IKT som pedagogisk verktøy - PowerPoint PPT Presentation

benjamin
ikt som pedagogisk verkt y l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IKT som pedagogisk verktøy PowerPoint Presentation
Download Presentation
IKT som pedagogisk verktøy

play fullscreen
1 / 38
Download Presentation
IKT som pedagogisk verktøy
359 Views
Download Presentation

IKT som pedagogisk verktøy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IKT som pedagogisk verktøy Kursstart og introduksjon, 23.1.02 Carsten Jopp

 2. Meny Hvorfor studere IKT som ped.verktøy? et globalt, nasjonalt og individuelt bakteppe Diskusjon, bli kjent … Hva er pedagogisk bruk av IKT? noen cases, gruppearbeid Om kurset

 3. Hvorfor studere "IKT som pedagogisk verktøy”?- skisse av et bakteppe

 4. A. Globalt perspektiv Internasjonalisering, globalisering: (tendenser til) substansielle forandringer i måten… å organisere arbeid, handel, produksjon på men også det sosiale og kulturelle liv ”nye nettverk”

 5. A. Globalt perspektiv Eksplosjon av IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi) teknisk funksjonalitet, modenhet, stabilitet tilgjengelighet, utberedelse

 6. A. Globalt perspektiv Fra industrisamfunn --> informasjonssamfunn --> kunnskapssamfunn "knowledge-based society” "lifelong learning"

 7. A. Globalt perspektiv Radikale endringer krever ny kunnskap Tenor: Be prepared!"Vi vet ikke hva slags kunnskap vi vil ha behov for om 30 år.” Men: Hva betyr/krever/innebærer "kunnskapssamfunnet" egentlig?

 8. A. Globalt perspektiv "ICT is the answer!" … i hvert fall i følge retorikken ’e’-bølgen: eMail, eHandel, eLearning” ”cyber…”

 9. A. Globalt perspektiv Visjoner (noen tidlige) hypertekst / WWW med sine assosiative lenker fungerer som en naturlig "forlengelse av hjernen" (Vannevar Bush, 1945) "all the libraries of the world as one integrated textual database", 1970-tallet, Ted Nelsen (jfr. Jay Lemke http://infosoc.uni-koeln.de/etext/text/lemke.93b.txt)

 10. A. Globalt perspektiv Visjoner (noen tidlige) - 2 demokratisering gjennom lik tilgang til informasjon for alle

 11. A. Globalt perspektiv Money talks: eLearning as "the next killer application of the internet" "IT-boblen" sprakk, "dot-com"-feveren forbi eHandel ikke big (enough) business læring = nytt konsumentmarket

 12. A. Globalt perspektiv store, etablerte aktører fokuserer massivt på læringsmarkedet: IBM "eLearning services and solutions”, http://ibm.com Motorola University ("Leadership, learning & performance") http://mu.motorola.com/index.shtml

 13. A. Globalt perspektiv Nye aktører konsulenttjenester ... Broker / meklere for læring portaler virtual universities http://vu.org

 14. A. Globalt perspektiv ... men også pedagogisk og faglig innsats på stor skala og bred front (utdanningssektor ++) for å oppnå mer effisient læring (= mer ressurssparende kompetanseoppbygging) f.eks. opplæring for ansatte i store bedrifter mer effektiv læring (= kvalitativt bedre) vha. digitale læremidler

 15. A. Globalt perspektiv Fokus på "ny pedagogikk" - nye former for læring studentsamarbeid "på tvers” Computer support for collaborative learning, CSCL problembasert læring (...)

 16. A. Globalt perspektiv Skillet mellom "liv" og "lære", fri- og arbeidstid viskes ut trend til videre- og etterutdanning ved siden av jobb Edutainment: "Learning with fun and games” dataspillforskning

 17. B. Europeisk perspektiv "eEurope is a roadmap to modernise our economy. At the same time, through its eLearning component, it offers everyone, but particularly young people, the skills and tools they need to succeed in the new knowledge based economy.” (Romano Prodi, President of the European Commission) http://europa.eu.int/comm/education/elearning/

 18. B. Europeisk perspektiv ”It should be remembered that European academic formation is also formation in European Culture and Attitudes, which Europe needs to defend itself against globalisation attacks." (Peter Floor, University of Leiden, NL)http://europa.eu.int/comm/education/elearning/what2.htm#3

 19. C. Nasjonalt perspektiv på norsk: ”Knowledge-based society”--> ”kunnskapssamfunnet” eEurope --> eNorge "livslang læring", "læring hvorsomhelst / nårsomhelst” Retorikk: "IKT er svaret":

 20. C. Nasjonalt perspektiv eNorge-planen"Norge er mulighetenes samfunn. Den nye teknologien sprenger grenser og dagens unge er allerede blant de viktigste aktørene i denne utviklingen. SMS-generasjonen er morgendagens verdiskapere. Derfor må vi lytte til og lære av dem." http://odin.dep.no/nhd/norsk/p10001865/p10001876/index-b-n-a.html

 21. C. Nasjonalt perspektiv Massivt fokus på IKT i skolene (jfr. Læreplanverket 97, L97) K. Clements aktuelle utspill: press på skolene Skoler: i følge L97 går IKT inn i undervisningen med følgende målsetning:

 22. C. Nasjonalt perspektiv Lære for å bruke"computer literacy", grunnleggende IKT ferdigheter Bruke for å læreaktiv og målrettet bruk av IKT til egen kompetanseoppbygging Lære om bruk og læring kunnskap om, innsikt i og holdninger til bruk av teknologi i samfunnet (t. som kulturelt og sosialt fenomen)

 23. D. Høyere utdanning Nye markeder, nye aktører, ny konkurranse, også internasjonalt press "oven i fra"... (også styringsmaktene) ... og "neden i fra": tradisjonelle "kundegrupper" forsvinner (= studenter on-campus, fulltime, mellom 19 og 30 år)

 24. D. Høyere utdanning Universitetenes posisjon og rolle undergraves eks. innføring av begrepet "eLæring” utenifra (definisjonsmakt) Reaksjon Nye / reorganiserte tilbud: nettbasert læring, "fjernundervisning" ”virtuelle campus”, fleksibel læring

 25. D. Høyere utdanning Nye organisasjonsformer / sammenslutninger Norgesuniversitet http://www.norgesuniversitetet.no"Norgesuniversitetet er et samarbeid mellom hovedorganisasjonene i norsk arbeidsliv og høgre utdanning, for å styrke arbeidslivsrelatert etter- og videreutdanning."

 26. D. Høyere utdanning Innføring av IKT kobles sammen med arbeid til heving av studiekvalitet eks. UiBs Studentbarometer Men…

 27. E. Individets perspektiv Nye krav til individet som "lifelong learner" og "kunnskapsarbeider” Ansvar for egen kompetanseutvikling (= sikring av konkurransedyktighet) Men: mangel på arbeidskrefter i Norge

 28. E. Individets perspektiv Autonom læring, "lære å lære” sosial- / verdensøkonomisk dimensjon:= på egen hånd, "klare seg selv” pedagogiske dimensjon= visjon om en læringsprosess som er selvstyrt, ikke-autoritær, individuell tilpasset, personlig meningsfyll, selvmotivert

 29. F. Aktuelt Frontene mellom de optimistiske ”tekno-frelste" og pessimistiske "dommedagsprofetene" har myknet opp. Konstruktiv/pragmatisk plattform "på midten" der kvalifisert bruk av IKT i læringen kan utforskes videre.

 30. F. Aktuelt From "HiTec" to "HiTeach": fokus på pedagogikk. De "store spørsmålene" omkring IKT-støttet læring (forholdsvis) uløst Læringseffekt Premisser for bruk

 31. F. Aktuelt "There is a strong feeling that technology may enrich education, that it enables students to learn better and that it opens paths to new student populations, but also that it remains to be seen whether this will, at the end of the day, turn out to be more efficient. [...].” (Peter Floor, University of Leiden, NL)http://europa.eu.int/comm/education/elearning/what2.htm#3

 32. F. Aktuelt "The pedagogical value of e-learning services in the Higher Education system is most likely to be enhanced when collaboration, exchange of experience and collective building of new knowledge are given more emphasis than just content-acquisition as such. […]”

 33. F. Aktuelt ”It is crucial to provide learners with favourable learning contexts and relevant services. This proves to be more important than the mere availability of attractive contents.” (begge sitater Corinne Hermanthttp://europa.eu.int/comm/education/elearning/what2.htm#3 )

 34. F. Aktuelt "The digital divide" "We should bear in mind the fact that 45% of Europeans feel they are neither interested in, nor informed about science and technology." http://europa.eu.int/comm/education/elearning/what2.htm#3

 35. F. Studentperspektiv Hvorfor ’IKT som ped. verktøy’??? Praktisk nytteverdi 99,9% sjanse for at dere som arbeidstakere kommer til å delta i IKT-støttete læringsopplegg Generell innsikt i "verktøy" og metoder for egen kompetanseutvikling

 36. F. Studentperspektiv for fremtidige lærere (skole, høyskole, uni.): svært relevant (i praksis påkrevd) for tradisjonelt "pedagogikk-frie" yrker som web-utviklere, IT-konsulenter, programmerere: stor sjanse for at pedagogisk forståelse blir krevd, siden brukerne (kundene) etterspør dette.

 37. F. Studentperspektiv utdanningssektoren (særlig privat) vokser Kombinasjon av IKT-faglig, humanistisk og pedagogisk kompetanse = nøkkelkompetanse Nødvendig med kvalifiserte stemmer i samfunnsdebatten jfr. retorikken omkring "elæring og "honnørordene"

 38. F. Studentperspektiv IKT og læring Et spennende og utfordrende felt "det skjer mye" man kan være med på en utvikling der målet ikke står fast, men som vil prege fremtiden man tør å sette spørsmåltegn ved ’vedtatte’ sannheter. åpen for kreativitet