Parkinsonova nemoc, levodopa a co dál? - PowerPoint PPT Presentation

parkinsonova nemoc levodopa a co d l n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Parkinsonova nemoc, levodopa a co dál? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Parkinsonova nemoc, levodopa a co dál?

play fullscreen
1 / 12
Parkinsonova nemoc, levodopa a co dál?
290 Views
Download Presentation
mulan
Download Presentation

Parkinsonova nemoc, levodopa a co dál?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Parkinsonova nemoc, levodopa a co dál? Evžen Růžička Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 2. Co je Parkinsonova nemoc? • parkinsonskýsyndrom: poruchahybnostizahrnujícíbradykinezi, rigiditu,posturální abnormality, třes • Parkinsonovanemoc • nejčastější příčina (80%) parkinsonského syndromu: 1-2 případy/1000 obyvatel • degenerace pars compactasubstantiaenigrae aj.jadermozk. kmenevedoucí k nedostatku dopaminu v bazálních gangliích - motorických okruzích mozku

 3. Symptomatické terapie uPN • 1867 anticholinergika • 1960‘ levodopa • 1970‘ selegilin, amantadin • 1980‘ agonisté dopaminu • 1990‘ Deep Brain Stimulation, inhibitory COMT • 2000‘ nové lék. formy dopaminerg. medikace

 4. Levodopa(L-3,4-dihydroxyfenylalanin, L-DOPA) • substituce deficitu dopaminu • nejúčinnější lék pro motorické projevy PN • zvyšuje kvalitu života • prodlužuje přežití ALE: s léčbou L-DOPA souvisí rozvoj motorických fluktuací a dyskinezí

 5. Časté chyby v symptomatické léčbě PN • inadekvátní dopaminergní terapie • zbytečné odklady zahájení léčby („strach“ z L-DOPA a agonistů dopaminu) • příliš nízké dávky (tj. „neúčinnost“) • příliš vysoká zahajovací dávka (tj. „nesnášenlivost“) • dlouhé intervaly mezi dávkami

 6. Problémy v pozdních stádiích PN:progrese onemocnění a komplikace • progrese motorických příznaků • fluktuace stavu hybnosti a dyskineze • pohybové blokády – poruchy startu, zárazy při chůzi (hesitace, freezing) • poruchy chůze, pády • progrese non-motorických příznaků • deprese, kognitivní poruchy, autonomní dysfunkce • poléková psychóza či delirium

 7. Hlavní problémy v pozdním stádiu PN- a jejich řešení • těžké motorické fluktuace a invalidizující dyskineze • modifikace dopaminergní léčby, kombinace • kontinuální dopaminergní stimulace (agonisté DA s prodlouženým uvolňováním, náplasťové formy) • je-li to vše bez uspokojivého efektu: • hluboká mozková stimulace (DBS) • kontinuální intrajejunální infuse (Duodopa)

 8. 1.5 mm 3 2 1 7.5 mm 0 Hluboká mozková stimulace (DBS)

 9. Hluboká mozková stimulace subtalamických jader (DBS STN) u PN • výtečný efekt na příznaky odpovídající na dopaminergní léčbu • slabé nebo žádné účinky na levodopa-nonresponsivní symptomy (chůzový freezing, instabilita, pády, autonomní dysfunkce, atd.) • vysoké riziko komplikací a neúčinnosti DBS u nemocných ve špatném celkovém stavu, s demencí či s psychotickými projevy

 10. Hlavní problémy v pozdním stádiu PN- a jejich řešení • deprese • SSRI • demence • iAChE (rivastigmin, donepezil, galantamin) • halucinace, bludy • pozor, zákaz klasických neuroleptik!!! • atypická antipsychotika (quetiapin, clozapin) • delirium • zjištění příčin a jejich symptomatická léčba • tiaprid

 11. Budoucí léčebné postupy • symptomatická terapie • odstraňuje nebo zmírňuje chorobné příznaky, ale neovlivňuje příčiny a progresi onemocnění • kauzální terapie (též neuropreventivní, neuroprotektivní) • účinkuje na příčiny nebo na základní patogenetické mechanismy • má vyléčit nebo alespoň zastavit progresi onemocnění

 12. Otázky ?~ Odpovědi !