Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samarbete kring faunadepåer i Halland PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samarbete kring faunadepåer i Halland

Samarbete kring faunadepåer i Halland

164 Views Download Presentation
Download Presentation

Samarbete kring faunadepåer i Halland

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Samarbete kring faunadepåer i Halland

  2. En satsning som görs p.g.a. att 5 % av våra växt- och djurarter riskerar att dö ut. Vissa arter/livsmiljöer utvalda. Genom att förbättra förutsättningarna för dessa gynnas även en mängd andra hotade/sällsynta arter. Många av de hotade arterna är beroende av död ved Åtgärdsprogram för hotade arter

  3. Knubblårsbarkfluga Här finns plats att infoga bilder från fil eller diagram. Klicka på denna ruta i bildläge och ta bort denna ruta. Gå till Infoga på menyn, välj Bildobjekt eller Diagram och infoga . Anpassa storleken.

  4. Påträffad i vedupplag runt Halmstad Kommunens upplag för nedtagna träd Kyrkogården Rotorps trädgårdsavfallsanläggning Knubblårsbarkfluga

  5. Varför faunadepåer? Skapa livsmiljöer för en mängd arter beroende av död ved. Ta till vara en resurs (lövträdsved) som idag inte utnyttjas. Billigt och effektivt sätt att kombinera naturvård med skötsel av trädbestånd. Kopplat till informationsinsatser ger de även kunskap om biologisk mångfald till kommunens invånare. Faunadepåer

  6. Utseende och placering Olika trädslag Olika grovlek Olika solexponeringsgrad Fyll gärna på med ved efterhand Faunadepåer

  7. Prioriteringsordning Lämna ved i anslutning till avverkningsstället Använd för att öka mängden död ved i andra av kommunens naturmiljöer Lämna på uppläggningsplatser där veden får ligga kvar och brytas ned Kontakta länsstyrelsen för att höra om vi kan använda oss av veden i reservat Faunadepåer

  8. Viktigt med information! Information till allmänheten genom skyltar Länsstyrelsen kan ta fram skyltar som kommunerna kan använda sig av Skyltar Foto: A. Åsberg