Výskum mládeže na Slovensku – aktér mládežníckej politiky?
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

Výskum mládeže na Slovensku – aktér mládežníckej politiky? Európske informačné centrum,Bratislava 27.09.2007. Prof.L.Macháček CERYS KP UCM TrnavA a Slovenská spoločnosť pre výskum mládeže, Bratislava. Vedecký výskum mládeže. v edie partnerský dial ó g zo zástupcami

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - hesper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prof l mach ek cerys kp ucm trnava a slovensk spolo nos pre v skum ml de e bratislava

Výskum mládeže na Slovensku – aktér mládežníckej politiky?Európske informačné centrum,Bratislava 27.09.2007

Prof.L.Macháček

CERYS KP UCM

TrnavA

a

Slovenská spoločnosť pre výskum mládeže,

Bratislava


Vedeck v skum ml de e
Vedecký výskum mládeže politiky?

 • vedie partnerský dialóg

 • zo zástupcami

 • štátu (ministerstvo)

 • a

 • občianskej spoločnosti (RMS a Š RVS)


Situ cia mladej gener cie v sr
Situácia mladej generácie v SR politiky?

 • Akčný plan politiky mládeže na rok 2007 schválený vládou SR 10.1.2007formuluje spoločnú úlohu rozvíjať vedomosti o situácii mladých ľudí a využívať ich

 • A/v prospech lepšieho pochopenia mládeže verejnosťou (artikulácia)

 • B/mobilizácie mládeže pri uplatnení jej záujmov (legitimizácia)

 • C/pri plánovaní politiky mládeže

 • ( legalizácia)


Ak n pl n 2007
Akčný plán 2007 politiky?

 • a/aktualizuje sa databáza výsledkov výskumu mládeže po roku 1993 (4.12)www.vyskummladeze.sk

 • b/z rozpočtu MŠ SR prostredníctvom IUVENTA sa v roku 2007 realizujú prioritné výskumné témy (4.11)

 • c/ spolupracujeme s projektom Rady Európy a Európskej komisie “Európske centrum pre vedomosti o mládežníckej politike”www.youth-knowledge.net


Koncepcia 2008
KONCEPCIA 2008 politiky?

 • Končísa 7 ročnýcyklusplatnostikoncepcieschválenej v roku 2001

 • Výskum 2001-1007

 • priniesol ajprekvapujúce poznatky o mládeži pre prácu s mládežou

 • sadostávasa do inéhopostavenia v systéme-mládežnícka politika a práca s mládežou.


S as ou grantov c h z mer ov ek
Súčasťou politiky?grantových zámerov EK

 • a jednotlivých projektov sa stáva aj “výskum” alebo “prieskum”, ale nie ako samoúčelný cieľ(ozdoba), ale ako nástroj porozumenia a riadenia.

 • veľmi dobre sme si vedeli predstaviť „prieskum“ bez kampane

 • ešte lepšie si dokážeme predstaviť kampaň bez nejakého výskumu.


Ka d in v etci rovn
„KAŽDÝ INÝ- VŠETCI ROVNÍ“ politiky?

 • Cieľom prieskumu nie je jednoducho priniesť isté informácie o názoroch mladých ľudí na začiatku podujatí kampane, ale aj „.. po skončení kampane“... so zámerom evalvácie efektivity kampane a jej dopadu na myslenie mladých ľudí.“

 • Odbornú a občiansku verejnosť zaujíma či finančné prostriedky venované na kampaň priniesli nejaké výsledky.


Monitorovanie
MONITOROVANIE politiky?

 • Transparency International(korupcia), Social Watch, WWF(ekologicke) – jednoduchý index založený na niekoľkých sledovaných indikátoroch má priniesť

 • EFEKT – mobilizácia občanov k spoločnej rozprave o veciach verejných

 • s vládou, županmi, primátormi, poslancami


Koncepcia ml de n ckej politiky
KONCEPCIA mládežníckej politiky politiky?

 • 1. Koncepcia mládežníckej politiky 2008-2012

 • 2. realizáciaročnýchAkčných plánov politiky mládeže

 • potrebujesystematickýMONITORINGsituáciemládeženaSlovensku a v jeho samosprávnych regiónoch.


N rodn spr va 2005
Národná správa 2005 politiky?

 • PrváoficiálnaNárodnúsprávu o situáciimládeženaSlovensku saprezentovala v Strasbourgu

 • a bola kritizovanáSprávouexpertov RE o mládežníckejpolitike a situáciimládeženaSlovenskuv roku 2006

 • Konfrontácia ukázala aj pre budúci monitoring, že

 • a. niektorépotrebnéúdajenemámek dispozíciivôbec

 • b.možnosť generalizácie dostupnýchúdajovnásneuspokojuje

 • c. niektoréúdajenezískavamesystematicky, t.j. nemámedlhšiečasovéradyúdajov

 • d. niekedymámeibaúdajestaršieho data, ktoré je problematickévyužívať

 • e. niektoréúdajeniesúverejnedostupné (súkromnéreklamnéalebovýskumnéagentúry)

 • f. Údaje sa získavajú a analyzujú v hektickom strese

 • G. nikto nevie kto je zodpovedný za interpretáciu a jednotlivé údaje


Vzor nemecko 12 spr v o ml de i pre parlament
VZOR - Nemecko politiky?12 Správ o mládeži pre parlament

 • Bundestag schvaľuje Správu o mládeži v Nemecku každé volebné obdobie v súlade so zákonom o mládeži(napr.2002,2006)

 • Každá 3 správa sa musí venovať celkovej situácii mládeže

 • 1.Téma a expertná skupina schválená parlamentom

 • 2. Pracovná skupina a jej odborny sekretariat pri DJI v Mnichove má schválený rozpočet na 4 roky

 • 3. Stanovisko ministerstva k správe predkladá parlamentu námety na legislatívne úpravy a pod.


Monitoring indik torov ivotnej situ cie ml de e na slovensku
Monitoring politiky?indikátorovživotnejsituáciemládeženaSlovensku

 • ujasňujeme si východiskovú filozofiu

 • mládež je subjektomspoločenského rozvojaa zmeny

 • situáciu mládeže charakterizuje aj existujúca štruktúra subjektov práce s mládežou

 • dostupnéštatistickéúdajetreba konfrontovať s výsledkamiinterdisciplinárnychvýskumovsubjektivnehosvetamládeže


10 t matick ch oblast
10 tématických oblastí politiky?

 • 1.Demografia

 • 2.Vzdelávanie

 • 3.Práca

 • 4.Ekonomické podmienky života

 • 5.Rodina

 • 6.Kultúra

 • 7.Participacia

 • 8.Zdravie

 • 9.Sociálna patológia

 • 10.Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži


Vi kult rne formy sebavyjadrenia sa ml de e
VI.Kultúrne politiky?formy sebavyjadrenia sa mládeže

 • štruktúra voľného času detí a mládeže,

 • záujmové orientácie dospievajúcej mládeže,

 • verejné a súkromné ponuky na využitie voľného času mládeže,

 • centrá voľného času v obciach a mestách na Slovensku,

 • orientácia mládeže na ľudové tradície,

 • Nové informačné média(internet)

 • Subkultúra najmladšej generácie mládeže


Vii ob ianska participacia ml de e
VII . politiky?Občianskaparticipaciamládeže

 • A. kategoriaindikátorovobčianskejparticipácie

 • 1.dobrovoľníctvo,

 • 2.organizované aktivity pre miestnukomunitu,

 • 3.volebná účasť

 • 4.účasť načinnostipolitickýchstrán

 • 5.záujmové skupiny

 • 6.protesty

 • 7.účasť naverejnýchdiskusiách


B kategoria indik torov v chovy k demokratick mu ob ianstvu
B.kategoria politiky?indikátorovvýchovy k demokratickémuobčianstvu

 • vstupnéindikatory

 • 8.kurikulum vyučovacíchpredmetov,

 • 9.príprava učiteľovnavyučovanieobčianskejvýchovy,

 • procesnéindikátory

 • 10. tradičné a netradičnémetódyvyučovania (diskusia, exkurzia, projektovápráca)

 • výstupnéindikátory

 • 11.znalosti o demokracii a fungovanípolitickéhosystému,

 • 12.schopnosti a kompetencieobčianskejparticipácie,

 • 13. postoje, hodnoty a motívyobčianskej a politickejparticipácie.


Viii zdravie
VIII. ZDRAVIE politiky?

 • A. zdravotná situácia detí a mladistvých

 • 1. umrtnosť a chorobnosť

 • 2 postihnutia

 • 3 zneužívanie

 • 4 závislosti (Alkohol, Nikotin, Drogy)

 • 5 zdravie z aspektu sociálnej situácie detí a mládeže

 • 6. zdravotne rizikové správanie a životné štýly mládeže (mobilita, sexuálna promiskuita)

 • 7. zdraviu škodlivé životné prostredie v mestách a regiónoch Slovenska


Viii telesn a du evn zdravie
VIII politiky?Telesné a duševnézdravie

 • B podporné a preventívneprogramy

 • 1. inštitucionálnazdravotnástarostlivosť o deti a mladistvých

 • 2. Preventívneprogramynaochranuživota a zdravia(dopravnávýchova,)

 • 3. programynaintegráciupostihnutýchdetí a mladistvých

 • 4. zdravotnávýchovadetí a mládeže (sexuálnavýchova)

 • 5. poradensko-psychologická a psychiatrickástarostlivosť


Ix soci lna patol gia ml de e
IX. Sociálna patológia mládeže politiky?

 • 1. alkoholizmus a tabakizmus

 • 2 .nelegálne drogy

 • 3. patologické hráčstvo - gamblerstvo

 • 4. sekty a manipulatívna religiozita

 • 5. sexuálné zneužívanie

 • 6. násile a týranie detí v rodine

 • 7. šikanovanie v škole a školských domovoch

 • 8. delikvencia a kriminalita mládeže


X koncepcia a ak n pl n politiky ml de e
X.Koncepcia a akčný plán politiky politiky?mládeže

 • legislativa,

 • medzinárodná spolupráca v rámci EU(bilaterárna spolupráca),

 • rezortné politiky mládeže a ich previazanie,

 • miestna a regionálna samospráva vo výkone starostlivosti o deti a mládeže,

 • Informačné služby v štruktúre podpory a ochrany deti a mládeže,

 • aktivity na lepšie porozumenie novým generáciam mládeže (výskum mládeže, dataarchiv,monitor)


Koncepcia m onitorovani a ml de e na slovensku
Koncepcia politiky?“monitorovania” mládeženaSlovensku

 • Národnúsprávu o životnejsituáciimládeže a mládežníckejpolitikenaSlovenskutrebapripravovať v budúcnostipravideľnekaždé 4 roky podľa rozhodnutia NR SR.

 • Na jejzodpovednú a kvalifikovanúprípravubude treba každýrok “monitorovať” sústavuindikátorov, ktorémôžemeštrukturovať do 10 relatívnesamostatnýchtematickýchcelkov -kapitoliek.

 • overímesi,ktoré(3-4) z nichdostatočnecharakterizujú situáciu a trendy v jednotlivýchoblastiachjejživota.


Postup
POSTUP politiky?

 • 1. súborindikátorovby mal prekročiťsúčasnémožnosti a tradícieštatistickéhosledovaniarezortov, ale ajtradičných tém výskumumládeže.

 • ÚLOHA 1: sformulovaťnovépožiadavkynaštatistické a výskumnézisťovania už pre rok 2008.

 • 2. interpretáciaindikátorovmábyťvecounielenvedeckýchpracovníkov, ale ajexpertov z oblastimládežníckejpolitikya práce s mládežou

 • ÚLOHA 2: pre každú oblasť budovať spoločné expertné a pracovné skupiny


2 5 lot 5 publication on youth in europe
2.5.Lot 5: Publication on youth in Europe politiky?

 •  2.5.1- General information

 •  In 2008, replying to the request from the policy makers interested in the situation of the young people in Europe, Eurostat intends to publish data on this target population coming from harmonised data sources.

 • They could be complemented by statistical information available in other sources existing at European level.

 • A great interest in this publication from the policy makers and public can be expected.