1 / 65

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI. Tanımı BEP’i gerekli kılan nedenler Kimlerin BEP’e ihtiyacı var BEP’in yararları Bep’in aşamaları. BEP’in yasal dayanakları BEP geliştirme birimi ve görevleri BEP nasıl değerlendirilir BEP’te ilerlemeyi engelleyen nedenler. BEP.

noel-jones
Download Presentation

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI özel eğitim semineri 2008-istanbul

 2. Tanımı BEP’i gerekli kılan nedenler Kimlerin BEP’e ihtiyacı var BEP’in yararları Bep’in aşamaları BEP’in yasal dayanakları BEP geliştirme birimi ve görevleri BEP nasıl değerlendirilir BEP’te ilerlemeyi engelleyen nedenler özel eğitim semineri 2008-istanbul

 3. BEP • Bireyselleştirilmiş eğitim programı özel gereksinimli bireyin gelişim veya ona uygulanan programın gerektirdiği disiplin alanlarında (öz-bakım, akademik beceriler, sosyal beceriler, iletişim vb.) eğitsel gereksinimlerini karşılamak üzere uygun eğitim ortamlarından (okul, özel eğitim okulu, özel sınıf, İş okulu, vb.) ve destek hizmetlerden (kaynak oda, sınıf-içi yardım, dil ve konuşma terapisi, fiziksel rehabilitasyon vb.) en üst düzeyde yararlanmasını öngören yazılı dokümanlardır. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 4. BEP; • Bir özel eğitim programıdır. • Özel eğitim gerektiren birey için geliştirilmiş ve ailesi tarafından onaylanmış bu program; bireyin, ailenin, öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanmıştır ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini içerir. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 5. Özel eğitim gerektiren öğrencinin, normal sınıf düzeyinde belirlenmiş beklentilerinden farklı olarak belirlenen bir süre içinde öğrenme beklentilerinin, ihtiyaçlarının, ilgilerinin ve performansının bir özetidir. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 6. BEP; • Normal okul programındaki değişiklikleri ve uyarlamaları içeren ve her özel eğitim gerektiren öğrenci için hazırlanan yazılı bir plandır. • Özel eğitim gerektiren öğrencinin gelişimini gözlemek ve iletişim kurmak için öğretmenlere yardımcı olan bir araçtır. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 7. Okul personeli ve destek hizmetleri veren kişilerin birlikte geliştirdikleri, uygulandıkları ve gelişmeleri izledikleri, gerektiğinde düzeltilebilen ve değiştirilebilen esnek bir çalışma programıdır. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 8. BEP’i Gerekli Kılan Nedenler • Aynı ortamda yaşayan çocuklar bile farklıdır. Örneğin, aynı yaş grubunda olup aynı sınıfta eğitim gören çocukların bedensel gelişimleri ve davranışsal özellikleri farklılık gösterebilir. • Ayrıca, çocukların kendi içindeki özellikleri ve davranışları da farklıdır. Örneğin, bir kişi spor etkinliklerinde çok başarılı; ancak sanatsal faaliyetlerde başarısız olabilir. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 9. Neden BEP (devam) • Programın daha etkili olmasını sağlayabilmek için öğrencilerin aileleri ya da velileriyle erken, sürekli ve anlamlı ilişkiye girilmelidir. • Öğrencide meydan gelen değişikliklerin genellenebilirliği ve farklı ortamlarda gerçekleştirilmesi önemli olduğundan bu ortamlarda gerekli düzenlemelerin yapılması önemlidir. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 10. Neden BEP (devam) • Hafif derecede zihin engelli bireylere oranla daha yavaş olmakla birlikte tüm ileri derecede zihin engelli bireyler de öğrenebilirler. • Öğrenciye evde ya da toplumda kendisinden beklenen davranışlar olarak nitelendirilen günlük yaşamında gerekli olan beceriler öğretilmelidir. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 11. Neden BEP (devam) • Çocuklarda, dil, problem çözme, zihinsel süreçler, davranışsal özellikler ve öğrenme özellikleri birbirinden farklılık gösterebilir. • Ayrıca, belirtilen bu özellikler her kişide aynı şekilde gelişmez ve bu gelişme de diğer kişilerden farklılık gösterir. • Bireylerin zayıf ve güçlü yönleri kendi içinde farklı ilerler. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 12. Yasal Dayanaklar 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 4. Madde (f) bendinde “özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirerek uygulanması esastır” diyerek BEP yasal olarak zorunlu hale getirmiştir. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 13. Eğitim programları Madde: 68 (1) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin devam ettiği okul ve kurumlarda Bakanlıkça hazırlanan genel ve mesleki eğitim programları ile özel eğitim okul, kurum ve sınıflarında içerikleri öğrencilerin özelliklerine göre hazırlanmış özel eğitim programları uygulanır. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 14. ÖEH Yönetmeliğinin 69. Maddesinde BEP; • (1)Bireyselleştirilmiş eğitim programı, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan ve bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim programıdır. • 72. Maddede BEP Birimi, 73-74. Mad. BEP biriminin görevleri tanımlanmaktadır. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 15. Madde:69 (3) Bireyselleştirilmiş eğitim programı, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP geliştirme biriminin işbirliğiyle hazırlanır. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 16. Kimlerin BEP’e İhtiyacı Vardır? • Aynı yaş grubundaki çocuklara sağlanan eğitim olanaklarından yararlanmasını engelleyen özel eğitim gereksinimi olan bireylerin, • Engeli ya da yetersizliği, eğitimsel performansını olumsuz olarak etkileyen bireylerin, özel eğitim semineri 2008-istanbul

 17. Gereksinimlerinin karşılanması için özel düzenlenmiş destek eğitime gereksinim duyulan bireylerin • Bireyselleştirilmiş eğitim programına ihtiyacı var demektir. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 18. BEP’in Yararları • Bireye uygun eğitim hizmetlerinin sunulması, • Bireye uygun ve gerçekçi amaçların belirlenmesi, • Bu amaçlarının karşılanıp karşılanmadığını ortaya koymak olarak sıralanabilir. • Ayrıca, BEP yararları, ebeveyn, çocuk, öğretmen ve toplum açısından da sıralanabilir. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 19. BEP’in Yararları(devam) • Öğrenci açısından; öğrencinin engelinden kaynaklanan farklı gereksinimlerin neler olduğu belirlenir ve sağlanacak özel eğitim hizmetleriyle öğrencinin bilgi ve beceri eksiklerinin nasıl giderileceği açığa kavuşturulur. • BEP sürecinde öğrenmeyi daha anlamlı hale getirecek teknikleri öğrenmiş öğretmenlerin katılımı sağlanarak, çocuğun eğitiminde becerilerin geliştirilmesi ve öğretimde farklı düzenlemelerin yapılması sağlanır. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 20. BEP’in Yararları(devam) • Anne-baba açısından; ebeveynle okul personeli arasında iletişim aracı görevi görür ve çocuğun gereksinimleri, nelerin sağlanabileceği ve karşılaşılacak sonuçların neler olabileceği konusunda her iki tarafta da eşit söz hakkı sağlar. • Ebeveynlerle okul arasındaki görüş farklılıklarının çözümlenmesi konusunda önemli yarar sağlamaktadır. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 21. BEP’in Yararları(devam) • Öğretmen açısından; öğretmenin çocuğun hedeflenen amaçlar doğrultusunda ilerlemesini belirlemede değerlendirme aracı olarak işlev görmesine olanak sağlar. • Sınıf ortamı, sınıf dışından danışmanlarla ve diğer disiplinlerden gelen kişilerle paylaşılarak sınıf öğretmenin alternatifler geliştirmesini sağlar. • Öğretmeninin günlük ders planı hazırlamasına yardımcı olur. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 22. BEP’in Yararları(devam) • Toplum açısından; gelişmiş toplumlarda engelli çocuklara normal çocuklara verilen hakların verilmesi sağlanmıştır. • Ayrıca, engelli çocukların karşı karşıya bulundukları problemlerin çok yönlü bir yapıya sahip oldukları ve engelli çocukların eğitim gereksinimleriyle bu gereksinimlerin karşılanma düzeyleri arasında uçurum olduğu fark edilmiştir. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 23. BEP Nasıl Hazırlanır? BEP Süreci 7 Temel Aşamadan Oluşur: 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programını hazırlayacak ekibin oluşturulması, 2.Çocuğun eğitsel performans düzeyinin belirlenmesi özel eğitim semineri 2008-istanbul

 24. devam 3.Uygun eğitim ortamları ve bu ortamlarda sunulacak destek hizmetlerin belirlenmesi 4.Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi 5.Bireyselleştirilmiş öğretim programının hazırlanması özel eğitim semineri 2008-istanbul

 25. devam 6.Uygun öğretim materyalleri ve öğretim yöntemlerinin belirlenmesi 7.BEP’in uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için sorumluların belirlenerek zaman çizelgesinin hazırlanması ve değerlendirme biçimine karar verilmesi. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 26. 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programını hazırlayacak ekibin oluşturulması • Okul müdürü yada görevlendireceği müdür yardımcısı • Sınıf öğretmeni • Özel eğitim öğretmeni • Rehber öğretmen • İlgili branş öğretmenleri • Aile özel eğitim semineri 2008-istanbul

 27. 2.Çocuğun eğitsel performans düzeyinin belirlenmesi • Ayrıntılı değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak hazırlanan, öğrencinin yapabildikleri ve yapamadıklarının betimlenmesidir. • İlerlemelerin görülebilmesi için performans düzeyinin betimlenmesi son derece önemlidir, çünkü bu betimlemeler değerlendirme sonuçlarının açık ve anlaşılır hale gelmesini sağlar. • Ayrıca, öğrencinin belirli gereksinimlerini tanımlamayı ve öncelik sırasına dizmeyi sağlar. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 28. (devam) Performans düzeyinde yer alması gereken bilgiler: • Belirli bir alanda öğrencinin düzeyini akran grubu ile karşılaştıran bilgiler. • Öğrencinin program alanlarına göre yapabildikleri ve yapamadıklarını belirten bilgiler • Öğrencinin belirli bir müfredat programına katılımını gösteren bilgiler özel eğitim semineri 2008-istanbul

 29. Performans düzeyi yazarken kullanılacak bileşenler • Öğrencinin yetersizliğinin genel eğitim programına katılımını nasıl etkilediğine ilişkin bilgi • Öğrencinin sahip olduğu özür ya da eğitim yaşantıları nedeniyle gerçekleştiremediği beceri alanlarına ilişkin bilgiler • Öğretim amaçlarını belirlemek için mantıksal ipuçları özel eğitim semineri 2008-istanbul

 30. Öncelikli Becerilerin Seçimi • Öğrenci için işlevsel ve sık kullanılacak beceriler • Pek çok ortamda gerçekleştirilebilecek beceriler • Diğer bireyleri gözleyerek öğrenebileceği beceriler • Öğrencinin kendine güvenini artırmasını sağlayacak beceriler • Başka becerilerin gerçekleştirilebilmesi/öğretilebilmesi için önkoşul olabilecek beceriler özel eğitim semineri 2008-istanbul

 31. Uzun ve Kısa Dönemli Amaçlar Uzun dönemli amaç: Öğrencinin bir öğretim dönemi ya da bir öğretim yılı sonunda gerçekleştirmesi istenen davranışlardır. Yıllık amaçlar da denilebilir. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 32. Uzun dönemli amaçların seçiminde dikkat edilecek faktörler • Öğrencinin önceki başarısı • Öğrencinin varolan performans düzeyi • Öğrencinin tercihleri • Seçilen amaçları uygulanabilirliği • Öğrencinin öncelikli gereksinimleri • Amaçların kazanımı için ayrılan zaman özel eğitim semineri 2008-istanbul

 33. Kısa dönemli amaçlar ve yazımı • Öğrencinin varolan performans düzeyi ile uzun dönemli amaç arasında kalan ve daha kısa sürede gerçekleştirilen amaçlardır. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 34. Kısa dönemi amaçları ögeleri • Birey • Beklenen davranışın tanımlanması • Davranışın koşullarının belirlenmesi • Sözel istekler ya da yönergeler • Yazılı istekler ya da yönergeler • Materyaller • Gereksinim duyulan yardım düzeyi • Çevresel ortam ve uyarlamalar özel eğitim semineri 2008-istanbul

 35. (devam) • Kabul edilebilir performans için ölçüt belirlemek • Zaman sınırını belirlemek • Yeterli sayıda doğru cevap yüzdesi ya da oranını belirlemek • Kabul edilecek en az doğru oranını belirlemek • Belirleyici öğeyi tanımlamak • Ölçütlerin kombinasyonunu sağlamak. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 36. Uygun amaç yazımı • Amaçlar işlevsel olmalı • Gerçekçi ve başarılabilir olmalı • Edinim düzeyindeki davranışlarla sınırlandırılmamalı özel eğitim semineri 2008-istanbul

 37. BEP GELİŞTİRME BİRİMİ Madde:72 (1) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini eğitimlerini sürdürdükleri okul ve kurumlarda eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP lerini hazırlamak amacıyla BEP geliştirme oluşturulur. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 38. BEP Geliştirme Birimi; Kurum müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, • Gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen, • Aile, • Özel eğitim gerektiren öğrenci, özel eğitim semineri 2008-istanbul

 39. devam • Rehber öğretmen-psikolojik danışman, • Eğitim programları hazırlamakla görevli öğretmen, • Özel eğitim gerektiren öğrencinin sınıf öğretmeni • Hazırlanan programın içeriğine uygun branş öğretmeni, gerektiğinde özel eğitim değerlendirme kurulundan bir üyenin katılımı sağlanır. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 40. Bep Geliştirme Birimi Üyelerinin Görevleri Nelerdir?Madde: 73-74 Başkan, 1.Birimde görev alacak üyeleri belirleyerek BEP geliştirme birimini oluşturmak. 2. Üyelerin katılımını sağlamak. 3.Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde, bireyin gereksinimleri doğrultusunda kurum içi düzenlemeleri yapmak. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 41. 4. Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirilmesi sürecinde yapılan çalışmaları, değerlendirmeleri izler, gereksinim duyulan araç-gerecin geliştirilmesi veya sağlanması için özel eğitim hizmetleri kurulu ile eşgüdümlü çalışmak. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 42. Bep Geliştirme Birimi Üyelerinin Görevleri Nelerdir? Gezerek Özel Eğitim Görevi Verilen Öğretmen: Kurumun olanaklarına ve bireyin gereksinimlerine göre hazırlanan bireysel eğitim planlarını, kaynaştırma uygulamaları yapılan kurumlar ile özel eğitim kurumlarında uygular. 1.Değerlendirme ölçeklerinin geliştirilmesinde görüşünü bildirir. 2.Gerektiğinde bireye, aileye, öğretmene ve kuruma bilgi verir. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 43. Bep Geliştirme Birimi Üyelerinin Görevleri Nelerdir? Öğretmen: 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde etkin görev alır. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 44. 2.Planlanan eğitim programlarını uygulamaya dönüştürür. 3.Bireyin gelişimine göre yeni bireysel eğitim programı önerileri hazırlar. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 45. Bep Geliştirme Birimi Üyelerinin Görevleri Nelerdir? Aile: 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programının geliştirilmesi sürecinde gereksinimleri iletir. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 46. 2.Çocuğu ile ilgili hedeflerini ve planlarını belirtir. 3.Eğitim programının uygulanması sırasında çalışmalara etkin bir şekilde katılır, gerektiğinde eğitim araç gereç desteği sağlar. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 47. Bep Geliştirme Birimi Üyelerinin Görevleri Nelerdir? Özel Eğitim Gerektiren Birey: 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanışı sırasında kendi gereksinim ve isteklerini belirtir. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 48. 2.Çalışmalara etkin biçimde katılır. 3.Değerlendirme sonrasında çıkan eğitim önlemi ve yöneltme kararında isteğini belirtir. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 49. Bep Geliştirme Birimi Üyelerinin Görevleri Nelerdir? Rehber Öğretmen Psikolojik Danışman: 1.Bireyin özel eğitim gereksinimleri doğrultusunda görüşünü belirtir ve bireye rehberlik yapar. 2.Bireyin gelişimini izler. özel eğitim semineri 2008-istanbul

 50. Bep Geliştirme Birimi Üyelerinin Görevleri Nelerdir? Eğitim Programları Hazırlamakla Görevlendirilen Öğretmen: 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde etkin görev alır. özel eğitim semineri 2008-istanbul

More Related