1 / 15

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasını konu alan 2012/23 sayılı genelgesine istinaden hastanemizde "Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi" kurulmuştur.

irina
Download Presentation

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

 2. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasını konu alan 2012/23 sayılı genelgesine istinaden hastanemizde "Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi" kurulmuştur.

 3. Çalışan Hakları ve Güvenliği biriminde Başhekim Yardımcısı, Psikiyatri Uzmanı, Psikolog ve Hemşire görevlendirilmiş olup hastanemizin -2. katında hizmet vermektedir. 

 4. Bu birimin amacı, sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerini sunum sürecinde muhtemel risklerin en aza indirilmesi, çalışan güvenliğinin ve motivasyonun en üst düzeyde tutulması ve çalışan farkındalığının arttırılması, kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesidir.

 5. Birim, Çalışanların Hakları ve Güvenliğine yönelik olarak • Talep ve şikâyetleri kabul eder. • Başvuruları değerlendirerek raporlar. • Gerekli düzenleyici /önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahiplerine geri bildirimde bulunur. • Şiddet olaylarını Bakanlık Beyaz Kod Birimine bildirir, eş zamanlı olarak olayı İl Sağlık Müdürlüğü’nün hukuk birimine ve adli mercilere intikal ettirir. • Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder. • Aylık olarak başhekime rapor sunar.

 6. BEYAZ KOD BİRİMİ NEDİR? Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan, gerçekleşen şiddet olayları sonrasında ‘113’ no’lu telefon numarasından 7/24 ulaşılabilen, bildirim üzerine, olayın adli makamlara intikal ettirilip ettirilmediğini araştıran ve şayet ettirilmemiş ise olayı derhal adli makamlara bildirilmesini sağlayan, ayrıca şiddet olayının gerçekleştiği sağlık kurumunun hukuk birimlerine de olayın bildirildiğini teyit eden birimdir.

 7. ŞİDDETE MARUZ KALINDIĞINDA BİLDİRİM NASIL YAPILMALI? 1. Hastanemiz bünyesindeki Beyaz Kod Ekibine, dahili telefondan 1111’i arayarak, ardından bulunduğu birimin dahili numarasını tuşlayarak bilgi verilir. Böylece Beyaz Kod ile ilgili süreç başlatılır. 2. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve 24 saat kesintisiz hizmet veren ‘113’ no lu danışma hattı aranarak (cep telefonundan arayacaklar için 0312 113 113 1 tuşlanarak aranmalı) veya internet üzerinden http://www.beyazkod.saglik.gov.tr adresinden ‘Bildirim Formu 1’ doldurularak bakanlığa olay hakkında bilgi verilir. Bildirim Formu 1’in bir nüshası Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi’ne iletilir.

 8. 3. Olay anında veya daha sonraki bir süreçte şiddete maruz kalan kişi tarafından Bildirim Formu 2’nin doldurularak bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir. 4. Sağlık Çalışanına yönelik herhengi bir şiddet olayı durumunda Mesai saatleri içerisinde, hastanemiz Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine ve/veya Beyaz Kod uygulamasından sorumlu başhekim yardımcısına, mesai saatleri dışında ise Nöbetçi Klinik Şefine bilgi verilir.(Bilgi verilen yöneticiler tarafından, durum http://www.beyazkod.saglik.gov.tr adresi üzerinden  ‘Bildirim Formu 1’ doldurularak bakanlığa iletilir.) Yöneticiler eş zamanlı olarak, ilgili sağlık çalışanının şikayetinin olup olmadığına bakmadan, olayı adli mercilere mutlaka intikal ettirir.

 9. HİZMETTEN ÇEKİLME Şiddete uğrayan sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir.

 10. HİZMETTEN ÇEKİLME Hizmetten çekilme talebi kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı olarak bildirilir. Bildirim üzerine; yetkili yönetici olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygun olup olmadığına karar verir.

 11. DİLEK VE ÖNERİ KUTUSU Hastanemiz -3.katta personel görüşlerinin ve önerilerinin bildirilmesi amacıyla personel dilek ve öneri kutusu bulunmaktadır. Çalışanlar dilek ve önerilerini burada bulunan formu doldurarak,sonrasında kutuya atarak bildirebilmektedirler.

 12. Bu kutu haftada bir iki kişi tarafından tutanakla açılır, formlar değerlendirmeye alınır ve dolduran kişiye geribildirimde bulunulur.

 13. Teşekkürler...

More Related