1 / 19

Microsoft Excel

Microsoft Excel. Függvények II. Azonos. Két karaktersorozatot hasonlít össze, és IGAZ értéket ad vissza, ha azok teljesen megegyeznek. AZONOS ( szöveg1 ; szöveg2 ) Megkülönbözteti a kis- és nagybetűket, de a formázási különbségeket nem veszi figyelembe. Bal.

iolani
Download Presentation

Microsoft Excel

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Microsoft Excel Függvények II

 2. Azonos • Két karaktersorozatot hasonlít össze, és IGAZ értéket ad vissza, ha azok teljesen megegyeznek. • AZONOS(szöveg1;szöveg2) • Megkülönbözteti a kis- és nagybetűket, de a formázási különbségeket nem veszi figyelembe

 3. Bal • A szöveg megadott számú első karaktereit adja vissza • BAL(szöveg;hány_karakter)

 4. Jobb • A függvény a szöveg megadott számú utolsó karaktereit adja vissza. • JOBB(szöveg;hány_karakter)

 5. Közép • A megadott pozíciójú karaktertől kezdve adott számú karaktert ad vissza szövegből • KÖZÉP(szöveg;honnantól;hány_karakter)

 6. Hossz • A szöveg karakterekben mért hosszát adja eredményül • HOSSZ(szöveg)

 7. Csere • A szöveg adott részét másik karaktersorozatra cseréli • CSERE(régi_szöveg;honnantól;hány_karakter;új_szöveg)

 8. Fix • A függvény egy számot kerekít a tizedeshelyek paraméterrel megadott számú tizedesre, majd ezresenként tagolja, elhelyezi a tizedesvesszőt és az eredményt karakterláncként adja vissza • FIX(szám;tizedesek;nincs_pont)

 9. Helyette • Egy szövegben a régi_szöveg előfordulásait az új_szövegre cseréli ki • HELYETTE(szöveg;régi_szöveg;új_szöveg;melyiket) • Ha a melyiket nem adjuk meg, akkor az összes előfordulást cseréli, ha igen akkor csak az annyiadikat

 10. Karakter • A szám argumentummal megadott kódú karaktert adja eredményül • Karakter(szám) • Szám: 0-255 lehet

 11. Kisbetű • Egy karakterlánc összes nagybetűjét kisbetűre cseréli le • KISBETŰ(szöveg)

 12. Nagybetűs • Szöveget nagybetűssé alakít át • NAGYBETŰS(szöveg)

 13. Sokszor • Megadott számszor megismétel egy szövegrészt • SOKSZOR(szöveg;hányszor)

 14. Szöveg.Keres • Egy karaktersorozatban egy másikat keres, és eredményül a találat első karakterének helyét adja a szöveg elejétől számítva • SZÖVEG.KERES(keres_szöveg;szöveg;kezdet) • Nem tesz különbséget kis és nagybetű között • A kezdet elhagyása esetén 1 lesz • Használhatunk ? Helyettesítő karaktert is

 15. Szöveg • Értéket alakít át adott számformátumú szöveggé • SZÖVEG(érték;formátum_szöveg) • A formátum_szöveg nem tartalmazhat csillag (*) karaktert.

 16. TNév • A karaktersorozat első betűjét, valamint a nem betű után álló betűket nagybetűsre változtatja. Az összes többi betűt kisbetűssé alakítja. • TNÉV(szöveg)

 17. Trim • Minden szóközt töröl a szöveg argumentumból, kivéve azokat, amelyek két szót választanak el egymástól • TRIM(szöveg)

 18. Érték • A számot képviselő szöveget számmá alakítja • ÉRTÉK(szöveg)

 19. Összefűz • Több szövegdarabot egyetlen szöveggé fűz össze. • ÖSSZEFŰZ (szöveg1;szöveg2;...) • & operátor

More Related