Download
processer kring kurs n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Processer kring kurs PowerPoint Presentation
Download Presentation
Processer kring kurs

Processer kring kurs

263 Views Download Presentation
Download Presentation

Processer kring kurs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Processer kring kurs UD-projektet 2004 Version 4

 2. Kurs Bereda kurs Inrätta kurs Lägga ner kurs Kursomgång Planera kursomgång Genomför kursomgång Utvärdera kursomgång Processer http://www.kth.se/info/kth-handboken/II/9/1.html

 3. Problem • Enligt projektet 2001: • Kurs som inte ligger inom ett utbildningsområde • Kurs som ges för flera utbildningsområden • Kurser som inrättas löpande under året • Bristande feedback från kanslier till institutioner huruvida en kurs är godkänd • Bristande feedback från VoS när en kurs är inlagd i Ladok • Schema och SHB inte koordinerade • Sena ändringar av LoT koordineras inte • Enligt Mark- och vattenutredningen 2003 • Bristande återkoppling efter kursanalys • Hur hakar kurser i varandra? • Hur få studenter skall en kurs ges för? • Vem beslutar om att kurs skall ges?

 4. Objekt Institution Distans, kväll etc. Underv.-språk Typ o nivå Huvudämne Avdelning Utbildnings-område Kurs Kurspaket Prov • Kurs har: • Ägande institution • Kod • Kortnamn (nytt) • Svensk benämning • Svensk beskrivning • Engelsk benämning • Engelsk beskrivning • Poängtal • Betygsskala • ECTS-poäng • ECTS-betyg • ….. Kurspaket omgång Kurs-omgång Prov-uppsättning Kurs-ansvarig Lärare Undervisnings-tillfälle Examinator Undervisningsordning Läroplan

 5. Processkarta, översikt Blankett via kansli till MP FoV via Stefan Östlund Bereda kurs Inrätta kurs Lägg ner kurs Planera kursomgång Genomför kursomgång Utvärdera kursomgång LoT

 6. Bereda kurs, institution Riktlinjer för kursklassning Dialog med programansvarig Läroplan Medverkan från kansli, studerande, andra program etc. Finns en existerande kurs som uppfyller önskemålen? Planera kursomgång för existerande kurs Utse arbetsgrupp Sammanställa krav Undersöka alternativ Ja Förslag till kurs Nej Handläggare på institution huvudansvarig Förslag till kurs för beslut på UN eller motsvarande Beslut av prefekt Ta fram kursbeskrivning Fyll i blankett för inrättande Förbered förslag till förläggning av kursomgång i tiden Preliminär inläggning av kurs i Läroplanen Läroplan

 7. Aktiviteter under beredning • Sammanställa krav • Hur många studerande skall kursen planeras för? • Undervisningens omfattning? • Se hur olika klassningar slår på programnivå (?) • Klassningsprognos? • Undersöka alternativ • Söka liknande kurser, diskutera med kanslier • Se över behörighetsgivande kurser • Ta fram kursbeskrivning • Se över kedjan förkunskapsgivande-läsa vidare • Kopiera en existerande kursbeskrivning, ändra i den alt. skriva en ny • Förbered första kursomgång • Hitta ett förslag till placering i läroplanen

 8. Inrätta kurs Texten tillgänglig för läsning via studiehandbok Frisläppande av text i UD Kursen med i läroplan, möjlig att schemalägga Bedömning, kontroll (UK) Beslut Inläggning i läroplan Inrättandeblankett från institution Förslag till text i UD Ordförande GrU (för FoV) Programansvarig (för UN) Dekanus (för FN) Forskarutbildningsansvarig (för FoU) Uppdragsutbildning lokalt på institution Handläggare på kansli Internt på institution E-post till berörda när kursen är klar. Namn mm låst i UD Inläggning i Ladok (VoS)

 9. Aktiviteter under inrätta • Bedömning av beskrivande text i UD • Svenska och engelska • Bedömning av hur väl kursen fungerar med andra kurser • Behörighetsgivande kurser, förslag till undervisning • Beredning av beslut inför FN/UN/IS • Ladokblankett skrivs på av behörig person • Beror på typ av kurs • Ladokblankett till VoS, meddelande tillbaka när kursen finns i Ladok • Kursen frisläpps i UD av kansli • Kursen läggs till i läroplan, meddelande till schemaläggning

 10. Planera kursomgång Dialog KA-PA Förväntat studentantal Kurstrender Åtgärder Tidigare kursanalys Beställning av kursomgång Beslut om genomförande Kursen schemalagd Examinator, KA utsedda Tidigare KO kursanalys Uppdatering av UD Läroplan Schema-läggning Antagning

 11. Kursanalys Utvärdering Antagning Studier Examination Kursstart Tidigare analys Lagrad kvitterad analys Sammanställning av kvalitativa data Sammanställning av kvantitativa data Sammanställning och analys Delgivning av resultat Teknologernas synpunkter