Download
mal anal z n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MALİ ANALİZ PowerPoint Presentation
Download Presentation
MALİ ANALİZ

MALİ ANALİZ

830 Views Download Presentation
Download Presentation

MALİ ANALİZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MALİ ANALİZ YARD. DOÇ. DR. ALİ ILDIR ALİ ILDIR

 2. MUHASEBE • Mali karaktere sahip olayları para birimi ile ifade ederek sınıflayan, tarih sırası ile kaydeden, raporlayan ve bu raporları yorumlayan mali bir sanattır. ALİ ILDIR

 3. FİNANSAL TABLOLAR • Muhasebe sistemi içinde toplanan ve kaydedilen bilgilerin, belirli zaman aralıkları ile bu bilgileri kullanacaklara iletilmesini sağlayan araçlardır. ALİ ILDIR

 4. FİNANSAL TABLOLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ • Finansal tabloların tarihi 350-400 yıl öncesine kadar dayanmaktadır. • 1600’lerde deniz ticaretinin artması büyük şirketlerin doğmasına neden oldu. East India, The Hudsen’s Bay ve Bank of London gibi. • 1719’da ortak sayısını 6 ile sınırlayan “Bubble Yasası” çıkarıldı. • Finansal tabloların asıl gelişimi 1830-1870 arasındaki demiryolları ağının genişlemesi ile meydana gelmiş ve büyük demiryolu şirketleri ortaya çıkmıştır. ALİ ILDIR

 5. 1835 yılında “Great Western Railway Yasası” ile ortaklara genel kurulda geçici finansal tablo sunulması zorunluluğu getirildi. Sunulacak tabloların ayrıca üç yönetici tarafından denetlenmesi ve yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanması koşulu getirildi. ALİ ILDIR

 6. FİNANSAL TABLOLARIN AMACI • Yatırımcılar,kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler sağlamak, • Gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak, • Varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile faaliyet sonuçları hakkında bilgi sağlamak. ALİ ILDIR

 7. FİNANSAL TABLOLARIN KULLANICILARI • DOLAYSIZ KULLANICILAR İşletme sahipleri Kredi veren kurumlar Şirket yöneticileri İşçiler Müşteriler ALİ ILDIR

 8. DOLAYLI KULLANICILAR Mali analistler Sermaye borsaları Hukukçular S.P. denetleme ve düzenleme firmaları Mali bilgi yayın organları Ticari birlikler İşçi birlikleri ALİ ILDIR

 9. FİNANSAL TABLOLARIN GENEL NİTELİKLERİ • Bilgiler kanıtlanabilir,tarafsız,mali olayı temsilde güvenilir olmalıdır. • Bilgilerin alınacak kararlarda yararlı olması için ihtiyaca uygun ve kararlarla ilgili olması gerekir. • Bilgilerin tahmin ve geri besleme değerinin bulunması ve zamanında sunulması gerekir. ALİ ILDIR

 10. MUHASEBE BİLGİLERİNİN NİTELİKSEL ÖZELLİKLERİ • ANLAŞILABİLİR OLMA • İHTİYACA UYGUN OLMA • GÜVENİLİRLİK • KARŞILAŞTIRILABİLİRLİK ALİ ILDIR

 11. FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENLENMESİNDE DİKKATE ALINACAK GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİNİN ÖNEMİ ALİ ILDIR

 12. Sosyal sorumluluk kavramı • Kişilik kavramı • İşletmenin sürekliliği kavramı • Dönemsellik kavramı • Parayla ölçülme kavramı • Maliyet esası kavramı • Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı • Tutarlılık kavramı • Tam açıklama kavramı • İhtiyatlılık kavramı • Önemlilik özün önceliği kavramı ALİ ILDIR

 13. MUHASEBE SİSTEMİ • TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Bir ülkede bulunan kurum ve işletmelerin tüm hesaplarının belirli bir sistem içinde hesap sınıfı ve hesap grubu olarak bölümleyen ve bu bölümleri kesin olarak sınırlayan ve açıklayan genel bir yönergedir. ALİ ILDIR

 14. GENEL HESAP PLANI Belirli bir hesap çerçevesine dayanarak aynı iş kolunda çalışan kurum ve işletme topluluklarının yada birden çok şubesi olan büyük kurum ve işletmelerin ana hesaplarını belirli bir sistem içinde tanımlayan ,kesin olarak sınırlayan ve açıklayan yönergedir. ALİ ILDIR

 15. HESAP PLANI Belirli bir hesap çerçevesine yada genel hesap planına dayanarak işletmelerde tutulan ana hesapların ve ayrıntı hesaplarının belirli bir sistem içinde ancak plana, denetime uygun bir biçimde tanımlayan , kesin olarak sınırlayan açıklayan ve işlemlerin aynı hesaplarda izlenmesini sağlayan özel bir yönergedir. ALİ ILDIR

 16. MUHASEBE KILAVUZU Hesapların nasıl işleneceğini ayrıntılı olarak açıklayan bir izahnamedir. Muhasebe sisteminin uygulayıcılar tarafından işleyişine ışık tutan tebliğlerin genel adıdır. ALİ ILDIR

 17. HESAPLARIN SINIFLANDIRILMASI • DÖNEN VARLIKLAR • DURAN VARLIKLAR • KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR • UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR • ÖZKAYNAKLAR • GELİR TABLOSU HESAPLARI • MALİYET HESAPLARI • SERBEST • NAZIM HESAPLAR ALİ ILDIR

 18. TEMEL VE EK MALİ TABLOLAR • BİLANÇO • GELİR TABLOSU • SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU • FON AKIM TABLOSU • NAKİT AKIM TABLOSU • KAR DAĞITIM TABLOSU • ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU ALİ ILDIR

 19. BİLANÇO • DÖNEN VARLIKLAR • DURAN VARLIKLAR • KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR • UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR • ÖZKAYNAKLAR ALİ ILDIR

 20. DÖNEN VARLIKLAR • 10 HAZIR DEĞERLER • 11 MENKUL KIYMETLER • 12 TİCARİ ALACAKLAR • 13 DİĞER ALACAKLAR • 15 STOKLAR • 17 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ • 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI • 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR ALİ ILDIR

 21. DURAN VARLIKLAR • 22 ALICILAR • 23 DİĞER ALACAKLAR • 24 MALİ DURAN VARLIKLAR • 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR • 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR • 27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR • 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI • 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR ALİ ILDIR

 22. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR • 30 MALİ BORÇLAR • 32 TİCARİ BORÇLAR • 33 DİĞER BORÇLAR • 34 ALINAN AVANSLAR • 35 YILLAR YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ • 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER • 37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI • 38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI • 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ALİ ILDIR

 23. ÖZKAYNAKLAR • 50 ÖDENMİŞ SERMAYE • 52 SERMAYE YEDEKLERİ • 54 KAR YEDEKLERİ • 57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI • 58 GEÇMİŞ YILLRA ZARARLARI • 59 DÖNEM NET KARI (ZARARI) ALİ ILDIR

 24. GELİR TABLOSU HESAPLARI • 60 BRÜT SATIŞLAR • 61 SATIŞ İNDİRİMLERİ • 62 SATIŞLARIN MALİYETİ • 63 FALİYET GİDERLERİ • 64 DİĞER FALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR • 65 DİĞER FALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR • 66 FİNANSMAN GİDERLERİ • 67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR • 68 OLAĞNDIŞI GİDER VE ZARARLAR • 69 DÖNEM NET KAR VEYA ZARARI ALİ ILDIR

 25. GELİR TABLOSU BRÜT SATIŞLAR SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) NET SATIŞLAR SATIŞLARIN MALİYETİ (-) • BRÜT SATIŞ KARI FAALİYET GİDERLERİ (-) • FAALİYET KARI YADA ZARARI DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.KARLAR DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.ZARARLAR (-) FİNANSMAN GİDERLERİ (-) • OLAĞAN KAR VEYA ZARAR OLAĞAN DIŞI GEL.VE KAR OLAĞAN DIŞI GİD.VE ZARAR • DÖNEM KARI VEYA ZARARI DÖN.KARI DİĞ.VERGİ YAS.YÜK.KARŞ. (-) • DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI ALİ ILDIR

 26. FİNANSAL ANALİZ NEDİR? • Bir işletmenin temel mali tablolarının, analiz teknikleri yardımıyla incelenerek, işletmenin likidite durumu,mali yapısı,varlıklarını kullanım verimliliği ve karlılık düzeyi hakkında bir yargıya varma faaliyetlerinin bütünü olarak tanımlanabilir. ALİ ILDIR

 27. FİNANSAL ANALİZİN AMACI • İşletmenin geçmiş başarısını değerlendirerek güçlü ve zayıf yanlarını ortaya çıkarmak ve işletme ile ilgili taraflara, verecekleri kararlarda destek sağlamak ve atılacak adımların doğruluk derecesini arttırmaktır. ALİ ILDIR

 28. ANALİZİN SINIFLANDIRILMASINDAKİ KRİTERLER • Dönem Kriteri • Analizcinin Firma İle Olan Bağı • Analizin Amacı ALİ ILDIR

 29. DÖNEM KRİTERİ • STATİK ANALİZ İşletmenin tek bir dönemine ait mali tabloların analize tabi tutulması • DİNAMİK ANALİZ İşletmenin birden fazla dönemine ait mali tabloların dikkate alınarak analiz edilmesi ALİ ILDIR

 30. ANALİZCİNİN FİRMA İLE OLAN BAĞI • İÇ ANALİZ Aynı firmada istihdam edilen analistlerin yaptıkları analiz türüdür.İşletmenin bütün finansal dökümanlarından yararlanılabilmektedir. • DIŞ ANALİZ Analizi yapan kişinin firmadan bağımsız çalışıyor olması durumunda yapılan analizdir. Analiz, sadece işletmenin yayınlamış olduğu raporlar ve finansal tablolar üzerinden yapılmaktadır. ALİ ILDIR

 31. ANALİZİN AMACI • YÖNETİM ANALİZLERİ Yönetim işlevinin yerine getirilmesinde alınacak kararlara dayanak olmak üzere, işletme yönetimi için yapılan analizlerdir. Analizin amaçları; ▪ İşletme faaliyetlerinin sonuçlarını ölçmek, ▪Verimlilik,likidite,mali yapı ve karlılığını belirlemek, ▪ Çıkan sonuçları geçmiş yıllar ile karşılaştırmak, ▪ Sektördeki başarı durumunu analiz etmek, Doğru ve düzeltici karar almayı sağlamak, ALİ ILDIR

 32. KREDİ ANALİZLERİ Kredi veren kurumların yaptıkları analizler • YATIRIM ANALİZLERİ Yatırımcıların işletmenin kar dağıtım politikası ve hisse fiyatı üzerindeki değişmeleri ölçtükleri analizler ALİ ILDIR

 33. FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN TEKNİKLER • Karşılaştırmalı Mali Tablolar Analizi • Dikey Yüzdeler Analiz • Eğilim Yüzdeleri Analizi • Oran (Rasyo) Analizi • Ek Mali Tablolar Analizi ALİ ILDIR

 34. Karşılaştırmalı Mali Tablolar Analizi • Bir işletmenin iki veya daha fazla dönemlerini analiz etmede kullanılan bir tekniktir. • Tablo kalemleri zaman içinde gösterdikleri değişikliklere göre değerlendirilmektedir • Dinamik bir analiz türüdür. ALİ ILDIR

 35. Analize iki önemli unsur dikkate alınarak başlanılır. • Brüt çalışma sermayesi • Net çalışma sermayesi ALİ ILDIR

 36. AKTİF BİLANÇO PASİF ALİ ILDIR

 37. Karşılaştırmalı mali tablo analizinde işletmenin bilanço yapısından öncelikle hangi türde olduğuna bakmak yararlı olacaktır. • Hizmet • Ticaret • Üretim ALİ ILDIR

 38. Kalemler arasındaki analiz • Dönen varlıklar-KVYK • Dönen varlıklar-duran varlıklar • Yabancı kaynaklar-özkaynaklar • Duran varlıklar-özkaynaklar • Duran varlıklar-devamlı sermaye • Stoklar-satışlar • Ticari alacaklar-satışlar • Ticari alacaklar-ticari borçlar ALİ ILDIR

 39. ALİ ILDIR

 40. ALİ ILDIR

 41. Gelir Tablosu Kalemlerinin Analizi • Brüt Satış Karı veya Zararı • Faaliyet Karı veya Zararı • Olağan Kar veya Zarar • Dönem Karı veya Zararı • Dönem Net Karı veya Zararı ALİ ILDIR

 42. ALİ ILDIR

 43. DİKEY ANALİZ • Bu yöntem daha çok tek döneme ait finansal tabloların analizinde kullanılmaktadır. Bu nedenle statik bir analiz metodudur. Ancak istenir ise birden fazla mali tablo karşılaştırılması da yapılabilir. Bu durumda da dinamik bir analiz modeline dönüşmektedir. ALİ ILDIR

 44. Bilanço analizinde • Bilanço toplamları 100 kabul edilerek tüm bilanço kalemleri bu toplama bölünmek suretiyle oranlar elde edilir. ALİ ILDIR

 45. Gelir tablosunda ise, • Net satışlar rakamı 100 kabul edilerek tüm kalemler net satışlara bölünerek oransal değerler elde edilir ve yorumlanır. ALİ ILDIR

 46. ALİ ILDIR

 47. ALİ ILDIR

 48. ALİ ILDIR

 49. ALİ ILDIR

 50. ALİ ILDIR