html5-img
1 / 11

Kvalifikasjonsrammeverket - en pedagogisk reform

Kvalifikasjonsrammeverket - en pedagogisk reform. Styremøte 26.08.11. Den overnasjonale dimensjon. Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket (EQF) beskriver kvalifikasjoner fra barnehage til doktorgrad (livslang læring både formell og uformell)

Download Presentation

Kvalifikasjonsrammeverket - en pedagogisk reform

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kvalifikasjonsrammeverket- en pedagogisk reform Styremøte 26.08.11

 2. Den overnasjonale dimensjon • Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket (EQF) beskriver kvalifikasjoner fra barnehage til doktorgrad (livslang læring både formell og uformell) Dvs;Mer systematiske beskrivelser av de enkelte delene i utdanningssystemet • Bolognaprosessens fokus er på utviklingen av nasjonale kvalifikasjonsrammeverk • Kvalifikasjonsrammeverket (Bolognarammeverket) beskriver høgere utdanning • Vekt på transparens og kompatibilitet • Tydeligere progresjon, nivåbeskrivelser • Hvordan et gitt studieprogram samsvarer med tilsvarende studieprogram nasjonalt og i andre land

 3. Hierarkisk oppbygning • EQF- European Qualification Framework (livslang læring) • Bologna Qualification framework (1-3td cycel) Høyere utdanning • Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk • Rammeplan • Fagplan/studieplan • Emnebeskrivelser

 4. Definisjon av kvalifikasjonsrammeverket og læringsutbytte ”Kvalifikasjonsrammeverket: • En systematisk beskrivelse av nivåene i et lands utdanningssystem, med vekt på beskrivelse av det enkelte nivås læringsutbytte og sluttkompetanse” ”Learning outcomes: Statement of what a learner is expected to know, understand and/or be able to demonstrate at the end of a period of learning” (Bologna Working Group on Qualifications Framework)

 5. Fra input til output • Flytter fokus fra input til output • Åpner opp og utvider forståelsen av hva studentene bør sitte igjen med som utbytte av undervisningen • Læringsutbytte er mer enn ”kunnskap” forstått som konkret kunnskap

 6. Hva er det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket? • En enhetlig, systematisert og fagnøytral beskrivelse av det læringsutbyttet en kandidat skal ha fått når et utdanningsløp er avsluttet med en grad: bachelorgrad, mastergrad eller doktorgrad • Type kvalifikasjon skal beskrives i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse • Beskriver en progresjon fra ett nivå til neste • Beskriver innholdet i kvalifikasjonen, ikke karakterkrav. Dvs.skal være prestasjonsnøytralt • Kvalifikasjonsrammeverket er gitt i generelle beskrivelser Fagmiljøenes oppgave er å konkretisere de generelle beskrivelsene for sitt eget fagområde og tilhørende program

 7. Formålet med kvalifikasjonsrammeverket • Sette hovedfokus på studentens læringsutbytte • Lette planleggingen av utdanningsløp for enkeltpersoner • Støtte utdanningsinstitusjonene i utvikling av studieprogrammer og kvalifikasjoner • Legge til rette for livslang læring • Gjøre kvalifikasjonene mer forståelig for andre utdanningsinstitusjoner, for yrkeslivet og samfunnet generelt • Lette godkjenning av kvalifikasjoner over landegrensende og dermed mobilitet av studenter og yrkesutøvere • Bidra til økt kvalitet i nasjonale utdanningssystemer

 8. Rammeverket for bachelorutdanning (1 syklus) KunnskapKandidaten; • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet. • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet • har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet Ferdigheter: kandidaten: • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg • Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning • Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling • Kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer Generell kompetanse: kandidaten • Har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis • Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser

 9. Sammenheng mellom elementene Det skal være sammenheng mellom; • formulering av læringsutbytte • valg av undervisningsmetoder • valg av vurderingsmetoder Lurt å ta utgangspunkt i ”innhold” i studiet når læringsutbytte skal beskrives.

 10. Sammenheng mellom rammeverk og kvalitetssikring Kvalitetssikringssystemet skal sørge for at studieprogrammets innhold er dekkende for læringsutbyttet ved at; • Emnene er relevante for programmet • Læringsutbyttebeskrivelsene er relevante • Læringsutbyttet lar seg måle • Hver enkelt students faktiske læringsutbytte blir vurdert mot det forventede læringsutbytte • Den fagspesifikke beskrivelsen av karaktertrinnene for emnene gjør at karakteren forteller kvaliteten på læringsutbyttet • Læringsutbyttebeskrivelsene er i samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket

 11. Hvor står HiBu • Læringsutbytte ble lagt inn i malene i 2006 på emnenivå • Læringsutbytte i sin helhet ble lagt inn i 2009 på programnivå– både for bachelor og master • Må fortsatt arbeide for at alle programmer skal ha læringsutbyttebeskrivelser på programnivå

More Related