29 1 proslov n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
29.1 Proslov PowerPoint Presentation
Download Presentation
29.1 Proslov

play fullscreen
1 / 10

29.1 Proslov

106 Views Download Presentation
Download Presentation

29.1 Proslov

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura francouzsky německy čínsky chorvatsky česky holandsky rusky italsky anglicky Vážené dámy a pánové! Ladies and gentlemen! MeineDamenundHerren! Mesdames et Messieurs! Dames en heren! Dame i gospodo! Дамы и господа! 女士们,先生们! Signore e signori! 29.1 Proslov Autor: Mgr. Drahomíra Párová

  2. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura • INTERVIEW:Jedná se druh zprávy, která má formu rozhovoru • a pravdivým způsobem informuje o různých skutečnostech. • Osoba, která rozhovor řídí, musí klást provokující otázky, • ale současně je tematicky usměrňovat. • Odpovědi by měly tvořit kompaktní celek • (např. Marek Eben - Na plovárně). PŘEDNÁŠKA: Jde o rozsáhlý útvar, v němž se řeší a předkládají složitější vědecké a odborné problémy. Posluchači se buď dozvídají nové poznatky, nebo hlouběji poznávají takové, které znají pouze zběžně. Jsou zde kladeny velké nároky na posluchače i přednášejícího, především na soustředěnost a spolupráci. Osnova se skládá z úvodu, stati a závěru (vysokoškolský výklad). 29.2 Co již víme ? DISKUSE:Jejím cílem je osvětlit nějaký problém z různých hledisek a hledat možná řešení vzájemnou výměnou názorů. Uvádějí se důkazy a příklady, vyslovují se námitky. Účinná diskuse je založena na dialogu. REFERÁT:Vyjadřuje jím nové či aktuální informace. Je podrobný, obsahuje všechny základní údaje o daném předmětu či jevu. Cílem je podnítit posluchače k hlubšímu zájmu o dané téma. Účinnost lze zvýšit použitím názorných pomůcek, mezi které patří nákresy, diapozitivy, PPT prezentace apod. Referát má obyčejně osnovu: - stručná celková zpráva - výčet hlavních problémů - hodnocení - získávací závěr

  3. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 29.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? PROJEV:Řečník jím zaujímá stanovisko k nějakému jevu, stručně jej rozebírá a hodnotí, v žádném případě jím nepoučuje. Hlavním posláním je přispět k slavnostnosti určitého okamžiku. Obsahem projevu bývá hodnocení minulého období nebo skutečnosti, vyhlídkové perspektivy (oficiální projev žáků při příležitosti ukončení studia). PROSLOV:Je kratší, méně oficiální projev (slavnostní zahájení nějaké akce - výstavy,...). PŘÍPITEK:Jedná se o krátkou formu proslovu, který bývá pronášen při některých slavnostních příležitostech. Má být obsahově krátký. Jeho nejčastějším obsahem je vtipné, neotřele formulované blahopřání. ŘEČ:Je to nejpropracovanější řečnický útvar. Cílem je plně získat posluchače. (závěrečná řeč u soudu, prezidentský projev se někdy také blíží řeči).

  4. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 29.4 Co si řekneme nového? PROJEV Než začneme mluvit, musíme si uvědomit:- co je cílem projevu - připravíme si osnovu- ke komu budeme hovořit - jak dlouho budeme hovořit (optimální pozornost udržíme dobře připraveným a předneseným projevem 15 - 20 minut) - kde budeme vystupovat (velikost místnosti, zda budeme mít k dispozici mikrofon) - kdy budeme hovořit (dopoledne jsou posluchači pozornější než odpoledne, večer) Zásady, které bychom měli dodržet:1. přehlednost - oslovení posluchačů, vytyčení tématu, vlastní stať, závěr, v němž poděkujeme za pozornost, kterou nám posluchači věnovali2. logická výstavba - neodbíháme od tématu, vyjadřujeme se přesně3. srozumitelnost - vždy mluvíme spisovným jazykem, dbáme na výslovnost, silovou modulaci hlasu (nešeptáme ani nekřičíme), klidně dýcháme a nespěcháme, dáme pozor na neúměrná gesta a mimiku Nedostatky a chyby mluvního projevu1. Slova a obraty vyskytující se neúměrně často jsou velmi rušivé, komické a nežádoucím způsobem nápadné. Jedná se například o tvary: "jako", "že ano", "zkrátka", "jaksi" atd.2. Parazitní zvuky - mluvčí jimi vyplňuje dlouhé pauzy mezi větami nebo větnými úseky. Někdy tak vzniká dojem, že řečník jimi chce krýt rozpačitost a pomalost svého myšlení.3. Nesprávné zakončení vět. 4. Nesprávný výběr nebo užití slov (emociální, expresivní, hanlivá, vulgární, zastaralá, slangová aj.).

  5. Loučení s devátou třídou a konec školního roku • Vážený pane řediteli, učitelé a žáci, • dnes, 30. června, tu máme sice obyčejný den, ale pro všechny žáky je přece jen něčím • mimořádný. • Jde o poslední vyučovací den v tomto školním roce a pro nás deváťáky dokonce o poslední den na základní škole vůbec. Každý rok jsme se jako ostatní žáci těšili na konec roku i na nastávající prázdniny, avšak tento rok víme, že tomu tak je naposledy. Dnes se musíme po devíti letech rozloučit a ukončit náš "společný život" a začít nový na středních školách. Ode dneška budeme moci na základní školu už jen vzpomínat - na nabytá kamarádství, společné průšvihy, spolupráci s ostatními, zbytečné hádky, ale i na učitele. Na to, co jsme spolu prožili a divili se, cože to po nás všechno chcete. Ovšem většině z nás snad brzy dojde, že jste to s námi mysleli dobře a že jste nás chtěli pouze něčemu naučit. Byla to od vás příprava na střední školy a na náš budoucí život. • Nejtěžší bude se rozloučit s kamarády, s nimiž jsme chodili devět let do třídy. Doufám, že se budeme scházet i nadále a jednou za čas zavzpomínáme na staré dobré časy. • Za nás všechny Vám přeji krásné prázdniny, mnoho pohody, sluníčka a zážitků.Děkujeme za vše! Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura VYTVOŘ PROJEV PRO NASTÁVAJÍCÍ ŠKOLNÍ PLES 29.5 Procvičení a příklady.

  6. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Rétorika (řečnictví) je nauka pojednávající o verbálním projevu. Je vedle gramatiky a dialektiky jedním ze tří původních svobodných umění (tzv. trivium), která se vyučovala na středověkých univerzitách. Jde o jednu z nejstarších jazykových disciplín, která vznikla již ve starověku. 29.6 Něco navíc pro šikovné Postup tvorby řečnických děl 1. inventio = nalezení látky či tématu řeči 2. dispositio = uspořádání a strukturalizace té látky 3. elocutio = nalezení výrazu a formy, v nichž bude řeč pronesena 4. memoria = zapamatování si připravené řeči, uložení si do paměti 5. actio = samotný přednes, výstup Známí řečníci Prótagorás z Abdér Démosthénés Isokratés Platón Aristotelés Cicero Fidel Castro Winston Churchill Adolf Hitler Benito Mussolini Platón W. Churchill Démosthénés

  7. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature What is this passagefrom the movie "King's speech"? 29.7 CLIL

  8. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Správné odpovědi: a b a d 29.8 Test znalostí Test na známku

  9. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 29.9 Použité zdroje a citace http://www.smp.webgarden.cz/na-zasmani (slideč.1) http://www.cesky-jazyk.cz/slohovky/proslovy/louceni-se-zakladni-skolou.html ( slideč.3) http://kamizdat.wz.cz/sloh/8/retorika.htm ( slide č. 2,4,5,6) http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mosthen%C3%A9s (slide č. 6) http://cs.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n (slideč.6) http://voiceseducation.org/category/tag/winston-churchill ( slideč.6) http://nafilmu.cz/2011/11/23/epicka-scena-kralova-rec-proslov/ (slideč.7) http://www.cinemaaonline.com/allreviews/the-king%E2%80%99s-speech-the-royal-underdog-and-the-quirky-rainmaker/attachment/the-kings-speech-movie-photo-01 (slide č.7) Obrázky z databáze klipart

  10. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 29.10 Anotace