Download
zdrav a nemoc n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zdraví a nemoc PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zdraví a nemoc

Zdraví a nemoc

254 Views Download Presentation
Download Presentation

Zdraví a nemoc

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zdraví a nemoc

 2. Motto: Není-li žádného vidění, lid pustne. Přísloví, 29,18

 3. Zdraví podle WHO Stav úplné tělesné a dušení pohody, nikoliv pouhá absence nemoci či postižení

 4. Determinanty zdraví • Genetické faktory • Enviromentální faktory • Životní styl • Sociální a ekonomické faktory • Kvalita zdravotní péče/služeb

 5. Genetické faktory • Vrozená onemocnění/poruchy • genetické inženýrství - screening • genetická terapie • rizika

 6. Enviromentální faktory • Kvalita ovzduší • kvalita vody a půdy • radiační záření • infekce

 7. Životní styl • Stress • Poruchy příjmu potravy • Fyzická aktivita • Kouření • Drogy • Alkohol • Sexuální chování

 8. Sociální a ekonomické faktory • Ekonomické postavení • vzdělání • společenská třída • kulturní či etnické odlišnosti

 9. Zdravotní péče • Financování • organizace • distribuční spravedlnost

 10. Příklady • Diabetes • Infarkt • Ca plic • TBC

 11. Proč zdraví ?? • Cíl nebo nástroj ? • Kvalita života jako cíl zdravotně-politických programů • tělesné zdraví • emocionální • sociální • psychické • spirituální

 12. “Zdraví občanů je základem, na němž závisí veškerá moc státu” B. Disraeli

 13. Přístup ke zlepšování zdraví populace • Holistický • veškeré aspekty života • občan/komunita • Ekologický • lidské zdraví z hlediska živ. prostředí • Intersektorální • Spravedlivý

 14. Historie komplexního pohledu • Hippokrates • princip karantény • 19. stol. • komunální hygiena • statistiky úmrtí • vzdělání • ekonomická prosperita

 15. Historie komplexního pohledu • 20. stol. • Zásadní medicínské objevy • Technologické změny/pokrok • Demografické změny • Rostoucí počet poskytovatelů a změna struktury • (Nepřiměřeně) rostoucí ceny zdravotnických služeb a výrobků • Rostoucí poptávka po zdravotní péči • Reformy zdravotnických systémů

 16. Medicínský paradox • Mortalita z „interních“ příčin podléhá statistickým zákonitostem • Maximální doba dožití (100-110 let) je geneticky determinována • Prodloužení LEB v posledním století způsobeno ovlivněním „externích“ příčin • Dnešní LEB se v rozvinutých zemích již nebude významněji prodlužovat • Redukce „časné“ mortality zvyšuje morbiditu, resp. prevalenci „nemocnosti“ • Většina nemocí nevede k úmrtí - stále se zvyšuje podíl „nevinných“ onemocnění

 17. Historická ponaučení • kvalita života vs. jeho délka • potřeba medicíny založené na vědeckém poznání • význam sociálních a ekonomických faktorů • význam vzdělání • význam primární péče • omezenost zdrojů vs. neomezenost potřeb

 18. Výstupy zdravotní péče • Zdravotní stav jedince/komunity • Charakter onemocnění • Druh léčby • Kvalita poskytovatelů péče • Zdroje

 19. Odpovědnost za změnu zdrav. stavu Úkol pro všechny • pacienti/občané • komunita • odborníci • politici

 20. Cíle zdravotní politiky • Alma Ata 1988 • WHO 2000 • zdraví pro všechny • kvalita • dostupnost • spravedlnost • rovnost výstupů

 21. Formulace zdravotní politiky • cíl • cílová skupina • rizikové faktory: • zdravotní • systémové • obecné, vnější • etické

 22. Distribuční spravedlnost “Každý má právo na zdravotní péči na nejlepší možné úrovni” • Většina problémů je složitá, neexistuje jediná odpověď. • Zdroje jsou omezené • Odborný názor je jen součástí rozhodování • Názor veřejnosti musí být brán v potaz

 23. Distribuční spravedlnost • Každý má nárok na základní lidská práva a stejné příležitosti. • Nárok na zdravotní péči: • každý občan stejný díl • každý občan dle individuálních potřeb • každý občan dle individuální aktivity • každý občan vzhledem k jeho přínosu společnosti • každý občan vzhledem k jeho významu

 24. “Přídělový” systém • ekvita vs. rovnost • chudoba jako rizikový faktor • absolutní/relativní chudoba • chudoba je dynamický jev • zdroj sociální izolace a snížené kvality života • zdroj špatného zdraví

 25. Role občanů • Požadavek • subjektivně vnímaná potřeba zdravotní péče • Potřeba • objektivně vyjádřená kapacita jedince mít užitek z učitého druhu/formy zdravotní péče • Poptávka • poptávka po zdravotní péči na trhu/požadavek upravený dle dostupnosti zdrojů

 26. Očekávání občanů • všechny nemoci se dají rychle vyléčit • změny se realizují rychle, bez problémů, bez nežádoucích účninků • “kouzelný prsten”

 27. Ano, ale ….. • I na první pohled banální onemocnění mohou mít komplikace ( význam volby !) • Není možno vždy stanovit jasnou diagnosu. • Názory lékařů na daný problém se mohou lišit • Zdravotníci NEJSOU NEOMYLNÍ ! • Nemoci a jejich komplikace se vyskytují • Problém dlouhodobývh následků léčby • Zázraky se (ne)dějí • Význam evidence-based medicine, standardů, výzkumu ...

 28. A hlavně ! Zdroje pro zdravotnictví (čas, lidé, peníze) budou vždy omezené !

 29. Ekonomicko/etický rozpor moderní medicíny 1) Jedinec má právo na jakoukoliv zdravotní péči, be ozhledu na náklady. 2) Omezené zdroje se musí využívat efektivně.