html5-img
1 / 16

Investors vurdering av forretningsmuligheter og forretningsutvikling innen IKT i helsesektoren

Investors vurdering av forretningsmuligheter og forretningsutvikling innen IKT i helsesektoren. Problemstillinger knyttet til finansiering og risiko - Etableringsfasen. Fra idé til virkelighet. www.novator.no. Problemstillinger.

Download Presentation

Investors vurdering av forretningsmuligheter og forretningsutvikling innen IKT i helsesektoren

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Investors vurdering av forretningsmuligheter og forretningsutviklinginnen IKT i helsesektoren Problemstillinger knyttet til finansiering og risiko - Etableringsfasen Fra idé til virkelighet www.novator.no

 2. Problemstillinger • hvordan man kan bruke ny IT for å bedre behandling og kapasitet til samme eller lavere kostnad pr pasient ? • Kan man som en ”spin-off” stimulere til virksomhetsetablering og forretningsutvikling lokalt ? www.novator.no

 3. Problemstillinger • Oftest skjer innovasjon i små, fokuserte miljø. • Også innen de store etablerte virksomheter. • Det er imidlertid billigere i små eksterne miljø. • Brukere som Helse Bergen vil utløse innovasjon ved å tilkjennegi og kommunisere behov på en tydelig, åpen og troverdig måte. • Gjerne gjennom å bidra som pilotkunde når produktet utvikles. www.novator.no

 4. Problemstillinger • Etablering av nye produkter og tjenester i etablerte virksomheter eller gjennom nyetablering må ”kjempe” seg gjennom de samme faser for å skaffe penger. • Etablerte organisasjoner kan gjennomføre første kundedialog med eksisterende kapasitet og gjøre noe utvikling ”kamuflert”,  med eksiterende organisasjon. • Etablerte bedrifter er imidlertid opptatt av ikke å ” kannibalisere ” etablerte produkter og løsninger. • Eller vil fokusere på selge inn etablerte løsninger i ”ny” innpakning. www.novator.no

 5. Problemstillinger • ”Kampen” om penger er global. • Der er ingen egne penger for IKT og Helse • De fleste problemstillinger rundt finansiering og investorer er generelle og ikke spesielt for helsesektoren – men forståelsen for de mekanismer som styrer investor er kanskje ikke spesielt utviklet her. • Derfor kan det kanskje være betimelig for peke på en del generiske problemstillinger. www.novator.no

 6. Ekstern kapitalInvestors grunnleggende vurderinger • Risiko • Kunde / marked • Forretningsidé / Produkt / Løsning / IPR / ”freedom to operate” • Forretningsmodell • Konkurranse / ”Cost to copy” • Kompetanse / kapasitet • Gründer’s evne til å gjennomføre - ”Timeing” og framdrift • Gründer’s evne og vilje til samarbeid med eksterne investors • Avkastning • Pre-seed / seed : 10 – 20 gg • VC : 5 – 10 gg • IPO/M&A : 3 - 6 gg • Sannsynlighet • Utgang / Realisering av gevinst • Ønsker å se omforente utgangsstrategier ved enden av hver fase i forretningsutviklingen. www.novator.no

 7. Kommunikasjonsverktøy og innovasjon i helsevesenet • Behovet (forretningsidé) må ta utgangspunkt i kombinasjonene av to fundamentale kundebehov: • Bedre og mer effektiv behandling av pasient • Øket kapasitet / lavere kostnad sammenlignet med dagens drift • IT og CT er arbeidsverktøy for effektivisering og forenkling av informasjonsflyt og tilgjengelighet • Innovasjon skjer i samspillet mellom brukere og IT kompetanse • Brukerne er i Helseforetaket - IT kompetanse må hentes eksternt • Helseforetakets egen IKT kapasitet og kompetanse er dimensjonert iht operative behov og må fokusere på medvirkning og premissleverandør ift eksisterende løsninger. • Skalerbare løsninger fordrer en viss rigiditet og standardisering. • Dette er ofte en utfordring i kompetansemiljø innen IT www.novator.no

 8. Kommunikasjonsverktøy og innovasjon i helsevesenet • Helseforetak har en modell for organisering, økonomistyring og planlegging som gir uforutsigbarhet ift framtidige kjøpsbehov og kjøpsbeslutninger. • Datasikkerhet og personvern må håndteres – ikke sammenblandes • Gode løsninger for datasikkerhet og kryptering eksisterer • Personvern er i stor grad en organisatorisk og etisk utfordring • Visjonen om ett stort, integrert IT / CT system som skal dekke alle behov hindrer gode løsninger på enkle behov. www.novator.no

 9. Generelle problemstillinger • Bruker og kjøper er ulike • Kjøpsbeslutning og Kjøpsprosessen er skaper usikkerhet. • Gode forretningsmodeller er vanskelig å etablere innen IKT – også innen helsesektoren • Fra idè til etablert produkt og positiv inntjening tar tid • 1 – 3 år for etablert virksomhet - 2 – 5 år for ny virksomhet • Marked og teknologi er global fra første stund • Er markedet i Norge bærekraftig for idé’en ? • Hva er kritisk kundemasse for balansert drift (gir minimums markedsspredning) ? • Hvor stort er det globale marked (primært EU og USA som gir markedsaksept i andre markeder) ? • Kundeforankring og god innsikt i kundeverdi reduserer risiko • Gode IPR strategier krever god forankring i forretningsidé, produkt og forretningsmodell. • IT løsninger vanskelig å ”beskytte” www.novator.no

 10. Utfordringer i fasen før virksomhetsetablering • Innsats i denne fase er knyttet til dokumentasjon av hypoteser for å kommunisere med interessenter som kan tenkes å bidra med neste fase av realisering. Dette omfatter i grove trekk • Forretningsidé - Behov – Kunde • Etablering og operativ utprøving av ”Pilot” • Produkt – Teknologi • Forretningsmodell • IPR/ Rettighetsbeskyttelse. • Kortsiktige aktiviteter for å komme videre • Sammenhengen og avhengigheten mellom disse fem elementer er grovt undervurdert – ”Timeing” ofte neglisjert. • Ressursbehov ved de ulike oppgaver gir store utfordring i arbeidet med å bygge kapasitet og kompetanse og ”time” behov riktig. www.novator.no

 11. IKT – Helsevirksomhetsetablering - utfordringer • Utvikling av forretningsidé og ”pilot” må skje i tett dialog med en pilotkunde og brukere med etablert markedsaksept – en forutsetning mer enn et ”pre”. • Helse Bergen er en meget god samarbeidspartner for utvikling av IKT baserte helseløsninger i Norge – forutsatt at ledelsen er involvert • IKT miljøet hos pilot-kunde må fokusere på leveranse av kunnskap om etablerte systemer, IT strategi og ”interface” policy mellom ulike databaser , eksisterende IT drift og generelle krav til uvikling av nye løsninger. • I mindre grad delta i utviklingen. • Innen offentlig sektor kan lover og regler rundt offentlige innkjøp være en utfordring og må avklares på prinsipielt plan før man går i dialog med ”Gründere” med nye innovative løsninger. www.novator.no

 12. IKT – HelseSkalering og internasjonalisering • Når ”pilot” er funksjonell ved Helse Bergen – Etablere ”piloter” i øvrige nordiske land ( 2 – 3 ) • Løsning må etableres i regulært bruk hos pilot-kunder • Skaler videre i samme helseregion • Etabler løsningen i flere helseregioner i Norge og få etablert 1 – 2 piloter i Skandinavia før man går videre internasjonalt. • Fokuser på EU og USA. Etablert bruk her gir markedsaksept. • Etabler Piloter i hvert nye land. • Kjøpskriterier og kjøpsprosesser vil variere fra land til land og er svært ulike mellom privat virksomhet og offentlig helsesystem. • Kundekunnskap er avgjørende – antagelser ødeleggende • Forretningsmodeller må tilpasses kunder og kjøpergrupper www.novator.no

 13. ? EK / Egeninnsats NFR (BIA –FORNY) Etablererstipend NFR/ EU - 70% EK - 30% - Pre-Seed NFR/ EU - 70% EK - 30% - Pre-Seed IFU IN 33 % Kunde - 33 % EK -33 % Seed EK - Seed Sales revenues EK - VC Sales revenues Etablering av virksomhet - Utviklingssteg og finansiering Dagens finansiering Idé ! Virksomhetsgrunnlag Mangelfull Forretningsmodell / Forretningsplan Kundedialog !! FoU ”Proof of Technology” FoU ”Proof of Product” “Produktifisering - Standard produkt” Produkt validering Markedsaksept - “Proof of application” (Kan produktet reproduseres lønsomt) ”Proof of Business” Repeat sales Scaling business Selskap AS www.novator.no

 14. Venture capital Seed capital Own money and public funding Company value from an investors view The theory. þ Value Start-up Development Expansion Time Idea Confirming Prototype customers need Repeated sales Scaling business Product Validation Acceptance - Market & Technology risk - - Market risk - www.novator.no

 15. Venture capital Seed capital Own money and public funding Company value from an investors view The real case þ Value ? ? The fear ? The hope The real case Start-up Development Expansion Time Idea Confirming Prototype customers need Repeated sales Scaling business Product Validation Acceptance - Market & Technology risk - - Market risk - www.novator.no

 16. Nyetablering og forretningsutviklingViktigste fokus for investor er inntjening • Forretningsidé er løsningen og produkt – fokuser ! • Forretningsmodellen er gitt i hvordan du fakturerer løsningen på en slik måte at bruker og kjøper er fornøyd og vil kjøpe mer. • Bruker er den som bruker løsningen for å forenkle sin hverdag og gjøre en bedre jobb eller få en bedre opplevelse. • Kunden er den du sender fakturaen til. • Fokuser på kunden. • Mange kunder er markedet ! • I mange tilfeller kan det være mange interesserte brukere – men ingen kunder ! • Forretningsidé og forretningsmodell må kunne kommunisere til uinnvidde på 30 sekunder. • Fokuser på inntekter fra kunder fra første dag ! www.novator.no

More Related