, I.K. og S. Kelly (2000) Building Solutions in Child Protective Services,
 • New York: Norton & Co.
 • Borge, A.I.H. (2003): Resiliens. Gjøvik: Gyldendal Akademisk. Bronfenbrenner, U. (1979): The ecology of human development. Cambridge, Ma.: Harvard University Press.
 • Breidlid, N. (2007) Ungdom og læringserfaringer. Doktorgradsavhandling i spesialpedagogikk. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo: Oslo
 • Brudal, L. (2006): Positiv psykologi, Bergen: Fagbokforlaget
 • Claussen, C. J., Sagbakken, A., Gamst, K., Langballe, Å. (2001):
 • Dalrymple, J. Og Burke, B. (1977): NTI-Oppressive Practice. Social Care and the Law. Buckingham: Open University Press.
 • Davis, H. (2000): Rådgivning til foreldre med kronisk syke og funksjonshemmede barn. Oslo: adNotam Gyldendal a/s.
 • Dunst, C., C. Trivette og A. Deal (1994): Supporting & Strengthening Families. Cambridge, Mass.: Brookline Books.
 • Egan, G. (2005): The Skilled Helper. Albany: Brooks/Cole Publishing.

Liv M. Lassen

referanser45
Referanser
 • Gjærum, B., B. Grøholt og H. Sommerschild (red.) (1998): Mestring som Mulighet. Aurskog: Tano Aschehoug.
 • Hagen, K., Lassen, L., Midkiff, A. Vedeler, L. (2006): Barn i Faresonen- Hvilke mestringsmuligheter kan et opphold på en spesialinstitusjon gi?, Oslo: Unipub
 • Helsedepartementet (2003): I-1088 Regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse – sammen om psykisk helse. Oslo: Degrafo AS.
 • Henggeler, S., S.K. Schoenwald, C. Bourdin, M. Rowland, P. Cunningham (2000): Multisystemisk behandling av barn og unge med atferdsproblemer. Oslo: Kommuneforlaget.
 • HOD – Rundskriv I-17 (2004): Forskrifter om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven, Oslo: Helse- og omsorgdepartement (Sosialtjenesteavdelingen).
 • Hundeide, K. (2001): Ledet samspill fra spebarn til skolealder. Nesbru: Vett og Viten.
 • Haaland, K. (2005): Løft og narrativer i professionelle samtaler. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Johnsen, M., Søviknes, I., Torsheim, T. (2001): Mestringsressurser og opplevd skolerelatert stress: en prospektiv studie av gjensidige sammenhenger. Tidsskrift for Norsk Psykologforening (2001) Vol. 38. s. 821-828.
 • Klein, P. (1996): Early Intervention. Cross-Cultural Experiences with a Mediational Approach. New York and London: Garland Publishing.
 • Knatten, A-L. (2007): Forebyggende familiearbeid i småbarnsfamilien: Utviklingen av et landsdekkende, politisk initiert forebyggingstiltak, Tidskrift for Norsk Psykolog Forening, (2007), Vol. 44, s.1485-1491.
 • Langslet, G. (2005): Gi hverandre et LØFT (2. opplag), Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Lassen, L. (1998): Parenting Children with Rare Progressive Disabilities. Oslo: UIO.
 • Lassen, L. (2004): Rådgivning – kunsten å hjelpe. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Lassen, L. og A. Midkiff (2007): Making Inclusion Work, in Redmond (Ed.) (2007), Exploring style: Enhancing the capacity to learn?, Dublin: Trinity College Press.
 • Lazarus, R. og S. Folkman (1991): The Concept of Coping. I: A. Monat, R. Lazarus (red.), Stress and Coping, s. 283–325. New York: Guilford.
 • Lundby, G. (1998): Historier og terapi, Om narrativer, konstruksjonisme og
 • nyskriving av historier. Otta: Tano Aschehoug.
 • Luthar, S. (Ed.) (2006): Resilience and Vulnerability, Cambridge: Cambridge University Press.
 • McCubbin, H. mfl. (red.) (1998): Stress, Coping, and Health in Families. Lon¬don: Sage Publishing Company.

Liv M. Lassen

slide46

Referanser:Menon, S. (2001): Employee Empowerment: An Integrative Psychological Approach, Applied Psychology: An International Review, 2001, 50(1), p. 153-180.Nakamura, J., M. Csikszentmihalyi (2005): The Concept of Flow, in C.R. Snyder & S. Lopez (Eds.), (2005): Handbook of Positive Psychology, Oxford: Oxford University Press, p. 89-105.

 • Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver av 1. mars 2006, med hjemmel i § 2 i Lov om barnehagen 17. juni 2005 nr. 64.
 • Rutter, M. (2000): Resilience reconsidered: Conceptual considerations, empirical findings and policy implications. I J.P. Shonkoff, & S.J. Miesels (Eds), Handbook of Early Childhood Intervention (2nd ed.), pp 651-682. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Rye, H. (2003): Tidlig hjelp til bedre samspill. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Schibbye, A.L. Løvlie (2002): En dialektisk relasjonsforståelse. Oslo: Universi¬tetsforlaget.
 • Seligman, M. (2005): Positive Psychology, positive Prevention and Positive Therapy, in C.R. Snyder & S. Lopez (Eds.), (2005): Handbook of Positive Psychology, Oxford: Oxford University Press, pp. 3-12.
 • Senter for atferdsforskning (1999): SAMTAK. Stavanger: Partner Print.
 • Shapiro,S., Schwatz, G., Santerre, C. (2005): Meditation and Positive Psychology, in C. R. Snyder & S. Lopez (Eds.), (2005): Handbook of Positive Psychology, Oxford: Oxford University Press, pp. 632-645.
 • Slettebø, T. (2000): “Empowerment som tilnærming I sosialt arbeid” Nordisk sosialt Arbeid, nr. 2, s.75-85.
 • Sosial og helsedirektoratet: 15-1298 (2005): Barn og unge med nedsatt funksjonsevne- hvilke rettigheter har familien?. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet.
 • C. R. Snyder & S. Lopez (Eds.), (2005): Handbook of Positive Psychology, Oxford: Oxford University Press.
 • Stern, D. (1995): The Motherhood Constellation. New York: Basic Books.
 • Utdanningsdirektoratet (2006): Lærerplanverket for kunnskapsløftet (midlertidig utgave).
 • Ulleberg, I. (2004): Kommunikasjon og veiledning. Oslo: Univeriteteforlaget.
 • Østnæs, A.B. (2007): ”Se jeg klarer!”, Oslo: Universitetet i Olso.
 • Øverenget, E. (2007): Livets øyeblikk, Oslo:Aschehoug.
 • Aarnes, A. (2000): Håndbok Om Individuelle Opplæringsplaner, Vestfold: Pedl

Liv M. Lassen