exogena processer n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Exogena processer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Exogena processer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Exogena processer - PowerPoint PPT Presentation


 • 295 Views
 • Uploaded on

Exogena processer. Vad är det och hur fungerar det?. Innehåll. Mål att arbeta mot och introduktion. Genomgång av olika begrepp kopplade till exogena processer. Särskilt fokus på fluviala processer. Presentation av övning. Kursplan – Geografi A.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Exogena processer' - iman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
exogena processer

Exogena processer

Vad är det och hur fungerar det?

inneh ll
Innehåll

Mål att arbeta mot och introduktion.

Genomgång av olika begrepp kopplade till exogena processer. Särskilt fokus på fluviala processer.

Presentation av övning

kursplan geografi a
Kursplan – Geografi A

kunna redovisa och förstå endogena och exogena processer och hur dessa processer ger upphov till skilda typer av naturlandskap

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall

 • kunna analysera och förstå rumsliga strukturer och processer med hjälp av geografiska teorier och modeller
 • ha kunskap om geo-biosfärens olika delar, såsom berggrund och jordar, vatten och luft, vegetation och topografi, som förutsättningar för människans verksamhet
 • kunna redovisa och förstå endogena och exogena processer och hur dessa processer ger upphov till skilda typer av naturlandskap
 • kunna redovisa, analysera och förstå lokala, regionala och globala klimatförhållanden, klimatvariationer och klimatförändringar samt beskriva orsaker till och konsekvenser av naturkatastrofer
 • förstå innebörden av ändliga respektive förnybara naturresurser och kretslopp
 • kunna jämföra och värdera olika alternativ för resursanvändning och resurshushållning samt förstå konsekvenserna av olika ställningstaganden och sätt att agera
 • kunna redovisa och analysera faktorer som kan leda till miljöförstöring av mark, luft och vatten
 • ha kännedom om faktorer som påverkar produktionens och konsumtionens lokalisering och hur detta leder till handel, kommunikationer och kontakter mellan områden
 • förstå hur tekniska och ekonomiska drivkrafter inom näringslivet påverkat och påverkar lokal, regional och global arbetsfördelning och därmed sysselsättning och levnadsvillkor i olika områden
 • kunna analysera och diskutera samband mellan befolkningsfördelningar, ökad resursförbrukning och omvandlingen av landskapet och se konsekvenserna därav för miljö och levnadsvillkor i olika områden
 • kunna samla in, bedöma, bearbeta och presentera geografisk information från kartor, databaser, flyg- och satellitbilder, genom mätningar och iakttagelser i fält, i laboratorier och på exkursioner samt ha kunskaper om geografiska informationssystem (GIS).

Betygskriterier

Kriterier för betyget Godkänt

 • Eleven redogör för rumsliga strukturer och samband med hjälp av modeller och centrala begrepp.
 • Eleven förklarar bakgrunden till skilda klimat och till olika typer av natur- och kulturlandskap.
 • Eleven visar med exempel på samband mellan ökad resursförbrukning, omvandling av landskapet och miljöpåverkan och reflekterar över långsiktiga konsekvenser därav.
 • Eleven redogör för hur några viktiga faktorer och drivkrafter påverkar näringslivets rumsliga struktur.

Kriterier för betyget Väl godkänt

 • Eleven arbetar med modeller och visar på samband i natur och samhälle.
 • Eleven redogör för hur människors verksamheter på olika sätt påverkar naturgivna förhållanden och processer lokalt och globalt.
 • Eleven analyserar lokala eller regionala lokaliserings- och sysselsättningsfrågor med hjälp av geografiska informationssystem.
 • Eleven analyserar och diskuterar samband mellan förhållanden och förändringar lokalt, regionalt och globalt vad gäller resurs- och miljöfrågor.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt

 • Eleven använder teorier och modeller i eget arbete, bedömer tillförlitligheten i olika källor och material och formulerar sig på ett vetenskapligt strukturerat sätt.
 • Eleven analyserar samspelet mellan flera faktorer såsom naturgivna förutsättningar, befolkningsförändringar, ekonomiska aktiviteter och resursförbrukning och använder vanliga geografiska begrepp.
 • Eleven redogör för och diskuterar olika tolkningar av bakgrunden till storskaliga miljöproblem.
 • Eleven analyserar olika alternativ för resursanvändning och konsekvenserna därav i olika områden och för olika invånarkategorier.
ordf rklaringar
Ordförklaringar

Exogena processer

Naturlandskap

Jordytans yttre terrängformande processer.

Landskap enbart format av naturen (av de endogena och/eller exogena processerna).

OBS!

Naturlandskap finns egentligen inte längre…

… människan påverkar hela jorden.

Endogena processer

Jordytans inre terrängformande processer.

undervisningsm l
Undervisningsmål

Tolkning

kunna redovisa och förstå endogena och exogena processer och hur dessa processer ger upphov till skilda typer av naturlandskap

Efter slutförande av arbetsområdet (exogena processer) skall eleven

 • kunna redogöra för huvudskillnaden mellan de endogena och de exogena processerna
 • kunna redogöra för en grundläggande basindelning av de exogena processerna.
 • ha fått se exempel på ett flertal landformer och fått förklaringar på hur dessa uppkommit
 • kunna namnge eller peka ut, samt kunna ge en enkel förklaring till uppkomsten av, följande spår i naturen: Delta, flodplan, meandrande flodmönster, flätat flodmönster
krafterna samverkar
Krafterna samverkar
 • Landskapet formas och omformas genom BÅDA processerna/krafterna.
 • Endogena processer är uppbyggande medan
 • Exogena processer är nednötande.
begreppskarta
Begreppskarta

(Fritt efter Karl-Erik Perhans kompendium Exogena processer)

vittring
Vittring

Mekanisk vittring

Kemisk vittring

 • Mineral finfördelas men behåller sin kemiska sammansättning
 • Exempel:

Frostsprängning

 • Den kemiska sammansättningen hos mineralet förändras
 • Exempel:

Kalkstensvittring

sluttningsprocesser
Sluttningsprocesser

Massrörelser

Ytavspolning

 • Tyngdkraften är motorn.

Exempel:

 • Skred
  • Bergskred
  • Jordskred
  • Lerskred
 • Ras
 • Vatten som inte hinner infiltrera genom ytan utan rinner av på ytan.
 • Nya vägar.

Exempel:

 • Rännilar i sluttningar med löst material
erosionsprocesser
Erosionsprocesser

De olika processerna…

…kan förklaras likadant

 • Erosion
 • Transport
 • Avlagring

Dessa tre fungerar lite olika i de medium som hör till respektive process

fluviala processer erosion transport och avlagring meandrande flodm nster i ett flodplan
Fluviala processer – Erosion, transport och avlagring: Meandrande flodmönster i ett flodplan
begreppskarta1
Begreppskarta

(Fritt efter Karl-Erik Perhans kompendium Exogena processer)

erosionsprocesser1
Erosionsprocesser

De olika processerna…

…kan förklaras likadant

 • Erosion
 • Transport
 • Avlagring

Dessa tre fungerar lite olika i de medium som hör till respektive process

vning

Övning

exogena processer

syfte
Syfte

Efter slutförande av arbetsområdet (exogena processer) skall eleven […] kunna namnge eller peka ut, samt kunna ge en enkel förklaring till uppkomsten av, följande spår i naturen: Delta, flodplan, meandrande flodmönster, flätat flodmönster

(Det fjärde undervisningsmålet för området)

slide36
Hur?
 • Leta efter efterfrågade landformer i Google Earth.
 • Skapa tre olika ”platsmärken” för varje landform från olika flodsystem (namnge platsmärkena efter landformerna).
 • Skriv en enkel förklaring till hur respektive landform bildats i rutan för beskrivning (det räcker med en förklaring per landform).
 • Ordna platsmärkena i en mapp (kalla gärna mappen landformer)
 • Spara mappen som en .kmz-fil på lämplig plats (ex. Mina dokument)
 • Maila filen till danfr05@student.lnu.se och charlotte.hakansson@procivitas.se
hur f rdjupning
Hur? - fördjupning
 • Börja med att skapa en mapp.
  • Högerklicka på ”Tillfälliga platser” – ”Lägg till” – ”Mapp”
  • Namnge mappen till ”Landformer”
  • Tryck ”OK”
forts
forts.
 • Skapa ”Platsmärke”
  • Tryck på ikonen med en kartnål
  • En nål dyker upp i mitten av skärmen. Dra den dit du vill ha den.
  • Fyll i namn (ex. Procivitas)
  • Fyll i beskrivning (ex. En fristående gymnasieskola i Växjö)
  • Tryck ”OK”
forts1
forts.
 • Spara som .kmz
  • Kontrollera att mappen ”landformer” är markerad.
  • Klicka på ”Arkiv” – ”Spara” – ”spara plats som”
  • Välj plats och döp filen till lämpligt namn.
hj lpavsnitt i anv ndarhandboken f r google earth
Hjälpavsnitt i användarhandboken för Google Earth

För hjälp med att skapa platsmärken

http://earth.google.com/intl/sv/userguide/v4/ug_placemarks.html

För hjälp med att hantera platsmärken, ex mapphantering och spara på disk

http://earth.google.com/intl/sv/userguide/v4/ug_places.html