du an du ek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DUŠAN DUŠEK PowerPoint Presentation
Download Presentation
DUŠAN DUŠEK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

DUŠAN DUŠEK - PowerPoint PPT Presentation


 • 600 Views
 • Uploaded on

DUŠAN DUŠEK. Kufor na sny. Postmoderna. smerovanie americkej a európskej literatúry v 2. polovici 20. storočia ( post = nasledujúci za niečím, po dačom) formovala sa postupne, zahŕňa rôzne prúdy a diela neraz veľmi odlišných autorov

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DUŠAN DUŠEK' - jaxon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
du an du ek

DUŠAN DUŠEK

Kufor na sny

postmoderna
Postmoderna
 • smerovanie americkej a európskej literatúry v 2. polovici 20. storočia (post = nasledujúci za niečím, po dačom)
 • formovala sa postupne, zahŕňa rôzne prúdy a diela neraz veľmi odlišných autorov
 • predstavitelia odmietajú akýkoľvek politický a umelecký diktát, donucovanie

Typické znaky:

 • autori využívajú rôzne tvorivé postupy a formy v rámci jedného diela (deštrukcia formy)
 • do vlastných textov zaraďujú texty iných autorov, citáty z vlastných diel, z novinových článkov...
 • vytvárajú tzv. textové koláže (palimpsesty)
 • do fiktívneho príbehu často zaraďujú faktografické materiály a dokumenty
 • využívajú prvky grotesky, irónie, paródie, absurdity a persifláže (= výsmech, posmech zosmiešnenie; ide o štylistický, resp. jazykový prostriedok zosmiešňovania a komickosti)
 • Predstavitelia v slovenskej literatúre: R. Sloboda, P. Jaroš, P. Vilikovský, D. Dušek, D. Mitana, S. Štepka
du an du ek1
Dušan Dušek
 • 4. 1. 1946  Gbelce

Absolvoval štúdiumgeológie a chémie na Prírodovedeckejfakulte Univerzity Komenského.

Pracoval ako lektor vovydavateľstveSmena, redaktor v časopisoch Tip, Kamarát, Slovenské pohľady.

Od roku 1979 do roku 1997 savenovalvýlučneliterárnejtvorbe.

Od roku 1993 zároveň vyučuje scenáristiku a dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, v súčasnostipôsobíakovedúci Ateliéru scenáristickej tvorby na tamojšejFilmovej a televíznejfakulte.

Žije v Bratislave.

tvorba
Tvorba

Literárna tvorba - próza

 • Strecha domu (1972), Oči a zrak (1975), Poloha pri srdci(1982), Kalendár (1983), Náprstok (1985), Milosrdný čas (1992), Kufor na sny(1993), Teplomer (1996), Mapky neznámehopobrežia(2001, výber), Pešo do neba(2001), Vták na jednej nohe(2003), Zima na ruky (2006), Holá veta o láske (2010)

Literárna tvorba - poézia

 • Dúšky (1990), Príbeh bez príbehu (1994)

Literárna tvorba - predeti a mládež

 • Najstaršízovšetkýchvrabcov (1976), Pištáčik (1980), Pravdivý príbeh o Pačovi (1980), Babka na rebríku (1987), Dvere do kľúčovejdierky (1987)

Literárna tvorba - scenáristika

 • Ružové sny, Jamilujem, ty miluješ(oba réžia Dušan Hanák), Sojky v hlave, Vlakári, Krajinka (spoločne s MartinomŠulíkom)

Literárna tvorba - rozhlasová tvorba

 • Muchy v zime, Rýchlik, Strojček na spomienky, Pretože aj napriek tomu
charakter tvorby
Charakter tvorby

Svoju poetiku postavil na detaile s autobiografickým nábojom, čím sa jeho prozaická tvorba dostala do kontrapunktu s oficiálnou ideologizovanou literatúrou.

Svet jeho próz hýridrobnými rázovitými postavičkami, ktoréprinášajú na scénu nielenautorskúskúsenosť z detstva, ale aj humor, iróniu a osobitý poetizmus, založený na presnevystavanejmetafore s konkrétnympríbehovýmpôdorysom, ale aj imaginatívnosťou a jemnou psychologickou drobnokresbou.

V presnomprozaickom tvare spolunažíva realita s obrazotvornosťou, iracionalitou a tajomnosťou.

Frekventovanou témoupoviedok je popridetstve aj vzťahmedzi mladou a staršougeneráciou, cezktorýsapremietajú s kritickým akcentomzložitéspoločenské, sociálne a politické súvislosti.

Dušek sasústavnevenujescenáristickej a rozhlasovejtvorbe.

kufor na sny
Kufor na sny
 • zbierka poviedok (33)
 • krátke, prirodzené, spontánnea na prvý pohľad jednoduché
 • názov zbierky: vyvolávamyšlienky na cestovaniealebopredstavumiesta na odkladaniesnov, myšlienok a pocitov
 • každodennosť je vykreslená jedinečným spôsobomhlavnevďakamnožstvu nápaditých detailov
 • stretávamesa s istou formou vnútornéhomonológu - prúdomvedomia
 • autor sa snaží zobraziťmysleniečloveka a myšlienky v čase ich zrodu, asociačnýprincíp(niektorépoviedky tak nemajú v popredíhlavnú postavu či dejovúlíniu, ale jazyk a autorskúperspektívu)
kufor na sny1
Kufor na sny
 • nie vždy Dušek dodržiava body dramatickejgradácie prozaického textu
 • jeho text akoceloknemá vždy klasickúkompozíciu
 • častokrát ide o nesujetovú prózu
 • jednotlivé poviedkysúrozdielne, mnohotvárne, farebné
 • Dušek hľadá originalitu vo všedných veciach
 • erotika v poviedkachje prirodzená, úprimná, hravá, súvisí s ľudskou intimitou a spájasa s mladosťou a túžbou
 • epizódy, fragmenty a segmenty
lohy k textom
ÚLOHY K TEXTOM

Pes

 • Čím autor dosahuje humorný nádych poviedky?
 • Zamyslite sa nad syntaktickou dvojznačnosťou prvých dvoch viet.
 • Našli ste v poviedke náznak refrénu (opakujúci sa jav)? Čo ním autor docielil?
lohy k textom1
ÚLOHY K TEXTOM

1. máj 1977

 • Z koľkých viet pozostáva prvé súvetie poviedky :D? Čo myslíte, prečo autor využíva rozsiahle zložené súvetie?
 • Aký surrealistický (avantgardný) kompozičný prvok vám tento text pripomína?
 • Akú alegóriu (inotaj) slávnostného prejavu a osláv 1. mája autor použil?
 • Ako vnímate celkovú pointu poviedky?
lohy k textom2
ÚLOHY K TEXTOM

Vianoce

 • Ako korešponduje názov poviedky s celkovým vyznením poviedky?
 • Aký kompozičný postup autor využil?
 • Ako ste pochopili nečakaný zvrat v závere poviedky?
lohy k textom3
ÚLOHY K TEXTOM

Alfabet D. D.

 • Aký žáner vám forma textu pripomína? Dalo by sa povedať, že ide o typický prejav postmoderného diela? Argumentujte.
 • Vyberte výklad, ktorý vás najviac oslovil. Prečo?
 • Čo bolo, podľa vás, zámerom autora?
lohy k textom4
ÚLOHY K TEXTOM

Zberateľ

 • Uvažujte nad partnerským vzťahom strýka Vendela a jeho ženy Karolínky?
 • V čom vidíte tragiku charakteru hlavnej postavy? Symbolom čoho sú v poviedke hodinky?
 • Čo je pointou poviedky?
lohy k textom5
ÚLOHY K TEXTOM

Prímerie

 • Formu akého literárneho druhu vám poviedka pripomína? Korešponduje vaša odpoveď s tvrdením, že ide o typický jav literárnej postmoderny?
 • Ako nazývame časť dramatického textu, ktorú v poviedke reprezentuje pásmo rozprávača?
 • Akú nečakanú pointu nám v texte odhaľuje autor?
lohy k textom6
ÚLOHY K TEXTOM

Na vine je víno

 • Akú úlohu v texte zohrávajú citoslovcia?
 • Prečo autor poviedku nazýva rozprávkou?

Mapa neznámeho pobrežia

 • Vyhľadajte v texte niekoľko netradičných metafor.
 • Zamyslite sa nad kompozičným zámerom autora.
lohy k textom7
ÚLOHY K TEXTOM

Pukance a zmrzlina

 • Vysvetlite, aký štylistický (expresívny syntaktický) prostriedok použil autor v poviedke Pukance a zmrzlina. Myslíte si, že je uplatnený funkčne? Argumentujte.
 • Vedeli by ste určiť vety prvého odseku poviedky Pukance a zmrzlina podľa členitosti a zloženia?
 • Aký bol teda autorský zámer? Čo bolo témou poviedky?

Sci-fi

 • Alegóriou čoho je sci-fi príbeh o vesmírnej lodi?
lohy k textom8
ÚLOHY K TEXTOM

Zbierka poviedok Kufor na sny od Dušana Dušeka.

 • Zamyslite sa nad štýlom autora.
 • Zamyslite sa nad ústrednou témou zbierky.
 • Sformulujte svoj vlastný názor na tvorbu Dušana Dušeka.