krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach brojler w i niosek gatunku gallus gallus 2009r l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Krajowe programy zwalczania Salmonelli w stadach brojlerów i niosek gatunku ,,Gallus Gallus’’ 2009r . PowerPoint Presentation
Download Presentation
Krajowe programy zwalczania Salmonelli w stadach brojlerów i niosek gatunku ,,Gallus Gallus’’ 2009r .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Krajowe programy zwalczania Salmonelli w stadach brojlerów i niosek gatunku ,,Gallus Gallus’’ 2009r . - PowerPoint PPT Presentation


 • 386 Views
 • Uploaded on

Krajowe programy zwalczania Salmonelli w stadach brojlerów i niosek gatunku ,,Gallus Gallus’’ 2009r . Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu. Dz.U. Nr 78, poz. 651 z 2009r. .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Krajowe programy zwalczania Salmonelli w stadach brojlerów i niosek gatunku ,,Gallus Gallus’’ 2009r .


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach brojler w i niosek gatunku gallus gallus 2009r

Krajowe programy zwalczania Salmonelli w stadach brojlerów i niosek gatunku ,,Gallus Gallus’’ 2009r.

Powiatowy Inspektorat

Weterynarii w Sieradzu

dz u nr 78 poz 651 z 2009r
Dz.U. Nr 78, poz. 651 z 2009r.
 • W dniu 09.06.2009r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009r. W sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach brojlerów gatunku kura ( Gallus Gallus)” na 2009r. oraz ,, Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach niosek gatunku kura (Gallus Gallus)” na 2009r.
zaka enia u ludzi
Zakażenia u ludzi
 • Najczęściej S. Enteritidis – 77,6 %
 • S.Typhimurium – 6,73 %, S.Hadar- 3,9 %,

S.Infantis – 2,83 %, S.Virchow – 2,48 %;

 • Do zakażeń dochodzi poprzez spożywanie skażonej Salmonellą żywności: mięsa , przetworów mięsnych, głównie drobiowych, jaj i produktów jajecznych;
slide4
Część I
 • Krajowy program zwalczania

niektórych serotypów

Salmonelli

w stadach brojlerów

gatunku kura ( Gallus Gallus)

na 2009r.

slide5
Krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach brojlerów gatunku kura ( Gallus Gallus)
 • Celem niniejszego programu jest

ograniczenie na terytorium Polski maksymalnej wartości % stad brojlerów z dodatnim wynikiem w kierunku S.Enteritidis i S.Typhimurium do 1% lub poniżej tej wartości (rozp. 646/2007)

Cel powinien zostać osiągnięty do 31 grudnia 2011r.

Zgodnie z rozp.2160/2003 od dnia 1 stycznia 2011r. Świeże mięso drobiowe pozyskane z drobiu wymienionego w zał.1 cytowanego rozporządzenia nie może być wprowadzane do obrotu w celu spożycia przez ludzi, jeśli nie zostanie spełnione kryterium ,, brak pałeczek salmonella w 25 g”

slide6

Krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach brojlerów gatunku kura ( Gallus Gallus)

 • Pobieranie próbek w ramach programu , w stadach brojlerów odbywa się w okresietrzech tygodniprzed planowanym przemieszczeniem brojlerów do rzeźni;
 • Wyniki badań powinny być dostępne przed przemieszczeniem ptaków do rzeźni i umieszczone w świadectwie zdrowia;
 • Pobieranie próbek przed przemieszczeniem brojlerów do ubojni jest dokonywane z inicjatywy hodowcy, który ponosi koszty ich pobrania, transportu i analizy w laboratorium;
jakie pr by nale y pobra ust 2 za do rozp 646 2007
Jakie próby należy pobrać ? ust.2, zał. do rozp.646/2007
 • 2 pary okładzin na buty ( co najminiej);
 • Przed założeniem okładzin na buty/skarpety powierzchnię okładzin należy zwilżyć tzw. rozcieńczalnikiem maksymalnego odzysku (0,8% chlorek sodu, 0,1 % pepton w sterylnej dejonizowanej wodzie). Nie wolno używać wody z fermy zawierającej środki przeciwdrobnoustrojowe lub inne odkażające;
 • Próby należy pobrać tak by wszystkie części brojlerni były uwzględnione w próbie. Każda para okładzin powinna odpowiadać 50 % powierzchni brojlerni;
 • Po zakończeniu pobierania prób, okładziny należy zdjąć uważając by nie usunąć przylegającego do nich materiału. Okładziny należy umieścić w torebce lub pojemniku do bad. bakteriologicznych i opisać .
badanie pobranych pr b
Badanie pobranych prób
 • Pobrane próby hodowca wysyła do laboratorium zatwierdzonego programem!!!!!!!!!!!!!!
plw nadzoruje
PLW nadzoruje:
 • prawidłowe pobieranie prób do badań pobranych z inicjatywy hodowcy,
 • dokumentację prowadzoną przez hodowcę;

oraz

 • w każdym roku realizacji programu , co najmniej w jednym stadzie brojlerów utrzymywanych w gospodarstwach wyłonionych z 10% gospodarstw liczących powyżej 5000 szt. brojlerów przeprowadza pobieranie próbek po uwzględnieniu analizy ryzyka. Pobieranie próbek przez PLW może zastąpić badanie właścicielskie.
dzia ania podejmowane w przypadku otrzymania dodatnich wynik w pr b pobranych z inicjatywy hodowcy
Działania podejmowane w przypadku otrzymania dodatnich wyników prób pobranych z inicjatywy hodowcy
 • W przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania w kierunku serotypu Salmonelli objętych programem lub wykrycia efektu hamującego wzrost bakterii w próbach pobranych z inicjatywy hodowcy (na trzy tygodnie przed przemieszczeniem do uboju). Hodowca jest zobowiązany do:
 • 1)   niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii;
 •  2)   pozostawienia drobiu w miejscu ich stałego przebywania i niewprowadzania tam

innego drobiu;

 •  3)   uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do kurnika lub miejsc, w których

znajduje się drób podejrzany o zakażenie pałeczkami Salmonella objętymi

programem lub jego zwłoki;

 •   4)   wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania mięsa, zwłok drobiu, paszy, odchodów i ściółki pochodzącej od drobiu oraz innych przedmiotów znajdujących się w miejscu utrzymywania drobiu;
 •   5)   udostępnienia organom Inspekcji Weterynaryjnej drobiu do badań i zabiegów weterynaryjnych, a także udzielania pomocy przy wykonywaniu tych badań i zabiegów;
 •   6)   udzielania powiatowemu lekarzowi weterynarii wyjaśnień i informacji, które mogą mieć znaczenie dla wykrycia choroby i źródeł zakażenia lub zapobiegania jej szerzeniu
plw po otrzymaniu dodatnich wynik w bada
PLW po otrzymaniu dodatnich wyników badań:
 •  1)   przeprowadza dochodzenie epizootyczne, (zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt);
 •   2)   pobiera próbki do badań diagnostycznych we wszystkich stadach w gospodarstwie, (zgodnie z ust. 2 załącznika do rozporządzenia nr 646/2007); !!!!!!!!!!!
 •   3)   w celu ustalenia źródła zakażenia stada pałeczkami Salmonella, przeprowadza badania:
 • a)  paszy ,
 • b)  wody ;
po otrzymaniu dodatnich wynik w bada plw nakazuje
Po otrzymaniu dodatnich wyników badań PLW nakazuje:
 • 4)  w drodze decyzji administracyjnej:
 • a)  odosobnienie drobiu znajdującego się w gospodarstwie, w poszczególnych kurnikach lub w innych miejscach, w których jest on utrzymywany,
 • b)  zastosowanie właściwych produktów biobójczych przed wejściami i wyjściami z kurników, jak również wjazdami i wyjazdami z terenu gospodarstwa
po otrzymaniu dodatnich wynik w bada plw zakazuje
Po otrzymaniu dodatnich wyników badań PLW zakazuje
 •   5)   w drodze decyzji administracyjnej:
 • a)  stosowania produktów biobójczych, produktów leczniczych weterynaryjnych i innych środków utrudniających izolację pałeczek Salmonella w stadzie przed pobraniem próbek,
 • b)  wywożenia z gospodarstwa mięsa, zwłok drobiu, paszy, odchodów i ściółki pochodzącej od drobiu oraz innych przedmiotów znajdujących się w miejscu utrzymywania drobiu, bez jego zgody,
 • c)  przemieszczania drobiu z gospodarstwa i do gospodarstwa, chyba że drób przed zakończeniem tuczu, na wniosek hodowcy, zostanie przemieszczony do rzeźni. W przypadku przemieszczania brojlerów do uboju w rzeźni, w świadectwie zdrowia zaznacza się fakt ich pochodzenia ze stada, w którym w próbkach pobranych z inicjatywy hodowcy uzyskano dodatni wynik badań w kierunku Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.
 • W odniesieniu do osób pracujących w gospodarstwie zaleca się przeprowadzenie badania na nosicielstwo pałeczek Salmonella.
slide14
Środki- restrykcje nałożone na gospodarstwo w drodze decyzji PLW są stosowane do czasu potwierdzenia lub wykluczenia przez powiatowego lekarza weterynarii wystąpienia w stadzie brojlerów zakażenia (do czasu uzyskania wyników prób pobranych przez PLW)
 • Jeśli PLW wykluczy zakażenie w stadzie = uchylenie restrykcji nałożonych na gospodarstwo
 • Jeśli PLW potwierdzi zakażenie w stadzie niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego , oraz :
slide15

W przypadku dodatniego wyniku badań w kierunku S.E., S.T. lub wykrycia efektu hamującego w próbach pobranych przez PLW, PLW w drodze decyzji administracyjnej :

 • 1)   nakazuje:
 • a)  zniszczenie zwłok wszystkich sztuk drobiu padłego, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 ( utylizacja);
 • b)  przetworzenie lub zniszczenie mięsa znajdującego się w gospodarstwie i pozyskanego z tych brojlerów,
 • c)  zniszczenie pasz lub ich zagospodarowanie, po obróbce gwarantującej zabicie pałeczek Salmonella, w przypadku gdy uzyskano dodatnie wyniki badania próbekpaszy w kierunku obecności Salmonelli,
plw w drodze decyzji administracyjnej nakazuje
PLW w drodze decyzji administracyjnej nakazuje
 • d)  zniszczenie lub zagospodarowanie ściółki, odchodów i innych przedmiotów, które mogły ulec skażeniu, w sposób, który wyklucza zanieczyszczenie pałeczkami Salmonella, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 (Kopcowanie ,utylizacja)
 • e)  dokładne oczyszczenie i odkażenie kurników, w których był przetrzymywany drób ze stada zakażonego, a także otoczenia budynków, środków transportu oraz pozostałych przedmiotów, które mogły ulec skażeniu, Oczyszczanie , odkażanie prowadzone jest pod nadzorem PLW, po wykonaniu czynności, o których mowa w lit. a-d,
 • f)  podjęcie innych działań mających na celu poprawę warunków zoohigienicznych
slide17

W przypadku dodatniego wyniku badań w kierunku S.E., S.T. lub wykrycia efektu hamującego w próbach pobranych przez PLW, PLW w drodze decyzji administracyjnej

 • zakazuje przemieszczania drobiu z gospodarstwa i do gospodarstwa z wyjątkiem sytuacji, gdy drób przed zakończeniem tuczu zostanie, na wniosek hodowcy, przemieszczony bezpośrednio do rzeźni w celu poddania ubojowi.
 • Przy przemieszczaniu zakażonych brojlerów do rzeźni, w świadectwie zdrowia zaznacza się fakt pochodzenia brojlerów z zakażonego stada.
slide18
Postępowanie w trakcie uboju, ocenę poubojową oraz sposób postępowania z mięsem pozyskanym z brojlerów, u których w badaniach przeprowadzonych przez powiatowego lekarza weterynarii stwierdzono Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium lub inny serotyp Salmonelli, niż objęty programem, regulują przepisy rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 854/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 1, z późn. zm.).
ponowne zasiedlenie kurnika
Ponowne zasiedlenie kurnika
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii pobiera próbki do badania skuteczności wykonanego oczyszczania i odkażaniaprzed ponownym umieszczeniem kur w kurniku. Ponowne umieszczenie brojlerów w kurniku odbywa się wyłącznie po uzyskaniu ujemnych wyników badań pobranych próbek
slide20
W przypadku stwierdzenia w próbkach pobranych z inicjatywy hodowcy efektu hamującego wzrost bakterii powiatowy lekarz weterynarii pobiera próbki w gospodarstwie. Opłaty związane z badaniem przez laboratorium próbek pobranych przez powiatowego lekarza weterynarii w tym przypadku ponosi hodowca. Do opłat tych dolicza się koszty dojazdu związanego z pobraniem próbek oraz użytych wyrobów medycznych. Wysokość opłat jest określona w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 2, poz. 15).
stado zaka one
Stado zakażone
 • Stado brojlerów jest uważane za zakażone w odniesieniu do celu wspólnotowego, gdy badanie próbek pobranych przez powiatowego lekarza weterynarii zgodnie z ust. 1 oraz 2 załącznika do rozporządzenia nr 646/2007 potwierdziło w jednej lub więcej próbek wystąpienie Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium (inne, niż szczepy szczepionkowe) lub, w próbkach tych stwierdzono efekt hamujący wzrost bakterii.
korzy ci dla hodowc w wynikaj ce z realizacji programu
Korzyści dla hodowców wynikające z realizacji programu
 • Główną korzyścią z realizacji programu dla hodowców brojlerów oraz podmiotów zajmujących się obrotem drobiem oraz mięsem drobiowym będzie możliwość prowadzenia swobodnego handlu wewnątrz Wspólnoty oraz eksportu drobiu do państw trzecich.Zgodnie z załącznikiem II rozdziału E rozporządzenia nr 2160/2003, od dnia 1 stycznia 2011 r. świeże mięso drobiowe pozyskane z drobiu wymienionego w załączniku I do rozporządzenia (kury, indyki)nie może być wprowadzonedo obrotuw celu spożycia przez ludzi, jeśli nie zostanie spełnione kryterium "brak pałeczek Salmonella w 25 g".
 • Osiągnięcie celu, czyli ograniczenie liczby zakażonych stad brojlerów, zwiększy konkurencyjność polskiego drobiu i mięsa drobiowego na rynku wspólnotowym, jak również na rynkach państw trzecich
cz ii
Część II

Krajowy program zwalczania niektórych

serotypów Salmonella

w stadach niosek

gatunku (Gallus Gallus)

na 2009r

Nioska towarowa

definicje
Definicje
 • Na potrzeby realizacji programu przyjmuje się, że stado zakażone w odniesieniu do celu wspólnotowego to stado dorosłe, w którym w wyniku badania próbek pobranych przez powiatowego lekarza weterynariizgodnie z pkt 2.2 oraz pkt 3.1 załącznika do rozporządzenia nr 1168/2006, wykryto w jednej lub więcej próbek Salmonella Entertidis lub Salmonella Typhimurum (inne, niż szczepy szczepionkowe) lub został wykryty efekt hamujący wzrost bakterii.
ostatecznym celem programu wyznaczonym przez art 1 rozporz dzenia 1168 2006 jest
Ostatecznym celem programu wyznaczonym przez art.1 rozporządzenia 1168/2006 jest
 • Ograniczenie występowania w stadach niosek zakażeń wywołanych przez:
 • S. Enteritidis ,
 • S .Typhimurium ,
 • do 2% lub poniżej tej wartości,
harmonogram pobierania pr b
Harmonogram pobierania prób
 • Właściciel stada przedstawia PLW do zatwierdzenia harmonogram pobierania prób w kierunku S.E i.S.T. zgodny z zał. do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1168/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 w odniesieniu do wspólnotowego celu ograniczenia częstości występowania niektórych serotypów salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1003/2005 (Dz. Urz. UE L 211 z 1.08.2006, str. 4).
harmonogram pobierania pr b28
Harmonogram pobierania prób
 • Powinien zawierać:
 • Pobieranie próbek w chwili osiągnięcia przez ptaki wieku 24 tyg. +/- 2 dwa tygodnie
 • Przynajmniej co 15 tygodni w okresie nieśności,
 • Przed przemieszczeniem do uboju,
 • Uwaga!!!! Kury nioski mogą być utrzymywane

do 72 tyg. życia

 • Kury nioski przywożone z odchowalni na fermę powinny być zaopatrzone w dokumentację potwierdzającą ujemne wyniki badań w kierunku Salmonella prób pobranych w ,,odchowalni” , dokumentację dotyczącą szczepień i ewentualnego leczenia i inne dokumenty,
jakie pr by pobiera hodowca
Jakie próby pobiera hodowca?
 • W przypadku stad utrzymywanych w klatkach należy pobrać 2 próbki po 150 g naturalnie zebranych odchodów z taśm lub zgarniaków w danym kurniku
 • W przypadku klatek przesuniętych względem siebie , w których brak jest zgarniaków lub taśm należy pobrać 2 próby po 150 g świeżych wymieszanych odchodów z z 60 różnych miejsc znajdujących się poniżej klatek w dołach z odchodami.
 • W przypadku kurników ściółkowych przynajmniej 2 pary okładzin na buty,
 • Pojemniki do których pobierane są próby powinny być bakteriologicznie czyste i opisane.
plw pobiera pr bki do bada urz dowych w stadach niosek co najmniej
PLW pobiera próbki do badań urzędowych w stadach niosek co najmniej:

-1 raz w roku w jednym stadzie w gospodarstwie:

> od stada w wieku 24 tyg. (+/- 2 tyg.) w przypadku wykrycia S.E. lub S.T. w poprzednim stadzie aktualnie zasiedlonego kurnika. Badanie to zastępuje badanie właścicielskie

 • W każdym przypadku zgłoszonego podejrzenia o zakażenie lub zakażenie w związku z zatruciem pokarmowym u ludzi wywołanym spożyciem jaj lub pokarmów produkowanych z jaj ( SANEPID),
 • We wszystkich stadach w gospodarstwie jeśli w jednym z tych stad wykryto pałeczki Salmonella np.. w badaniach właścicielskich
 • W przypadku kiedy PLW uzna pobieranie próbek za wskazane
urz dowe pr by pobrane przez plw stanowi
Urzędowe próby pobrane przez PLW stanowią:
 • Kał, ( kurnik klatkowy), 2 x 150 g;
 • Wymazy podeszwowe ( kurnik ściółkowy)

(2 pary okładzin na buty);

 • Kurz, co najmniej 100g;
 • zgodnie z pkt 2.1 lit. d załącznika do

rozporządzenia nr 1168/2006

badanie pobranych pr b32
Badanie pobranych prób
 • Pobrane próby hodowca wysyła do laboratorium zatwierdzonego programem !
slide33

W przypadku uzyskania dodatnich wyników badań w kierunku S.E. lub S.T. prób pobranych z inicjatywy hodowcy lub wykrycia efektuhamującego wzrost bakterii – Hodowca zobowiązany jest do:

 • 1)   niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii;
 •   2)   pozostawienia drobiu w miejscu ich stałego przebywania i niewprowadzania tam innego drobiu;
 •   3)   uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do kurnika lub miejsc, w których znajduje się drób zakażony lub jego zwłoki;
 •   4)   wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania mięsa oraz produktów pochodzących od drobiu, zwłok drobiu, paszy, ściółki i innych przedmiotów znajdujących się w miejscu utrzymywania drobiu;
slide34

W przypadku uzyskania dodatnich wyników badań w kierunku S.E. lub S.T. prób pobranych z inicjatywy hodowcy lub wykrycia efektuhamującego wzrost bakterii – Hodowca zobowiązany jest do:

 • 5)   udostępnienia drobiu do badań i zabiegów weterynaryjnych, a także udzielania pomocy przy ich wykonywaniu;
 •   6)   udzielania powiatowemu lekarzowi weterynarii wyjaśnień i informacji, które mogą mieć znaczenie dla wykrycia choroby i źródeł zakażenia lub zapobiegania jej szerzeniu.
po uzyskaniu dodatnich wynik w bada w kier s e lub s t w badaniach w a cicielskich plw
Po uzyskaniu dodatnich wyników badań w kier. S.E. lub S.T. w badaniach właścicielskich PLW
 •  1)   przeprowadza dochodzenie epizootyczne, zgodnie zart. 42 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 •   2)   pobiera próbki do badań diagnostycznych we wszystkich pozostałych stadach niosek w gospodarstwie, zgodnie z pkt 2.1 lit. d załącznika do rozporządzenia nr 1168/2006;
 •   3)   w celu ustalenia źródła zakażenia stada pałeczkami Salmonella, przeprowadza badania:
 • a)paszy,
 • b)  wody;
slide36
Po uzyskaniu dodatnich wyników badań w kier. S.E. lub S.T. w badaniach właścicielskich PLW w drodze decyzji administracyjnej nakazuje:
 • a)  odosobnienie drobiu znajdującego się w gospodarstwie, w poszczególnych kurnikach lub w innych obiektach, w których jest on utrzymywany,
 • b)  zastosowanie właściwych środków biobójczych przed wejściami i wyjściami z kurników, jak również wjazdami i wyjazdami z terenu gospodarstwa,
 • c)  przetrzymywanie jaj w warunkach uniemożliwiających rozprzestrzenienie zakażenia; jeżeli nie istnieje możliwość przetrzymywania jaj w magazynie fermy, hodowca jest informowany o możliwości skierowania jaj do przetworzenia z zastosowaniem obróbki cieplnej; przemieszczenie jaj odbywa się po uzyskaniu zgody powiatowego lekarza wydanej w porozumieniu z powiatowym lekarzem weterynarii właściwym dla miejsca położenia zakładu, w którym jaja te mają być przetworzone; z jajami postępuje się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność, załącznikiem II, częścią D, ust.2*
post powanie z jajami za ii cz d ust 2 rozporz dzenia 2160 2003
Postępowanie z jajami zał.II cz. D. ust. 2 rozporządzenia 2160/2003
 • Jaja pochodzące ze stad o nieznanym statusie zdrowotnym, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie zakażenia lub które są zakażone serotypami salmonelli, mogą zostać przeznaczone do spożycia przez ludzi tylko w przypadku poddania ich obróbce w sposób gwarantujący wyeliminowanie wszystkich serotypów salmonelli mających znaczenie dla zdrowia publicznego, ( ścisły nadzór PLW)
 • zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym dotyczącym higieny żywności.
slide38
Po uzyskaniu dodatnich wyników badań w kier. S.E. lub S.T. w badaniach właścicielskich PLW w drodze decyzji administracyjnej zakazuje:
 • a)  wywożenia jaj z gospodarstwa z wyłączeniem przemieszczania bezpośrednio do zakładu wytwarzającego lub przetwarzającego produkty jajeczne,
 • b)  stosowania środków biobójczych, produktów leczniczych weterynaryjnych i innych środków utrudniających izolację pałeczek Salmonella w stadzie przed pobraniem próbek,
 • c)  wywożenia z gospodarstwa mięsa i zwłok drobiu, paszy, odchodów i ściółki pochodzącej od drobiu oraz innych przedmiotów znajdujących się w miejscu utrzymywania drobiu, bez jego zgody,
 • d)  przemieszczania drobiu z gospodarstwa i do gospodarstwa, chyba że drób ten, na wniosek hodowcy, zostanie przemieszczony do rzeźni. W przypadku przemieszczania drobiu w celu poddania go ubojowi w rzeźni, przesyłkę taką zaopatruje się w świadectwo zdrowia, zaznaczając w tym świadectwie fakt pochodzenia drobiu ze stada, w którym próbki pobrane z inicjatywy hodowcy wykazały dodatni wynik w badaniu w kierunku Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium lub wykazały efekt hamujący wzrost bakterii.
slide39
Nakazy i zakazy nałożone na gospodarstwo decyzją PLW obowiązują do momentu potwierdzenia lub wykluczenia podejrzenia czyli do momentu uzyskania wyników badań w kierunku S.E. , S.T. lub efektu hamującego wzrost bakterii.
 • Wynik ujemny = zdjęcie restrykcji nałożonych na gospodarstwo,
 • Wynik dodatni = powiadomienie Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego, oraz
slide40
Po uzyskaniu dodatniego wyniku prób pobranych przez PLW , PLW w drodze decyzji administracyjnej NAKAZUJE
 • 1)   niezwłoczny ubój lub zabicie wszystkich sztuk niosek gatunku kura (Gallus gallus) z zakażonego stada;
 •   2)   zniszczenie zwłok wszystkich sztuk drobiu padłego i zabitego, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002;( utylizacja)
 •   3)   poddanie jaj obróbce cieplnej gwarantującej zabicie wszystkich pałeczek Salmonella lub ich zniszczenie; z jajami postępuje się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003
 •  4)   zniszczenie pasz lub ich zagospodarowanie, po obróbce gwarantującej zabicie pałeczek Salmonella, w przypadku gdy uzyskano dodatnie wyniki badania laboratoryjnego próbek paszy w kierunku obecności Salmonella;
 •   5)   zniszczenie lub zagospodarowanie ściółki, odchodów i innych przedmiotów, które mogły ulec skażeniu, w sposób, który wyklucza zanieczyszczenie pałeczkami Salmonella zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 ( utylizacja, odpowiednie kopcowanie 42 dni)
 •   6)   przeprowadzenie dokładnego oczyszczania i odkażania budynków, w których był przetrzymywany drób ze stada, a także otoczenia tych budynków, środków transportu oraz pozostałych przedmiotów, które mogły ulec zakażeniu, pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii, po wykonaniu czynności, o których mowa w ppkt 1-5
slide41
Przy przemieszczaniu zakażonych niosek do rzeźni, w świadectwie zdrowia zaznacza się fakt ich pochodzenia z takiego stada.
 • Postępowanie w trakcie uboju, ocenę poubojową oraz sposób postępowania z mięsem pozyskanym z niosek, u których w badaniach przeprowadzonych przez powiatowego lekarza weterynarii stwierdzono Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium, lub inny serotyp Salmonelli, niż objęty programem, regulują przepisy rozporządzenia (WE) nr 854/2004 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 z
przed ponownym zasiedleniem kurnika
Przed ponownym zasiedleniem kurnika
 • Powiatowy lekarz weterynarii pobiera próbki do badania skuteczności wykonanego oczyszczania i odkażania przed ponownym umieszczeniem drobiu w kurniku. Ponowne umieszczenie drobiu w kurniku odbywa się wyłącznie po uzyskaniu ujemnych wyników badań.
 • Powiadamia się właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o osobach, które miały kontakt z zakażonymi nioskami
slide43
Odszkodowania dla posiadaczy kur niosek poddanych ubojowi, zabitych lub padłych w trakcie realizacji programu
 • Za nioski gatunku kura (Gallus gallus) zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za takie kury padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy realizacji programu oraz za zniszczone lub przetworzone z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej przy realizacji programu produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym jajakonsumpcyjne, zniszczone pasze oraz sprzęt, które nie mogły zostać poddane odkażeniu, przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa, na zasadach określonych w art. 49 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
szczepienia rozporz dzenie 1177 2006
Szczepienia (rozporządzenie 1177/2006)
 • W opinii dotyczącej stosowania szczepionek w zwalczaniu salmonelli u drobiu EFSA stwierdził, że szczepienie drobiu uważane jest za dodatkowy środek służący podnoszeniu odporności ptaków na zakażenie salmonellą oraz redukcji wydalania bakterii
szczepienia rozporz dzenie 1177 200645
Szczepienia (rozporządzenie 1177/2006)
 • 1. W ramach narodowych programów kontroli nie stosuje się żywych szczepionek przeciwko salmonelli, o ile producent nie przedstawi właściwej metody rozróżniania bakteriologicznie dzikich szczepów salmonelli od szczepów szczepionki.
 • 2. W ramach narodowych programów kontroli nie stosuje się żywych szczepionek przeciwko salmonelli u kur niosek w okresie produkcji,
opis korzy ci wynikaj cych z wprowadzenia programu
Opis korzyści wynikających z wprowadzenia programu
 • Główną korzyścią z realizacji programu dla właścicieli stad niosek oraz podmiotów zajmujących się obrotem drobiem oraz jajami konsumpcyjnymi będzie możliwość prowadzenia swobodnego handlu wewnątrz Wspólnoty oraz eksportu drobiu i jaj konsumpcyjnych do państw trzecich. Zgodnie z załącznikiem II sekcji D rozporządzenia (WE) nr 2160/2003, jaja nie mogą być przeznaczone do konsumpcji, jeżeli nie pochodzą ze stada niosek objętego programem lub pochodzą ze stada objętego ograniczeniami urzędowymi nałożonymi między innymi w związku z realizacją programu. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1237/2007 restrykcje w stosunku do wszystkich stad nieobjętych programem lub zakażonych zaczną obowiązywać w 2009 r. Osiągnięcie celu, czyli ograniczenie liczby zakażonych stad, zwiększy konkurencyjność polskich jaj konsumpcyjnych na rynku wspólnotowym, jak również na rynkach państw trzecich.
slide47
DZIĘKUJĘ

Sieradz, dn.25.06.2009r.