1 / 30

Zdraví a nemoc

Zdraví a nemoc. Motto:. Není-li žádného vidění, lid pustne. Přísloví, 29,18. Zdraví podle WHO. Stav úplné tělesné a dušení pohody, nikoliv pouhá absence nemoci či postižení. Determinanty zdraví. Genetické faktory Enviromentální faktory Životní styl Sociální a ekonomické faktory

libba
Download Presentation

Zdraví a nemoc

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Zdraví a nemoc

 2. Motto: Není-li žádného vidění, lid pustne. Přísloví, 29,18

 3. Zdraví podle WHO Stav úplné tělesné a dušení pohody, nikoliv pouhá absence nemoci či postižení

 4. Determinanty zdraví • Genetické faktory • Enviromentální faktory • Životní styl • Sociální a ekonomické faktory • Kvalita zdravotní péče/služeb

 5. Genetické faktory • Vrozená onemocnění/poruchy • genetické inženýrství - screening • genetická terapie • rizika

 6. Enviromentální faktory • Kvalita ovzduší • kvalita vody a půdy • radiační záření • infekce

 7. Životní styl • Stress • Poruchy příjmu potravy • Fyzická aktivita • Kouření • Drogy • Alkohol • Sexuální chování

 8. Sociální a ekonomické faktory • Ekonomické postavení • vzdělání • společenská třída • kulturní či etnické odlišnosti

 9. Zdravotní péče • Financování • organizace • distribuční spravedlnost

 10. Příklady • Diabetes • Infarkt • Ca plic • TBC

 11. Proč zdraví ?? • Cíl nebo nástroj ? • Kvalita života jako cíl zdravotně-politických programů • tělesné zdraví • emocionální • sociální • psychické • spirituální

 12. “Zdraví občanů je základem, na němž závisí veškerá moc státu” B. Disraeli

 13. Přístup ke zlepšování zdraví populace • Holistický • veškeré aspekty života • občan/komunita • Ekologický • lidské zdraví z hlediska živ. prostředí • Intersektorální • Spravedlivý

 14. Historie komplexního pohledu • Hippokrates • princip karantény • 19. stol. • komunální hygiena • statistiky úmrtí • vzdělání • ekonomická prosperita

 15. Historie komplexního pohledu • 20. stol. • Zásadní medicínské objevy • Technologické změny/pokrok • Demografické změny • Rostoucí počet poskytovatelů a změna struktury • (Nepřiměřeně) rostoucí ceny zdravotnických služeb a výrobků • Rostoucí poptávka po zdravotní péči • Reformy zdravotnických systémů

 16. Medicínský paradox • Mortalita z „interních“ příčin podléhá statistickým zákonitostem • Maximální doba dožití (100-110 let) je geneticky determinována • Prodloužení LEB v posledním století způsobeno ovlivněním „externích“ příčin • Dnešní LEB se v rozvinutých zemích již nebude významněji prodlužovat • Redukce „časné“ mortality zvyšuje morbiditu, resp. prevalenci „nemocnosti“ • Většina nemocí nevede k úmrtí - stále se zvyšuje podíl „nevinných“ onemocnění

 17. Historická ponaučení • kvalita života vs. jeho délka • potřeba medicíny založené na vědeckém poznání • význam sociálních a ekonomických faktorů • význam vzdělání • význam primární péče • omezenost zdrojů vs. neomezenost potřeb

 18. Výstupy zdravotní péče • Zdravotní stav jedince/komunity • Charakter onemocnění • Druh léčby • Kvalita poskytovatelů péče • Zdroje

 19. Odpovědnost za změnu zdrav. stavu Úkol pro všechny • pacienti/občané • komunita • odborníci • politici

 20. Cíle zdravotní politiky • Alma Ata 1988 • WHO 2000 • zdraví pro všechny • kvalita • dostupnost • spravedlnost • rovnost výstupů

 21. Formulace zdravotní politiky • cíl • cílová skupina • rizikové faktory: • zdravotní • systémové • obecné, vnější • etické

 22. Distribuční spravedlnost “Každý má právo na zdravotní péči na nejlepší možné úrovni” • Většina problémů je složitá, neexistuje jediná odpověď. • Zdroje jsou omezené • Odborný názor je jen součástí rozhodování • Názor veřejnosti musí být brán v potaz

 23. Distribuční spravedlnost • Každý má nárok na základní lidská práva a stejné příležitosti. • Nárok na zdravotní péči: • každý občan stejný díl • každý občan dle individuálních potřeb • každý občan dle individuální aktivity • každý občan vzhledem k jeho přínosu společnosti • každý občan vzhledem k jeho významu

 24. “Přídělový” systém • ekvita vs. rovnost • chudoba jako rizikový faktor • absolutní/relativní chudoba • chudoba je dynamický jev • zdroj sociální izolace a snížené kvality života • zdroj špatného zdraví

 25. Role občanů • Požadavek • subjektivně vnímaná potřeba zdravotní péče • Potřeba • objektivně vyjádřená kapacita jedince mít užitek z učitého druhu/formy zdravotní péče • Poptávka • poptávka po zdravotní péči na trhu/požadavek upravený dle dostupnosti zdrojů

 26. Očekávání občanů • všechny nemoci se dají rychle vyléčit • změny se realizují rychle, bez problémů, bez nežádoucích účninků • “kouzelný prsten”

 27. Ano, ale ….. • I na první pohled banální onemocnění mohou mít komplikace ( význam volby !) • Není možno vždy stanovit jasnou diagnosu. • Názory lékařů na daný problém se mohou lišit • Zdravotníci NEJSOU NEOMYLNÍ ! • Nemoci a jejich komplikace se vyskytují • Problém dlouhodobývh následků léčby • Zázraky se (ne)dějí • Význam evidence-based medicine, standardů, výzkumu ...

 28. A hlavně ! Zdroje pro zdravotnictví (čas, lidé, peníze) budou vždy omezené !

 29. Ekonomicko/etický rozpor moderní medicíny 1) Jedinec má právo na jakoukoliv zdravotní péči, be ozhledu na náklady. 2) Omezené zdroje se musí využívat efektivně.

More Related