Hermina Golob, Nataša Kobe Logonder, Marjana Dermelj, Franci Klužer Maribor, 27.3.2014 - PowerPoint PPT Presentation

hermina golob nata a kobe logonder marjana dermelj franci klu er maribor 27 3 2014 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hermina Golob, Nataša Kobe Logonder, Marjana Dermelj, Franci Klužer Maribor, 27.3.2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hermina Golob, Nataša Kobe Logonder, Marjana Dermelj, Franci Klužer Maribor, 27.3.2014

play fullscreen
1 / 40
Hermina Golob, Nataša Kobe Logonder, Marjana Dermelj, Franci Klužer Maribor, 27.3.2014
303 Views
Download Presentation
matia
Download Presentation

Hermina Golob, Nataša Kobe Logonder, Marjana Dermelj, Franci Klužer Maribor, 27.3.2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Partnerski sporazum in Operativni program za obdobje 2014-2020 Hermina Golob, Nataša Kobe Logonder, Marjana Dermelj, Franci Klužer Maribor, 27.3.2014

 2. VSEBINA • Pravni okvir EU • Podlage za pripravo PS in OP • Primerjava VFO 2007-2013 in 2014-2020 • Delitev Slovenije na dve Kohezijski regiji • Ključna načela izvajanja kohezijske politike • Partnerski sporazum (PS) • Neformalni komentarji EK na PS, verzija 28.2.2014 • Osredotočenje • Predvidena sredstva po prioritetnih oseh • Pregled komentarjev razvojnih svetov kohezijskih regij na PS in OP • Mnenja EK

 3. Strateški in programski dokumenti 2014-2020 ….osnova za črpanje evropskih sredstev: • PARTNERSKI SPORAZUM med Slovenijo in Evropsko komisijo (strateški dokument, ki vključuje pet skladov EU: KS, ESRR, ESS, EKSRP ter ESPR) • OPERATIVNI PROGRAM za izvajanje Evropske kohezijske politike • PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA • OPERATIVNI PROGRAM za izvajanje ESPR v RS za obdobje 2014-2020

 4. Pravni okvir EU 21 december 2013: objava uredb v Uradnem listu EU Zvezek 56, L 347 22 april 2014: skrajni rok za uradno oddajo Partnerskega sporazuma (PS) - 14. člen Splošne uredbe Tri mesece po oddaji Partnerskega sporazuma (PS): rok za uradno oddajo Operativnega programa (OP) - 26. člen Splošne uredbe

 5. Podlage za pripravo PS in OP • Stališče služb Komisije o pripravi partnerskega sporazuma in programov za obdobje 2014-2020, t.i. Position paper (objavljen 22. november 2012) • Smernice EK za pripravo Partnerskega sporazuma ter Smernice EK za pripravo OP • Strategija EU 2020 • Specifična priporočila Sveta EU • Nacionalno reformni program Slovenije za leto 2013 • Program stabilnosti Slovenije za obdobje 2012 -2016 • Evalvacije, študije…

 6. Primerjava VFO 2007-2013 in 2014-2020

 7. Delitev SLO na dve Kohezijski regiji

 8. Ključna načela izvajanja kohezijske politike I. • NUJNOST: Nepovratna sredstva se dodeljujejo samo za dejavnosti, ki se na trgu še ne odvijajo in jih želimo spodbuditi z javnimi sredstvi in za dejavnosti, ki so oddaljene od trga. • DOPOLNJEVANJE IN SINERGIJE: Dopolnjevanje sredstev države s sredstvi, ki se dodeljujejo po tržnih načelih. • TRAJNOST: Vzpostavitev stabilnih linij financiranja kot npr. večletni programi, ki se izvajajo na podlagi “odprtih” postopkov

 9. Ključna načela izvajanja kohezijske politike II. • FAZNI PRISTOP: Postopnost pri pridobivanju sredstev po posameznih fazah. • POVRATNOST: Preusmeritev v povratne vire financiranja, vključno z lastniškim financiranjem. • ENOTEN NASTOP: Na ravni celotne države se za vse institucije, vzpostavi enoten informacijski sistem, ki zagotavlja podporo izvajanju.

 10. Partnerski sporazum I • Struktura osnutka dokumenta sledi pripravljeni predlogi in smernicam EK za pripravo Partnerskega sporazuma. • V PS je vključenih vseh pet skladov EU (KS, ESRR, ESS, ESKRP, ESPR), katerih skupna določila opredeljuje Skupni strateški okvir • Analiza potreb in potencialov zajema vsa identificirana prednostna področja financiranja iz skladov EU in je razdeljena na deset tematskih ciljev

 11. Partnerski sporazum II. • V analizi je za vsak tematski cilj opredeljen prispevek k doseganju ciljev strategije Evropa 2020, upoštevana so specifična priporočila Sveta za Slovenijo, nabor prednostnih naložb je usklajen s stališčem služb Komisije t.i. „Position paper“. • Slovenija bo v obdobju 2014-2020 razpolagala z okvirno 4.079 mrd EUR sredstev (sredstva kohezijske politike in programa razvoja podeželja, brez ESPR (ribištvo)

 12. Neformalni komentarji EK na PS, verzija 28.2.2014 • Umestitve TC 2 v PS ? (problem širokopasovnih povezav na območjih belih lis na podeželju) • Opredelitev do specifična priporočila Sveta znotraj posameznega TC • Upoštevati in navesti izkušnje 2007-2013 ter jasno zapisati ali gre za nadgradnjo vlaganj ali nekaj novega • Navezava na proces priprave Strategije pametne specializacije Komplementarnost med skladi • Ustrezno dopolniti in spremeniti tekst , ki se nanaša na ESKRP in ESPR • Kjer še nismo upoštevati komentarje EK na 1. osnutek PS (predvsem v delu kjer je EK podala negativno mnenje glede področij vlaganj)

 13. Neformalni komentarji EK na PS, verzija 28.2.2014 • Kazalniki rezultatov- zapisati kaj dejansko želimo doseči z vlaganji v okviru posameznega TC • Nadaljnja prioritizacija področij vlaganj (skladno z razpoložljivimi sredstvi in izvedljivostjo) • Dopolniti poglavje glede institucionalne ureditve, administrativne usposobljenosti, zmanjševanja administrativnih bremen ter predhodnega vrednotenja posameznega OP • Končni verziji PS dodati priloge: tabele glede izpopolnjevanja predhodnih pogojenosti (skladno s smernicami EK za pripravo PS) ter seznam deležnikov, ki so vključeni v proces priprave PS

 14. Osredotočenje • Izdatki (in delež) iz državnega proračuna namenjeni investicijam, investicijskim transferjem in subvencijam na področju znanja, konkurenčnosti in trga dela • Z osredotočenjem na ta področja se bo raven investicij obdržala Vir: Sappra, MGRT, lastni izračuni

 15. Osredotočenje Vlaganja v znanja, raziskav, konkurenčnosti in zaposlovanja je potrebno krepiti tudi z vidika primerjave z ostalimi področij (okolje, kmetijstvo, itd), kjer se sredstva niso zniževala oziroma so se v 2012 celo nekoliko povečala. Za pozitivno gospodarsko rast je nujno to strukturo izdatkov izboljšati. Izdatki iz državnega proračuna namenjeni investicijam, investicijskim transferjem in subvencijam zasebnim podjetjem in osebam na področju znanja, konkurenčnosti in trga dela in obseg teh izdatkov na ostalih področjih (okolje, kmetijstvo Vir: Sappra, MGRT, lastni izračuni

 16. Predvidena sredstva po prioritetnih oseh

 17. Pregled komentarjev razvojnih svetov kohezijskih regij na PS in OP

 18. Mnenje EK I. EK v neformalnih komentarjih ne podpira (tudi izhajajoč iz izkušenj 2007-2013): • veliki energetski infrastrukturni objekti (npr. gradnja HE…) • letališka infrastruktura, parkirišča, navaja pa tudi zadržek glede investicij v ceste, zaradi nizke dodane vrednosti na ravni EU – pogoj za projekte znotraj PO 6 v OP predstavlja Nacionalni program razvoja prometa in prometne infrastrukture, katerega osnutek naj bi bil pripravljen aprila 2014 • čistilne naprave pod 2000 PM • kulturni in turistični objekti (teh je bilo že dovolj sofinanciranih z EU sredstvi, sedaj je treba delati na vsebini in dodani vrednosti) • športna infrastruktura • kolesarske poti, ki bodo lahko podprte le v okviru celovitih projektov v okviru katerih bodo predstavljale manjši delež sredstev ne pa kot samostojna vsebina/ projekt.

 19. Mnenje EK II. • KVOTE NISO SPREJEMLJIVE – v okviru ESRR in ESS kvote ne bodo vnaprej določene. Podpora bo namenjena vsem kakovostnim regijskim projektom, ki bodo oblikovani tako, da bodo prispevali k doseganju ciljev in rezultatov v okviru posamezne prednostne naložbe. • KONKRETNIH REGIJSKIH PROJEKTOV SE V PS IN OP NE NAVAJA-OP verzija20.1.2014 za poglavje 4:„predlagani pregled potencialnih prioritet (str 142 1.) se naj zbriše iz osnutka OP, ker večina predlaganih ukrepov predstavlja negativno prioriteto za EK (predhodno že navedeno v Positionpaper kot tudi v neformalnih komentarjih na PS“.

 20. Mnenje EK III. • IKT-PODPORA ŠIROKOPASOVNEMU INTERNETU (ni bila navedena v t.i. Positionpaperkot identificirana prioriteta za SI s strani EK in na to so nas tudi opozorili v okviru komentarjev podanih na 1. osnutek PS (julij 2013). Že takrat pa so nas pozvali, da se opredelimo glede reševanja problematike belih lis na podeželju, če le te predstavljajo oviro za gospodarski razvoj na teh območjih (opredelitev MKO v okviru priprave PRP). Podoben komentar je EK podala na PS (verzija 28.2.), čeprav sedaj Ek želi celovito informacijo s strani SI kako bomo dosegali cilje Digitalne agende in s katerimi viri). • SPREJETA ODLOČITEV, DA NI SEKTORSKEGA PRISTOPA, kar pomeni, da ni izpostavljanja posameznih panog v PS in OP- narejena bo le navezava na Strategijo pametne specializacije v okviru katere bodo opredeljena področja vlaganj-EK se s tem pristopom strinja.

 21. Hvala za pozornost! Dokumenti (PS in OP) na voljo na spletni strani: http://www.svrk.gov.si/