welkom n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29
jetta

Welkom - PowerPoint PPT Presentation

181 Views
Download Presentation
Welkom
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom Informatieavond Groep 4/5b

 2. Wat gaan we allemaal doen? • Vakgebieden • Belangrijkste kenmerken • Huiswerk • Weektaak • Schoolbenodigdheden • Overige zaken groep 4 en 5

 3. Godsdienst • Maandag: kringgesprek • Zingen: via youtube • 2 à 3 maal per week een Bijbelverhaal (met verwerking) • Methode ‘Startpunt’

 4. Rekenen • Wereld in getallen • Per dag een halve taak • Woensdag: projecttaak • Toetsing: 12e les en 2x per jaar Cito • Groepsplan

 5. Leerstof bij rekenen Projecttaken: meten, inhoud, gewicht, tijd, pijlentaal, kansberekening, klokkijken (ook de digitale tijden) Andere lessen: hoofdrekenen en handig rekenen tafelsommen(!) getalbegrip tot 10.000 optellen en aftrekken tot 100 –later tot 1000 delen (met rest) Groep 5 Groep 4 • Projecttaken: meten, inhoud, oppervlakte, plattegronden, klokkijken. • Andere lessen: • hoofdrekenen en handig rekenen • tafelsommen(!) • automatiseren tot 20 • optellen en aftrekken tot 100

 6. Taalonderdelen • Taal in beeld • Spelling in beeld • Lezen in beeld • Estafette lezen • www.taalinbeeld.nl

 7. Taal in beeld • 4 lessen per week • Woordenschat • Spreken, luisteren • Taalbeschouwing (woordbouw, zinsbouw) • Schrijven • Na elk blok volgt een toets • Herhalingstaken & verrijkingstaken

 8. Spelling in beeld • 2 lessen per week • Klankstrategie • Regelstrategie • Weetstrategie • De regels die we in een periode behandelen krijgt u toegestuurd via Schoolbericht.

 9. Lezen in beeld • 1 les per week • Begrijpend lezen: vaardigheden en strategieën • Informatie verwerven: informatie opzoeken • Groep 4 start met Lezen in beeld na de kerstvakantie

 10. Estafette • Technisch lezen: omzetten van geschreven woorden in gesproken taal. Leestekens, combineren van bepaalde woorden tot woordgroepen, op toon lezen enz. • 3 niveaus • Dagelijks stillezen • Klassenbibliotheek • Zwakkere lezers: leeslijnboekjes en Flits

 11. Toetsing bij taalonderdelen • Methodetoetsen • Cito toets voor spelling • Cito toets voor begrijpend lezen • AVI-toetsen • DMT-toetsen (drie-minuten-toets)

 12. Schrijven • Aanleren/herhalen en automatiseren van • hoofdletters • letters • verbindingen • Omzetten van verschillende soorten drukletters naar schrijfletters • Schrijfhouding

 13. Engels • Groep 4 • iPockets Giraffe • online software • spelletjes • liedjes • dialoogjes • Groep 5 • Backpack Gold • werkboek • leerlingenboek • spelvormen • praktische opdrachten • 2x per week/uur in de week - Miss Magda

 14. Aardrijkskunde • Groep 5 • Geobas: • 2 onderdelen • boek met werkboek • plattegronden, kaarten, kaart van Nederland, legenda, register, schaalverdeling • agrarisch grondgebruik, waterkringloop, de rol van het water in Nederland • topo-werkboek • topografie van Nederland • werken met de atlas

 15. Aardrijkskunde • 3 basislessen per blok • 1 topografieles per blok • 4 pijlers • aarde en landschappen • landbouw • industrie • dienstverlening

 16. Geschiedenis • Wijzer door de tijd • leerlingenboek • werkboek • 3 lessen per blok + samenvatting • Eigen leefwereld • persoonlijke geschiedenis • geschiedenis van de school • ridderkastelen • etc.

 17. Natuur/biologie • Methode Wijzer (door natuur en techniek) • nieuwe methode • levende natuur • bevordering van gezond gedrag • leefomgeving en milieu • niet-levende natuur • Nieuws uit de natuur

 18. Sociale vaardighedenKinderen en hun sociale talenten • Verschillende onderwerpen • aardig zijn • ervaringen delen • opkomen voor jezelf • etc. • rollenspel • tekenopdracht • lied • stripverhaal

 19. Crea/tekenen • ‘Moet je doen’ als bronnenboek • klei • textiel • papier • kosteloos materiaal • Tekenen

 20. Muziek • ‘Moet je doen’ • luisteren naar muziek • herkennen van ritmes • herkennen van muziekinstrumenten • bewegen op muziek

 21. Verkeer • ‘Klaar over’ • werkboek met vragen en opdrachten • werkbladen • veel aandacht voor sociale aspecten van verkeersgedrag • voetgangers en fietsers

 22. Gymnastiek • Vrijdagochtend in De Driesprong • Om 12 uur weer terug op school • Gymkleding verplicht

 23. Verrijking • ‘Slimme kast’ en plusmappen • Samen met ouders en IB-er (Dian) • Plusklas (de Raket) op Het Kompas • 1e halfjaar 12 kinderen uit gr. 6, 7, 8 van alle scholen binnen PCPOBR • 2e halfjaar 12 kinderen uit gr. 5, 6, 7 van alle scholen binnen PCPOBR

 24. BZL (begeleid zelfstandig leren) • Weektaak: vakken die de kinderen zelfstandig kunnen doen (na instructie) • Planning op maandag • Instructie van vak(ken) – rondje lopen – stil werken – rondje lopen – werken • Bij vraag: dobbelsteen – de juf beantwoordt de vraag tijdens een hulpronde • Aankruisen als een opdracht af is • Keuzeopdrachten • Stoplicht: • rood - stil werken, • oranje – je mag je buur een hulpvraag stellen, • groen – de juf loopt een hulpronde

 25. Voorbeeld Weektaak

 26. Huiswerk • Spellingregels per blok • Deze worden per mail toegezonden

 27. Schoolbenodigdheden • Multomap: • 23 ringen • tabbladen • insteekhoesjes • Gymspullen • Vulpen groep 4 • De juf bepaalt wanneer de kinderen deze mogen gaan gebruiken. Kosten: 10 euro. Het vervangen van een kroontje kost 5 euro.

 28. Oh ja… • Waslijst op de gang • Lijsten met adresgegevens • Klassenouder(s) • Oproep overblijfouders • Oproep ouders excursie

 29. Zijn er nog vragen ???