opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost 2007 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Květen/červen 2007. Program. Programové období 2007-2013 Operační programy v ČR Novinky v období 2007-2013 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Co bude podporováno

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013' - iram


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST2007-2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Květen/červen 2007

program
Program
 • Programové období 2007-2013
  • Operační programy v ČR
  • Novinky v období 2007-2013
 • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Co bude podporováno
  • Pro koho je pomoc určena
  • Realizace programu (implementace)
  • Podmínky a pravidla realizace
  • Finanční prostředky
  • Vyjednávání s EK a časový rámec
 • Dotazník absorpční kapacity
programov obdob 2007 13
Programové období 2007-13
 • návaznost na zkrácené období 2004-2006
 • finanční alokace pro ČR z fondů EU
  • 26,6 mld. € (tj. 774 mld. Kč)
 • hlavní koordinátor: Ministerstvo pro místní rozvoj (www.strukturalni-fondy.cz)
  • koordinace tvorby operačních programů, na jejichž základě bude ČR čerpat finanční pomoc
opera n programy 2007 2013 v r
Operační programy 2007-2013 v ČR

Cíl Konvergence

 • Tématické operační programy

OP Životní prostředí (ERDF + FS)

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)

OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)

OP Podnikání a inovace (ERDF)

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)

OP Doprava (ERDF + FS)

Integrovaný operační program (ERDF)

 • Regionální operační programy

ROP NUTS II (7 OP - ERDF)

 • Technická pomoc (ERDF)

Cíl Konkurenceschopnost a regionální zaměstnanost

OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF)

OP Praha Adaptabilita (ESF)

Cíl Evropská územní spolupráce

5 OP přeshraniční,regionální a nadnárodní spolupráce (ERDF)

slide5

ESF

2007 - 2013

OPPA

OPVK

OPLZZ

Cíl „Konvergence“ – celá ČR vyjma Prahy

Cíl „Konkurenceschopnost a zaměstnanost“ – Praha

Cíl „Evropská územní spolupráce“ – vybraná území

finan n alokace esf 2007 13 v r
Finanční alokace ESF 2007-13 v ČR
 • celková alokace SF pro ČR na období 2007 – 2013 - 26,6 mld. €, tj. 774 mld. Kč
 • Z toto více než 14% na ESF:
 • MŠMT 2007 – 2013

– OP VK 1 828 mil. €

(2 151 mil. € včetně SR)

 • MPSV 2007 – 2013

– OP LZZ 1 837 mil. €

(2 161 mil. € včetně SR)

 • Praha 2007 – 2013

– OP PA 108 mil. €

(127 mil. € včetně SR)

novinky pro 2007 2013 administrativn r mec 1
Novinky pro 2007-2013 (administrativní rámec 1)
 • Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o ERDF, EFS a FS
 • Nařízení Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o ERDF
 • Nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o ESF
novinky pro 2007 2013 administrativn r mec 2
Novinky pro 2007-2013 (administrativní rámec 2)
 • Spolufinancování z národních zdrojů v průměru 15 %
 • Křížové financování ESF/ERDF
  • Nákup vybavení (počítače, kancelářská technika) nad 40 000,- Kč, nábytku, automobilů nejsou způsobilými výdaji z ESF - toto lze pouze v rámci křížového financování (ERDF) – nebo formou odpisů
 • Zvýšení podpory de-minimis na 200 000 EUR
opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost op vk
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
 • spolufinancování bude zajištěno z 85% z Evropského sociálního fondu (ESF)
 • Tvorba:
   • na principu partnerství
   • při respektování vyšších programových dokumentů ČR (zejména Národní strategický referenční rámec)
   • na základě národních a evropských strategických dokumentů a ve vazbě na ostatní operační programy
 • schválen vládou ČR v listopadu 2006
 • schvalován Evropskou komisí
 • realizace: do 31.12. 2013, resp.2015
 • podrobnější rozpracování aktivit v Prováděcím dokumentu
finan n alokace op vk
Finanční alokace OP VK
 • 1 828,7 mil. € z Evropského sociálního fondu pro léta 2007-13 (tj. 85%) – tj. cca 51,204 mld. Kč
 • Celkem se spolufinancováním (15%) ze státního rozpočtu:

2.151,4 mil. €, tj. cca 60,240 mld. Kč

slide13

Postup vyjednávání s Evropskou komisí

 • Předložení OP VK Evropské komisi – 7.3.2007
 • Vyjednávání OP VK – od května 2007
 • Předpoklad dokončení vyjednávání
  • o OP VK – červen, max. září
 • Vyhlášení OP VK a prvních výzev – září/říjen 2007
struktura op vk
Struktura OP VK
 • Analýza současné ekonomické a sociální situace v oblasti vzdělávání, včetně SWOT
 • Strategie OP VK
 • Prioritní osy a indikátory
 • Implementace programu
 • Finanční ustanovení
slide16

Globální cíl

Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve VaV

Specifický cíl 1

Rozvoj a zkvalitňování systému počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů

Specifický cíl 2

Inovace systému terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností

Specifický cíl 3

Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky audržitelného rozvoje ČR

Specifický cíl 4

Prostřednictvím rozvoje systému celoživotního učení vytvoření kvalitního systému počátečního vzdělávání podporujícího naplňování cílů prioritní osy 1, v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje realizovat inovace vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností a dále k vytvoření systému, který by umožňoval vytvoření komplexního a efektivního systému podporujícího inovační proces jako celek a v oblasti DV vytvoření základních systémových opatření pro existenci fungujícího systému dalšího vzdělávání jakožto nedílné součásti celož. učení.

Prioritní osa 1

Počáteční vzdělávání

Prioritní osa 2

Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 3

Další vzdělávání

Prioritní osa 4

Systémový rámec celoživotního učení

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

prioritn osa 1
Prioritní osa 1

Počáteční vzdělávání

Oblasti podpory:

1.1Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

p klady projekt
Příklady projektů

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

 • Spolupráce institucí počátečního vzdělávání a partnerů na rozvoji obcí (zapojení škol do komunitního rozvoje, otevření školy)
 • Rozvoj klíčových kompetencí na školách (jazyky, ICT)

1.2 Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Zlepšování organizačních metod výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup
 • Budování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze škol či osoby, které již systém opustily
 • Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy
 • Podpora individuálního přístupu k talentovaným žákům při jejich integraci v rámci třídy
slide19
1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
 • Vytváření vzdělávacích programů a jejich realizace v oblasti odborných, pedagogických, manažerských dovedností
 • Vzdělávání pedagogů v oblasti kurikulární reformy, jazykových dovedností, využívání ICT ve výuce
p jemci podpory v prioritn ose 1
Příjemci podpory v Prioritní ose 1
 • Ústřední orgány státní správy
 • Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy
 • Kraje, města a obce
 • Školy a školská zařízení
 • Vysoké školy zřízené na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách
 • Nestátní neziskové organizace
 • Profesní organizace zaměstnavatelů
 • Profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové
 • Zaměstnavatelé
 • Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství
 • Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže
prioritn osa 2
Prioritní osa 2

Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblasti podpory:

2.1 Vyšší odborné vzdělávání

2.2 Vysokoškolské vzdělávání

2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

2.4 Partnerství a sítě

p klady projekt1
Příklady projektů

2.1 Vyšší odborné vzdělávání

 • Zapojení lokálních a sociálních partnerů do tvorby vzdělávacích programů při zohlednění vývojových trendů na trhu práce

2.2 Vysokoškolské vzdělávání

 • Inovace studijních programů
 • Modernizace kombinované a distanční formy studia
 • Rozšíření výuky cizích jazyků, výchova k podnikatelství
 • Praxe a stáže studentů u zaměstnavatelů
slide23
2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
 • Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje
 • Vytváření kvalitních týmů
 • Podpora zapojení do mezinárodních projektů a podpora mobility pracovníků

2.4 Partnerství a sítě

 • Spolupráce institucí terciárního, soukromého a veřejného sektoru na tvorbě a realizaci studijních programů
 • Spolupráce se zahraničními vzdělávacími institucemi
 • Stáže studentů, pedagogických a vědeckých pracovníků v soukromém i veřejném sektoru
p jemci podpory v prioritn ose 2
Příjemci podpory v Prioritní ose 2
 • Vysoké školy (všechny typy)
 • Vyšší odborné školy
 • Instituce vědy a výzkumu
 • Vývojová a inovační centra
 • Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy
 • Kraje, města a obce
 • Školy a školská zařízení
 • Zdravotnická zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
 • Odborové, zaměstnanecké a oborové profesní organizace
 • Profesní organizace zaměstnavatelů, zaměstnavatelé
 • Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství
prioritn osa 3
Prioritní osa 3

Další vzdělávání

Oblasti podpory:

3.1 Individuální další vzdělávání

3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

p klady projekt2
Příklady projektů

3.1 Individuální další vzdělávání

 • Národní a regionální podpůrné programy na stimulaci poptávky po individuálním vzdělávání, včetně informačních a poradenských služeb
 • Schéma financování jazykového a ICT vzdělávání pro všechny

3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

 • Vytváření vzdělávacích modulů provazujících počáteční a další vzdělávání
 • Rozvoj sítí a partnerství institucí v oblasti dalšího vzdělávání
 • Poradenství při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod
p jemci podpory v prioritn ose 3
Příjemci podpory v Prioritní ose 3
 • Ústřední orgány státní správy
 • Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy
 • Kraje, města a obce
 • Školy a školská zařízení
 • Instituce terciárního vzdělávání
 • Nestátní neziskové organizace
 • Zaměstnavatelé, profesní organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců, podnikatelů
 • Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství
prioritn osa 4
Prioritní osa 4

Systémový rámec celoživotního učení

Oblasti podpory:

4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání

4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji

4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání

p klady projekt3
Příklady projektů

4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání

 • Tvorba zavádění systému řízení kvality a metod evaluace a autoevaluace

4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání

 • Návrh a implementace optimálního systému financování terciárního vzdělávání

4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání

 • Realizace systému hodnocení kvality dalšího vzdělávání
 • Vytváření systému uznávání výsledků předchozího učení
p jemce podpory v prioritn ose 4
Příjemce podpory v Prioritní ose 4
 • Ústřední orgány státní správy
typy projekt
Typy projektů

Individuální projekty

(v Prioritní ose 1, 2, 3, 4)

 • Národní – připravujeMŠMT na celonárodní úrovni
 • Ostatní – připravují a realizují jiné instituce na regionální nebo nadregionální úrovni

Globální granty

(v Prioritní ose 1 a 3)

 • vyhlašovatelem a správcem GG je kraj
 • kraj je zodpovědný za dodržení podmínek dohodnutých s MŠMT
sch ma p edkl d n a schvalov n individu ln ch projekt
Schéma předkládání a schvalování individuálních projektů

Řídící orgán

MŠMT

Zprostředkující subjekt

CERA

Žadatel

sch ma p edkl d n a schvalov n grantov ch projekt
Schéma předkládání a schvalování grantových projektů

Zprostředkující subjekt

Krajský úřad

Žadatel

podm nky a pravidla pro realizaci programu
Podmínky a pravidla pro realizaci programu
 • Výzvy k předkládání projektů (2.pol.2007)
 • Příručka pro žadatele OP VK
 • Příručka pro příjemce
praktick informace pro adatele grantov a individu ln projekty
Praktické informace pro žadatele - grantové a individuální projekty
 • Projektová přihláška

- formulář „Žádost o přidělení finanční podpory z OP VK“, který bude k dispozici on-line (v systému Benefit 7+).

- předkládá se elektronicky (on-line vyplnění a odeslání žádosti) a 1x v listinné podobě (na adresu ZS).

slide36
Oprávněnost žadatele
  • Žadateli oprávněnými předkládat návrhy projektů v rámci OP VK mohou být právnické osoby splňující následující podmínky:
  • mít sídlo v České republice (v případě, že žadatel má sídlo v regionu Praha, musí prokázat, že projekt je zaměřen na cílový region v rámci OP VK, tedy celá ČR kromě Prahy)
  • být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník
slide37
Partnerství
  • Skupina dvou a více subjektů, které si vybraly jeden druhého za účelem spolupráce při dosahování cílů projektu
   • A) obecné (podpůrné konzultace před a při přípravě projektu)
   • B) projektové (na smluvním základě se podílejí na přípravě a realizaci projektu)
slide38
Projektové partnerství
  • partneři jsou uvedeni v projektové žádosti
  • partner je právnická osoba splňující stejná kritéria oprávněnosti jako žadatel
  • žadatel je příjemce dotace
  • žadatel i partner musí při realizaci projektu uskutečnit 51% všech aktivit (resp. 51% z celkového rozpočtu)
slide39
Partner

společná příprava a realizace projektu za předem sjednaných podmínek

role je do podrobností vymezena v žádosti a ve smlouvě

bez jeho přispění nemůže být projekt realizován (nenahraditelnost)

jeho role má neziskový charakter

bez přímého finančního plnění (vzájemně si s žadatelem neúčtují a neposkytují peníze)

Dodavatel

role v projektu je pouze podpůrná

výběr se řídí zákonem č.137/06 Sb., o veřejných zakázkách

poskytuje žadateli službu

slide40
Kraje a obce – výjimka
  • zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, 128/2000 Sb., o obcích, 129/2000 Sb., o krajích
  • kraj či obec mohou mít partnery s finančním plněním (školy, školská zařízení…)
slide41
Finanční limity pro jednotlivé projekty
  • grantové projekty (Prioritní osa 1 a 3)
   • Minimální částka pro jeden projekt bude 400 000 Kč
   • Maximální částka bude stanovena ve výzvě
  • individuální projekty (Prioritní osa 1, 3 a 4)
   • Minimální i max. částka pro jeden projekt bude stanovena ve výzvě
  • individuální projekty (Prioritní osa 2)

Oblast podpory 2.1 - min. částka 1 000 000 Kč

- max. částka 12 000 000 Kč

Oblast podpory 2.2 - min. částka 1 000 000 Kč

- max. částka 15 000 000 Kč – 20 mil. Kč

Oblast podpory 2.3 - min. částka 1 000 000 Kč

- max. částka 20 000 000 Kč

Oblast podpory 2.4 - min. částka 5 000 000 Kč

- max. částka 40 000 000 Kč

slide42
Kritéria výběru

Hlavní kritéria formálního hodnocení

  • kontrola úplnosti a správnosti údajů v projektu;
  • dodržení vazeb na příslušné prioritní osy a oblasti podpory programu;
  • oprávněnost žadatele a činností;
  • způsobilé výdaje;
  • přiměřenost a správnost rozpočtu
slide43
Věcná kritéria

1. Zdůvodnění projektu (zdůvodnění záměru, přínos pro cílovou skupinu)

2. Cílová skupina (přiměřenost cílové skupiny a zapojení cílových skupin)

3. Realizace projektu(klíčové aktivity a stadia realizace, připravenost projektu na možná rizika, předchozí zkušenosti s řízením obdobných projektů, publicita, udržitelnost projektu)

4. Finanční řízení(přiměřenost rozpočtu, vzhledem k cílům a obsahu projektu, provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami, nastavení vnitřního kontrolního systému)

5. Výsledky a výstupy(kvantifikace a zajištění výsledků a výstupů, monitorování projektu)

6. Horizontální témata(rovné příležitosti, udržitelný rozvoj)

7. Specifické požadavky(subkritéria 1-3)

slide45
Grantové projekty

Schválení žádostí orgány kraje

(na nejbližším zasedání)

Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

(cca do 30 dnů)

Celý proces od vyhlášení výzvy

Cca 7 měsíců

Individuální projekty

Schválení žádostí ŘO

Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

(cca do 30 dnů)

Celý proces od vyhlášení výzvy

Cca 7 měsíců

slide46
Způsobilé výdaje
  • takové výdaje, které byly vynaloženy za účelem dosažení cíle projektu. Jejich vynaložení musí být prokazatelné (zpravidla výpisem z účtu)
  • takové výdaje, které byly uskutečněny v průběhu trvání projektu (zpravidla od den vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
  • musí být doložitelné účetními doklady, např. fakturami, pokladními doklady, kupními smlouvami (s povinnými náležitostmi podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví)
  • pouze výdaje, které splňují principy hospodárnosti a efektivity. Dodržení těchto principů pomohou zajistit limity zejména v oblasti osobních a režijních výdajů a výdajů na nákup zařízení (podrobně budou stanoveny v Příručce pro příjemce)
  • Viz přiložený materiál
slide47
Rozpočet předpokládaných způsobilých výdajů v Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude obsahovat:
  • osobní výdaje související s realizací projektu (zejména mzdové náklady, a to ve výši hrazené zaměstnavatelem – tj. včetně odvodů 26 % na sociální a 9 % na zdravotní pojištění)
  • cestovní náhrady související s realizací projektu
  • zařízení související s realizací projektu (dlouhodobý nehmotný majetek, drobný hmotný majetek, nájem, operativní leasing, daňové odpisy)
  • náklady na provoz kanceláře (režijní výdaje, ostatní výdaje – administrativní výdaje, provoz vozidla)
  • nákup služeb souvisejících s realizací projektu
  • přímá podpora (mzdové příspěvky zaměstnavateli pro pracovníka v době jeho účasti na dalším vzdělávání)
  • DPH, pokud u ní nevzniká nárok na odpočet
slide48
Křížovéfinancování
  • Obecně:
   • Křížové financování umožňuje financovat výdaje, které nejsou způsobilé v programech ESF, ale lze je uskutečnit v rámci pravidel způsobilosti ERDF.
  • Pro OP VK:
   • Křížové financování může být použito, je-li to účelné, na pořízení nábytku, vybavení, vozidel, infrastruktury, nemovitostí a pozemků, avšak pouze v situaci, kdy si příjemce nemůže uplatnit odpisové náklady ve smyslu čl. 11, odst. 3c Nařízení Rady (ES) 1081/2006 o obecných ustanoveních o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999.
pravidla realizace
Pravidla realizace
 • Monitorovací zprávy
 • Plnění monitorovacích indikátorů
 • Průběžné žádosti o platby
 • Kontroly na místě
 • Publicita projektu
 • Archivace (10 let po ukončení programu)
kontakty a dal informace
Kontakty a další informace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Odbor programů ESF

 • E-mail: opvzdelavani@msmt.cz
 • možnost registrace na webu – informace o akcích k ESF
 • www.msmt.cz/eu/esf (odkaz Evropská unie a ESF)