consf tuire jude ean nv m nt primar 10 12 septembrie 2014 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CONSF ĂTUIRE JUDEŢEANĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 10 – 12 septembrie 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
CONSF ĂTUIRE JUDEŢEANĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 10 – 12 septembrie 2014

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

CONSF ĂTUIRE JUDEŢEANĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 10 – 12 septembrie 2014 - PowerPoint PPT Presentation

141 Views
Download Presentation

CONSF ĂTUIRE JUDEŢEANĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 10 – 12 septembrie 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CONSFĂTUIRE JUDEŢEANĂÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 10 – 12 septembrie 2014

 2. STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR OMEN 3637 /19.06.2014 Art.4 (1) Săptămâna 6–10 aprilie 2015 din semestrul al doileaestesăptămânădedicatăactivitățilorextracurriculareșiextrașcolare, încadrulprogramuluinumit „Şcoalaaltfel: Săștiimaimulte, săfiimai bun!”, având un orar specific.

 3. „Şcoalaaltfel: Săștiimaimulte, săfiimai bun!” Repere generale: - activităţile să corespundă intereselor elevilor; - în primul semestru se vor selecta propunerile elevilor, ale profesorilor, părinţilor, ale reprezentanţilor administraţiei publice locale; - se recomandă organizarea unor proiecte care NU se pot derula pe durata cursurilor. Categorii de activităţi: • sportive; • educaţie pentru cetăţenie democratică; • educaţie pentru sănătate; • educaţie ecologică; • educaţie rutieră.

 4. Atenţie! • Se organizează în fiecare zi lucrătoare, acoperind cel puţin numărul de ore din orarul obişnuit. • Supravegherea elevilor! • Înştiinţarea părinţilor privind orarul şi derularea activităţilor.

 5. 2014 – 2015 CLASA PREGĂTITOARE, CLASA I şi CLASA a II-a PLANUL – CADRU APROBAT PRIN OMEN 3371/ 12 martie 2013 MANUALE ŞCOLARE - www.manuale.edu.ro CATALOAGE

 6. CLASA a III-a şi CLASA a IV-a 2014 – 2015 PLANUL – CADRU APROBAT PRIN OMECT 5198/ 2004 2015 – 2016 PLANUL – CADRU APROBAT PRIN OMEN 3371/ 12 martie 2013

 7. ART. 66 - Legea Educaţiei Naţionale (3) Pentrufiecaredisciplinăşidomeniu de studiu, programaşcolarăacoperă 75% din orele de predareşievaluare, lăsând la dispoziţiacadrului didactic 25% din timpulalocatdisciplinei/domeniului de studiurespectiv. Înfuncţie de caracteristicileelevilorşi de strategiaşcolii din care face parte, profesorul decide dacăprocentul de 25% din timpulalocatdisciplinei/domeniului de studiuestefolositpentruînvăţareremedială, pentruconsolidareacunoştinţelorsaupentrustimulareaelevilorcapabili de performanţesuperioare, conform unorplanuriindividuale de învăţare elaborate pentrufiecare elev.

 8. ALTE REPERE LEGISLATIVE CARE VIZEAZĂ ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; • OMECTS 5349/ 2011; • Metodologia de organizare a programului „Şcoala după şcoală”.

 9. PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA OPŢIONALĂ • Respectarea structurii conform fişei de avizare; • Întocmirea unui inventar al disciplinelor opţionale, la nivelul şcolii. • Disciplina opţională “Educaţia financiară – Banii pe înţelesul copiilor”: - 59 de învăţători; - 972 de elevi beneficiari.

 10. TEMATICA CERCURILOR PEDAGOGICE SEMESTRUL I Managementul clasei SEMESTRUL al II-lea Strategii de individualizare a învăţării

 11. DATE DE CONTACT INSPECTORI ŞCOLARI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR: Prof. Oana-Veronica RUSU Tel.: 0766 232 793 E-mail: roanaveronica@yahoo.co.uk Prof. Petronela NĂSTASE Tel.: 0748 240 118 E-mail: pe2006tro@yahoo.com