Download
alzheimerova nemoc n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Alzheimerova nemoc PowerPoint Presentation
Download Presentation
Alzheimerova nemoc

Alzheimerova nemoc

363 Views Download Presentation
Download Presentation

Alzheimerova nemoc

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Alzheimerova nemoc

 2. Definice: • AN je chronicko - progresivní onemocnění nervové soustavy na podkladě degenerativního zániku neuronů • stává se nejzávaznějším zdravotním a socioekonomickým problémem současnosti • AN je čtvrtou/pátou nejčastější příčinou smrti

 3. toto onemocnění představuje 50% všech demencí • do 45ti let věku je onemocnění vzácné • u pacientů ve věku do 65ti let - Alzheimerova demence • po 65ti letech - senilní demence

 4. Patogeneze: • dochází k úbytku mozkových buněk, nejčastěji v oblasti mozkové kůry

 5. Rizikové faktory: • věk • ženské pohlaví • toxické látky • trauma • pomalé viry • genetika (Downův syndrom v rodině, AN)

 6. Příčiny: • nejsou známy, považují se za multifaktoriální • multiinfarktová encefalopatie • vzácná onemocnění

 7. Klinický obraz: • kognitivní poruchy, snížení funkční výkonnosti • emoční labilita • dezorientace (časově prostorová) • postupná ztráty paměti a soběstačnosti • rozpad osobnosti • mutismus • inkontinence • postižení řečových funkcí • poruchy zrakoprostorové orientace • deprese, úzkost, agresivita • pararoidní bludy, halucinace • epileptické záchvaty • poruchy chůze

 8. 3 stádia AN: • Počáteční stadium 1 - 4 roky od začátku onemocnění: obtíže s pozorováním, vštěpováním a vybavováním událostí, hledání odložených předmětů, zapomíná vykonat běžné úkony, porucha učení novým informacím

 9. 2)Střední stadium 2 – 10 let od začátku onemocnění: závažná porucha paměti, vštípivost informací na velmi krátkou dobu, není orientován místem, časem a prostorem, dezorientace i ve známém prostředí, narušena soběstačnost

 10. 3) Těžké stadium 7 – 14 let od začátku onemocnění: téměř úplná ztráta paměti, vybavení útržků dříve získaných informací, úplná nesoběstačnost, vegetativní funkce probíhají spontánně

 11. Diagnóza: • psychiatrické a psychologické vyš. (mini mental test – MMSE) • neurologické vyš. • biochemické a hematologické vyš. • CT, MR • endokrinologické vyš. (š.ž) • EKG, RTG plic a zobrazení mozku • EEG • toxikologické vyš.

 12. Léčba: • Preventivní – psychoterapie • Symptomatická – ovlivňuje projevy nemoci (antidepresiva, neuroleptika, anxiolytika, antiepileptika) • Komplexní – farmakoterapie + úprava životního prostředí Nejpokročilejší stadia nemoci se neobejdou bez ústavní péče

 13. Použitá literatura: • SEIDL, Z., OBENBERGER, J. Neurologie pro studium i praxi. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2004. 364 s. ISBN 80-247-0623-7. • PREISS , M., KUČEROVÁ , H. Neuropsychologie v neurologii. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2006. 368 s. ISBN 80-247-0843-4. • NEVŠÍMALOVÁ, S., RůŽIČKA, E., TICHÝ, J. et al. Neurologie. 1. vyd. Praha : Galén, Karolinum, 2002. 368 s. ISBN 80-7262-160-2