ukazatele ekonomick v konnosti makroekonomick produkt a d chod
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ukazatele ekonomické výkonnosti (makroekonomický produkt a důchod)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Ukazatele ekonomické výkonnosti (makroekonomický produkt a důchod) - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

2. Ukazatele ekonomické výkonnosti (makroekonomický produkt a důchod). Metody zjišťování makroekonomického produktu. Výrobní (produktová, odvětvová) Důchodová (nákladová) Výdajová (spotřební). Výrobní metoda. Hrubý produkt (HP ) =

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ukazatele ekonomické výkonnosti (makroekonomický produkt a důchod)' - ivy-langley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
metody zji ov n makroekonomick ho produktu
Metody zjišťování makroekonomického produktu
 • Výrobní (produktová, odvětvová)
 • Důchodová (nákladová)
 • Výdajová (spotřební)
v robn metoda
Výrobní metoda
 • Hrubý produkt (HP) =

součethodnoty finálních statků a služebvyrobených v určité zemi za jeden rok (popř. součet hodnoty přidané zpracovánímza rok) podle jednotlivých odvětví

 • Hodnota přidaná zpracováním (VA, valueadded) =

mzda + úrok + zisk + renta + odpisy

fin ln statky
Finální statky
 • Spotřební statky (nakupované domácnostmi nebo vládou)
 • Exportované statky
 • Investiční statky (vracejí se do výroby; člení se na investice do fixního kapitálu a na investice do zásob)
 • Meziprodukty = výstupy určené k dalšímu zpracování nepatří do HDP
agreg tn produkt d chod a v daje
Agregátní produkt, důchod a výdaje

AE (AD)=C+I+G+NX

Y Q

AE (výdaje)

Y (důchod) = w + i + z + r +o + a

Q (agregátní produkt) = součet hodnoty finálních statků (popř. hodnoty přidané zpracováním)

hrub produkt a ist produkt
Hrubý produkt a čistý produkt
 • Hrubý produkt=

čistý produkt + amortizace(odpisy, znehodnocení kapitálu)

 • Čistý produkt=

hrubý produkt – amortizace (odpisy, znehodnocení kapitálu)

dom c produkt a n rodn produkt
Domácí produkt a národní produkt
 • Hrubý domácí produkt (HDP, GDP)

= hrubý produkt, a to bez ohleduna státní příslušnost vlastníků výrobních faktorů

 • Hrubý národní produkt (HNP, GNP)

= hrubý produkt vytvořený příslušníky daného státu bez ohledu na místo, kde byla tato hodnota vytvořena (doma i v zahraničí)

hrub dom c produkt hdp
Hrubý domácí produkt (HDP)

„Tržní hodnota veškerých finálních statků a služeb vyprodukovaných v daném ekonomice za dané časové období.“

=

dom c a n rodn produkt
Domácí a národní produkt
 • Národní produkt=

domácí produkt+ čistý důchod z aktiv v zahraničí

Čistý důchod z aktiv v zahraničí je v ČR záporný (více důchodů z aktiv, tj. např. z českých akcií, obligací aj. z ČR odplývá než přichází).

HDP ČR je tedy > než HNP

d chodov metoda v cen ch v robn ch faktor
Důchodová metoda(v cenách výrobních faktorů)

Čistý domácí důchod (ČDD) =

w + i + z + r +o (vždy před zdaněním) je souhrn důchodů, které obdrží vlastníci výrobních faktorů

  HDP = mzdy + úroky + zisky + renty opotřebení + investic + nepřímé daně

w = mzdy

i = úroky

z = zisky

r = renty

o = opotřebení investic

d chodov metoda
Důchodová metoda
 • Hrubý domácí důchod =

čistý domácí důchod (ČDD) + a

 • Čistý národní důchod (ČND) =

ČDD + čistý důchod z aktiv v zahraničí

 • Hrubý národní důchod (HND) =

čistý národní důchod + a

osobn d chod disponibiln d chod
Osobní důchod, disponibilní důchod
 • Osobní důchod (PI, personalincome)
 • PI = HNP

- znehodnocení kapitálu

- daně ze zisku podniků

- příspěvky na sociální a zdravotní pojištění

- nepřímé daně (zmenšené o subvence)

- nerozdělené zisky firem

- úroky získané vládou

+ úroky získané domácím sektorem od vlády

+ transfery domácnostem

 • Osobní disponibilní důchod (DI):

DI = PI – přímé (osobní) daně

(daň z příjmu a majetku)

v dajov metoda produkt v tr n ch cen ch
Výdajová metoda (produkt v tržních cenách)

=

C = Výdaje domácností na spotřebu

I = Výdaje na investice

G = Výdaje vlády na nákup výrobků a služeb

NX = Čistý export (Export – Import)

HDP =C + I + G + NX

hrub investice i b
Hrubé investice IB

Hrubé investice se dělí na:

IR = Investice obnovovací (restituční)

IN = Investice čisté (netto)

Platí tedy:

IB=IR+IN

nomin ln a re ln produkt
Nominální a reálný produkt
 • Nominální HDP (popř. HNP) = makroekonomický produkt měřený v běžných cenách. Roste zčásti vlivem růstu fyzického objemu produkce a zčásti v důsledku růstu cen (inflací).
 • Reálný HDP získáme, jestliže produkt v jednotlivých letech vyjadřujeme ve stálých cenách, tj. v cenách k určitému pevně stanovenému roku.
mezin rodn srovn v n hdp a ekonomick rovn je zt eno
Mezinárodní srovnávání HDP a ekonomické úrovně je ztíženo:
 • Rozdíly v metodice výpočtu v jednotlivých zemích (různými systémy národních účtů).
 • Údaje za určitý rok pocházející z různých pramenů se liší i podle toho, zda je HDP vyjádřen v běžných nebo stálých cenách, přepočítáván na l obyvatele nebo na l osobu ekonomicky aktivní, zda jde o HDP, HNP nebo národní důchod.
 • Nepřesností vzájemného převodu národních měnových jednotek používaných k ocenění HDP (nominální versus reálný měnový kurz).
index lidsk ho rozvoje hdi
Index lidského rozvoje (HDI)

Human development index – HDI (Index lidského rozvoje)vyjadřuje průměrnou, v dané zemi dosaženou úroveň kvality života ve třech základních oblastech lidského rozvoje:

 • Délka života a zdravý životní styl (očekávaná délka života při narození),
 • Vzdělanostní úroveň (úroveň gramotnosti dospělé populace a přístup k základnímu, středoškolskému a vysokoškolskému vzdělání),
 • Dosažená životní úroveň (HDP na obyvatele v paritě kupní síly v USD).
shrnut 1 3
Shrnutí 1/3
 • Hrubý domácí produkt je tržní hodnota veškerých finálních statků a služeb vyprodukovaných v dané ekonomice za dané časové období.
 • Finální statek je statek určený ke konečné spotřebě, investicím nebo vývozu.
 • Přidaná hodnota je rozdíl mezi příjmy z prodeje a hodnotou meziproduktu.
 • Tržní ceny zahrnují vedle cen, které si účtují výrobci, také nepřímé daně.
shrnut 2 3
Shrnutí 2/3
 • Výdajovou metodou zjistíme HDP součtem veškerých výdajů: spotřebních výdajů domácností, hrubých investičních výdajů, výdajů vlády na nákup statků a služeb a čistého exportu.
 • Výrobní metodou zjistíme HDP součtem přidaných hodnot na jednotlivých stupních výroby.
 • Důchodovou metodou zjistíme HDP součtem všech důchodů: mezd, úroků, zisku, rent, dále pak odpisů a nepřímých daní.
shrnut 3 3
Shrnutí 3/3
 • Nominální HDP je vyjádřen v běžných cenách sledovaného roku. Reálný produkt eliminuje cenovou změnu, je vyjádřen ve stálých cenách výchozího roku.
 • Čistý domácí produkt získáme, jestliže od hrubého domácího produktu odečteme znehodnocení kapitálu (odpisy).
 • Hrubý národní produkt je vytvořen kdekoliv na světě, ale výrobními faktory v držení rezidentů sledované země. Hrubý domácí produkt je vyroben v dané zemi výrobními faktory v držení rezidentů i nerezidentů dané země.
 • Disponibilní důchod je důchod domácností, který mohou použít na spotřebu nebo úspory.
ad