sykepleierens s regne funksjon n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sykepleierens særegne funksjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sykepleierens særegne funksjon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

Sykepleierens særegne funksjon - PowerPoint PPT Presentation


 • 197 Views
 • Uploaded on

Sykepleierens særegne funksjon. Norsk sykepleierforbund Hedemark og Oppland Inger Margrethe Holter, sykepleier , Ph.D Prosjektkoordinator, Samfunnspolitisk avdeling, NSF. Florence Nightingale:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sykepleierens særegne funksjon' - hilda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sykepleierens s regne funksjon
Sykepleierens særegne funksjon

Norsk sykepleierforbund

Hedemark og Oppland

Inger Margrethe Holter, sykepleier ,Ph.D

Prosjektkoordinator, Samfunnspolitisk avdeling, NSF

florence nightingale
Florence Nightingale:
 • ”Unlessweare making progress in ournursingeveryyear, everymonth, everyweek, take my word for it weare not going forward, wearegoingbackward ”
benner et al 2010
Benner et al (2010)
 • ” Det er sykepleierne, den største gruppen av helsepersonell, som tilbringer mest tid i direkte pasientrettet arbeid, derfor er deres betydning for befolkningens helse avgjørende (s.37)”.
slide4

Fremtidens utfordringer:

 • Vi lever lenger, men økende komorbiditet
 • Økt klinisk kunnskap
 • Økt teknologisk ferdighet
 • Økt krav om å kunne arbeide på forskjellige nivåer i helsetjenesten
 • Nye roller
 • Sykepleiere er ryggraden i det å kunne promotere pasientsikkerhet
 • Det er en utfordring å beholde og utvikle profesjonaliteten i sykepleie
 • Livslang læring
 • Lederskap
 • Utvikling av et arbeidsmiljø som ivaretar profesjonalitet
helsetjenestebilde
HELSETJENESTEBILDE

Den enorme utviklingen som har funnet sted som innen medisin, biologi, fysikk, og teknologi i de siste 15 årene, samt flere reformer innen spesialist- og kommunehelsetjenesten , høgskoler, og et sterkt fokus på økonomi gjennom et New Public Management styrt helsevesen, har ført til radikale endringer i hvordan sykepleie undervises, utøves og organiseres

resultat
Resultat:
 • Profesjonell identitetsdannelse er satt under press både i utdanning og helsetjenesten
 • Manglende tydelighet om hva som er sykepleierprofesjonens kompetanse
 • Redusert personell og pasientsikkerhet ?
pasientforl p og kompetanse i fremtidens helsetjenesten
Pasientforløp og kompetanse i fremtidens helsetjenesten

kompetanse

kompetanse

Geriatriske

sentre/

Paliasjons-

enheter

Operasjon/anestesi

Sykehjem

Post-op/

intensiv

Omsorgs

boliger

Dagsenter

Sengeposter

Hjemme-

Sykepleie /

Helsesøster-

tjeneste

Poliklinikker

Lærings- og

mestringssenter

herr olsen 78 r gift tre barn som bor i andre deler av landet
Herr Olsen, 78år, gift, tre barn som bor i andre deler av landet
 • 8 forskjellige diagnoser
 • Blir eller er blitt behandlet av 6 forskjellige spesialister
 • Tar 14 forskjellige medisiner
 • Diagnosene og behandlingene påvirker i økende grad hans grunnleggende behov og dagliglivets aktiviteter
 • 2 innleggelser i sykehus de siste 8 måneder
 • Siste innleggelse, ny episode med hjertetrøbbel
spesialisthelsetjenesten forutsetter at pasienten klarer seg selv
Spesialisthelsetjenestenforutsetter at pasienten klarer seg selv
 • 3 dagers sykehusinnleggelse
 • Fikk epikrise og informasjon før utskriving
 • Ingen melding til hjemmesykepleien
 • Ble bedt om å ta kontakt med fastlegen innen 7 dager
hjemme hos herr olsen
Hjemme hos herr Olsen
 • Klarer ikke å lese epikrisen
 • Har spørsmål om de nye medisinene, men vet ikke hvem han skal ringe
 • Er svak, svimmel og ikke i stand til å spise
 • Får ikke time hos fastlege før om 10 dager
 • Før han kommer til fastlegen blir herr Olsen innlagt på sykehus for 4 gang med akutt hjertesvikt grunnet at han ikke har klart å følge opp medisineringen fra siste
forskjellige perspektiver ved utskrivelse fra sykehuset
Forskjellige perspektiver ved utskrivelse fra sykehuset

Pasienten og familien

Spesialisthelsetjenesten

Mottatt helsehjelp for sin medisinske diagnose

Familien kan hjelpe ham

Familien er en tilgjengelig ressurs

 • Trenger hjelp for å leve med sin sykdom og behandling
 • Trenger helsehjelp fra hjemmesykepleie
 • Herr Olsens helse stresser familien
slide12
Eldre hjemmeboende pasient med hjertesvikt, faller og brekker lårhalsen under et svimmelhetsanfall.Forløp før samhandlingsreformen:

Hjemmeboende,primærlege,hjertesvikt-pol.

 • diagnoser
 • funksjonsnivå
 • vektutvikling
 • DRG, operasjonsteknisk resultat
 • morbiditet, mortalitet
 • liggetid, utskrives til ….
 • nasjonale indikatorer: epikrisetid? preopr liggetid <48 timer?

Sykehusoppholdet

Akuttmottak

Operasjon

Recovery

Kirurgisk post

Rehabiliteringsopphold

 • gjennomført oppholdsplan
 • liggetid, utskrives til…

Forsterket hjemmeopphold

 • tjenestebehov
 • funksjonsnivå

Hjemmeboende,primærlege,hjertesvikt-pol.

slide13

Eldre hjemmeboende pasient med hjertesvikt, faller og brekker lårhalsen under et svimmelhetsanfall.Forløp etter samhandlingsreformens intensjon:

Sykehus

Hjemmeboende,primærlege,hjertesvikt-pol.

Hjemmeboende,primærlege,hjertesvikt-pol.

Forsterkethjemmeopphold

Akuttmottak

Operasjon

Recovery

Kirurgisk post

Rehabilitering

slide14
Flere pasienter per sykepleier

Økning av antall oppgaver som kan eller bør gjøres av andre yrkesgrupper

Mindre tid til faglig fordypning og forskning

Fjerning av tradisjonelle lederstillinger for sykepleiere og innføring av profesjonsnøytrale lederstillinger

Større enheter og endrede kommandolinjer for ledelse

Fjerning av undervising og fagutviklingsstillinger

Mindre tid til veiledning av studenter

Evidence basert praksis

Helsereformer, erfaringer fra andre land:Devaluering av det som er sykepleierens særegne funksjon Fremhever sykepleierense underordenhet i organisasjonens hierarki og med - bestemmelse i viktige beslutningsprosesser

slide15

Sykepleienes arbeid blir mer sett på som en ”kostnad” enn som et arbeid som knyttes til verdiskapning og pasientresultater. Dette gjør at sykepleiestillinger kan bli et lett bytt når kostnader skal reduseres (Aiken, 2008).

patient outcomes sensitive to nursing care von heede et al 2007 journal of nursing scholarship
Patient Outcomes Sensitive to Nursing Care Von Heede et al. (2007). Journal of Nursing Scholarship
 • Fall
 • Decubitus
 • Embolier
 • Aspirasjons pneumonie
 • Postoperative luftveisinfeksjoner

og urinveisinfeksjoner

 • Sjokk og hjertestans
 • Medisinerings feil
 • Smerte
 • Lengde på sykehusoppholdet
 • Mortalitet
slide19

Obama: Nurses Play Critical Role in US HealthcareObama called nurses "the front lines of the healthcare system," adding: "They don't get paid very well. Their working conditions aren't as good as they should be."

http://npview.blogspot.com/2009/07/wow-obama-on-nurses.html

slide20

Er følgende stillingskategorier formelt knyttet til den øverste foretaksledelsen?Lars Erik Kjekshus, Vilde Bernstrøm. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi,UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM Skriftserie 2010: 4Prosentandel (N)1

slide21

Olsvold (2010)Ansvar og yrkesrolle. Om den sosiale organiseringen av ansvar i sykehusAvhandling for Ph.D grad , Universitetet i OsloOlsvold ( 2010)

 • Legearbeidet utgjør sykehusets produktivitet og inntektsbringende side, mens sykepleiearbeidet oppfattes å tilhøre utgiftsiden, noe som medfører at det underlegges strengere økonomisk styring, ikke minst bemanningsmessig (s.213).
olsvold 2010
Olsvold ( 2010)
 • Situasjonen i de generelle sengepostene førere til at sykepleie i den profesjonsfaglige forståelsen, har dårlige kår i sykehus (s.171)
olsvold 20101
Olsvold (2010)
 • I de generelle sengepostene er pleiepersonalet underlaget en fragmentarisk arbeidsorganisering, hierarkiske arbeidsrelasjoner, et ujevnt og til tider svært hektisk arbeidstempo, og en rekke tider for gjøremål som er definert av andre en dem selv
 • (s. 171)
osvold 2010 sykepleieren som fleksibel arbeider
Osvold, 2010Sykepleieren som fleksibel arbeider
 • På grunn av sin plassering nær pasientene, faller det på pleierne å håndtere det overskuddet av ansvar som produseres av beslutninger fattet andre steder i sykehuset, som for eksempel beslutningen om å behandle flere pasienter på kortere tid eller å rasjonalisere sykehuskjøkkenet.
 • Kanskje ikke så rart at de på generelle sengeposter først og fremst etterspør generalister, eller rettere sagt ”fleksibilister”, det vil si pleiere som er villig, og i stand til , å strekke seg oppover, nedover og til siden for å få arbeidet gjort (s.149).
fjeldbraaten 2010
Fjeldbraaten, 2010
 • Det kan se ut som at endringene i organiseringen av helsetjenesten utfordrer sykepleiernes profesjonelle identitet ved å gripe inn i profesjonsidentitetens kjerne……sykepleiernes profesjonelle identitet syntes å være under press
halvard vike maktens samvittighet gyldendal akademiske 2002
Halvard VikeMaktens samvittighet ( Gyldendal Akademiske 2002)
 • Sykepleiere yter tjenester mer intens enn de gjorde før - uten å helt vite hvorfor og hvordan – og de gjør det med en sterkere overbevisning om at de selv er faglig og etisk mer utilstrekkelig enn tidligere.
 • På denne måten produserer de vilkårene for sykehusets effektivitetsøkning samtidig som de skjuler sine egne spor og fremstår som et aspekt ved medisinsk behandling
vike forts
Vike forts:
 • Sykepleien blir dårligere siden legene ikke ser behovet og sykepleierne selv ikke klarer å synliggjøre hva de gjør.
 • Sykepleiernes arbeid er ikke systematisert og forskningsbasert. Det savnes begreper og kategorier som kan sammenfatte sykepleiernes arbeid og anvendes mot økonomisk logikk.
personell og pasientsikkerhet

Personell og pasientsikkerhet

Et samarbeidsprosjekt mellom

haukelien vike et al 2009
Haukelien, Vike et al. , 2009
 • Kvalitet fremkommer som et individuelt anliggende som varierer etter hvilke arbeidsvilkår og kompetanse den enkelte sykepleier har.
 • ”kvaliteten på tjenestene varierer sterkt, ikke bare mellom kommuner og enheter innen den enkelte kommune, men også i den enkelte enhet og overfor den enkelte bruker over tid. Kvaliteten er en fleksibel størrelse ….. Fleksibel kvalitet viser seg derfor ofte å bli til tilfeldig kvalitet” (s.25).
smith 2007
Smith, 2007
 • ”Nursing can no longer be viewed as a lovely accessory to patient care, but a core driver of both delivery and outcome”
patient outcomes sensitive to nursing care von heede et al 2007 journal of nursing scholarship1
Patient Outcomes Sensitive to Nursing Care Von Heede et al. (2007). Journal of Nursing Scholarship
 • Fall
 • Decubitus
 • Embolier
 • Aspirasjons pneumonie
 • Postoperative luftveisinfeksjoner

og urinveisinfeksjoner

 • Sjokk og hjertestans
 • Medisinerings feil
 • Smerte
 • Lengde på sykehusoppholdet
 • Mortalitet
utfordringer
Utfordringer….

Det bør fremover legges vekt på å tydeliggjøre hva som er innholdet i sykepleiefunksjonen og hvordan dette integreres i den helhetlige helse- og omsorgstjenesten

(St.meld.nr.47, Samhandlingsreformen: s.56)

grimen og t rum 2009
Grimen og Tærum (2009)
 • Det som kjennetegner profesjoner er at de forlanger aksept for at de har særegne forutsetninger for å ta seg av bestemte oppgaver på vegne av fellesskapet. I den grad de oppnår dette, kontrollerer de både adgangen til arbeidsoppgavene og kvaliteten på tjenestene (s.9).
florence nightingale notes on nursing
Florence NightingaleNotes on Nursing
 • ” Det er blitt sagt og skrevet et utall ganger at enhver kvinne kan være en god sykepleierske. Jeg tror tvert i mot at selve grunntrekkene i sykepleie er så godt som ukjente”
clark lang 1992
Clark & Lang, 1992

Hvis vi ikke kan sette ord på hva sykepleie er,

- kan vi ikke praktisere det,

- kontrollere det,

- forske i det,

-finansiere det,

- undervise i det

eller markedsføre det for publikum og politikere

florence nightingale 1860
Florence Nightingale (1860)
 • I følge Florence Nightingale er sykepleie
 • ”ikke sykdommen primært, men den syke selv og den sykes opplevelse av sykdommen”
 • ( s. 298).
observasjoner av syke florence nightingale notater om sykepleie s 149
Observasjoner av sykeFlorence Nightingale, Notater om sykepleie (s. 149)
 • Den viktigste praktiske leksen man kan gi sykepleierske, er å lære dem hva de skal observere, og hvordan de skal observer; hvilke symptomer som tyder på bedring, og hvilke som tyder på det motsatte, hvilke som er nyttige, og hvilke som ikke er det: hvilke som tyder på forsømmelse, og hva slags forsømmelse.
 • Alt dette bør utgjøre en del, en vesentlig del, av alle sykepleierskers utdannelse.
florence nightingale notater om sykepleie 1997
Florence NightingaleNotater om sykepleie (1997)
 • Hun må observere oppspyttet , som er rustfarget ved lungebetennelse, skummet ved plevritt, slimete ved bronkitt, det blodstrimete, tette, tunge oppspyttet som ofte inntrer ved tuberkulose, og hvordan hosten er når oppspyttet kommer” (s.184)
14 grunnleggende behov
Å puste

Å spise

Å få fjernet avfallsstoffer

Å kunne bevege seg

Å få søvn og hvile

Å få kledd av og på seg

Å kunne opprettholde kroppstemperaturen

Å holde kroppen ren

Å unngå farer fra omgivelsene

Kommunikasjon

Å utføre handlinger i pakt med sin religion

Å ha oppgaver som gir følelse av prestasjon

Å leke

Å lære og oppdage

14 grunnleggende behov
pasientenes grunnleggende behov
Pasientenes grunnleggende behov
 • Respirasjon og sirkulasjon
 • Ernæring
 • Eliminasjon ( urin og avføring)
 • Aktivitet og hvile
 • Personlig hygiene
 • Kommunikasjon
marit kirkevold 2011
Marit Kirkevold ( 2011)
 • akutte situasjoner
 • uavklarte og ustabile situasjoner
 • stabile, avklarte situasjoner
 • helsevurderende og/eller helsefremmende situasjoner
sykepleiens kunnskapsgrunnlag kim h s 2011 grunnleggende kompetanse i kliniske sykepleie akribe
Sykepleiens kunnskapsgrunnlag Kim, H.S. (2011). Grunnleggende kompetanse I kliniske sykepleie, Akribe
slide50

Å være bevisst på hvilke oppgaver sykepleiere har særegne forutsetninger for å ivareta i den totale helsehjelpen, vil gi autoritet på faglig basis, og gjøre sykepleiere til aktive bidragsytere i arbeidet med å definere de roller og funksjoner sykepleiere skal ha i fremtidens helsetjeneste.

karen drenkard rn ph d journal of nursing administration 39 7 8 2009
Karen Drenkard, RN, Ph.DJournal of Nursing Administration, 39,7/8, 2009
 • Den nåværende økonomiske krise er en perfekt anledning for oss til å revaluere hvordan vi leverer helsetjenester. Raske avgjørelser og ostehøvelkutt prinsippet, vil ikke være til noen god hjelp. Det kreves et fundamentalt skifte I strategier for å nå et nytt nivå av et bærekraftig helsevesen. Etterspørsel etter sikkerhet og kvalitet på pasientresultater er viktigere enn noen gang.
slide52
Faglig ledelse Etterspørsel etter sikkerhet og kvalitet på pasientresultater er viktigere enn noen gang.
 • Vi vil nå og for fremtiden trenge ledere som setter faget og den faglige kvaliteten i fokus.
 • Vi vil trenge ledere som er seg bevisste hvilke oppgaver sykepleiere har særegne forutsetninger for å ivareta i den totale helsehjelpen, som kan sette ord på hva som skjer når dette bidraget uteblir eller blir minimalisert, og som derigjennom oppnår autoritet på faglig grunnlag.
slide53
Ledernes viktigste oppgave bør være å skaffe tilveie en trygg og høy kvalitativ pasientbehandling og sykepleie, rekruttere og beholde en førsteklasses arbeidsstyrke, og skape en kultur for eksepsjonell gode prestasjoner og resultater.
 • Etterspørsel etter sikkerhet og kvalitet på pasientresultater er viktigere enn noen gang.
slide54

En rekke studier viser at det er en sammenheng mellom sykepleiefaglig ledelse og pasientresultater ( Wong & Cummings, 2007).

slide58

For å skape det nødvendige endringstrykket må sykepleier og studenter ved utdanningsinstitusjonene, spesialist - helsetjenesten, den kommunale helse og omsorgstjenesten og NSF

 • stå samlet om hva som er kjerneutfordringene for sykepleiere i dagens og fremtidens helsetjeneste, og arbeide sammen for å gjøre de nødvendige endringer som skal til for å møte fremtiden med den ene mål for øye:
 • GOD SYKEPLEIEPRAKSIS bidrar til høy kvalitet i heletjenesten