gerontologisk forskningsmetodik n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gerontologisk forskningsmetodik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gerontologisk forskningsmetodik

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Gerontologisk forskningsmetodik - PowerPoint PPT Presentation

howie
213 Views
Download Presentation

Gerontologisk forskningsmetodik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gerontologisk forskningsmetodik Lillehammer 17.jan 2005

 2. Kohort: • Kohortbegrepet er sprunget ut av gammel romersk militær terminologi, der en kohort var en tidel av en legion, som var et romersk hæravsnitt på 5 000 mann. Det vil si at en kohort var en gruppe menn som hadde det felles at de kom fra en og samme legion. • Kohort kan defineres som en gruppe mennesker som har det til felles at de er født i samme tidsperiode. En alderskohort er en gruppe individer som har én viktig hendelse i livssyklusen på samme tidspunkt.

 3. Aldringseffekt: • Den genuine aldringseffekten,effekten av primær og sekundær aldring når de andre er tatt bort. • I mange gerontologiske undersøkelser er det denne effekten man søker å identifisere, men ofte mislykkes i å finne, etter som det er vanskelig å få oversikt over alle de øvrige effekter som medvirker samtidig.

 4. Kohorteffekt: • For å måle kohorteffekten utføres kohortstudier som innebærer at man følger flere alderskohorter fram i tid for å undersøke hvordan hver av dem forandres og utvikles. • Hele årskull kan f.eks. skille seg fra hverandre når det gjelder utgangspunktet for velferdsutviklingen, hvilken fart velferdsutviklingen har, skolegang, muligheter til å gjøre seg nytte av medisinske landevinninger etc. • Som et eksempel på kohorteffekt kan vi nevne utdanningstilbudet, som i flere undersøkelser har vist seg å korrelere til psykisk aldring innenfor de enkelte alderskohorter.

 5. Periodeeffekt: • Effekter som påvirker alle aldre på et visst tidspunkt. En lavkonjunktur som innebærer at velferdsnivået for alle alderskategorier synker for en viss periode, er eksempel på en slik periodeeffekt. • Som eksempel på en tenkt periodeeffekt kan nevnes en anti-røykekampanje som har som mål å påvirke mange forskjellige aldersgrupper i forskjellige alderskohorter innenfor et bestemt tidsrom, og som derved påvirker aldringsforløpet for alle berørte alderskohorter.

 6. Forskningsdesign

 7. Hoveddesign • Tverrsnitt: En kolonne • Longitudinell: En av radene • Panelstudie • Forløpstudier • Timelag(kohortdesign): Diagonal fra venstre mot høyre

 8. Tverrsnittsundersøkelser: • Innebærer at en på samme tidspunkt undersøker personer med ulik alder. • En forutsetning for å kunne si noe om aldring på grunnlag av dette, er at de forskjeller en finner mellom ulike aldersgrupper, skyldes aldring. • Bak tverrsnittsmessige aldersforandringer kan det skjule seg tre typer effekter: *Aldrings-, *periode- og *kohorteffekter

 9. Lengdesnitts-undersøkelser: • Lengdesnittsundersøkelser er å følge en grupper personer gjennom en del av (eller hele) livsløpet. • Denne type undersøkelse kan igjen gjøres på to måter. Man kan følge grupper av individer eller enkeltindivider. • *Forløpsstudier innebærer at man trekker et nytt utvalg av kohorten ved hvert undersøkelsestilfelle. • Ved *panelstudier nøyer en seg med et utvalg av undersøkelsesobjektene, og man vender så tilbake til disse personene hver gang man skal foreta en undersøkelse av denne kohorten.

 10. Kryss-sekvensielle undersøkelser: • En kombinasjon av lengdesnitts- og tverrsnittsundersøkelser. En kan trekke ut et utvalg av f.eks. 60-,70- og 80-åringer og følge dem over f.eks. femårsperioder, slik at en kan sammenligne dem over tid. Dette utvalget blir samtidig sammenlignet med nye kohorter som er med i undersøkelsen. H-70 undersøkelsen i Sverige er et eksempel på en slik undersøkelse.

 11. Sekvensielle design • Kohort-sekvensiellt design: Sammenligne to eller flere rader • Tids-sekvensielle design:Sammenligne to eller flere kolonner • Kryss-sekvensielle: Sammenligne to eller flere diagonaler

 12. Sol Seim (1913 – 2000)

 13. Intervju med Sol Seim og hennes forskning

 14. F U N K S J O N Psykologisk aldring Nå Før Alder