Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
Download
1 / 47

- PowerPoint PPT Presentation


 • 428 Views
 • Uploaded on

1. Forvaltningsrett Rettskildelære - høsten 2008 NORMER SKIKK OG BRUK MORALNORMER RETTSREGLER RETTSREGLER NORMER SOM STATEN SETTER SIN MAKT BAK. 2.  RETTSREGLENES FUNKSJON NORMERE ATFERD KONFLIKTLØSNING FORDELING AV GODER. 3. HVA ER JUSS? LÆREN OM RETTSREGLENE

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - grizelda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
1

Forvaltningsrett

Rettskildelære- høsten 2008

NORMER

 • SKIKK OG BRUK

 • MORALNORMER

 • RETTSREGLER

  RETTSREGLER

 • NORMER SOM STATEN SETTER SIN MAKT BAK


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
2

 RETTSREGLENES FUNKSJON

 • NORMERE ATFERD

 • KONFLIKTLØSNING

 • FORDELING AV GODER


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
3

HVA ER JUSS?

 • LÆREN OM RETTSREGLENE

  To temaer hovedtemaer:

 • Hvordan man finner frem til iinnholdet i reglene

 • Kunnskap om innholdet i rettsreglen

 • JUSS OG RETTFERDIGHET

 • JUSS OG ATFERD

  HVOR FINNER VI RETTSREGLENE?


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
4

REGLENE INNEHOLDER

EN HVIS SIDE ****** EN SÅ SIDE

 • FORVALTNINGSLOVEN § 2, 1 ledd,e

 • OPPLÆRINGSLOVENS § 3-1

 • SOSIALTJENESTELOVENS § 5-1


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
5

RETTSKILDELÆRE:

 • HVA MAN BYGGER PÅ

 • HVORDAN MAN RESONNERER

  NÅR MAN TAR STANDPUNKT TIL RETTSSPØRSMÅL

  RETTSSPØRSMÅL:

 • HVILKE REGLER SOM GJELDER

 • HVILKET INNHOLD DE HAR

 • HVORDAN ENKELTTILFELLE SKAL BEDØMMES


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
6

RETTSKILDEFAKTORENE (det som er tillatt å bygge på som grunnlag for rettsreglen)

 • LOVTEKSTEN

 • LOVFORARBEIDER OG (ETTERARBEIDER)

 • INTERNASJONALE FAKTORER

 • RETTSPRAKSIS

 • ANNEN PRAKSIS

 • RETTSOPPFATNINGER

 • VURDERINGER - REELLE HENSYN


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
7

RETTSKILDEPRINSIPPENE

 (prinsipper som styrer den rettslige argumentasjonen)

RELEVANS

hvilke argumenter som er tillatt å bygge (rettskildefaktoren)

på når man tar stilling til rettsspørsmål

SLUTNING

hvordan det enkelte argument (faktor) skal tolkes

VEKT

hvilke vekt det enkelte argument (faktor) skal ha dersom

argumentene trekker i forskjellig retning(taler for

forskjellig løsning på rettsspørsmålet)


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
8

RETTSANVENDELSE (regelanvendelse)

 • TOLKNING

 • BEVISBEDØMMELSE

 • SUBSUMSJON

  TOLKNING:

  FINNE RETTSREGLENES GENERELLE INNHOLD VED BRUK

  AV RETTSKILDEPRINSPPPENE :

  - Hvilke argumenter som er gyldige: RETTSKILDEFAKTORENE

  - Hvordan den enkelte argument skal forstås

  - Hvilken vekt argumentene skal tillegges

  BEVISBEDØMMELSE: for å finne : FAKTA

  SUBSUMSJON: BRUKE REGELEN PÅ FAKTA FOR Å FINNE LØSNINGEN


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
9

LOGIKKENS PLASS I RETTSTENKNINGEN:

 • Den som uaktsomt har voldt skade for en annen, skal erstatte skaden.

 • Peder har uaktsomt voldt påført bilen til Lar Holm skade taksert til kr. 10 000.

 • Peder skal betale Lars Holm kr. 10 000 i erstatning.

 • Begrepet:

  RETTSANVENDELSESSKJØNN (LOVSKJØNN)


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
10

STRUKTUR VED LØSNING AV KONKRETE PROBLEMSTILLINGER:

 • PROBLEMSTILLING

  (Rettsspørsmålet saken reiser)

 • RETTSLIG GRUNNLAG

  (Rettsregelen som kommer til anvendelse)

 • DRØFTELSEN

  (Vurdering av om vilkårene i rettsregelen er oppfylt i det konkrete tilfellet)

 • KONKLUSJON

  (Løsningen på saken/spørsmålet)


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
11

LOVTEKSTEN

HVA MENES MED LOV?

Enhver lovfestet rettsregel

- grunnlov

- formelle lover

- forskrifter

SKILLET:

LOVTEKSTOG RETTSREGEL

LOVTEKSTENES FRAGMENTARISKE KARAKTER

LOVTEKSTENS RELEVANS

LOVTEKSTENS VEKT


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
12

UKLAR LOVTEKST

- GRAMMATIKALSK UKLAR

- VAGE ORD OG UTTRYKK

- ORD HAR FLERE BETYDNINGER (flertydighet)

HVORFOR GJØRES IKKE LOVER MER PRESISE?

 • generelt virkeområde

 • tidsmomentet

 • tilgjengelighet


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
13

TOLKNING AV LOVTEKSTER

 • NATURLIG ORDFORSTÅELSE

 • LES HELE TEKSTEN/LOVEN

 • LEGALDEFINISJONER

 • RETTSLIG STANDARD

  BRUK DE ØVRIGE RETTSKILDEFAKTORENE


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
14

TOLKNINGSMÅTER ELLER – RESULTATER

Naturlig ordforståelse

Ordgrensen

- PRESISERENDE TOLKNING

 - INNSKRENKENDE TOLKNING

 - UTVIDENDE OG ANALOGISK TOLKNING

 - ANTITETISK TOLKNING


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
15

HVORDAN VEDTAS FORMELLE LOVER (lovgivningsprosessen) :

0. Lovforslag fra regjeringen eller den enkelte medlem av

Odelstinget (dokument 8)

1. Utvalgsinnstilling (NOU)

2. Høring

3. Odelstingsproposisjon

- utarbeides av departementet

- godkjennes av Kongen i statsråd

- oversendes Stortingskomiteen

4. Innstilling Odelstinget (fra komiteen)

5. Beslutning Odelstinget

6. Beslutning Lagtinget

7. Kongelig resolusjon (Kongen i statsråd)

8. Kunngjøres i Norsk Lovtidende


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
16

LOVENS FORARBEIDER

DOKUMENTER SOM SKRIVER SEG FRA LOVGIVNINGSPROSESSEN.

INNHOLD

- OPPLYSNINGER OM LOVENS FORMÅL

- OPPLYSNINGER OM HVORDAN BESTEMMELSER ER Å FORSTÅ

- OPPLYSNINGER OM SAMFUNNSFORHOLD

- TIDLIGERE RETTSTILSTAND

VEKT

- LOJALITET FRA DOMSTOLENE OVERFOR LOVGIVER

- RETTSANVENDEREN FÅR NOE OBJEKTIVT Å FORHOLDE SEG TIL

HVILKEN VEKT HAR FORARBEIDENE I PRAKSIS?

- NÅR LOVEN ER NY

- NÅR LOVEN ER GAMMEL


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
17

INTERNASJONALE FAKTORER

(Internasjonal praksis)

 • Menneskerettigheter

 • Annen folkerett

 • EØS-/EU- rett

  DET DUALISTISKE SYSTEM

  PRESUMSJONSPRINSIPPET

  MENNESKERETTIGHETER

  - GRUNNLOVEN § 110,C

  - LOV AV 21 MAI 1999 NR.30

  - Domstolen i Strasbourg (EMD)

  - EMK

  EØS-/EU-RETT

  - LOV AV 27 NOVEMBER 1992 NR.109

  - EF-domstolen

  - EFTA-domstolen


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
18

RETTSPRAKSIS (DOMSTOLENES TIDLIGERE AVGJØRELSER)

DOMSTOLSAPPARATET:

HØYESTERETT (19 DOMMERE)

Høyesteretts kjæremålsutvalg

LAGMANNSRETTEN

- Borgarting; Oslo

- Eidsivating; Hamar

- Agder; Skien

- Gulating; Bergen

- Frostating; Trondheim

- Hålogaland; Tromsø

TINGRETTEN (75)

FORLIKSRÅDET

- SIVILE SAKER

- STRAFFESAKER

SÆRDOMSTOLER

- Arbeidsretten

- Jordskifteretten


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
19

RETTSPRAKSIS:

HVORFOR ER RETTSPRAKSIS EN VIKTIG RETTSKILDEFAKTOR ?

- LIKE TILFELLER BEHANDLES LIKT

- ARBEIDSBESPARENDE

VEKT

MOMENTER AV BETYDNING FOR DOMSVEKTEN:

- HVEM SOM HAR AVSAGT DOMMEN

- ENSTEMMIG

- DOMMENS ALDER

- INNHOLDET I DOMSGRUNNENE

HØYESTERETTSDOMMENES RETTSKILDEBETYDNING

- PREJUDIKATER

- Plenumsavgjørelser


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
20

DOMSTOLENES RETTSSKAPENDE VIRKSOMHET

UTGANGSPUNKT: LEGALITETSPRINSIPPET

" Myndighetene må ha hjemmel i lov for å kunne gjøre

inngrep overfor borgerne i individuelle tilfeller"

UTENFOR LEGALITETSPRINSIPPETS OMRÅDE

HR. skaper ny rett:

- Nitroglyserindommen (Rt.1875 s.330)

- Aarsdommen(Rt. 1896 s.530)

- To mistenkelige personer (Rt. 1952 s.1217)

- Sykejournaldommen (Rt. 1977 s.1035)

INNENFOR LEGALITETSPRINSIPPETS OMRÅDE

HR. skaper ikke ny rett:

- Telefonsjikanesaken (Rt. 1952 s.989)


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
21

ANNEN PRAKSIS

 • FORVALTNINGSPRAKSIS

 • STATSPRAKSIS

 • PUBLIKUMPRAKSIS (SEDVANER)

  VEKTEN

 • FORVALTNINGSPRAKSIS

  - Domstolene

  - Forvaltningen selv

 • STATSPRAKSIS

 • PUBLIKUMSPRAKSIS


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
22

RETTSOPPFATNINGER

(Rettsteori)

 • Sivilombudsmannen

 • Justisdepartementets lovavdeling

 • Uttalelser fra departement, fylkesmannen etc

  - veiledninger, rundskriv mv

 • Alminnelig rettsoppfatning i samfunnet

  Vekt


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
23

VURDERINGER - REELLE HENSYN

 • Den gode generelle regelen

 • Det gode konkrete resultatet

  Typer vurderinger:

  FORMÅLSBETRAKTNINGER

  - ØNSKET ELLER TILSIKTET VIRKNING

  INTERESSEAVVEININGER

  - EN REKKE POSITIVE OG NEGATIVE VIRKNINGER

  RETTFERDIGHETS- OG RIMELIGHETSBETRAKTNINGER

  RETTSTEKNISK GOD REGEL

  HENSYN SOM IKKE KAN TILLEGGES VEKT?

  - Egeninteresser, snevre gruppeinteresser

  - Politiske partiers særinteresser


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
24

KOLLISJON MELLOM RETTSREGLER

 • LEX SUPERIOR

 • LEX SPECIALIS

 • LEX POSTERIOR

  RETTSREGLENES TRINNHØYDE

  GRUNNLOV

  FORMELLE LOVER

  FORSKRIFTER GITT VED KGL.RES.

  ADMINISTRATIVE FORSKRIFTER


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
25

RETTSSYSTEMATIKK

 • LOVBESTEMT RETT/ IKKE LOVBESTEMT RETT (ULOVFESTET RETT)

 • OFFENTLIG RETT/ PRIVATRETT

 • INTERN RETT/ FOLKERETT

  REGELTYPER

  PLIKTREGLER (handlingsregler)

  - PÅBUD, FORBUD, TILLATELSER, FRITAKELSER

  KOMPETANSEREGLER

  - KOMPETANSE:

  - RETTSLIG EVNE TIL Å BINDE SEG SELV ELLER TIL Å BESTEMME OVER ANDRE VED Å GI LOVER, AVSI DOMMER, TREFFE FORVALTNINGSVEDTAK

  RETNINGSLINJER

 • NORMER SOM ANGIR MOMENTER SOM SKAL TAS I BETRAKTNING VED LØSNING AV RETTSSPØRSMÅL

 • RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV FORVALTNINGSSKJØNNET


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
26

SENTRALE BEGREPER

 • RETTIGHET

 • PLIKT

 • RETTSSUBJEKT

 • RETTSLIG HANDLEEVNE

 • DISPOSITIVE UTSAGN

 • KOMPETANSE

  - PERSONELL KOMPETANSE (HVEM)

  - MATERIELL KOMPETANSE (HVA)

  - PROSESSUELL KOMPETANSE (HVORDAN)

 • KOMPETANSEREGLER

 • PLIKTREGLER

 • HJEMMEL

 • SANKSJONER

 • UGYLDIGHET

 • ANSVAR


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
27

Oppgave 1

Spørsmål om bruk av Lovdata/Lovsamling

 1.1 Finn frem til forvaltningsloven.

 1.2 Når trådte forvaltningsloven i kraft?

 1.3 Finn frem til forvaltningslovens § 2, 2 ledd, 2 punktum (§ 2, 2 avnitt, 2 setning)

1.4 Er det gitt forskrifter til forvaltningsloven? Finn disse.

1.5 Finn frem til forvaltningslovens virkeområde

1.6 Gjelder offentlighetsloven for dokumenter lagret på data?

1.7 Finn frem til lovbestemmelsen som setter forbud mot røyking på serveringssteder


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
28

Oppgave 2

Små metodeoppgaver.

2.1

Nils Holm arbeider som saksbehandler i teknisk etat i Storevik kommune.

Sønnen til Nils, Tore Holm ønsker å bygge hus i kommunen. Han søker derfor

Om byggetillatelse. Kan Nils behandle byggesøknaden?

Hvilket rettsspørsmål reiser oppgaven?

Finn frem til aktuell lovbestemmelse

Ta stilling til rettsspørsmålet


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
29

2.2

Du arbeider som saksbehandler ved sosialkontoret i Lillevik kommune.

En av sakene du behandler er søknad om økonomisk hjelp fra familien

Holm. Lunsjen snakker du med din gode kollega Eva om denne

søknaden. Du forteller henne blant annet at faren i familien er

arbeidsledig fordi han er plaget av en ryggskade. Har du lov til å

Fortelle dette til Eva?

a. Hvilket rettsspørsmål reiser saken?

b. Finn frem til aktuell lovbestemmelse

c. Ta stilling til rettsspørsmålet


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
30

2.3

Du arbeider som journalist i Lillevik Tidende. Lillevik kommune skal ansette

ny rådmann og du ønsker å lage en sak om dette. Du tar derfor kontakt med

kommunen og ber om å få tilsendt søkerlisten. Kommunen nekter deg

Innsyn og begrunner dette med at opplysningene om hvem som har søkt

stillingen er taushetsbelagt.

Hvilket rettsspørsmål reiser saken?

Finn frem til aktuell lovbestemmelse

Ta stilling til rettsspørsmålet


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
31

Oppgave 3

Hva menes med at reglene har en hvis side og en så side?

Hva er hvis siden og så siden i :

 • forvaltningsloven § 13

 • sosialtjenesteloven § 5-1

 • opplæringsloven § 3-1


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
32

Oppgave 4

Hva menes med uttrykket rettsanvendelse?

Hva menes med begrepene tolkning, bevisbedømmelse og

subsumsjon?

Gi eksempler.


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
33

Oppgave 5

Redegjør for begrepet rettskildefaktor. I forbindelse med

anvendelse av rettskildefaktorene snakkes det om relevans,

slutning og vekt.

Hva betyr disse ordene?

Hva menes med rettskildeprinsippene?


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
34

Oppgave 6

Hva menes med at reglene har en fragmentarisk karakter?

Gi eksempel.


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
35

Oppgave 7

 7.1 Hva er forskjellen på lovteksten og rettsregelen?

 7.2 Hva menes med begrepet rettsanvendelsesskjønn?

 7.3 Hvorfor gjøres ikke lovtekstene mer presise?

 7.4 Hvordan skal lovtekster normalt tolkes?

 7.5 Hva menes med legaldefinisjoner?

 7.6 Hva menes med ordgrensen?

 7.7 Hva menes med presiserende, innskrenkende,

utvidende/analogisk og antitetisk tolkning.

Gi eksempler.


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
36

Oppgave 8

8.1 Hva menes med rettskildefaktoren ”rettspraksis”?

8.2 Hvorfor legges det vekt på den lovforståelsen domstolene er

kommet frem til?

8.3 Hvilke rettsavgjørelser har størst vekt? Hvilke momenter av

avgjørende for en doms vekt?

8.4 Forklar hva som menes med et prejudikat.

8.5 Forklar hva som menes med at domstolene er med på å

skape retten.


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
37

Oppgave 9

Vedlagt følger kopi av to ingresser fra Norsk Rettstidende som

beskriver innholdet i to rettsavgjørelser i 1998. Det rettslige

temaet i de to sakene er i hovedsak like.

9.1 Hvilken rettsinstans har truffet avgjørelsene?

9.2 Er det noe spesielt med måten avgjørelsene er truffet på?

 • I den første avgjørelsen ser det dissens (uenighet) mellom

  dommerne, mens i den andre er avgjørelsen enstemmig. Kan du forklare hvorfor?


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
38

Oppgave 10

10.1 Hva menes med rettskildefaktoren reelle hensyn?

10.2 Nevn noen typer av vurderinger i rettslig argumentasjon.

10.3 Hvilke hensyn taler for og mot å legge vekt på reelle hensyn

i rettsanvendelsen?


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
39

Oppgave 11

 11.1 Redegjør for lovreglenes trinnhøyde

11.2 Hva menes med prinsippene

 • lex superior

 • lex specialis

 • lex posterior

  Når brukes disse prinsippene?


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
40

Oppgave 12

1. Gi eksempel på regler som tilhører:

 • offentlig rett

 • privat rett

 • generell forvaltningsrett

 • spesiell forvaltningsrett

  2. Gi eksempel på ulovfestede regler og lovfestede regler

  3. Gi eksempel på internasjonal rett


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
41

Oppgave 13

 Forklar innholdet i følgende begreper:

 • rettsregel

 • rettssubjekt

 • rettslig handleevne

 • dispositive utsagn

 • rett

 • plikt

 • kompetanse

 • hjemmel

 • sanksjoner


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
42

Oppgave 14

TURNFORENINGSOPPGAVEN

En turnforening holdt medlemsfest i turnforeningens lokaler, og

lot hvert medlem få invitere med seg en deltaker utenfra. På

festen ble det servert varm mat og en flaske pils til hver deltaker.

For dette ble foreningens styre satt under tiltale for brudd på

alkoholloven.


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
42

Turnforeningen, fortsettelse:

Bruk først den gamle alkoholloven til å svare på om foreningens styre skulle

straffes. Den gamle alkohollovens § 60 lød:

" Fortæres rusdrikk i forening eller sammenslutning hvor sådan rusdrikk ikke

lovlig kan selges eller skjenkes, og har foreningen eller noget av dens

medlemmer eller nogen som er i dens tjeneste, medvirket til at rusdrikken

ble tilveiebragt eller oppbevart for medlemmene, straffes foreningens

styremedlemmer og den som har stilt sitt husrom til rådighet for foreningen,

samt den som har forestått tilveiebringelsen eller oppbevaringen med bøter

eller med fengsel på til 3 måneder."

§ 47 sto det

 "Ved rusdrikk forstås i dette kapitel (som § 60 sto i) brennevin, vin

fruktvin, mjød og øl som inneholder 2.5 volumprosent alkohol."


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
44

Turnforeningen, fortsettelse:

1. Hva er regelens hvis side og hva er regelens så side?

2. Synes du ordlyden dekker saksforholdet?

3. Hvilke andre rettskilder vil du trekke inn ved tolkningen, og hvordan vil du

avveie de ulike faktorene?

4. Hva blir løsningen dersom vi bruker den nye alkoholloven av 2.6.1989 nr. 27 § 8-9?

Synes du ordlyden dekker forholdet?

Til hjelp for løsning av oppgaven:

Formålet som gikk fram av lovens forarbeider, var å ramme omgåelser av salgs- og

skjenkeforbundet ved å opprette:

" det som i alminnelighet karakteriseres som drikkeklubber, som typiske

drikkesammenslutninger"

  Kilde: Erik Boe, Innføring i juss, bind 1. Tano 1993


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
45

Oppgave 16.

TO MISTENKELIGE PERSONER.

Saken dreier seg om en film som skulle bygges over en begivenhet fra virkeligheten –

det såkalte ”lensmannsmordet” i 1926. Den en av forbryterne, som var 19 år da drapene fant

sted, gikk til sak for å få stanset filmen. Tjue år var gått, han hadde sonet sin straff, han hadde

skiftet navn, flyttet til et sted der han nå førte et aktverdig liv, hadde giftet seg og fått to barn.

Tancred Ibsen ville filme historien, som en forfatter tidligere hadde skrevet bok om. Boka utkom i

1933, og var fortsatt til salgs i bokhandlene. Filmen er bygget på boka, og den gir ikke nærgående

opplysninger om forbryternes nåværende navn, oppholdssted mv. Norsk film A/S hadde allerede

investert kr. 70 000 (ca 1,2 mill etter dagens kroneverdi) da protest mot filmen første gang ble

mottatt i 1949. Norsk Film besluttet å gå videre med sine planer, til tross for protesten, og filmen

var premiereklar 2. påskedag 1950. Saksopplysning: Det finnes ingen lov som regulerer

spørsmålet.

Spørsmål:

 • Hvilke reelle hensyn taler for at filmen skal bli vist og hvilke taler imot?

 • Hvilke typer vurderinger er aktuelle her?

 • Hvilket resultat tror du høyesterett kom til?


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
46

Oppgave 17

STERILITETSDOMMEN

Skomaker X hadde samleie med en ugift kvinne. Kvinnen ble gravid.

Det ble reist sak om farskapet og bidragsplikten. Kvinnen påsto at X var

far til barnet og han hadde bidragsplikt. Det ble under saken avklart at

X var steril og derfor ikke kunne være far til barnet. Han ble derfor

ansett som faren av høyesterett. Den sentrale punktet i saken var om

han skulle betale bidragsplikt. Det fremgikk av lov om barn utenfor

ekteskapet at bidragsplikten at samleie i den kritiske tide skulle være

tilstrekkelig for bidragsplikt. Det fremgikk av både ordlyden og

forarbeidene at bevis for manglende forplantningsdyktighet ikke skulle

være fritaksgrunn.

Hvilke rettskildefaktorer tror du høyesterett fant relevante og vektla?

Hvilket resultat tror du høyesterett kom til i bidragsspørsmålet?


Forvaltningsrett rettskildel re h sten 2008 normer skikk og bruk moralnormer rettsregler rettsregler normer som s
47

Oppgave 18

PASSBÅTDOMMEN (Rt.1973 s.433)

En person kjørte en passbåt på 17 fot med motor på 115 hk med over 2

promille alkohol i blodet. Han holdt på å kollidere med en annen båt. Politiet

Han ble tiltalt for overtredelse av straffelovens § 422, 2 ledd som lyder:

”Fører av skip, maskinist, styrmann, stuert, telegrafist, telegrafist,

skipselektriker eller los som forsettlig eller uaktsomt beruser seg under

tjenesten eller når denne forestår, straffes med bøter eller fengsel inntil

1 år.”

 • Saken gikk helt til høyesterett.

 • Hvilke ord i lovteksten er det skaper tolkningsproblemer?

 • Hvilke rettskildefaktorer tror du domstolen la vekt på ved avgjørelse av saken?

 • Tror du han ble dømt for promillekjøring med båt eller ble han frifunnet?