administratieve vereenvoudiging effici ntie bij overheidsopdrachten
Download
Skip this Video
Download Presentation
administratieve vereenvoudiging & efficiëntie bij overheidsopdrachten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

administratieve vereenvoudiging & efficiëntie bij overheidsopdrachten - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

administratieve vereenvoudiging & efficiëntie bij overheidsopdrachten. EBP. Administratieve vereenvoudiging ? 1. Kwalitatieve selectie 2. Technische bekwaamheid 3. Draagkracht van derden Efficiëntie ? 4. Aankoop- en opdrachtencentrale / samengevoegde opdrachten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'administratieve vereenvoudiging & efficiëntie bij overheidsopdrachten' - jered


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
overzicht
Administratieve vereenvoudiging ?

1. Kwalitatieve selectie

2. Technische bekwaamheid

3. Draagkracht van derden

Efficiëntie ?

4. Aankoop- en opdrachtencentrale / samengevoegde opdrachten

5. Elektronisch aanbesteden

6. Elektronisch publiceren

7. Certifiëring van facturen

Overzicht
administratieve vereenvoudiging
Administratieve vereenvoudiging

1. Kwalitatieve selectiecriteria

Nieuwe uitsluitingsgronden – het toegangsrecht

 • gelijk aan of hoger dan europese drempelwaarde moet u weren, de definitief veroordeelde mbt :
  • criminele organisatie
  • omkoping
  • fraude
  • witwassen van geld
slide4
 " Wanneer het geraamde bedrag van de opdracht gelijk is aan of hoger is dan de europese drempelwaarde, wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de aannemer die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor :1° deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek;2°omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek;3°fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;4°witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
administratieve vereenvoudiging1
Administratieve vereenvoudiging

1. Kwalitatieve selectiecriteria

 • Heeft betrekking op:
  • Uitsluitingscriteria
   • Bewijs van niet-faillissement
   • Bewijs van goed gedrag en zeden
   • RSZ-attest
   • Bewijs van belastingen
   • Bewijs van BTW
   • Valse verklaringen
  • Geschiktheidscriteria
   • Financieel en economische draagkracht: passende bankverklaring, balansen en omzetcijfers laatste 3 boekjaren
  • Technische bekwaamheid
administratieve vereenvoudiging2
Administratieve vereenvoudiging

1. Kwalitatieve selectie

 • Wat moet u als bestuur zelf opvragen ?
 • KB 20/07/2005
  • hebt u via elektronische weg
  • kosteloze toegang
  • moet u verplicht informatie zelf opvragen
  • vermeld in aankondiging of bestek
slide7
“De aanbestedende overheid die via elektronische middelen kosteloos toegang heeft tot de inlichtingen of documenten die haar toelaten de persoonlijke situatie en de bekwaamheid van de betrokken kandidaten of inschrijvers na te gaan, stelt laatstgenoemden ervan vrij de in die artikelen bedoelde inlichtingen mee te delen of documenten voor te leggen. De aanbestedende overheid vermeldt in de aankondiging van de opdracht of in voorkomend geval in het bestek de inlichtingen of documenten welke ze via elektronische weg zal opvragen. Zij dient zelf deze inlichtingen of documenten op te vragen en de resultaten ervan in de documenten van de opdracht te bewaren.”

7

administratieve vereenvoudiging3
Administratieve vereenvoudiging

1. Kwalitatieve selectiecriteria

 • Praktijk: Digiflow / Telemark
  • Uitgangspunt: “Attesten moeten elektronisch opgevraagd worden als ze gratis ter beschikking staan”
  • Fases
   • Federale administraties
   • Gewestelijke- en Gemeenschapsadministraties
   • Lokale besturen
  • Welke attesten
   • Sociale zekerheid
   • KBO: toestand onderneming
   • BTW-plichtig: ja/nee
   • Jaarrekeningen
   • In de pipeline: Fiscale schulden en erkenningen aannemers
administratieve vereenvoudiging4
Administratieve vereenvoudiging

1. Kwalitatieve selectiecriteria

 • Problematiek bij lokale besturen / OCMW’s
  • De Wet van de Privacy
  • Belemmering voor veiligheidsbeheerder
  • Geen context overheidsopdrachten
 • De context wordt actueel eind 2008 / Agentschap Binnenlands Bestuur !
 • Zie ook website VVSG / bijdrage van Dhr Callens !
administratieve vereenvoudiging5
Administratieve vereenvoudiging

1. Kwalitatieve selectiecriteria

 • Impliciete verklaring op eer : uw oplossing in afwachting ?
 • Fed omzendbrief 23/04/2007 / Vlaamse rondzendbrief 31/05/2007
  • Aangeven dat er gewerkt wordt op basis van de impliciete verklaring op eer
  • niet nodig langer documenten en attesten voor te leggen
  • in de aankondiging van de opdracht vastleggen
  • controle winnende offerte
  • uitsluiting indien verklaring op eer niet strookt.
administratieve vereenvoudiging6
Administratieve vereenvoudiging

2. Technische bekwaamheid

KB 23/11/2007 zet EU regeling mbt technische bekwaamheid en kwaliteitsnormen om naar « nationale » opdrachten en vult aan

 • Werken
  • Technische Bekwaamheid
  • Kwaliteitsnormen
  • EMAS
 • Leveringen
  • Technische Bekwaamheid
  • Kwaliteitsnormen
 • Diensten
  • Kwaliteitsnormen
  • EMAS
slide12
" Wanneer het geraamde bedrag van de opdracht gelijk is aan of hoger is dan de europese drempelwaarde, kan de bekwaamheid van de aannemer bovendien worden beoordeeld aan de hand van met name zijn vakkundigheid, doeltreffendheid, ervaring en betrouwbaarheid. "

" Wanneer het geraamde bedrag van de opdracht gelijk is aan of hoger is dan de europese drempelwaarde, kan, in geval van leveringen waarvoor plaatsings- of installatiewerkzaamheden nodig zijn, de bekwaamheid van de leverancier bovendien worden beoordeeld aan de hand van met name zijn vakkundigheid, doeltreffendheid, ervaring en betrouwbaarheid. "

12

administratieve vereenvoudiging7
Administratieve vereenvoudiging

2. Technische bekwaamheid

Uitgangspunt

 • D
 • uitgebreid W en L
 • klassieke sector
 • beoordeling aannemer en leverancier
 • technische bekwaamheid
 • aan de hand van vakkundigheid, doeltreffendheid, ervaring en betrouwbaarheid.
administratieve vereenvoudiging8
Administratieve vereenvoudiging

2. Technische bekwaamheid

Mbt kwaliteitsnormen

 • ”Wanneer het geraamde bedrag van de opdracht gelijk is aan of hoger is dan de europese drempelwaarde, en de aanbestedende overheid de overlegging verlangt van door onafhankelijke instanties opgestelde verklaringen dat de aannemer, leverancier of dienstverlener aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoet, dient ze te verwijzen naar kwaliteitsbewakingsregelingen die op de Europese normenreeksen op dit terrein zijn gebaseerd en die zijn gecertificeerd door instanties die voldoen aan de Europese normenreeks voor certificering. Ze erkent gelijkwaardige certificaten van in andere lidstaten gevestigde instanties. Ze aanvaardt eveneens andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen op het vlak van kwaliteitsbewaking.”
slide15
”Wanneer het geraamde bedrag van de opdracht gelijk is aan of hoger is dan de europese drempelwaarde, en de aanbestedende overheid de overlegging verlangt van een door onafhankelijke instanties opgestelde verklaring dat de aannemer of dienstverlener aan bepaalde normen inzake milieubeheer voldoet, verwijst ze naar het communautaire milieubeheer- en milieuauditsysteem of EMAS of naar normen inzake milieubeheer die gebaseerd zijn op de desbetreffende Europese of internationale normen die gecertificeerd zijn door instanties die beantwoorden aan het Gemeenschapsrecht of aan de toepasselijke Europese of internationale normen voor certificering. Ze erkent gelijkwaardige certificaten van in andere lidstaten gevestigde instanties. Ze aanvaardt tevens andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen op het vlak van milieubeheer."
slide16
" Een kandidaat of een inschrijver kan zich in voorkomend geval en voor welbepaalde opdrachten beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval moet hij de aanbestedende overheid aantonen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de aannemer dergelijke middelen ter beschikking te stellen.  Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van kandidaten of van inschrijvers zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of die van andere entiteiten.”

Administratieve vereenvoudiging

3. Draagkracht van derden

16

administratieve vereenvoudiging9
Administratieve vereenvoudiging

3. Draagkracht van derden

 • KB 12/01/2006
  • ongeacht juridische aard
  • overlegging verbintenis
  • ter beschikking stellen van middelen
  • W, L en D
 • Praktijk
effici ntie
Efficiëntie

4. Aankoop- en opdrachtencentrale

Opdrachtencentrale / Aankoopcentrale / Samengevoegde opdrachten

Waarom ? Wat is prospectie ?

Raamovereenkomst

effici ntie1
Efficiëntie

4. Aankoop- en opdrachtencentrale

Definitie opdrachtencentrale

 • AO
 • L/D verwerven voor andere AO, overheidsbedrijven, AD
 • overheidsopdrachten gunnen of raamovereenkomsten sluiten mbt W/L/D voor AO/overheidsbedrijven of AD
 • bevestiging bestaande praktijk
 • bepalingen reeds in voege sinds 15/02/07
effici ntie2
Efficiëntie

4. Aankoop- en opdrachtencentrale

 • Een aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoop- of opdrachtencentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren.
 • Administratieve vereenvoudiging
effici ntie3
Efficiëntie

4. Aankoop- en opdrachtencentrale

Defintie aankoopcentrale

 • Zelfde principe als opdrachtencentrale
 • Verschil is dat de aankoopcentrale alle fazes van het aankoopproces in handen blijft/moet houden.

Samengevoegde opdrachten ?

 • Art 19 wet
 • Blijft bestaan
 • Complexiteit eigen aan beslissingsproces !
effici ntie4
Efficiëntie

4. Waarom aankoop- en opdrachtencentrale gebruiken ?

Wel o.w.v. prospectie !

effici ntie5
Efficiëntie

4. Waarom aankoop- en opdrachtencentrale gebruiken ?

 • Prospectie / Marktconsultatie: er bestaat geen (echt) wettelijk kader ...
 • Regelgeving zegt enkel wat NIET mag (merk / technische specificaties), niet HOE het moet ...
 • Vrijheid – blijheid? Hoe doet u het?
  • Unieke technische specificaties…
  • Spaghetti-specificaties…
  • Indien “vue-avant”: voor wie?!
effici ntie6
Efficiëntie

4. Waarom aankoop- en opdrachtencentrale gebruiken ?

Drie vaststellingen:

 • Marktconsultatie heeft niet tot doel om concrete partners te selecteren
 • Deelname aan prospectie heeft geen invloed op verdere aanbestedingsprocedure
 • Marktconsultatie heeft niet tot doel de marktpartijen te belasten met enige studie of vooropdracht voor diensten
effici ntie7
Efficiëntie

4. Waarom aankoop- en opdrachtencentrale gebruiken ?

Drie gevolgen:

 • Consulteren van de markt via marktverkenning is geen rechtshandeling, wel een eenzijdigefeitelijke handeling van de overheid
 • Geen toepassing van de overheidsopdrachten reglementering
 • MAARWÉL:
   • Gelijkheidsbeginsel
   • Vrije mededinging
   • Transparantiebeginsel
effici ntie8
Efficiëntie

4. Waarom aankoop- en opdrachtencentrale gebruiken ?

Morgen:

 • Een oplossing: Artikel 5 nieuw KB gunning
 • De aanbestedende overheid magvóór het aanvatten van een gunningsprocedure de markt verkennen met het oog op het opstellen van de documenten en specificaties van de opdracht, op voorwaarde dat die marktverkenning niet tot een verhindering of een vertekening van de mededinging leidt
effici ntie9
Efficiëntie

4. Aankoop- en opdrachtencentrale

Raamovereenkomst ?

De overeenkomst tussen een aanbestedende overheid en een of meer dienstverleners, met betrekking tot het vastleggen van de voorwaarden, met name inzake prijzen, en in voorkomend geval de beoogde hoeveelheden, van opdrachten die zullen gegund worden in de loop van een gegeven periode.

en de open meerjarige overeenkomst met vermoedelijke hoeveelheden / stockaanbesteding dan ?

effici ntie10
Efficiëntie

6. Elektronisch publiceren

 • KB 12/01/2006
  • In werking op 1/02/2006
  • Bulletin der Aanbestedingen
  • nieuwe modellen
  • kosteloos
  • dagelijks
  • praktijk: www.publicationsonline.be, 3P, JEPP, IAM/PAM,...
 • Lastenboeken beschikbaar stellen?
effici ntie11
Efficiëntie

5. Elektronisch aanbesteden

 • Elektronisch tenderen
  • Basiswet 24/12/1993 met KB’s 8/01/1996 en 10/01/1996
  • elektronische middelen toegelaten
  • offertes mogen elektronisch ingestuurd worden mits het in het bestek is opgenomen
  • Doch nog geen uitvoeringskader … wachten op nieuwe KB’s
 • Elektronische veiling
  • Basiswet 24/12/1993 en KB’s 8/01/1996 en 10/01/1996
   • geen vermelding
  • Europese wetgeving en wetten van 15-16/06/2006
   • wel opgenomen
   • wachten op uitvoerende besluiten
effici ntie12
Efficiëntie

7. Certifiëring van facturen

KB 19/03/2003

 • Vanaf 1 juni 2003
 • certifiëring van facturen: afgeschaft
slide31
”In zijn advies van 3 maart 2003 wil de Raad van State de toepassing van het ontwerp beperkt zien tot de aannemers van overheidsopdrachten omwille van de noodzakelijke identificatie van de schuldeiser door middel van zijn handtekening en de certificatie ter uitvoering van het koninklijk besluit van 31 mei 1933 met betrekking tot de verklaringen die dienen te gebeuren inzake subsidies, vergoedingen en uitkeringen.

Rekening houdend met dit advies, annuleert het huidige ontwerp de oude in onbruik geraakte procedure die voorzag in de vrijstelling van de handtekening en van de certificering en voorziet het in een automatische afwijking uitsluitend voor de aannemers van overheidsopdrachten om te vermijden dat zij nog de facturen bestemd voor openbare overheden moeten selecteren en deze van de verplichte handtekening moeten voorzien”

31

slide32
Meer info vindt u in onze brochure of via

EBP

Bruno De Mulder, [email protected]

Leopold II laan 157

1080 Brussel

tel : 02-420 68 60

32

ad