slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SATSA II Regional cykelstrategi PowerPoint Presentation
Download Presentation
SATSA II Regional cykelstrategi

play fullscreen
1 / 13

SATSA II Regional cykelstrategi

117 Views Download Presentation
Download Presentation

SATSA II Regional cykelstrategi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SATSA II Regional cykelstrategi

 2. Regional cykelstrategi • Vi arbetar tillsammans för att öka cyklandet i Stockholms län. • Vi vill skapa snabba och effektiva stråk för cykelpendling. • Cykling är den växande stadens framtid.

 3. Projektets innehåll Regional cykelstrategi är ett av tre delprojekt i EU-projektet SATSA II. SATSA står för Samverkan för ett effektivt transportsystem i Stockholmsregionen. Delprojekt: Internationell tillgänglighet Flygplats för allmänflyg Regional cykelstrategi pågår 2010-2012

 4. Projektets syfte • Ta fram en regional cykelplan, dvs. ett väl underbyggt underlag med en gemensam syn på framtida investeringar. • Skapa en regional samverkan – en plattform – som kan förverkliga och följa upp den regionala cykelplanen i Stockholms län.

 5. Organisation Arbetsgrupp: Trafikverket (projektledare) Tillväxt-, miljö- och regionplanering (TMR) Länsstyrelsen Stockholms Stad SL Deltagare: Länets 26 kommuner, Länsstyrelsen, Trafikverket, SL, TMR, intresseorganisationer, forskare m. fl. Konsulter: SWECO

 6. Varför? • Cykling är den växande stadens framtid – cyklandet i Stockholm har ökat med 80% de senaste tio åren. • Ökad arbetspendling med cykel ger stor samhällsnytta till liten kostnad. • Cykling är billigt och tillförlitligt – därför konkurrenskraftigt. • Potential för ökad cykling är stor – ca 70 % av länets invånare har mindre än 14 km till arbetet. • Nuvarande regionala cykelstråk pekades ut i mitten på 1990-talet.

 7. Projektet ska • revidera dagens regionala cykelstråk • ta fram kartunderlag och objektsbeskrivningar • ta fram gemensamma riktlinjer och standardnivåer • se över länets regionala målpunkter • analysera processer för planering och byggande av cykelinfrastruktur • ta fram en nulägesbeskrivning för rekreations- och turismcykelstråk.

 8. Projektet ska inte • bygga de faktiska cykelstråken.

 9. Regional cykelplan Mål och vision Handlingsplan för utbyggnad Regionala cykelstråk Standard Process Turism och rekreation Cykel- och kollektivtrafik Nybyggnation, drift och underhåll samt vägvisning. Nulägesbeskrivning Revidering och inventering av stråk och målpunkter. • Problemanalys för processer vid byggande. • Regional plattform Digitalt kartmaterial och objektsbeskrivningar.

 10. Framgångsfaktorer • Att den länsgemensamma cykelplanen blir ett verktyg för att bygga ett effektivt transportsystem. • Att en länsgemensam, organiserad samverkan – en plattform – skapas i Stockholms län för att förverkliga och följa upp planen. • Att alla aktörer deltar med det engagemang som krävs för att nödvändiga beslut ska fattas.

 11. Tidplan 2012–2013 Vår 2013 Den regionala plattformen skapas Vinter/vår 2013Formell remiss av cykelplanen 13 november Workshop: Regional cykelplan 26 september Workshop: Regionala cykelstråk –gemensam prioritering Vår 2012Inventering av cykelstråken 8 maj Workshop: Cykel och turism 18 aprilWorkshop: Process April Krister Spolanders rapport om potential för ökad cykling i länet klar. 8 mars Workshop: Regionala cykelstråk – presentation och diskussion

 12. Andra pågående projekt • CyCity – framför allt ”Cykelplanering över kommungränser”. • Regeringsuppdrag ”Ökad och säker cykling” ”Översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv” • Cykelparkeringsprojekt med stöd från Delegationen för hållbara städer. • Pimm´s Capital: Regional handlingsplan för mobility management.

 13. Kontakt Vill du veta mer? Vill du vara och påverka? Hur kan din organisation bidra? Läs mer på: http://www.tmr.sll.se/satsa/Delprojekten/Delprojekt/Cykelstrategi/ Kontakt: Projektledare Ebba Larsson, Trafikverket ebba.larsson@trafikverket.se eller via Trafikverkets växel 0771-921 921