struktura ob hu doklad n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Struktura oběhu dokladů

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Struktura oběhu dokladů - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Struktura oběhu dokladů. Jana Kučerová Kateřina Raisová Lucie Matoušková Monika Pastorková. Obsah:. Cíl projektu Charakteristika problematiky Návrh řešení Procesní mapa- grafické znázornění Dokumentace procesu Závěr Použitá literatura Přílohy - vzory dokumentů. Cíl projektu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Struktura oběhu dokladů' - india-osborn


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
struktura ob hu doklad

Struktura oběhu dokladů

Jana Kučerová

Kateřina Raisová

Lucie Matoušková

Monika Pastorková

obsah
Obsah:
 • Cíl projektu
 • Charakteristika problematiky
 • Návrh řešení
   • Procesní mapa- grafické znázornění
   • Dokumentace procesu
 • Závěr
 • Použitá literatura
 • Přílohy - vzory dokumentů
c l projektu
Cíl projektu
 • Tímto projektem jsme chtěly popsat jak probíhají některé oběhy dokladů, jak účetních tak ostatních. Vybraly jsme si strukturu zpracování vnitřního předpisu organizace, a proto jsme projekt zpracovávaly obecně a upozorňujeme, že každá společnost se odlišuje.
charakteristika problematiky
Charakteristika problematiky

I. Oběh účetních dokladů

 • Cílem je stanovení pravidel pro provádění hospodářských operací, vymezení odpovědnosti za určitý úkon, stanovení oprávněnosti ke schválení tohoto úkonu.
 • K provedení hospodářské operace je třeba zvolit určitý postup. Postupný průchod dokladů útvary od vyhotovení až po archivaci je oběhem dokladů. Oběh účetních dokladů určuje, v které fázi oběhu, kterými pracovníky, v jakém rozsahu a jakým způsobem se účetní doklady zpracovávají a přezkušují.
 • Uvedeny jsou doklady, které mají přímý vliv na hospodaření a jsou účetními případy.
charakteristika problematiky1
Charakteristika problematiky

Uplatněna jsou hlediska:

- úplnosti,

- průkaznosti,

- věrohodnosti,

- správnosti.

doklad mus obsahovat z kladn charakteristiky n le itosti
Doklad musí obsahovat základní charakteristiky (náležitosti):

1. Označení dokladu, pokud to nevyplývá z jeho obsahu.

2. Popis obsahu a označení jeho účastníků.

3. Peněžní částku, nebo údaj o množství a ceně, případně obojí.

4. Datum vyhotovení dokladu.

5. Datum uskutečnění hospodářské operace, pokud není shodná s datem vyhotovení dokladu.

6. Podpisy osob odpovědných za hospodářskou operaci (účetní případ), osoby odpovědné za zaúčtování účetního případu a osoby oprávněné schvalovat účetní případ.

charakteristika problematiky2
Charakteristika problematiky

II. Oběh ostatních dokladů

 • Nemá přímý vliv na hospodaření a není účetním dokladem, ale jako důsledek těchto dokladů mohou účetní případy vzniknout.
 • Tyto doklady zakládají obvykle závazkový smluvní vztah (dle Občanského zák., Obchodního zák., Zákoníku práce…), nebo jsou interními doklady vycházejícími z potřeby organizace.
 • Sledována je zde taktéž odpovědnost za určitý úkon a oprávněnost ke schválení toho úkonu.
slide9
1. fáze po vystavení nebo obdržení dokladu je přezkoušení správnosti

- Věcné hledisko – ověřuje souhlas ÚD se skutečností

- Formální hledisko – ověřuje předepsané náležitosti účetních dokladů

- Početní hledisko – správnost výpočtu

2. fáze - Příprava k zaúčtování

- třídění podle – druhu (pokladní, bankovní, došlé,…)

- data příchodu nebo vyhotovení

- obsahu

- číslování ÚD - doklady se očíslují podle různých hledisek (např. věcné, časové)

- evidence – do pomocných úč. knih (Kniha došlých faktur, Kniha vydaných faktur)

- předkontace - označení účtovacím předpisem, tj. určení na které účty zaúčtujeme.

3. fáze - Zaúčtování

4. fáze - úschova (archivace) a skartace

dokumentace procesu
Dokumentace procesu
 • Doklady je třeba vyhotovit bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi dokládají.
 • Některé náležitosti mohou být umístěny i na neúčetních písemnostech, které se stávají součástí dokladu.
 • Oběh účetního dokladu je cesta od jeho vystavení nebo obdržení až po archivaci a skartaci.
 • Neprobíhá ve všech podnicích stejně, záleží na druhu dokladu, organizačním uspořádáním účetní jednotky, na možnosti zpracování výpočetní technikou aj,
d len doklad
Dělení dokladů

podle druhu

Faktura, příjmový pokladní doklad, bankovní výpis, výdejky, atd.

podle počtu dokumentovaných úč. případů

jednotlivé – dokumentují jednu hosp. operaci. (FAP na zboží)

sběrné – shrnují více jednotlivých úč. případů do jednoho dokladu (FAP za zboží a materiál, VBÚ na úhradu více faktur) v rámci delšího období (týden, měsíc)

podle místa vzniku a obsahu

vnější (externí) – obíhají mezi firmou a jinými subjekty.

člení se na:

1. vydané (OF) – vznikly ve firmě a jdou ven z firmy

2. došlé (DF, VBÚ) – vznikly mimo účetní jednotku a směřují dovnitř

vnitřní (interní) – vnitřní potřeba firmy, obíhají uvnitř firmy (VÝD a PŘÍJ)

typy doklad
Typy dokladů

účetní doklady

ostatní doklady

etn doklady
1 Faktura dodavatele

2 Faktura vydaná

3 Uvedení majetku do užívání

4 Vyřazení majetku

5 Manka a škody

6 Příjmový pokladní doklad

7 Výdajový pokladní doklad

8 Zálohy na výdaje

9 Tuzemské pracovní cesty

10 Zahraniční pracovní cesty

10 Zahraniční pracovní cesty

11 Zpracování a výplata mezd

12 Měsíční uzavření mezd

13 Požadavek na přeúčtování

mezd

14 Výdejka

15 Žádanka o dopravu

16 Převodka

17 Hromadný příkaz k úhradě

účetní doklady
ostatn doklady
18 Objednávka

19 Smlouvy dle Občanského zák.

20 Pracovní smlouva

21 Dohoda o provedení práce

22 Dohoda o pracovní činnosti

23 Dohoda o hmotné odpovědnosti

24 Popis práce

25 Čestné prohlášení

26 Žádost o udělení rod. č. cizince

27 Záznam o školení BOZ

28 Žádost o rozvázání prac. poměru

29 Zápočtový list

30 Žádost o povolení zaměstnání

cizince

31 Stravenky

32 Odpracované dny

33 Výkon civilní služby

34 Platový výměr

35 Osobní příplatek

36 Příplatek za vedení

37 Zvláštní příplatek

38 Návrh na odměnu

39 Další mzda

40 Výkaz odpracovaných hodin

41 Pobyt pracovníka v zahraničí

42 Přijetí zahraničního hosta

43 Přijetí zahr. hosta v rámci smluvní

spolupráce

44 Diplom Bc.

45 Diplom Bc. s vyznamenáním

46 Diplom Mgr.

47 Diplom Mgr. s vyznamenáním

aj.

ostatní doklady
z v r
Závěr
 • Oběh dokladů je součástí každého podniku a objevuje se i v běžném životě. Doklady jsou průkazné záznamy, v nichž se zachycuje a ověřuje hospodářská nebo účetní operace.
pou it literatura
Použitá literatura
 • Vypracované maturitní otázky