Download
marketing plan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Marketing plan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Marketing plan

Marketing plan

410 Views Download Presentation
Download Presentation

Marketing plan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Marketing plan JS

 2. Pojam • Marketing plan  je jedan od najvažnijih delova biznis plana. • Marketing plan se usredsređuje na potrošače i moguće načine da se najbolje zadovolje njihove želje i potrebe. • Marketing plan je plan svih marketinških aktivnosti u procesu stvaranja i isporuke potrošačima željenih prizvoda i usluga. • U tom smislu, marketing planom se analiziraju i planiraju sve aktivnosti pridobijanja (osvajanja) novih i zadržavanja postojećih kupaca ili klijenata preduzeća..

 3. Ciljevi marketing plana • Marketing plan u biznis planu treba da ostvari sledeće ciljeve: • utvrdi potrebe potrošača, što se postiže istraživanjem tržišta, • odredi ciljna tržišta na kojima će preduzeće da posluje, • utvrdi konkurentske prednosti preduzeća i na tim prednostima definiše tržišnu (marketing) strategiju, • pomogne u izboru optimalne  kombinacije karakteristika prizvoda, cena, kanala distribucije i promocije (marketing mix) kako bi preduzeće odgovorilo potrebama i željama kupaca.

 4. Analizatržištai marketing • Analizatržištai marketing obuhvata: • Analizunovogproizvodai/ilipovećanjaobimaproizvodnjepostojećegasortimanai/ilinovetehnologijeproizvodnjekaociljevapreduzeća, analizuciljnihtržišta (potrošača), veličinutržištaitrendova, analizukonkurencije, procenutržišnogudela, plan prodaje, marketing strategiju (promociju, reklamu). • Marketing je processtvaranjakupaca. Samimtimjedanodnajvažnijihsegmenatabiznisplana je definisanje marketing strategije. • Ne postoji "pravi" načinda se pristupi marketing strategiji. Onatrebadabudedeotekućegprocesaplaniranjaposla, jedinstvenogkonkretnompreduzeću. Ipak, postojinekolikokorakakoje bi trebalopratiti.

 5. Planiranje marketinga • Planiranje marketinga je proces koji uključuje ocenu povoljnih tržišnih šansi i resursa, određivanje ciljeva marketinga, strategija i taktika i način provere i kontrole. • To je ključna komponenta efektivnosti upravljanja biznisom, tj. način na koji menadžment usaglašava ciljeve i resurse kojima raspolaže firma sa sadašnjim i budućim mogućnostima. • Uspešno marketing planiranje u uslovima savremenog tržišta pretpostavlja postojanje jasno definisane vizije i misije firme, politike, strateških ciljeva i taktika. • Cilj procesa planiranja marketinga je izrada marketing plana.

 6. Ključnielementisvakog marketing planasu: • situacionaanaliza (gde se firma nalazisada), • ciljevi (gde se želibiti), • strategijaitaktika (kakoostvariticiljevenanajboljinačin), • kontrola.

 7. Marketing planom se: • specifiraju očekivani rezultati tako da organizacija može znati kakva će situacija biti na kraju planskog perioda, • utvrđuju sredstva potrebna za sprovođenje planiranih aktivnosti tako da se može razviti budžet, • opisuju aktivnosti koje treba preduzeti tako da se može dodeliti odgovornost za sprovođenje plana, • definišu aktivnosti za praćenje i kontrolu rezultata tako da je moguće obaviti korekciju.

 8. Zajednička osnova marketing planova je: • rezimeplana • analizasituacije u okruženju • analizatržišnesituacije • analizapovoljnihšansiipretnji • opissnagaislabostiorganizacije • popisresursaorganizacije • opisciljevamarketinga • prikazmarketinškestrategije • finansijskeprojekcijeiproračuni • standardikontrole.

 9. Rezime plana je kratak sadržaj najvažnijih elemenata celog plana. Ima uvod, glavne delove marketing plana i izjavu o troškovima sprovođenja plana. Rezime služi ljudima koji treba da znaju šta plan sadrži, a nisu uključeni u donošenje odluka vezanih za plan. • Analiza situacije (situaciona analiza - gde se firma nalazi sada) je skup podataka koji su pridoneli stvaranju sadašnje marketinške situacije. Informacije se dobijaju iz spoljnih i unutrašnjih izvora, obično preko marketing informacionog sistema. Zavisno od svrhe i situacije, mogu biti uključeni i detalji o sastavu ciljnih tržišta, o ciljevima marketinga, o tekućim marketing strategijama, o tendencijama na tržištu, o nivou ostvarene prodaje i profitabinosti pojedinih linija proizvoda, broju prisutnih konkurenata, broju distributera itd. • Za analizu situacije (eksterne i interne) koristi se SWOT analiza.

 10. Sadržaj marketing plana • I   UvodŠta je proizvodiliusluga? Detaljanopispozicijeproizvoda/uslugenatržištu. • II  Situacionaanaliza: • A. Situacionookruženje • Tražnjaitrendovi u tražnji • Socijalniikulturološkifaktori • Demografskekarakteristike • Ekonomskiiposlovniuslovi • Političkiuslovi • Zakoniipravnaregulativa. • B. Neutralnookruženje • Finansijskookruženje • Vlada • Mediji • Posebnegrupeizokruženjazaintersovanezakonkretnoposlovnanje • C. Konkurencija • Opisglavnihkonkurenata, njihovihproizvoda, planova, iskustava, know-how-a, finansija, resursa, srategije, snaga, slabosti • D. Unutrašnjeokruženje • Opissopstvenogproizvoda, planova, iskustava, know-how-a, finansija, resursa, snaga, slabosti.

 11. II  CiljnatržištaOpisciljnihsegmenata, njihovihdemografskih, psihografskih, geografskih, biheviorističkihkarakteristika, veličine. • IV  ProblemiišanseAnalizasvihproblemaišansiijasnodefinisanjekonkurentnihprednosti. • V   Marketing ciljeviPreciznodefinisanjesvih marketing ciljeva (obimprodaje, tržišniudeo) ivremezakojeihtrebarealizovati. • VI   Marketing strategijaRazmatranjerazličitihalternativaiizbornajodgovarajuće. • VII  Marketing taktikeOpisatikakoćekonkretna marketing strategijabitiprimenjena, krozproizvod, cenu, promociju, distribucijuidrugetaktičkevarijable. (Napomena: u ovomiprethodnomdeluuvektrebanaglasitiočekivanja u vezireakcijakonkurencije, ikojeće se akcijepreduzetida se izbegnusvepretnje, a iskoristesveprednosti). • VIII PrimenaikontrolaProračunfinansijskihpokazatelja (break-even analiza (prelomnatačkarentabilnosti), tokgotovine - cash-flow, troškovi). • IX  ZaključakSumiranjeprednosti, troškova, profitaikonkurentnihprednostikonkretnogplanaiprocenauspešnostiplana.