1 / 36

A 2014-2020. pénzügyi időszakban létrehozott Belügyi Alapok bemutatása

A 2014-2020. pénzügyi időszakban létrehozott Belügyi Alapok bemutatása. dr. Szedő Szilvia Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2014. július 16. Belügyi Alapok 2014-2020. Nemzeti Programok bemutatása Jogszabályi háttér, eljárásrend. Belügyi Alapok 2014-2020.

helia
Download Presentation

A 2014-2020. pénzügyi időszakban létrehozott Belügyi Alapok bemutatása

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. A 2014-2020. pénzügyi időszakban létrehozott Belügyi Alapok bemutatása dr. Szedő Szilvia Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2014. július 16.

 2. Belügyi Alapok 2014-2020. • Nemzeti Programok bemutatása • Jogszabályi háttér, eljárásrend

 3. Belügyi Alapok 2014-2020. Az Európai Bizottság a migrációs áramlások kezelése és a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség biztonságát érő fenyegetésekre való reagálás érdekében a 2014–2020-as időszakra új jogszabályi struktúrát alakít ki, az alapok számát kettőre csökkenti: • Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA) • Belső Biztonsági Alap (BBA) • Külső határok és vízumügy • Rendőrségi együttműködés, bűnmegelőzés és bűnözés elleni küzdelem valamint válságkezelés

 4. Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA) A vonatkozó szakpolitikai stratégiával összhangban Magyarország három szakterületen kíván előrelépést elérni: • a Közös Európai Menekültügyi Rendszer továbbfejlesztése a befogadási feltételek fejlesztésével, a menekültügyi eljárások továbbfejlesztésével, hazánk áttelepítési programjának fenntartásával és továbbfejlesztésével; • a legális migráció és a külföldiek társadalmi beilleszkedésének (integráció) elősegítése az indulást megelőző intézkedések növelésével, a harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedését közvetlenül segítő szolgáltatások támogatásával (különös tekintettel az elismert menekültekre és oltalmazottakra), a magyar társadalom befogadó attitűdjének növelésével;

 5. Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA) azillegális migráció elleni hatékony fellépés a hatékony és fenntartható visszatérés, különösen az önkéntes visszatérés biztosításával: a humánus és a speciális szükségletek kielégítésére is alkalmas befogadó intézmények kialakításával, a hatóságok személyszállító kapacitásának fejlesztésével, valamint a támogatott önkéntes hazatérési és reintegrációs programokban való részvétellel és a hatósági kísérettel történő kitoloncolások végrehajtásának fejlesztésével.

 6. Pénzügyi keret • Tagállami intézkedések Magyarország (uniós forrás): 23,71 millió EUR = 7 Mrd Ft • Egyediintézkedések • Félidős felülvizsgálat 2017-ben • Uniósintézkedések és sürgősségi segítségnyújtás

 7. I. Közös Európai Menekültügyi Rendszer átfogó erősítése és fejlesztése Nemzeti Prioritás: Befogadás A megfelelő színvonalú, a sérülékeny személyek speciális szükségleteit is kielégítő befogadási körülmények biztosítása. A külföldiek jogbiztonságának fokozása. A menekültügyi őrizet végrehajtásával kapcsolatban az intézményi feltételek javítása mellett a bírói felülvizsgálat hatékonyságának növelése. A menekültügyi helyzet változékonysága indokolja a flexibilis menekültügyi rendszer kiépítését, amely gyorsan képes reagálni a kérelmezők számában és összetételében bekövetkező változásokra. A szakemberállomány felkészültségének folyamatos fejlesztése.

 8. I. Közös Európai Menekültügyi Rendszer átfogó erősítése és fejlesztése 2. Menekültügyi politikák és eljárások A menekültügyi eljárás hatékonyságának és gyorsaságának fokozása a szakemberállomány képzésével és a menekültügyi rendszerhez kapcsolódó informatikai és technikai háttér fejlesztésével. A menekültügyi eljárás minőségfejlesztése az országinformációs szolgáltatások, illetve a tolmácsolás fejlesztésével, monitoring-látogatások szervezésével, valamint jogalkotás és a nemzetközi bírósági esetjog átültetése minőségének fejlesztésével. Tapasztalatcserék, tényfeltáró missziók lebonyolítása. 3. Áttelepítés Az áttelepítési programok végrehajtása. Regionális Védelmi Programokban való részvétel és a résztvevő harmadik országok migrációs és menekültügyi kapacitásfejlesztése.

 9. II. Integráció és legális migráció 1. Bevándorlás (indulás előtti intézkedések) A kibocsátó és a tranzitországokban lévő migránsok indulást megelőző célirányos tájékoztatása. Harmadik országbeli állampolgárok számára indulást megelőzően, harmadik ország területén történő magyar (szak)nyelvi képzés, szakképzés és a munkaerő-piaci beilleszkedés elősegítése érdekében. 2. Integráció A harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedését közvetlenül segítő szolgáltatások kidolgozása és működtetése. Helyi integrációs stratégiák kidolgozásának és megvalósításának támogatása az Integrációs Stratégia megvalósítása érdekében. A kultúrák közti párbeszéd ösztönzését szolgáló programok. Az integráció területén rendelkezésre álló szükségletfelmérések kiegészítése, új kutatások végrehajtása.

 10. II. Integráció és legális migráció 3. Kapacitásfejlesztő intézkedések A hatékony és gördülékeny idegenrendészeti ügyintézés biztosítása a kormányzati szervek statisztikai rendszereinek és statisztika készítési folyamatainak fejlesztése. Szakemberek szakmai továbbképzése, kompetenciafejlesztése, migráns-specifikus és interkulturális képzése, érzékenyítése.

 11. III. Visszatérés 1. Visszatérést kísérő intézkedések A fogvatartás hátrányainak enyhítését célzó szolgáltatásokműködtetése az idegenrendészeti őrizetben és közösségi szálláson. A sérülékeny csoportokba tartozó személyek speciális elhelyezési, ellátási és szociális gondoskodási feltételeinek meghatározása, kialakítása. Állomány képzése, valamint szupervíziója. Új férőhelyek kialakítása, a meglévő objektumok fejlesztése. Az idegenrendészeti eljárás alá vont, kiutasított, őrizetbe vett és kitoloncolt személyek szállítását biztosító gépjárműpark modernizálása. 2. Visszatérés Támogatott önkéntes hazatérési programok megvalósítása, érintett szervezetek együttműködése. Reintegrációsprogramok megvalósítása a fenntartható visszatérés érdekében. Kitoloncolások szervezése, szükség esetén nemzeti charter-járatok indítása, ezek minőségfejlesztése és monitorozása.

 12. III. Visszatérés 3. Kapacitásfejlesztés A migrációs adatbázisok, statisztikai rendszerek fejlesztése az érintett szervek reagáló képességének fejlesztése céljából. Képzési tematika kidolgozása, képzések végrehajtása, módszertani útmutatók készítése és alkalmazása, szakmai protokollok kidolgozása. Más uniós tagállamokkal és harmadik országokkal való együttműködés körének bővítése, tapasztalatcsere;. A visszatérési politikák, eljárások fejlesztését megalapozó kutatásokvégrehajtása.

 13. Belső Biztonsági Alap (BBA) • A Belső Biztonsági Alap új, komplex, átfogó instrumentum, amely lefedi: • Külső határok és vízumügy • az integrált határigazgatás és a közös vízumpolitika fejlesztésének támogatását; • Rendőrségi együttműködés, bűnmegelőzés és bűnözés elleni küzdelem valamint válságkezelés • a bűncselekmények és a terrorizmus megelőzését, illetve a velük szemben folytatott harcot szolgáló, illetve a szolidaritás elve alapján újraelosztásra kerülő uniós források körét. • A támogatható főbb területek: a határigazgatás, vízumigazgatás, rendőri együttműködés, valamint a válságkezelés.

 14. Belső Biztonsági Alap (BBA) • Külső határok és vízumügy • Integrált határigazgatás támogatása • külső határok egységes és magas szintű ellenőrzésének és védelmének, • a külső határokon a zökkenőmentes határátkelésneka schengeni vívmányokkal összhangban történő biztosításaérdekében, mindeközben biztosítva a nemzetközi védelemhez való hozzáférést az arra rászorulók számára, összhangban a tagállamok által az emberi jogok területén vállalt kötelezettségekkel, a visszaküldés tilalmának elvét is ideértve; • közös vízumpolitika támogatása annak érdekében, hogy elősegítse: • a jogszerű utazást, • magas színvonalú szolgáltatást biztosítson a vízumkérelmezők számára, • biztosítsák a harmadik országok állampolgáraival szemben alkalmazott egyenlő bánásmódot, és kezeljék az illegális bevándorlást;

 15. Pénzügyi keret • Tagállami intézkedések Magyarország (uniós forrás): 40,83 millió EUR = 12 Mrd Ft • Egyedi intézkedések • Félidős felülvizsgálat 2017-ben • Uniósintézkedések és sürgősségi segítségnyújtás • Intelligens határok csomag

 16. I. Közös vízumpolitika támogatása • Nemzeti kapacitás – vízum • Lefedettség javítása, külképviseletek felújítása. • Vízumkiadás nemzeti informatikai hátterének fejlesztése. • Uniós vívmányok – vízum • Vízumeljárásban résztvevő állomány képzésének összehangolt, komplex megvalósítása. • Nemzeti vízuminformációs rendszert (N.VIS) érintő informatikai fejlesztések végrehajtása. • Konzuli együttműködési mechanizmus • Rendészeti, bevándorlási, okmánytanácsadói összekötő tiszti hálózat fejlesztése. • Regionális konzuli együttműködés javítása. • Konzuli együttműködés (egyedi intézkedés)

 17. II. Határok • EUROSUR • Az EUROSUR rendszer fenntartásával és folyamatos fejlesztésével cél a magyar nemzeti koordinációs központ uniós követelményeknek való teljes megfelelésének fenntartása, valamint az országos határhelyzetkép javítása az EUROSUR követelményeinek megfelelően. • Nemzeti koordinációs központ eszközparkjának modernizálása (regionális központ kialakítása). • Kockázatelemzés fejlesztése. 2. Információcsere • Együttműködés és információcsere fejlesztése (hazai szervezetek között valamint harmadik országok hatóságaival) beleértve a hamis és hamisított okmányokra vonatkozó információcserét is. • Határrendészetet támogató bűnügyi felderítés továbbfejlesztése. 3. Közös uniós előírások • IT infrastruktúra-fejlesztés (SIS II), intelligens határok. • K&F innováció, új technológiák bevezetése, meglévő rendszerek hatékonyságának növelése érdekében.

 18. II. Határok 4. Uniós vívmányok – határok • Schengeni értékelő ellenőrzések megállapításainak kezelése. • Szakmai és nyelvi továbbképzések, szakmai továbbképzés fejlesztése. • Ideiglenes külső határokon (román, horvát viszonylat) a határellenőrzés fejlesztése. 5. Jövőbeni kihívások • Határőrizeti felderítő rendszer továbbfejlesztése, integrációja. • Határrendész szervek mobilitásának, reagálóképességének fejlesztése. • Mélységi ellenőrzés – tervezés és szervezés, valamint a végrehajtás erősítése. 6. Nemzeti kapacitás – határok • Határátkelőhelyek fejlesztése. • Határforgalom-ellenőrzés fejlesztése. • Mélységi ellenőrzés fejlesztése 7. Frontex eszközök (egyedi intézkedés) - 1 db helikopter (pályázat folyamatban) III. Működési támogatás

 19. KHA BBA Támogathatóvá vált: • mélységi ellenőrzés, határellenőrzést támogató bűnügyi felderítés, működési támogatás (meghatározott feltételekkel) Módosult: • ideiglenes külső határra vonatkozó korlátozás, SCHEVAL megállapítások kezelése, harmadik országokban végrehajtott tevékenység Továbbra sem támogatható: - határellenőrzés visszaállítása a belső határokon, vám- és jövedéki ellenőrzés, árucsempészet

 20. Belső Biztonsági Alap (BBA) Rendőrségi együttműködés, bűnmegelőzés, bűnözés elleni küzdelem valamint válságkezelés bűnmegelőzés, a határon átnyúló, súlyos és szervezett bűnözés, ideértve a terrorizmus elleni küzdelmet, valamint a tagállamok bűnüldöző szervei és egyéb nemzeti hatóságai közötti koordináció és együttműködés megerősítését, beleértve az Europolt vagy más érintett uniós szerveket, valamint az érintett harmadik országokat és nemzetközi szervezeteket is; Tagállamok és az Unió azon kapacitásainak fokozása, hogy hatékonyan kezeljék a biztonsági vonatkozású kockázatokat és válságokat, valamint felkészüljenek azokra, és megvédjék a polgárokat és a kritikus infrastruktúrát a terrortámadásokkal és egyéb biztonsági vonatkozású eseményekkel szemben.

 21. Pénzügyi keret • Tagállami intézkedések Magyarország (uniós forrás): 20,66 millió EUR = 6 Mrd Ft • Uniósintézkedések és sürgősségi segítségnyújtás

 22. I. Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem • Bűnmegelőzés és bűnüldözés • Közös nyomozó csoportok (JIT). • Műveleti kapacitások fejlesztése (speciális nyomozati technikai eszközök, modern technológiák bevezetése). • Módszertan a bűnszervezetek gazdasági hátterének vizsgálatára. • Speciális védelmi képesség fejlesztése (járművek, rendészettechnikai, informatikai eszközök). • Megelőzést célzó kampányok és fejlesztő intézkedések. 2. Bűnügyi információcsere • Információ csere az EU intézményeivel. • Adat- és információcsere rendszerek fejlesztése. • Uniós szintű szakértői hálózatfejlesztés. 3. Bűnügyi képzés • Szakmai továbbképzések (LETS). • Képzési anyagok kidolgozása. • Hospitáció, csereprogram, idegen nyelvi képzés. • Kriminalisztikai kutatások, kutatási tervek, tesztek.

 23. I. Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem 4. Áldozatsegítés • Áldozatvédelmi és áldozatsegítési rendszer fejlesztése, anonimizált adatbázis, áldozatirányító rendszer. • Nemzetközi együttműködés fokozása. • Társadalmi tudatosság növelés. • Bűnüldözési egység felállítása. 5. Bűnügyi fenyegetettség értékelés és kockázat elemzés • Tagállami intézkedések adaptációja, felderítés támogatási képesség erősítése. • Uniós kockázatelemzési metódus adaptációja. • Fenyegetettség- és kockázatértékelésekben való részvétel.

 24. II. Kockázat és válságkezelés 1. Megelőzés és a rendkívüli események ellen folytatott küzdelem Támadás megelőzése, elhárítása, felszámolása. Specialisták képzése, felszerelése. 2. Képzés Oktatási anyag kidolgozása. Hospitáció, csereprogram, tapasztalat csere, képzés. Kutatás. 3. Korai előrejelzés és figyelmeztetés Iparbiztonsági információs központok felszerelése (infrastrukturális beruházások, informatikai fejlesztések). Létfontosságú rendszerek és létesítmények informatikai biztonságát célzó fejlesztések. Mobil vezetésirányítási rendszer kiépítése. 4. Fenyegetettség értékelés és kockázatelemzés Tapasztalat gyűjtés és tapasztalatcsere

 25. Jogi háttér Horizontális rendelet • Az Európai Parlament és a Tanács 514/2014/EURendelete a MMIA, valamint a BBA pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról • Újdonság: egységes rendelet az általános eljárási szabályokra • Rögzíti: • Általános elvek, • Programozásra vonatkozó rendelkezések, • Finanszírozási struktúra, támogatható kiadások, • Hatóságok feladatai, • Bizottság felé történő jelentések és elszámolások rendje.

 26. Specifikus rendeletek • a 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap; • a 513/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet Rendőrségi együttműködés, bűnmegelőzés és bűnözés elleni küzdelem valamint válságkezelés; • 515/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet Külső határok és vízumügy Rögzítik: • Alap célkitűzései • Támogatható tevékenységek • Globális források A jogszabályok 2014. május 20-án kihirdetésre kerültek.

 27. Hazai jogszabályok BM rendelet • a támogatások felhasználásáról, a lebonyolítás részletes szabályairól, • az elszámolható költségek köréről, • hatályba lépése 2014. III. negyedévében várható.

 28. Eljárási szabályok • Egyszerűsítés • Harmonizáció • Hatékonyság

 29. Eljárási szabályok – Horizontális rendelet • Általános elvek • Továbbra is kötelező a kiegészítő jelleg, uniós hozzáadott értéket képviselő projekt támogathatóak • uniós és a nemzeti jognak való megfelelés • Unió pénzügyi érdekeinek védelme (közbeszerzés, szabályos felhasználás) • Programozás • Teljes 7 éves periódusra vonatkozó többéves programozás =Nemzeti Program • Megszűnik az éves programozás és az évekre lebontott allokáció

 30. Finanszírozási struktúra, támogatható kiadások • 75%-os támogatás intenzitás általánosságban = 75% uniós forrás + 25% hazai társfinanszírozás (tervezetten a költségvetés biztosítja) • Bizottság tagállam részére biztosít: • 4% kezdeti előfinanszírozást, majd • évi előfinanszírozást (3%/5%); továbbá • a kifizetett és ellenőrzött költségek visszafizetését Tagállam részére likviditásként rendelkezésre álló bizottsági forrás kevesebb • N+2 szabály (újdonság a Belügyi Alapoknál!) ütemezett, stabil projektmegvalósítást és forrásfelhasználást követel meg a Kedvezményezettektől • El nem számolható költségek ÁFA kivéve, ha az a nemzeti jogszabályok alapján nem visszaigényelhető

 31. Hatóságok feladatai • Felelős Hatóság • vezetője a Felelős Személy, aki miniszteri meghatalmazással bír, • Alapok által finanszírozott Nemzeti Programok megvalósításának teljes körű igazgatása/irányítása, ennek keretében a tervezés, pályáztatás, a programok (BBA és MMA) menedzselése, nyomon követése, a Bizottsággal folytatott kommunikáció, • tevékenységi kör: a Hitelesítő Hatóság megszűnésével bővül, • feladatait a BM látja el. • Ellenőrzési Hatóság • Felelős Hatóságtól független szervezet, amely az igazgatási és ellenőrzési rendszer eredményes működésének ellenőrzéséért (audit) felel. • Bizottság felé történő jelentések és elszámolások rendje • éves egyenleg és kifizetési kérelem benyújtása a pénzügyi évet követő év február 15-ig • végrehajtási jelentés minden év március 31-ig

 32. Szakpolitikai Stratégia Az új hétéves ciklusban elérendő célok és a belügyi alapokban rendelkezésre álló Európai Uniós források felhasználásának irányai (1691/2013. (X. 2.) Korm. határozat + 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozat ) Nemzeti Program A vonatkozó szakpolitikai stratégia, az Európai Bizottsággal folytatott szakpolitikai párbeszéd, illetve a potenciális pályázókkal folytatott egyeztetés alapján Munkaprogram - Két éves időszakra, a miniszter hagyja jóvá, - kiválasztási eljárás: célkitűzések, prioritások és intézkedések, /projektek, • kiírások keretösszegeit és azok felhasználására vonatkozó határidőket tartalmaz.

 33. Projektek kiválasztása Egy fordulós eljárás keretében, elektronikus úton (IT rendszeren keresztül) • Nyílt, standard kiválasztási eljárás • Általános eljárástípus • cél: megfelelő verseny, költséghatékonyság biztosítása, megfelelő projektötletek generálása • Korlátozott körű kiválasztási eljárás • meghatározott kör részére • alapja: az adott tevékenység különleges jellemzője vagy a szervezet típusa – annak szakmai vagy közigazgatási jellemzője miatt – nem teszi lehetővé a nyílt eljárással vagy a közvetlen eljárással történő kiválasztást, ez esetben több érintett kormányzati szerv jogszabályokban rögzített feladatköréről beszélhetünk

 34. Közvetlen eljárás Az adott tevékenység jellege vagy a támogatás igénylőjének jogállása nem teszi lehetővé a nyílt eljárással történő kiválasztást, különösen ha a tervezett tevékenységet a kedvezményezett jogszabályi felhatalmazás alapján, kizárólagos hatáskörrel látja el. Ez esetben a munkaprogramban rögzítésre kerül a támogatható projekttevékenység és annak megvalósítási keretei, amelynek mentén a projektadatlap kidolgozásra kerül • Támogatási kérelem A sürgősségi intézkedést igénylő olyan szervezet részére, amely a sürgősségi helyzet és következményeinek elhárításához szükséges tevékenységet jogszabályi felhatalmazás alapján, kizárólagos hatáskörrel látja el.

 35. Ütemezés • A Nemzeti Programokat a Belügyminisztérium 2014. február 21-én benyújtotta az Európai Bizottság részére. A Bizottsággal való egyeztetési folyamat megkezdődött, a Nemzeti Programok szakmai tartalmával kapcsolatos érdemi észrevételt egyelőre nem kaptunk. • A Nemzeti Programok Bizottság általi elfogadása 2014. IV. negyedévére várható. • Első kiválasztási eljárás várhatóan 2014. IV. negyedévében indul.

 36. Köszönöm a figyelmet!

More Related