aliran pemikiran semasa dialog peradaban n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ALIRAN PEMIKIRAN SEMASA/DIALOG PERADABAN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

ALIRAN PEMIKIRAN SEMASA/DIALOG PERADABAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

ALIRAN PEMIKIRAN SEMASA/DIALOG PERADABAN. Kapitalisme Sadiq Jalal al-’ Azm iaitu seorang pemikir Syria mengatakan kapitalisme ialah dekad peralihan manusia seluruhnya kepada gaya hidup ala Amerika dari segi politik , ekonomi , budaya , pemikiran dan kelakuan .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ALIRAN PEMIKIRAN SEMASA/DIALOG PERADABAN' - jerod


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Kapitalisme

 • SadiqJalal al-’Azmiaituseorangpemikir Syria mengatakankapitalismeialahdekadperalihanmanusiaseluruhnyakepadagayahidup ala Amerikadarisegipolitik, ekonomi, budaya,pemikirandankelakuan.
 • Prosesmelaksanakanperencanaannyaadalahdengan

menggunakansyarikatgergasimultinasional, institusikewangan, tabungmatawangantarabangsa, agensi PBB yang bergerakdalamlapanganpembangunandankebudayaandll.

 • Iamerupakanpembangunan yang mementingkankeperluan material, fizikal, kemudahandankeselesaansemata-mata.
slide3

Kesanfahamankapitalismekepadaekonomidankehidupanrakyatkhususnyanegara yang barumembangunialahmerekaterusbergantungkepadanegara-negaramaju Barat dalamsegalahaltermasuklah yang berkaitandengankewangan.

 • Jugaterjadikepadanegara-negara Islam yang manapengabaianterhadapajaran-ajaran Islam yang sebenartelahberleluasatelahberlakudan paling awalialahselepaskewafatanRasulullahs.a.w. Demisesungguhnyapengamalan Islam yang sebenar-benarnyaakanmelayakkan Islam untukterusberadadipersadaduniaini.
slide4

Islam Liberal

 • MenurutKurzman, Islam liberal merujukkepadapentafsiran Islam yang lebihterbukakepada idea-idea demokrasi, pengasingan agama daripadapolitik, hak-hakwanita, kebebasanberfikirdankemajuanmanusia.
 • Di Malaysia, golongan liberal telahmulamengkritikundang-undangkeluargadanjenayah Islam yang merekalihatbertentangandenganprinsip-prinsiphakasasimanusiadanbersifatdiskriminatifterhadap Islam.
slide5

Umat Islam perlumendalamidanmengikuti Islam yang sebenardanperluberhati-hatidenganinisiatifpihak yang cubamentafsirkanhukumhakam Islam secara liberal denganmenggunakanayat-ayat al-Quran dan al-Hadith yang telahdicampuradukkandenganperspektifsekularmengenainilaidanprinsiphakasasimanusiasejagat.

 • Sebagaicontohpihak yang berfahaman Islam liberal telahmengadakanKempen Anti Kawalan Moral olehpihakberkuasa agama dankerajaantempatandenganmenggunakanayat al-Quran iaitu “wahaiorang-orang yang beriman, janganlahkamumasukkedalammana-manarumah yang bukanrumahkamu, sehinggakamulebihdahulumemintaizinsertamemberisalamkepadapenghuninya” danjugaayat “janganlahkamumengintipataumencari-carikesalahandankeaibanorang”
slide6

Sekularisme

 • Kamus Oxford mentaaarifkansekularismeialah yang bersifatkeduniaanataumaterialisme, bukankeagamaanataukerohaniansepertipendidikansekular, seni, muziksekular, pemerintahansekular, pemerintahan yang bertentangandengangereja.
 • Dr. Yusuf al-Qardhawi pula menyatakanistilahsekularismedalambahasaarabnyaialah ‘LaaDiniyyah’ iaitubukanhanyalawanukhrawisahajamalahmemilikimaknalebihspesifikyaknisesuatu yang tidakadakaitandengandien/agama atausesuatu yang hubungannyadengan agama adalahhubunganlawan.
 • Muhammad al-Bahi pula mengatakanbahawasekularismeadalahsuatukepercayaanataufahaman yang menganggapurusankeagamaanatauketuhananataugerejatidakharusdicampurkandenganurusannegara, politikataupentadbiran.
slide7

DefinisiHagemoni:

 • BerasaldaripadaperkataanYunani, hegemon, yang bermaksudketua. Mengikutkamusdewaniamerujukkepadapengaruhataudominasisesebuahnegaraatasnegaranegara lain.
 • Daripadadiatas, hegemonibolehdifahamisebagaipencengkamanataudominasisesuatupihakkeataspihak lain yang secararelatiflebihlemah, darisegiekonomi, politik, dansosial.
 • Merujukkepadapenguasaanmenyeluruh (domination) ataukepimpinansatunegaradansebagainyakeatasnegara yang lain.
slide8

Hagemoni Barat

 • Merupakansatukeadaanpengaruhpemikiranmasyarakat Barat dalamsemuaperkara.

- kepimpinanmasyarakat Barat dalamsistem

perniagaan.

- penggunaanbahasapenghantar – Bahasa

Inggeris.

- Nilai-nilaibudayadancarahidup Barat

 • Hegemoni Barat di Malaysia adalahkesansejarahpembentukannegara Malaysia yang banyakdipengaruhinegara Great Britain telahmenguasaiseluruh Malaysia sebagaitanahjajahannya.
 • Great Britain telahmemperkenalkansistem-sistem Barat kepada Malaysia sepertisistemekonomi, politikdanpentadbiran.
slide9

Globalisasi

 • Permasalahanmasyarakathariiniberpuncadaripadaprosesglobalisasi.
 • Globalisasimembawamaklumatbaruygberpotensiuntukmengubahnilai-nilaikebudayaantempatan.
 • Perubahannilai-nilaikebudayaansecaratidakterkawalbolehmembawakepadakeruntuhansesuatukebudayaandantamadun.
slide10

Idea tentangduniatanpasempadanseolah-olahnyaiamenjadisatuwalaupunpendudukberadapadatempat yang berlainanataujauh. Istilahinitelah popular sejak 45 tahun yang lalu.

 • Satu era barudalamsejarahmanusia yang membawakepadaterhapusnyakepentingansempadannegaradanseterusnyamenjadikanbirokrasi, golonganahlipolitikdanketenteraansebagaiinstitusi yang tidaklagipenting.
 • MenurutAnthony Giddens, globalisasibolehdidefinisikansebagai “The intensification of worldwide social relations which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occuring many miles away and vice versa”.
 • Martin Albrowmendefinasikanglobasasisebagai “prosesdimanapendudukduniadiperbadankandibawahsatumasyarakat global”.
slide11

Inibermakna , globalisasimerupakankonsep yang ideal baginegara-negaramajutapiimpakkeatasnegaramembangumasihsamar-samar.

 • Justeru, ASEAN telahmenubuhkanblokkawasandaganganseperti Asian Free Trade Agreement (AFTA) padatahun 1992.
 • Ekonomi yang diperlukanadalahberdasarkannilai-niaikerohaniandan moral sepertikeadilandankemakmuranbersama yang ialebihmerujuksebagaiekonomi Islam.
 • Barat sendiripernahmengadakanwacanamengenaikonseppembangunanberasaskankeimanandankepercayaan agama (Faith-Based Development). Inimembuktikan idea pembangunanekonomiberasaskanislambolehditerimapakaiolehmasyarakat global.
slide12

PetandaGlobalisasi

 • Lebih 400 ribuorangpelajardaripada 150 buahnegarabelajardi AS.
 • Lebih 100 buahnegaradiduniamenjadikanbahasainggerissebagaibahasautamaataubahasakedua.
 • Syarikat Mc Donald beroperasidilebih 10,500 restorandi 50 buahnegaradidunia.
 • Syarikat gergasi ‘multinational’ dansyarikatkecilmulaikehilanganidentitikebangsaansepertihasilciptaan, pembuatan, penjualandanperkhidmatandiintegrasikandandiselaraskandengankehendakdunialuar.
 • Pasarankewangandibuka 24 jam seharididunia.
slide13

Faktor-faktorGlobalisasi

 • KelumpuhanSoviet Union ( blokkomunis )
 • Tiadapersaingansesamakuasa Barat
 • Kemudahansistemperhubungandankomunikasi
 • Peradabanbukanbarattertarikdengannilaibarat.
slide14

GlobalisasiEkonomi

 • Globalisasiekonomibanyakmeninggalkankesannegatifdalamkehidupanmanusiasejagat.
 • Ekonomikapitalis – menekankan idea danamalanperdaganganbebas, liberalisasipasarankewangandanpengaliranbebas modal tidakbanyakmendatangkanmanfaatkepadamanusiasejagat .
 • Globalisasiekonominegarasedangmembawaperubahanekonominegara-negaraluarterutamanya yang sedangmembangun.
 • Prosesdanperkembanganglobalisasidipengaruhidenganproses yang dinamakan the internalisation of economy ataupengantarabangsaanekonomi.
 • Dalam era kapitalismoden, walaupunpemerintahtempatanmembuatdasarekonominamundasartersebutsesetengahnyadibayangiinstitusi-institusiantarabangsa World Trade Organisation (WTO) dansebagainya.
slide15

Globalisasipolitik

 • Lebihmerujukkeadacabaranpenyebaran idea-idea sepertidemokrasi,pluralismedanhak-hakasasimanusia yang kesemuanyabekiblatkankepadacarabarat.
 • Sistemdemokrasi yang adapadahariinibolehdipertingkatkanlagidengan yang lebihbaikdanserasi .
 • isupluralismesepertikeagamaan,kebudayaandanideologipolitikjugaperludilihatdalamsituasisebenar yang dituntut .
 • Suatukonflikataupermasalahantidakakanberjayatanpapenglibatan AS.
 • Apabila AS memasuki Bosnia perperangandihentikandanapabila AS camputangandiTimur Tengah keadaanmenjadilebihbaik.
 • AS jugamenentukankeputusanperluasan NATO danmenentukannegara-negaraanggotabarunya.
slide16

Globalisasibudaya

 • Perubahanbudaya yang berlakuterutamanyadinegara-negaradunia ke-3 memperlihatkanprosesamericanizationsepertipenghasilanbudayaMcDonald, Coca-Cola danMariah Carey
 • Perubahanmeliputiaspek-aspek :
 • -Bahasa
 • -Gaya hidup
 • -Makanan, pakaian, muzikdanfilem
slide17

GlobalisasiBahasaBahasaInggerismerupakanbahasa global padamasakinikeranabolehdigunakanmerentasibatasgeografi .Didefinisikansebagaikedominanansatubahasa yang bolehdigunakanmerentasibatasgeografi yang dinamakanbahasa global.Peranannyaamatpentingdalamhubunganantarabangsatelahmeletakkannyaditempat yang unggulsebagaibahasaibunda

slide18

Globalisasimaklumatdanilmu

 • Kesanterburukialahpembanjiranmaklumat yang tidakberguna. Bahayailmudanmaklumat yang tidakbergunainiperludiatasisegerakeranabo;ehmerencatkanusahauntukmelahirkanmanusia yang benar-benarberilmudanmerosakanusahamewujudkanbudayailmu yang sihat.
 • Masalahjurangperbezaanpeluanguntukmengaksesmaklumatjugamerupakanimpak yang perludiambilperhatian.
 • Dari sudut media, padamasakini,mediadalamraglobalisasibertindaksebagaiagenberita, maklumat, pndidikan, hiburanatau propaganda.
 • Malaysia telahbertindaksecaraagresifdenganmewujudkan MSC atau MIMOS. Peranansyarikatseperti Maxis, NTV7, ASTRO menjadikanmalaysiaantaranegara-negara yang agresifdalamenghadapiglobalisasi media.
slide19

Kerajaanmalaysiasanggupmelaburdalamjumlahbanyakuntukmewujudkan media sendiri.

 • Keadilandalambidangilmupngetahuanperlumenjaditunjangdalamusahamenyebarkanilmukpadasemualapisanmasyarakatkeranapermasalahaninimembabitkanperbezaanantarakaumdanetnik, antarabandardanluarbandar.
 • Justeru, tradisiilmuislam yang positifperludihayati.
 • Pakaian,muzik,filemdanmakanan
 • Anak-anakmudamasakinisukamemakaibaju T-shirt danseluar Levi’s
 • Merekajugamenontonfilemdan video yang menonjolkanidentitibarat
 • Komunikasi global memberipeluangkepada AS menyebarkankepentingan,budaya, dannilai-nilainyakeseratadunia
slide20

Pembinaan Negara BangsaDalamCabaran

Globalisasi

 • Prosesglobalisasisendiriberupayamenghancurkandanmenghakisnilaisosial.
 • Budayaadalahsalahsatuaspek yang menerimakesanlangsungdaripadaprosesglobalisasi
 • Informasi yang masukdenganmudahkedalamseluruhjaringankehidupandenganpelbagaibentuknyaakanmenjejaskan set nilai yang pentinguntukpembinaandanpengukuhannegara-bangsa.
 • Salahsatuinformasi yang mudahdiperolehidanbolehmerosakkan moral ialahinformasibudaya.
 • Budayaialahsalahsatuaspek yang menerimakesanlangsungdaripadaprosesglobalisasi
 • Budayaadalahaspekpentingdalampembinaannegara-bangsa.
slide21

BudayalebihcepatmeresapmerentasisempadannegaradalamduniatanpasempadanBudayalebihcepatmeresapmerentasisempadannegaradalamduniatanpasempadan

 • Negara mengenakanbentukbudayadannilaiterhadapmasyarakatuntuktujuanpembinaannegara-bangsa
slide22

Kesanpositifglobalisasi

 • MenurutCandraMuzaffar :
 • Perananpelaburasingdalammewujudkanpekerjaandanmengurangkankemiskinandisebilangannegara.
 • Peningkatanmobilitisosialdanpengukuhankelasmenengah.
 • Peluangluasuntukmendapatkanmaklumatdanmenyebarkanilmupengetahuan.
 • Komunikasi yang murahdanmudah.
 • Peluang yang lebihluasuntukberinteraksidaipelbagaikumpulanetnik, budayadan agama.
 • Peluanglebihluasuntukmenzahirkansimpatidanperikemanusiananterhadapmangsa-mangsabencanaalamdantragedibuatanmanusia.
 • Penonjolan idea danamalanpemerintahan yang baik.
 • Penonjolanhak-hakasasikaumwanita.
slide23

Kesannegatifglobalisasi

 • Kualitialamsekitar yang semakinmerosot.
 • Pembangunan yang tidakseimbangdanjurangperbezaanekonomi yang semakinmelebar.
 • Penyebaranbudayapengguna yang bertentangandengannilai-nilaikerohaniandan moral murni.
 • Penyebaranbudaya pop yang menyegarakanpancainderadanmematikanroh.
 • Kecenderunganpusat-pusatpengajiantinggimemberikeutamaankepadakursus-kursusilmupengurusandantekniksertamengabaikankursus-kursusilmukemanusiaandankemasyarakatan .
 • Pembanjiranmaklumat-makumat yang tidakberguna.
 • Kecenderunganpembentukanbudaya global yang homogenmenerusiperanankomunikasi.
kesimpulan
Kesimpulan
 • Gelombangglobalisasikontemporariadalahterbesardanterkuatpernahmelandaduniadanimpaknyamempengaruhisemuaaspekperadaban.
 • Demimenjaminkelangsungan(survival) sesebuahperadaban,setiaptamadun yang berpaksikan agama sertaberlandaskankerohaniandanmoral,penilaianbaikdanburukfenomenaglobalisasiiniperluditeliti.Kebaikannyaperludimanfaatkandankeburukannya pula perludihindarisebaikmungkin.
 • Untukberjayakitaperlumenggunakansegalakekuatandankekayaanterutamanyakakayaandalaman(inner riches) yagadadalam agama dantradisi,termasuklahkeintelektualandankeilmuan.
 • Kesanglobalisasi - kelahiransebuahkebudayaansejagat, iaitusemuanilai-nilaimanusia yang sama.