podnikov ekonomika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podniková ekonomika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podniková ekonomika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Podniková ekonomika - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

Podniková ekonomika. Majetková a kapitálová struktura podniku. Organizační struktura podniku. Majetková a kapitálová struktura. K aždý podnik potřebuje ke sv é činnosti určitý majetek (aktiva), který je nutno krýt určitým zdrojem (kapit á lem, pas í vy).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podniková ekonomika' - isabella


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
podnikov ekonomika

Podniková ekonomika

Majetková a kapitálová struktura podniku. Organizační struktura podniku

majetkov a kapit lov struktura
Majetková a kapitálová struktura
 • Každý podnik potřebuje ke své činnosti určitý majetek (aktiva), který je nutno krýt určitým zdrojem (kapitálem, pasívy).
 • Majetek podniku = všechny prostředky, které podnik při své hospodářské činnosti používá.
 • Pro účetnictví je charakteristický pohled na majetek ze dvou hledisek:
  • 1) konkrétní forma vjaké se projevuje (aktiva),
  • 2) zdroje, zkterých je financován (pasiva).
rozvaha podniku
Rozvaha podniku
 • Ztohoto dvojjediného pohledu na majetek vyplývá, že aktiva se rovnají pasivům.
 • Přehled o majetku podniku a jeho zdrojích (struktuře majetku a kapitálu) kurčitému datu podáváRozvaha (bilance).
 • Druhy rozvah – zahajovací, počáteční, konečná, řádná, mimořádná. Jedná se o výkaz stavový, neboť obsahuje stavové veličiny (vyjádřené k určitému okamžiku).
p klad
Příklad
 • Rádi byste si koupili dodávkový automobil, který byste mohli používat jak k podnikání, tak k soukromým účelům. Automobil stojí 1 milion a Vy máte na účtu našetřeno 100 000 Kč. Váš strýc Vám bezúročně půjčí 400 000 Kč, které můžete vrátit až za 5 let. Zbylých 500 000 Kč Vám půjčí banka na 12 měsíců s tím, že každý měsíc zaplatíte bance 50 000 Kč. Při koupi auta v hotovosti dostanete slevu 50 000 Kč, které Vám zbudou..
 • Jak vypadá Vaše bilance majetku?
slide5

Vlastní kapitál 100 000 Kč

Automobil 950 000 Kč

Celkem 1 000 000 Kč

Úvěr od strýce 400 000 Kč

Celkem 1 000 000 Kč

Peníze 50 000 Kč

Bankovní úvěr 500 000 Kč

Odkud jsem na něj vzal peníze?

Jaký mám majetek?

rozvaha podniku1
Rozvaha podniku

Zdroj: http://halek.info/

Rozvaha je tedy výkaz (účetní, protože se sestavuje na základě podnikového účetnictví),jež podává přehled o struktuře majetku podniku (aktivech) a zdrojích, ze kterých byl pořízen (pasivech).

rozvaha podniku2
Aktiva

Stálá aktiva

Dlouhodobý hmotný majetek (budovy, pozemky, dopr. prostř.,...)

Dlouhodobý nehmotný majetek (software, práva,..)

Dlouhodobý finanční majetek (cenné papíry,…)

Oběžná aktiva

Zásoby (materiálu, nedokončených výrobků, výrobků, zboží)

Dlouhodobé pohledávky

Krátkodobé pohledávky

Finanční majetek (peníze)

Pasiva

Vlastní kapitál

Základní kapitál

Kapitálové fondy

Fondy ze zisku

Hospodářský výsledek minulých let

Hospodářský výsledek běžného účetního období

Cizí kapitál

Rezervy

Dlouhodobé závazky

Krátkodobé závazky

Bankovní úvěry a výpomoci

Rozvaha podniku

…a jejich použití.

Zdroje (kapitálu)…

aktiva
Aktiva
 • Struktura a velikost aktiv vypovídá o majetkové výstavbě (struktuře) podniku. Aktiva jsou v rozvaze uspořádána jednak podle funkce, kterou v podniku plní, ale také podle doby, po kterou je majetek v podniku vázán.
 • Podnik by se při své činnosti měl snažit o co nejvyšší využití majetku. Podnik by tedy měl mít jen tolik majetku, kolik skutečně potřebuje a to v takové struktuře, která nejlépe pomůže naplnit jeho cíle, při současném dosažení stálé platební schopnosti (schopnosti splácet své závazky).
majetkov struktura podniku

Dopravní podnik

Rychlé občerstvení

Majetková struktura podniku
 • Podniky se obvykle liší nejen výší majetku(kolik majetku máme), ale i jeho složením – strukturou (jaký majetek máme). Těmito dvěma pohledy charakterizujeme majetkovou strukturu podniku.
 • Co ovlivňuje výši majetku
  • Rozsah podnikových výkonů (objem výroby, tržeb) a technické a technologické charakteristiky výroby
  • Stupeň využití celkového majetku. Čím lepší využití majetku, tím je menší absolutní potřeba tohoto majetku,  
  • Cena majetku a stupeň jeho opotřebení.
 • Struktura (skladba, složení) majetku závisí na:
  • technické náročnosti výroby (v jakém odvětví či oboru ekonomické aktivity podnik převážně působí),
  • stupni rozvinutosti peněžního a kapitálového trhu v daném regionu či teritoriu,
  • konkrétní ekonomické situaci podniku a orientaci jeho hospodářské politiky.

Velikost majetku

Struktura majetku

pasiva
Pasiva
 • Struktura a velikost pasiv vypovídá o kapitálové struktuře podniku. Pasiva jsou v rozvaze primárně uspořádána podle vlastnictví a druhotně podle doby, po kterou jsou podniku k dispozici.
 • Podnik by měl mít jen tolik kapitálu, kolik potřebuje (nebo bude v blízké době potřebovat). Kapitál, který není využit a stojí podnik peníze (obvykle úroky), snižuje podnikový zisk.
kapit lov struktura podniku

Dopravní podnik

Rychlé občerstvení

Velikost kapitálu

Kapitálová struktura podniku

Struktura kapitálu

 • Na straně kapitálu se podniky také liší nejen jeho výší, ale i jeho složením (strukturou)
 • Celková velikost kapitáluzávisí především na
  • velikosti podniku,
  • stupni mechanizace, automatizace,
  • rychlosti obratu kapitálu,
  • organizaci odbytu (prodeje).
 • Co ovlivňuje strukturu(skladbu, složení)kapitálu
  • náklady na kapitál,
  • splatnost,
  • riziko.
len n kapit lu
Členění kapitálu
 • Z hlediska vlastnictví:
  • Vlastní kapitál
  • Cizí kapitál
 • Z hlediska času
  • Dlouhodobý kapitál = vlastní kapitál + dlouhodobý cizí kapitál
  • Krátkodobý kapitál = krátkodobý cizí kapitál
ciz kapit l ano nebo ne
Cizí kapitál, ano nebo ne?
 • Důvody pro použití cizího kapitálu
  • není k dispozici dostatek vlastního kapitálu,
  • přechodně není k dispozici potřebný kapitál,
  • použitím cizího kapitálu nevznikají jeho poskytovateli žádná práva na řízení podniku,
  • cizí kapitál je většinou levnější než vlastní kapitál, jeho použití tudíž zvyšuje efektivnost podniku.
 • Důvody proti použití cizího kapitálu
  • cizí kapitál zvyšuje zadluženost podniku a tudíž snižuje jeho finanční stabilitu,
  • každý další dluh je dražší a je obtížnější ho získat,
  • vysoká zadluženost omezuje management.
n klady kapit lu
Náklady kapitálu
 • Každý kapitál něco stojí (jak cizí, tak vlastní)
 • Obvykle platí, že
  • cizí kapitál je levnější než vlastní,
  • s růstem zadluženosti roste i cena cizího kapitálu,
  • s růstem zadluženosti roste i cena vlastního kapitálu (roste požadavek akcionářů na vyšší dividendy),
  • substituce vlastního kapitálu dluhem přináší zlevnění nákladů na celkový kapitál až do určité míry zadluženosti.
 • Jednou z možností jak stanovit cenu kapitálu je z hlediska průměrných nákladů na kapitál WACC - WeightedAverageCostofCapital.

Manažeři

Vlastníci, společníci, akcionáři

Věřitelé

Vlastní

kapitál

Úroky

Cizí kapitál

Dividendy

Podíly na zisku

p klad1
Příklad
 • Předpokládejte, že chcete podnikat a nemáte žádný kapitál. Přemluvili jste svého strýce, aby založil firmu, vložil do ní své 3 000 000 Kč a Vám svěřil její řízení. Souhlasí, ale chce za to ročně odměnu (úrok) 600 000 Kč. Protože potřebujete celkem 5 mil. Kč, můžete si půjčit zbylé 2 mil. Kč od banky s úrokem 15 % ročně. Jaké budou (roční) průměrné náklady získaného kapitálu?
 • WACC = 20 % * 3 000 000/5 000 000 + 15 % * 2 000 000/5 000 000 = 18 %
 • Celkové náklady kapitálu = 0,18 * 5 000 000 = 900 000 Kč
p klad2
Příklad
 • Zanedlouho jste dostali příležitost ještě si půjčit od další banky 5 000 000 Kč s úrokem 14 % ročně. Jaké budou nyní průměrné náklady kapitálu?
 • WACC = 20 % * 3 000 000/10 000 000 + 15 % * 2 000 000/10 000 000 + 14 % * 5 000 000/10 000 000 = 16 %
 • Celk. náklady kapitálu = 0,16 * 10 000 000 = 1 600 000 Kč
 • Pozn.: Pro zjednodušení jsme zatím neuvažovali vliv tzv. daňového štítu.
cena ciz ho kapit lu a da ov t t
Cena cizího kapitálu a daňový štít
 • Vzhledem k tomu, že úroky z použití cizího kapitálu jsou daňově uznatelný náklad (o tyto úroky je snížena částka, ze které se vypočítává daň)je vlastně skutečný náklad cizího kapitálu nižší než úroková míra dohodnutá s poskytovatelem (např. bankou). Tato skutečnost se označuje jako působení tzv. daňového štítu.
 • Příklad: Úvěr podniku je 100 000 Kč, úroková míra 10 %, tržby 1 000 000 Kč, náklady (bez úroků) jsou 900 000 Kč, sazba daně z příjmu je 21 %
cena ciz ho kapit lu a da ov t t1
Cena cizího kapitálu a daňový štít
 • Započtením úroků do nákladů se sníží daň podniku o 2 100 Kč. Na úrocích tedy v podstatě zaplatíme jen 7 900 Kč (10 000 – 2 100), což v poměru k půjčené částce představuje úrok 7,9 % (7 900 / 100 000) místo původních 10 %. Skutečný náklad cizího kapitálu je tedy nižší a to právě o tzv. daňový štít => 0,1 * (1 – 0,21) = 0,079
slide20
WACC

kde iCK je nominální úroková míra z cizího kapitálu

iVK je požadovaná výnosnost vlastního kapitálu

t je daňová sazba

CK je úročený cizí kapitál

VK je vlastní kapitál

K je celkový úročený kapitál

(1 – t) vyjadřuje působení daňového štítu

organizov n podniku
Organizování podniku
 • Organizování je činnost vedoucí k vytvoření organizační struktury. Jde o základní podnikovou činnost vzhledem k nutnosti dělby práce a omezenosti rozpětí řízení (počtu podřízených, které je možné efektivně řídit).
 • Smyslem organizování je vytvořit v podniku prostředí pro efektivní spolupráci všech zaměstnanců
organiza n struktura
Organizační struktura
 • Organizační struktura představuje formu pro realizování obsahu (cíle podniku). Organizační struktura musí mít takovou podobu (formu), aby umožňovala dosažení cílů. Změní-li se podnikové cíle, obvykle se změní i organizační struktura.
 • Jde o „účelovou formální strukturu organizačních jednotek ve formálně organizovaném podniku“ (oproti neformální organizační struktuře, jež často přirozeně vzniká vedle této formální struktury)
 • Neformální organizační struktura může formální organizační strukturu narušovat, ale díky svému přirozenému vzniku může mít výhody, díky nimž může být také využita k úpravě stávající formální organizační struktury
slide25
Organizační struktura definuje funkční role (kdo bude co dělat) avztahy v podnikových procesech (dělba pravomocí, kdo je komu nadřízen a podřízen)
 • S ohledem na limitující tělesnou i duševní kapacitu vedoucího existuje maximální počet podřízených, které je vedoucí schopen ještě optimálně vést, nebo řídit. Tento počet se označuje jako optimální rozpětí vedení nebo řízení.
 • Rozpětí řízení (počet osob, které je schopen vlastník nebo manažer řídit) je omezeno => vznik organizačních úrovní
 • Při širokém rozpětí řízení vzniká plochá organizační struktura
 • Při zužování rozpětí řízení se stává strmější
ploch organiza n struktura
Plochá organizační struktura
 • Typická spíše pro menší podniky, má menší počet stupňů řízení
 • Výhoda: lepší vertikální komunikace
 • Nevýhoda: vyšší počet podřízených zatěžuje vedoucí pracovníky
strm organiza n struktura
Strmá organizační struktura
 • Typická spíše pro větší podniky, má více stupňů řízení
 • Výhoda: menší počet podřízených (nezatěžuje tolik vedoucí pracovníky)
 • Nevýhoda: horší vertikální komunikace
slide28
Při tvorbě organizační struktury jsou důležitá především dvě kritéria (možnosti)
  • specializace podle funkcí, tj. funkcionalizace,
  • specializace podle objektu, tj. divizionalizace.
funk n specializovan org
Funkčně specializované org.
 • Organizační jednotky mají odpovědnost za plnění odpovídající funkce a mají k tomu pravomoc
 • Výhody: funkční specializace
 • Nevýhody: někdy horší komunikace mezi útvary
objektov orientovan org
Objektově orientované org.
 • Organizační jednotky se specializují na určitý objekt (výrobek, trh, region, projekt) – tvoří divizi
 • Výhody: komplexní zaměření na určitý objekt
 • Nevýhody: nemusí fungovat komunikace mezi divizemi, duplikace činností
vztahy organiza n ch jednotek
Vztahy organizačních jednotek
 • Vztahy nadřízenosti a podřízenosti jsou definovány pravomocí.

Způsoby uspořádání vztahů:

 • Jednoliniový (liniový) systém – každý podřízený má jednoho nadřízeného
 • Víceliniový (funkcionální) systém –podřízený má více funkčně nebo objektově specializovaných nadřízených
 • Liniově štábní systém – spojuje výhody obou; část pravomocí delegují linioví pracovníci na štáby (poradní a podpůrná funkce) či funkčně specializované organizační jednotky (servisní jednotky)
modern formy organizac
Moderní formy organizací
 • Projektové organizace (projektové řízení)
 • Direct Marketing
 • Virtuální organizace
  • On-line obchody
  • Outsourcing (některé formy)
 • a další...