instrukcja wype niania wniosk w projektowych programy badawcze ncn n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 150

- PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Instrukcja wypełniania wniosków projektowych Programy badawcze NCN. NCN – harmonogram 2013. NCN – harmonogram 2014. Termin składania wniosków:. Dotyczy edycji 6: PRELUDIUM, OPUS, SONATA Do 6 grudnia 2013 r. złożenie wniosku w DNiPK

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - idalia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
termin sk adania wniosk w
Termin składania wniosków:

Dotyczy edycji 6: PRELUDIUM, OPUS, SONATA

 • Do 6 grudnia 2013 r. złożenie wniosku w DNiPK
   • 2 kopie wniosku (wydruk wersji do NCN) podpisane przez Dziekana
   • DNiPK odpowiedzialny za sprawdzenie kompletności wniosku
   • DNiPK przedkłada wniosek do podpisu Kierownikowi jednostki (prorektorowi) i Kwestorowi
 • Do 17 grudnia 2012 r. wniosek wydrukowany wysłany do Narodowego Centrum Nauki
   • Kierownik projektu wysyła elektroniczną wersję wniosku
warunki przeprowadzania konkursu
Warunki przeprowadzania konkursu

Konkurs OPUS 6

Uchwała NR 72/13 z dnia 12 września 2013 r. Rady Narodowego Centrum Nauki

http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2013/uchwala72_2013.pdf

Konkurs PRELUDIUM 6

Uchwała NR 74/13 z dnia 12 września 2013 r. Rady Narodowego Centrum Nauki

http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2013/uchwala74_2013.pdf

Konkurs SONATA 6

Uchwała NR 73/13 z dnia 12 września 2013 r. Rady Narodowego Centrum Nauki

http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2013/uchwala73_2013.pdf

Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN

Uchwała NR 71/13 z dnia 12 września 2013 r. Rady Narodowego Centrum Nauki

http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2013/uchwala71_2013.pdf

ZAŁĄCZNIK 4 – katalog kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych

opus warunki konkursowe
OPUS - warunki konkursowe
 • Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.
 • W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS.
 • Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu
preludium warunki konkursowe
PRELUDIUM - warunki konkursowe
 • Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.
 • Wysokość finansowania nie może przekraczać:
   • 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
 • 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesięcy;
 • 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.
 • Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu nie może przekraczać trzech osób, wśród których może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, będący opiekunem naukowym lub promotorem.
 • Beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu nie może być opiekun naukowy lub promotor.
 • W ramach konkursu możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej, której koszt całkowity nie przekracza 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu.
sonata warunki konkursowe
SONATA - warunki konkursowe
 • W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora, należy rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskała stopień naukowy doktora
 • Okres realizacji jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.
 • Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt może być, co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, ale wyłącznie, jako współpracownik spoza podmiotu zatrudniającego kierownika projektu.
 • W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym łączny koszt zakupu aparatury naukowo-badawczej nie może przekraczać wartości 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS).
logowanie do systemu
Logowanie do systemu
 • https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do

Wpisać login i hasło

utworzenie nowego wniosku
Utworzenie nowego wniosku

Wybrać „Nowy wniosek” przez kliknięcie

wyb r projektu
Wybór projektu

Wybrać wniosek przez kliknięcie na odpowiednim konkursie: OPUS, PRELUDIUM, SONATA

tytu projektu
Tytuł projektu

Wpisać tytuł projektu

Rozwinąć listę panelu dyscyplin

wyb r panelu dyscypliny
Wybór panelu dyscypliny

Kursorem stanąć na jednym wybranym panelu

cz ci sk adowe wniosku
Części składowe wniosku

Klikając na poszczególne ona wypełniamy wniosek podając wymagane informacje

statut wykonawcy
Statut wykonawcy

Kliknij na Edytuj

o przyznanie rodk w finansowych na realizacj projekt w badawczych mog wyst powa
O przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować:
 • jednostki naukowe;
 • konsorcja naukowe;
 • sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
 • centra naukowo-przemysłowe;
 • centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
  • centra naukowe uczelni;
 • biblioteki naukowe;
 • przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
 • jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • osoby fizyczne;
 • przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone w pkt 1-8.
statut wykonawcy osoba fizyczna
Statut wykonawcy – osoba fizyczna

Wybrać statut wykonawcy: osoba fizyczna

Kliknąć na Zapisz

statut wykonawcy osoba fizyczna1
Statut wykonawcy – osoba fizyczna

Wybrać jednostkę realizującą.

Jeśli projekt będzie realizowany np. na UAM, kliknąć na „Wybierz z bazy OPI”

statut wykonawcy1
Statut wykonawcy

np. wpisać: Wydział Neofilologii

Kliknij na WYSZUKAJ

status wykonawcy
Status wykonawcy

Kliknij na Wydział Neofilologii

z jedn. nadrzędną UAM

kwestionariusz wyst powania pomocy publicznej
Kwestionariusz występowania pomocy publicznej

Kliknąć na Edytuj oświadczenie

kwestionariusz wyst powania pomocy publicznej1
Kwestionariusz występowania pomocy publicznej

Po zaznaczeniu odpowiedzi na zadane pytania, kliknąć na Zapisz

kwestionariusz wyst powania pomocy publicznej2
Kwestionariusz występowania pomocy publicznej

UWAGA:

Pamiętać o wydrukowaniu oświadczenia!

kierownik jednostki
Kierownik jednostki

Dopisać tytuł w j. angielskim

Zmienić imię i nazwisko osoby reprezentującej

Zmienić Rektor na Prorektor

Dopisać nazwę stanowiska w j. angielskim

Kliknąć na Zapisz

jednostka realizuj ca poziom 2
Jednostka realizująca (poziom 2)

Aby zmienić lub uzupełnić, kliknij na Edytuj

jednostka realizuj ca poziom 21
Jednostka realizująca (poziom 2)

Wpisać nazwę jednostki w j. angielskim

Zaznaczyć czy jednostka otrzymuje dotacje na działalność statutową

Kliknąć na Zapisz

partnerzy
Partnerzy

UWAGA:

Wypełnianie części Partnerzy dotyczy jedynie konsorcjum i sieci naukowych

informacje og lne
Informacje ogólne

Aby uzupełnić, kliknij na Edytuj, Wybierz i Dodaj

informacje og lne1

Uzupełnić:

Tytuł projektu w j. angielskim

Planowany okres realizacji projektu

Liczbę wykonawców

Słowa kluczowe w j. polskim i angielskim

5. Współpracę międzynarodową

Kliknij na Zapisz

Informacje ogólne
informacje og lne2
Informacje ogólne

Za współpracę międzynarodową uważa się realizację zadań badawczych wraz z badaczami z zagranicznych instytucji badawczych. Za współpracę międzynarodową nie uznaje się: uczestnictwa w konferencjach międzynarodowych, upowszechniania wiedzy o projekcie za granicą, realizacji zadań badawczych przez zespół polski za granicą bez udziału badaczy z zagranicznych instytucji badawczych, współpracy z badaczami z zagranicy zatrudnionymi w polskich jednostkach badawczych.

informacje og lne3
Informacje ogólne

Aby zmienić wcześniej wybrany panel dyscypliny, kliknij na Wybierz

Aby wybrać pomocnicze określenia identyfikujące projekt, kliknij na Dodaj

informacje og lne4
Informacje ogólne

Ponownie wybrać panel dyscypliny poprzez kliknięcie na jednym ze wskazanych

informacje og lne5
Informacje ogólne

Kliknąć na zweryfikowany Panel naukowy

informacje og lne6
Informacje ogólne

Wybrać kategorię najbardziej pasującą do tematu projektu przez kliknięcie na niej

informacje og lne7
Informacje ogólne

Potwierdzić wybraną kategorię, kliknąć na OK

informacje og lne8

Można wybrać jeszcze dwa pomocnicze określenia, powtarzając ostatnie 4 kroki

UWAGA:

Pozostałe pomocnicze określenia mogą pochodzić z innych kategorii

Informacje ogólne

UWAGA:

Planowane nakłady: ogółem i na pierwszy rok realizacji zostaną wpisane automatycznie po wypełnieniu Kosztorysu

streszczenie

Należy przygotować zarówno w j. polskim jak i angielski, max 1 strona maszynopisu

Można przygotować albo on-line albo off-line

Streszczenie

Off-line, poprzez załączenie pliku.

Warunek: załączona treść musi zawierać podział na cel badań, metodę badawczą oraz wpływ rezultatów

streszczenie1
Streszczenie

On-line:

Wybrać po kolei jedną z trzech części streszczenia, a następnie kliknąć na Edytuj

Postępować tak samo dla wersji w j. polskim jaki w j. angielskim

streszczenie2
Streszczenie

Przy użyciu wyświetlonego edytora napisać daną część streszczenia, a następnie kliknąć na Zapisz w celu zapamiętania tekstu

uzasadnienie badania podstawowe
Uzasadnienie – badania podstawowe

Napisać uzasadnienie spełnienia przez projekt kryterium badań podstawowych. Test nie może przekraczać 2500 znaków włączając spacje TYLKO wersja w j. angielskim

Kliknij na Edytuj

wniosek nowy skorygowany
Wniosek nowy/skorygowany

Zaznaczyć czy projekt był wcześniej wysłany do NCN.

Kliknij na Edytuj

wniosek nowy skorygowany1
Wniosek nowy/skorygowany

Zaznacz właściwą odpowiedź.

Kliknij na Zapisz

wniosek nowy skorygowany2
Wniosek nowy/skorygowany

Gdy odpowiedź TAK

Należy w polu tekstowym w języku angielskim wpisać numer rejestracyjny poprzedniego wniosku, wykaz uwag do wniosku z opinii ekspertów, zmiany jakie zostały wprowadzone do projektu, dodać głównego badacza dokonującego odpowiedzi na komentarze ekspertów, klikając na Edycja

kierownik projektu
Kierownik projektu

Aby wprowadzić nazwisko kierownika projektu, kliknij na Wybierz z bazy OPI, znajdujący się pod Kierownikiem projektu

kierownik projektu1
Kierownik projektu

np. wpisać: PESEL

Kliknij na WYSZUKAJ

kierownik projektu2
Kierownik projektu

Jeżeli system prawidłowo wyszukał osobę z bazy, kliknij na Zapisz

kierownik projektu4
Kierownik projektu

Aby uzupełnić dane, kliknij na Edytuj

kierownik projektu preludium
Kierownik projektu - PRELUDIUM

Wpisać adres e-mailowy oraz skorygować odpowiedzi o spełnieniu kryterium dla osoby rozpoczynającej karierę naukową oraz czy jest się w trakcie studiów doktoranckich oraz było się na urlopach

Wybrać typ zatrudnienia

kierownik projektu preludium1
Kierownik projektu - PRELUDIUM

Wybrać rodzaj zatrudnienia

kierownik projektu preludium2
Kierownik projektu - PRELUDIUM

Podać czas pobierania wynagrodzenia

Kliknąć na Zapisz

kierownik projektu preludium3
Kierownik projektu - PRELUDIUM

Wypełnić ankietę w j. angielskim dla kierownika projektu poprzez kliknięcie po kolei na każdą część, a następnie na Edytuj

kierownik projektu preludium4
Kierownik projektu - PRELUDIUM

Ankiety dorobku naukowego kierownika

 • Przebieg kariery naukowej (tryb odbywanych studiów doktoranckich, otrzymywane stypendia doktoranckie, publikacje, udział w konferencjach, komunikaty i doniesienia naukowe, udział w projektach badawczych, staże krajowe i zagraniczne )
 • Informacje o dorobku:
  • do 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku, w ocenie których brana będzie pod uwagę jakość wydawnictwa, m.in. obecność czasopisma na liście ERIH, JCR, oraz zasięg krajowy lub światowy monografii (tam gdzie to możliwe należy podać aktualny pięcioletni „impactfactor” czasopisma i liczbę cytowań poszczególnych publikacji)
  • tam gdzie to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H (preferowane źródło: Web of Science lub PublishorPerish)
 • Informacja o zbliżonych tematycznie zadaniach badawczych finansowanych lub zgłoszonych do finansowania przez kierownika lub innych wykonawców projektu (tytuł projektu, kierownik projektu, główne zadania badawcze, źródło finansowania, uzasadnienie konieczności finansowania proponowanych zadań badawczych w świetle powyższych zadań zbliżonych)
 • Doświadczenia naukowe zdobyte w Polsce i za granicą w ciągu ostatnich 10 lat (państwo, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
kierownik projektu ankieta
Kierownik projektu - ankieta
 • Informacje o dorobku naukowym
kierownik projektu opus sonata
Kierownik projektu – OPUS, SONATA

Podać informacje o cytowalnosci.

Wypełnić ankietę w j. angielskim dla kierownika projektu poprzez kliknięcie po kolei na każdą część, a następnie na Edytuj

kierownik projektu opus sonata2
Kierownik projektu – OPUS, SONATA

Ankiety dorobku naukowego kierownika

 • Przebieg kariery naukowej (nazwa uczelni, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalność, data uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego)
 • Informacje o dorobku:
  • do 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku, w ocenie których brana będzie pod uwagę jakość wydawnictwa, m.in. obecność czasopisma na liście ERIH, JCR, oraz zasięg krajowy lub światowy monografii (tam gdzie to możliwe należy podać aktualny pięcioletni „impactfactor” czasopisma i liczbę cytowań poszczególnych publikacji)
  • tam gdzie to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H (preferowane źródło: Web of Science lub PublishorPerish)
 • Informacja dotycząca projektów badawczych, aktualnie realizowanych oraz zakończonych w okresie 5 lat przed zgłoszeniem wniosku (dotyczy wyłącznie występowania w roli kierownika projektu), wybranych w drodze konkursów ogólnokrajowych i/lub międzynarodowych (tytuły i numery projektów, źródła finansowania, miejsca realizacji oraz wykaz publikacji będących efektem realizacji każdego z tych projektów oddzielnie)
kierownik projektu opus sonata3
Kierownik projektu – OPUS SONATA

Ankiety dorobku naukowego kierownika

 • Informacja o zbliżonych tematycznie zadaniach badawczych15 finansowanych lub zgłoszonych do finansowania przez kierownika lub innych wykonawców projektu (tytuł projektu, kierownik projektu, główne zadania badawcze, źródło finansowania, uzasadnienie konieczności finansowania proponowanych zadań badawczych w świetle powyższych zadań zbliżonych)
 • Doświadczenia naukowe zdobyte w Polsce i za granicą w ciągu ostatnich 10 lat (państwo, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
opiekun naukowy promotor
Opiekun naukowy/promotor

Wprowadzenie opiekuna naukowego/promotora można dokonać przez:

kliknięcie na zakładkę Wybierz z bazy OPI, jeżeli dana osoba ma utworzone konto

Kliknięcie na zakładkę Spoza bazy

Odpowiednio kliknąć

opiekun naukowy promotor1
Opiekun naukowy/Promotor

Przy wyszukiwaniu osoby z bazy, wpisać PESEL, a następnie kliknąć na Zapisz (identycznie jak przy wyszukiwaniu danych Kierownika projektu)

opiekun naukowy promotor2
Opiekun naukowy/promotor

Przy wybraniu opcji Spoza bazy, należy samemu wypełnić danymi opiekuna

opiekun naukowy promotor3
Opiekun naukowy/promotor

(Dane fikcyjne)

Po wypełnieniu kliknij na Zapisz

opiekun naukowy promotor ankieta
Opiekun naukowy/promotor - ankieta
 • Przebieg kariery naukowej (nazwa uczelni, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalność, data uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego);
 • Informacje o dorobku:
  • dla paneli HS (nauki humanistyczne i społeczne)
   • 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat przed zgłoszeniem wniosku, z zaznaczeniem publikacji w czasopismach z listy JCR oraz monografii o zasięgu światowym (podać aktualny pięcioletni „impactfactor” czasopism i liczbę cytowań poszczególnych publikacji);
   • łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H (obowiązujące źródło: Web of Science lub PublishorPerish);
opiekun naukowy promotor ankieta1
Opiekun naukowy/promotor - ankieta
 • Informacja dotycząca projektów badawczych, aktualnie realizowanych oraz zakończonych w okresie 5 lat przed zgłoszeniem wniosku (dotyczy wyłącznie występowania w roli kierownika projektu), wybranych w drodze konkursów ogólnokrajowych i/lub międzynarodowych (tytuły i numery projektów, źródła finansowania, miejsca realizacji oraz wykaz publikacji będących efektem realizacji każdego z tych projektów oddzielnie)
 • Informacja o zbliżonych tematycznie zadaniach badawczych finansowanych z różnych źródeł (w tym z Narodowego Centrum Nauki) lub wnioskowanych do finansowania w ramach aktualnych konkursów Narodowego Centrum Nauki (tytuł projektu, kierownik projektu, główne zadania badawcze; informacja, czy projekt jest realizowany w ramach grantu NCN, złożony do konkursu NCN, finansowany poza NCN, a jeśli tak, to przez kogo; wyjaśnienie zasadności finansowania zbliżonych, proponowanych zadań badawczych);
 • Doświadczenia naukowe zdobyte w Polsce i za granicą w ciągu ostatnich 10 lat (państwo, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu);
 • Najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce i data).
g wny wykonawca opus2
Główny wykonawca - OPUS

Wypełnić ankietę dla głównego wykonawcy poprzez kliknięcie po kolei na każdą część, a następnie na Edytuj osobno dla wersji w j. polskim i w j. angielskim oraz podać informacje o liczbie cytowań i indeksie H

wykonawca wszystkie konkursy
Wykonawca – wszystkie konkursy

Wprowadzenie wykonawcy dokonać, klikając na Spoza bazy

stypendy ci opus sonata
Stypendyści – OPUS, SONATA
 • Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:
   • jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia,
   • jest studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich,
   • jest doktorantem.
 • Stypendium naukowe przyznawane jest w drodze otwartego konkursu ogłaszanego przez kierownika projektu po otrzymaniu decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu środków na realizację projektu. Informacje o konkursie umieszcza się na stronie internetowej jednostki, której przyznano środki na realizację projektu badawczego oraz na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.
 • Stypendium naukowe wynosi od 500 zł do 3000 zł miesięcznie, a jego wysokość zależy od zakresu badań naukowych jakie młody naukowiec wykonuje w projekcie finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki.
stypendy ci opus sonata1
Stypendyści – OPUS, SONATA
 • Stypendium naukowe może być przyznane na okres realizacji zadań w projekcie, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy.
 • Ze środków jednego projektu może być finansowanych co najwyżej 10 stypendiów, niezależnie od okresu na jaki są przyznane.
 • Liczbę młodych naukowców, którzy mogą otrzymać stypendium naukowe w ramach projektu, opisy zadań naukowych wykonywanych w ramach projektu przez każdego z nich oraz okresy realizacji tych zadań należy przedstawić we wniosku o finansowanie danego projektu badawczego, składanym do Narodowego Centrum Nauki.
 • Stypendium jest przyznawane młodemu naukowcowi ze środków projektu przez jednostkę, która otrzymała środki na realizację projektu.
 • Stypendium jest przyznawane przez trzyosobową komisję, powołaną przez kierownika jednostki realizującej projekt, w skład której wchodzi kierownik projektu jako przewodniczący oraz dwie osoby wskazane przez kierownika projektu.
plan bada
Plan badań

Aby go wypełnić należy zdefiniować zadania

Kliknij na Edytuj

Uwaga

Zadania badawcze muszą mieć charakter syntetycznego opisu planowanych badań. Za zadanie badawcze nie jest uważany np. zakup aparatury, udział w konferencji, przygotowanie publikacji itp.

plan bada1
Plan badań

Aby dodać kolejne zadanie, kliknij na Dodaj zadanie

Aby zakończyć definiowanie zadań, kliknij Zapisz

Aby usunąć zadanie, kliknij na U

 • Wpisać
 • nazwę zadania TYLKO w j. angielskim
kosztorys

Ważne linki

Kosztorys

Kosztorys składa się z dwóch części:

zestawienie planowanego dofinansowania z NCN

kalkulacja poszczególnych pozycji kosztorysu

kosztorys1
Kosztorys

W pierwszej kolejności stworzyć kalkulację poszczególnych pozycji kosztorysu

koszty niekwalifikowalne
Koszty niekwalifikowalne

to wydatki, które nie mogą być objęte finansowaniem ze środków NCN, w tym w szczególności:

 • zakup lub wytworzenie aparatury badawczej o jednostkowej wartości przekraczającej odpowiednio 500 000 zł w projektach z zakresu Nauk Ścisłych i Technicznych (panele ST) i Nauk o Życiu (panele NZ) oraz 150 000 zł w projektach z zakresu Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (panele HS),
 • indywidualne składki członkowskie w organizacjach, stowarzyszeniach itp.,
 • koszty subskrypcji, prenumerat,
 • koszty procedur związanych z nadaniem stopnia/tytułu naukowego,
 • koszty audytu zewnętrznego projektów,
 • koszty organizacji konferencji.
koszty kwalifikowalne
Koszty kwalifikowalne

to wydatki, które mogą zostać objęte finansowaniem ze środków NCN. Kosztem kwalifikowalnym może być wyłącznie koszt, który będzie:

 • poniesiony w okresie realizacji projektu tj. od dnia podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu do dnia jego zakończenia,
 • niezbędny dla realizacji projektu,
 • poniesiony w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 • możliwy do zweryfikowania, rzetelnie udokumentowany i właściwie zewidencjonowany w księgach rachunkowych,
 • zgodny z obowiązującymi przepisami.

Na koszty kwalifikowalne projektu składają się kosztybezpośrednie i koszty pośrednie.

koszty po rednie
Koszty pośrednie

to koszty ogólne funkcjonowania jednostki, pośrednio związane z realizacją projektu badawczego, w tym w szczególności:

 • koszty wynagrodzeń personelu administracyjnego i finansowego (m.in. obsługa kadrowa, prawna i księgowa projektu, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu),
 • koszty bieżących remontów pomieszczeń,
 • koszty dostosowania pomieszczeń w zakresie niezbędnym do prowadzenia zadań badawczych,
 • opłaty za korzystanie z powierzchni, podatki od nieruchomości itp.,
 • opłaty za media (energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę, opłaty przesyłowe, odprowadzanie ścieków itp.), usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe) oraz pocztowe i kurierskie,
 • koszty serwisowania, konserwacji, bieżących remontów i naprawy aparatury i urządzeń,
 • koszty utrzymania czystości pomieszczeń,
 • koszty dozoru,
 • koszty ubezpieczeń majątkowych,
 • opłaty manipulacyjne, administracyjne i bankowe.
koszty bezpo rednie
Koszty bezpośrednie

to koszty związane bezpośrednio z realizacją projektu badawczego.

 • Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i stypendia naukowe (Wynagrodzenia nie mogą dotyczyć pracowników zajmujących się administracyjną i finansowo-księgową obsługą projektu.)
 • Aparatura naukowo-badawcza - w tej kategorii ujmowane są, w formie wykazu, koszty planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej
 • Inne koszty bezpośrednie - w tej kategorii ujmowane są koszty nie zaliczane do wynagrodzeń wraz z pochodnymi i stypendiów naukowych ani aparatury naukowo-badawcze
inne koszty bezpo rednie
Inne koszty bezpośrednie
 • Materiały - koszty środków nietrwałych przeznaczonych do bezpośredniego zużycia przy realizacji projektu. Do kategorii tej zaliczone mogą być m.in.:
  • surowce, półprodukty, odczynniki,
  • materiały biurowe / piśmiennicze
 • Usługi obce – w tej kategorii ujmowane są koszty dotyczące usług nabywanych od podmiotów zewnętrznych (instytucjonalnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Osoby pobierające wynagrodzenia oraz stypendia naukowe w ramach projektu, nie mogą świadczyć usług obcych (bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem instytucji ich zatrudniających). Do kategorii tej zaliczone mogą być m.in.:
  • koszty zakupu usług badawczych (analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, badania ankietowe itp.),
  • koszty zakupu innych usług specjalistycznych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu (usługi edytorskie, graficzne, doradcze, monitoringowe itp.)

Usługi obce nie mogą obejmować obsługi administracyjnej i finansowo-księgowej projektu.

inne koszty bezpo rednie1
Inne koszty bezpośrednie
 • Wyjazdy służbowe - koszty wyjazdów służbowych członków zespołu badawczego (o ile dopuszczalne warunkami konkursu). Do kategorii tej zaliczone mogą być m.in.:
  • koszty udziału w seminariach / konferencjach związanych z tematyką projekt
  • koszty wyjazdów niezbędnych dla realizacji projektu (w tym np. kwerendy, badania terenowe).

Koszty wyjazdów służbowych obejmują wyłącznie:

  • diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy,
  • ubezpieczenie osobowe,
  • opłaty konferencyjne.
 • Wizyty i konsultacje – koszty przyjazdów/wizyt współpracowników zewnętrznych i/lub konsultantów oraz koszty spotkań.
 • Inne – inne koszty, nie mieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym koszty upowszechniania wyników. Do kategorii tej zaliczone mogą być m.in.:
  • zakup danych,
  • specjalistyczne publikacje / pomoce naukowe i fachowe,
  • koszty publikacji wyników badań,
  • koszty uzyskania patentów.
kosztorys wynagrodzenia
Kosztorys - wynagrodzenia

Aby opisać charakter udziału każdego z wykonawców, kliknij na Edytuj

kosztorys wynagrodzenie
Kosztorys - wynagrodzenie

Wpisać zakres prac tylko j. angielskim

Wpisać % czasu pracy w projekcie

Podać kwotę wynagrodzenia np. na miesiąc

kosztorys wynagrodzenie2
Kosztorys - wynagrodzenie

Zalecenia Rady NCN w sprawie wynagrodzeń w grantach NCN

poniedziałek, 9 lipca 2012

wysokość wynagrodzenia brutto* nie powinna przekraczać:

 • dla profesora – 9 tys. zł
 • dla doktora habilitowanego – 7 tys. zł
 • dla doktora – 5 tys. zł
 • dla doktoranta – 3 tys. zł
 • dla studenta – 1 tys. zł

* Wynagrodzenie brutto, bez dodatkowych składek ZUS zwiększających całkowity koszt zatrudnienia ponoszony przez pracodawcę

kosztorys wynagrodzenie3
Kosztorys - wynagrodzenie

Wynagrodzenie miesięczne: 3000

Okres realizacji projektu: 36

Udział w projekcie 50%

300036 0,5 = 54000

kosztorys wynagrodzenie4
Kosztorys - wynagrodzenie

Wpisać lub wybrać dane, a następnie kliknąć Zapisz

UWAGA: zatrudnienie w projekcie może być na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej

kosztorys wynagrodzenia1
Kosztorys - wynagrodzenia

Wpisać lub wybrać dane, a następnie kliknąć Zapisz

kosztorys wynagrodzenia2
Kosztorys - wynagrodzenia

Wpisać lub wybrać dane, a następnie kliknąć Zapisz

kosztorys wynagrodzenie5
Kosztorys - wynagrodzenie

Wynagrodzenie miesięczne: 3000

Okres realizacji projektu: 6

Udział w projekcie 40%

30006 0,4 = 7200

kosztorys2
Kosztorys

Aby zaplanować zakup aparatury, kliknij na Aparatura

kosztorys aparatura
Kosztorys - aparatura

Aby podać wykaz planowanej aparatury, kliknij na Dodaj

kosztorys aparatura1
Kosztorys - aparatura

Wpisać wszystkie dane dla danego urządzenia, a następnie kliknij na Zapisz

kosztorys aparatura2
Kosztorys - aparatura

Po zakończeniu sporządzania wykazu aparatury, kliknij na Inne koszt

Jeżeli chcesz coś zmienić, kliknij na Edytuj.

Jeżeli chcesz zaplanować kolejny zakup aparatury, kliknij na Dodaj i postępuj jak poprzednio

kosztorys3
Kosztorys
 • Do innych kosztów zalicza się m.in.:
 • zakup materiałów np. biurowych
 • zakup książek
 • wyjazdy na kwerendy
 • udział w konferencjach krajowych i zagranicznych
 • usługi obce, np. wydanie publikacji

Aby wymienić rodzaje planowanych kosztów, ich wysokość oraz powiązanie z planem zadań, kliknij na poszczególne pozycje

Edytuj TYLKO w j. angielskim

kosztorys koszy inne
Kosztorys – koszy inne

Wymienić wszystkie inne koszty, a następnie kliknij na Zapisz

kosztorys opus sonata
Kosztorys – OPUS, SONATA

Podać procedurę naboru i zatrudnienie pracowników do wykonania zadań w projekcie TYLKO w j. angielskim, klikając na Edytuj.

slide109
NCN

NCN ułatwia zgłaszanie ofert pracy w projektach

kosztorys podmioty
Kosztorys - podmioty

Przejść do zestawienia planowanego dofinansowania z NCN, klikając na Edytuj

obliczenie koszt w po rednich
Obliczenie kosztów pośrednich

koszt bezpośredni – koszt aparatury

= koszt bezpośredni do wyliczenia kosztu pośredniego

121 700 – 4 000 = 117 700

koszt bezpośredni do wyliczenia kosztu pośredniego 20% = koszt pośredni

117 700 20% = 23 540

koszt bezpośredni + koszt pośredni = całkowity koszt

121 700 + 23 540 = 145 240

obliczenie koszt w po rednich1
Obliczenie kosztów pośrednich

koszt pośredni / koszt bezpośredni

= współczynnik średniego narzutu

23 540 / 121 700 = 0,193426

koszt bezpośredni w 2014 współczynnik średniego narzutu = koszt pośredni w 2014

43 200 0,193426 = 8 356

koszt bezpośredni w 2015 współczynnik średniego narzutu = koszt pośredni w 2015

19 000 0,193426 = 3 675

obliczenie koszt w po rednich2
Obliczenie kosztów pośrednich

koszt bezpośredni w 2016 współczynnik średniego narzutu = koszt pośredni w 2016

34 500 0,193426 = 6 673

koszt bezpośredni w 2017 współczynnik średniego narzutu = koszt pośredni w 2017

25 000 0,193426 = 4 836

 kosztów pośrednich

8 356 + 3 675 + 6 673 + 4 836 = 23 540

kosztorys6
Kosztorys

Po zsumowaniu koszty pośrednie wynoszą 23 540, całkowity koszt projektu 145 240

Kliknij na Zapisz

kosztorys podmioty2
Kosztorys - podmioty

W zestawieniu można dokonać zmian, klikając na Edytuj.

UWAGA:

Pamiętać, że zmiany najpierw muszą być dokonane w poszczególnych pozycjach kosztorysu: wynagrodzenia, aparatura i inne koszty lub w rozpisaniu na lata i ZAWSZE potem należy przeliczyć koszty pośrednie.

informacje og lne9
Informacje ogólne

W zakładce Informacje ogólne powinien pojawić się koszt ogółem oraz koszt pierwszego roku realizacji

o wiadczenia
Oświadczenia

Kierownik projektu jest zobowiązany do podpisania oświadczenia, w którym ustosunkowuje się do zaznaczonych kwestii.

Kliknij na Edytuj

o wiadczenia preludium opus
Oświadczenia – PRELUDIUM, OPUS

Zaznacz odpowiedzi.

Kliknij za Zapisz

o wiadczenia preludium opus1
Oświadczenia – PRELUDIUM, OPUS

Kierownik projektu jest zobowiązany do podpisania oświadczenia, w którym ustosunkowuje się do zaznaczonych kwestii.

Kliknij na Edytuj

o wiadczenia preludium opus2
Oświadczenia – PRELUDIUM, OPUS

Pod oświadczeniem pospisuje się Kierownik jednostki oraz Kwestor

o wiadczenia opus
Oświadczenia – OPUS

Pod oświadczeniem pospisuje się Kierownik jednostki oraz Kwestor

o wiadczenia opus1
Oświadczenia - OPUS

Zaznacz odpowiedzi.

Kliknij za Zapisz

o wiadczenia sonata1
Oświadczenia - SONATA
 • Wykorzystując edytor tekstu (kliknij na Edytuj) opisać wsparcie jednostki:
 • Zatrudnienie
 • Pomieszczenie
 • Aparaturę
 • Obsługę administracyjno-finansową
 • Inny wkład w rywalizacje projektu
o wiadczenia sonata2
Oświadczenia - SONATA

G2. OŚWIADCZENIE PODMIOTU, W KTÓRYM BĘDZIE REALIZOWANY PROJEKT BADAWCZY, O ZAKRESIE ZAANGAŻOWANIA W REALIZACJĘ TEGO PROJEKTU

(maks. 2 strony)

Oferowane przez podmiot kierownikowi projektu i jego współpracownikom:

1. Zatrudnienie;

2. Pomieszczenia;

3. Aparatura naukowo-badawcza;

4. Obsługa administracyjno-finansowa;

5. Inny wkład w realizację projektu badawczego.

o wiadczenia opus sonata
Oświadczenia – OPUS, SONATA

Pod oświadczeniem pospisuje się Kierownik jednostki oraz Kwestor

skr cony opis projektu
Skrócony opis projektu

Należy przygotować tylko w j. polskim, max 5 stron maszynopisu

Można przygotować albo on-line albo off-line

Off-line, poprzez załączenie pliku.

Warunek: załączona treść musi zawierać podział na Cel naukowy, Metodykę Efekt, Stan wiedzy oraz Znaczenie projektu

skr cony opis projektu1
Skrócony opis projektu

On-line:

Wybrać po kolei jedną z pięciu części skróconego opisu, a następnie kliknąć na Edytuj

skr cony opis projektu2
Skrócony opis projektu
 • Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza;
 • Zastosowana metoda badawcza/ metodyka;
 • Znaczenie oraz przewidywany wymierny efekt realizacji projektu;
 • Uzasadnienie nowatorskiego charakteru projektu;
 • Wpływ realizacji projektu na rozwój dyscypliny naukowej.

UWAGA: Skrócony opis projektu badawczego nie może być identyczny ze streszczeniem projektu

szczeg owy opis projektu
Szczegółowy opis projektu

Należy przygotować tylko w j. angielskim, max 15 stron maszynopisu

Można przygotować albo on-line albo off-line

Off-line, poprzez załączenie pliku.

Warunek: załączona treść musi zawierać podział na wszystkie części opisu

szczeg owy opis projektu1
Szczegółowy opis projektu

On-line:

Wybrać po kolei jedną z pięciu części skróconego opisu, a następnie kliknąć na Edytuj

szczeg owy opis projektu2
Szczegółowy opis projektu
 • Cel naukowy projektu (problem jaki wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, hipotezy badawcze)
 • Znaczenie projektu (dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego)
 • Koncepcja i plan badań (ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze, wyniki badań wstępnych)
 • Metodyka badań (sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, metody analizy i opracowania wyników, urządzenia i aparatura wykorzystywane w badaniach)
 • Literatura
wydruk
Wydruk
 • Po wypełnieniu całego wniosku, należy go wydrukować.
 • dla wydruku roboczego, kliknij na „aktualny stan wniosku”
 • dla wersji do podpisu, kliknij na „wersja do Narodowego Centrum Nauki”
wydruk wersja do ncn
Wydruk – wersja do NCN

W przypadku braków we wniosku pojawia się informacja, które zakładki wymagają uzupełnienia.

Aby zobaczyć szczegóły, kliknij na „pokaż szczegóły” wybranej zakładki

slide143

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 96, poz. 615, 2010)

Art. 2.3 badania naukowe:

a) badania podstawowe — oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie

slide144

Zarządzenie nr 140/2013/2014 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie rozliczenia kosztów pośrednich działalności uczelni

§2.I.2. Programy badań naukowych i prac rozwojowych finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz badania podstawowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

 • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce 20%
 • nauki ścisłe i techniczne 30%
 • nauki o życiu 30%
 • o ile wytyczne nie stanowią inaczej
 • §4.1. Zakup aparatury jest zwolniony z narzutu.
slide145

Zarządzenie Nr 27/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie składania wniosków aplikacyjnych o przyznanie środków finansowych przez instytucje finansujące w kraju lub zagranicą na badania naukowe, prace rozwojowe lub stypendia naukowe, realizowane w UAM

§ 3. Wniosek aplikacyjny, zaakceptowany przez dziekana albo kierownika jednostki organizacyjnej UAM innej niż wydział, w której projekt ma być realizowany, winien być złożony do prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej za pośrednictwem odpowiednio Działu Nauki i Programów Krajowych albo Działu Programów Europejskich lub Działu Współpracy z Zagranicą co najmniej 14 dni przed upływem terminu składania wniosku. Jeżeli zgodnie z wymogami instytucji finansującej wniosek aplikacyjny składa się tylko w formie elektronicznej, wnioskodawca ma obowiązek przedłożyć ten wniosek do akceptacji także w formie papierowej.

web of science
Web of Science

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=N17CIMpB86FNA59p%40IF&product=WOS&search_mode=GeneralSearch

web of science2
Web of Science

Kliknij na Search

web of science3
Web of Science

Kliknij na CreateCitation Report

ad