Download
poslovna analiza n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poslovna analiza PowerPoint Presentation
Download Presentation
Poslovna analiza

Poslovna analiza

205 Views Download Presentation
Download Presentation

Poslovna analiza

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Poslovna analiza

  2. Odnos poslovne analize i analize finansijskih izveštaja • Poslovna analiza –to je alat koji primenjuju informacioni i finansijski posrednici na finansijskom tržištu u cilju pružanja dodatnih usluga korisnicima analize • Informacioni posrednici- finansijski analitičari, rejting agencije, finansijska štampa, brokerske kuće, revizorske kuće • Finansijski posrednici-banke, investicioni fondovi, penzioni fondovi, osiguravajuće kompanije

  3. Poslovna analiza za finansijske i informacione posrednike • Poslovna analiza – fokus na aktivnosti koje kreiraju vrednosti i eliminisanje ostalih aktivnosti

  4. Elementi poslovne analize • 1. Analiza poslovne strategije (strategic analysis)- identifikovanje ključnih profitnih potencijala i poslovnih rizika na kvalitativnom nivou • 2. Računovodstvena analiza (accounting analysis)- identifikovanje računovodstvenih fleksibilnosti u primeni akrualnog principa u računovodstvu (accrual accounting) • 3. Finansijska analiza (ratio analysis/cash flow analysis)- korišćenje tekućih i prošlih performansi kako bi se utvrdila mogućnost održivosti rasta i razvoja • 4. Prospektivna analiza (prospective analysis)-vrednovanje akcija (intristična vrednost firme), pro forma finansijski izveštaji

  5. Analiza finansijskih izveštaja • Obuhvata: • računovodstvenu analizu i • finansijsku analizu • u okviru ovog predmeta obuhvatićemo i analizu strategije kao deo poslovne analize jer smatramo da bi analiza finansijskih izveštaja bila nepotpuna bez ovog dela analize

  6. Upotreba analize finansijskih izveštaja • privatizacija, • merdžeri • analiza zaduženosti, • kreditna analiza

  7. Shema Štedni sektor (kapital koji žele da ulože) Informacioni posrednici: finansijska štampa brokerske kuće finansijski analitičari rejting agencije revizori Finansijski posrednici: penzioni fondovi investicioni fondovi osiguravajuće kompanije banke Finansijska tržišta Kreditni sektor (preduzetnici i ideje, nemaju kapital)

  8. Finansijski posrednici • agregiraju štednju malih ulagača, mobilišu je i ulažu u akcije , obveznice, hipotekarne finansijske instrumente • imaju superiorne informacije • imaju odeljenja za analizu finansijskih izveštaja koja se bave praćenjem i analizom finansijskih izveštaja odgovarajućih klijenata

  9. Informacioni posrednici • Pružaju kredibilitet informacijama iz finansijskih izveštaja (revizori), • analiziraju i donose preporuke svojim klijentima vezano za kreditni rejting ili prave procenu budućih performansi neke firme za svoju klijentelu (rejting agencije, finansijski analitičari)

  10. Case 1 • The role of capital market intermediaries in the dot com crash of 2000