Vurdering av konsekvensar av klimaendringer i Sogn og Fjordane
Download
1 / 18

Vurdering av konsekvensar av klimaendringer i Sogn og Fjordane - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Vurdering av konsekvensar av klimaendringer i Sogn og Fjordane. Innleiing på arbeidsseminar om klimasårbarheit arrangert av Sogn og Fjordane fylkeskommune 10-11. januar 2008 Førde Carlo Aall [email protected] Dei fire formene for klimapolitikk. Tilpassing til kva?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vurdering av konsekvensar av klimaendringer i Sogn og Fjordane' - cian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Vurdering av konsekvensar av klimaendringer i Sogn og Fjordane

Innleiing på arbeidsseminar om klimasårbarheit arrangert av Sogn og Fjordane fylkeskommune

10-11. januar 2008

Førde

Carlo Aall

[email protected]Tilpassing til kva
Tilpassing til kva? Fjordane

 • Dei gradvise versus dei plutselege klimaendringane

  • Mest fokus i debatten så langt på dei plutselege klimaendringane (ekstremvær og naturskade)

 • Meir av ”det kjente” versus ”nye” hendingar

  • Det første minst komplisert å førebu seg på (døme på ”nye” hendingar: vassmetta jordskred og sørpeskred om vinteren)

 • Dei direkte versus dei indirekte konsekvensane av klimaendringar

  • Så langt så godt som utelukande fokus på det første. Døme på det andre:

  • Dårlegere vilkår for matproduksjon globalt: -30/50 % i avlingsnivå i Afrika, Sentral- og Sør-Asia og Latin-Amerika innan 2020-80 Trong for å styrke jordvernet i Norge (jf rapporten ”Klimaskifte for jordvern” lagt fram for Landbruksdepartementet nyleg)

  • Auke av tal ”klimaflyktningar” globalt: Prognose om 150 millionar klimaflyktningar i 2050 (4 x dagens tal flyktningar) Trong for å styrke mottakskapasitet og integreringstiltak for flyktningar i Norge

 • Tilpassing til usikkerheit den store utfordringa!


To scenariemodellar

Klima-prosessar Fjordane

Klima-prosessar

I) naturfagscenario

II) samfunnsscenario

Klima-sårbarheit

Klima-sårbarheit

Samfunn

Samfunns-prosessar

Klima-tilpassing

Klima-tilpassing

Samfunns-prosessar

framtida

To scenariemodellar

Samfunn


Tre kategoriar av lokal klimas rbarheit

Endringar i klimaet Fjordane

Endringar i naturen

Endringar i institusjonar

Samfunnsøk. sårbarheit

Institusjonell sårbarheit

Endringar i samfunnet

Naturleg sårbarheit

Tre kategoriar av lokal klimasårbarheit

Samla lokal klimasårbarheit


Eksempel p vurdering av samla klimas rbarheit

 • Institusjonell sårbarheit Fjordane

  • Svakare bygningskontroll

  • Svakare oppfølging av arealplanar

  • Redusert vedlikehald av byggesaksarkivet

  • Dårlegere kunnskap om lokale klimaforhold i byggesektoren

 • Naturleg sårbarheit

  • Meir nedbør

  • Høgare stormflo

  • Meir vind

 • Samfunnsøkonomisk sårbarheit

  • Endra tekniske løysingar i bygningar

  • Endra utforming av bygningar

  • Endra lokalisering av bygningar

Eksempel på vurdering av samla klimasårbarheit


Er klimatilpassing p den politiske dagsorden
Er klimatilpassing på den politiske dagsorden? Fjordane

 • Miljørørsla lite opptatt av klimatilpassing

  • Framleis fokus utelukkande på utsleppsreduksjonar. Søk på Naturvernforbundet si heimeside gjev 646 treff på ”klima” men berre eitt treff på ”klimatilpasning” (lagt inn 12.10 2007!)

 • Stortinget og departement lite opptatt av klimatilpassing

  • Siste klimamelding utan eitt ord om klimatilpassing. Men i haust starta departementa opp arbeidet med ein nasjonal strategi for klimatilpassing med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som sekretariat

 • Kommunesektoren med gryande interesse for klimatilpassing

  • Stort utgreiingsprosjekt om konsekvensar av klimaendringar i høve kommunane sit ansvar for å førebyggje naturskade (finansiert av KS-forskning)

  • Klimatilpassing viktig tema på årets KS konferanse

  • ca 20 kommunar som har starta eller er i ferd med å starte forsøk med å lage lokale klimasårbarheitsanalyser og lage lokale klimatilpassingsstrategiar

  • Men mindre interesse for klimatilpassing i fylkeskommunane enn i kommunane (Kjelde: DSB si kommunegransking 2007)


Meiner folk flest det er viktig at kommunane arbeider med klimatilpassing

Kjelde: DSB si ”befolkningsundersøkelse om klimaendring” 2007

Meiner ”folk flest” det er viktig at kommunane arbeider med klimatilpassing?


Nskjer folk flest meir informasjon om konsekvensane av klimaendringar

Kjelde: DSB si ”befolkningsundersøkelse om klimaendring” 2007

Ønskjer ”folk flest” meir informasjon om konsekvensane av klimaendringar?


Og er folk i v rt fylke opptatt av klimas rbarheit

Kjelde: DSB si ”befolkningsundersøkelse om klimaendring” 2007

Og er folk i vårt fylke opptatt av klimasårbarheit?


Men kanskje ikkje n ringslivet
..men kanskje ikkje næringslivet? klimaendring” 2007

Kjelde: Rapport frå Klimabankprosjektet 2007. Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane. Vestlandsforsking.


Arbeidsgang i klimas rbarheitsanalysen for sogn og fjordane
Arbeidsgang i klimasårbarheitsanalysen for Sogn og Fjordane klimaendring” 2007

 • Fase 1: Brei og grov analyse klimasårbarheita for fylket

 • Fase 2: Drøfting a) med fagfolk kva tema det er realistisk å gå vidare med og b) med relevante aktørar kva problemstillingar og samfunnsområde ein bør prioritere

 • Fase 3: Smal og meir detaljert analyse for nokre prioriterte tema


Analysemodell
Analysemodell klimaendring” 2007


Brei prioritering av tema
”Brei” prioritering av tema klimaendring” 2007

 Prioritering av tema for ei vidare analyse?


Fns klimapanel om usikkerheit the uncertainty explosion

lokal klima-tilpassing klimaendring” 2007

FNs klimapanel om usikkerheit: ”the uncertainty explosion”


Lokale analyser for handtere sp rsm let om usikkerheit
Lokale analyser for å handtere spørsmålet om usikkerheit klimaendring” 2007

 • Tolke nasjonale/globale data i forhold til ein lokal kontekst

 • Supplere nasjonale/globale data med lokale data

 • Bringe fram nye problemstillingar som innspel til nye køyringar av nasjonale/globale modellar

 • Viktig med samspel mellom ovenfrå-og-ned og nedanfrå-og-opp kunnskaps-utvikling


Kanskje lokale og regionale klimas rbarheitsanalysar som er det eigentlege m nelandingsprosjektet
Kanskje lokale og regionale klimasårbarheitsanalysar som er det eigentlege ”månelandingsprosjektet”?

 • Analyse prega av stor usikkerheit

 • Ulik interesse for temaet mellom ulike typar aktørar

 • Ikkje ferdig utvikla metode

 • MEN (påstand):

 • Naudsynt å byrje arbeidet med denne typen analysar!

 • Utan lokale og regionale analysar – ingen klimatilpassing!


Takk for merksemda – og lykke til med seminaret vidare! det eigentlege ”månelandingsprosjektet”?

Carlo Aall

[email protected]


ad