bokslutsanalys n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bokslutsanalys PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bokslutsanalys

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Bokslutsanalys - PowerPoint PPT Presentation


 • 230 Views
 • Uploaded on

Bokslutsanalys. Magnus Blomkvist. Idag. Varför kunna analysera bokslut ? Balansräkning Marknadsmultiplar Kapitalstruktur Resultaträkning Bokslutsanalys Multipelvärdering. Varför behöver du kunna analysera ett bokslut ?. Används internt inom bolaget

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bokslutsanalys' - kana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bokslutsanalys

Bokslutsanalys

Magnus Blomkvist

slide2
Idag
 • Varförkunnaanalyserabokslut?
 • Balansräkning
 • Marknadsmultiplar
 • Kapitalstruktur
 • Resultaträkning
 • Bokslutsanalys
 • Multipelvärdering
varf r beh ver du kunna analysera ett bokslut
Varförbehöver du kunnaanalyseraettbokslut?
 • Användsinterntinombolaget
  • Inomföretagsledningenanvändsdetför:
   • Lönsamhetsevaluering
   • Evalueringavkonkurrenter
   • Investeringsbeslut
   • Värderingavmålföretagvidföretagsköp
 • Analyseraarbetsgivareochframtidaarbetsgivare
  • Kommer de attkunnabetala din lön, ärarbetetsäkert?
varf r beh ver du kunna analysera ett bokslut1
Varförbehöver du kunnaanalyseraettbokslut?
 • Externaanvändare
  • Finansbranschen(analytiker)
  • Aktierekomendationer (equity research funktionen)
  • Långivare
   • Lånebeslut
   • Övervakningattbolagenkommerattkunnamötasinaförpliktelser
 • – Investment bankirer
   • Värderingför M&A och IPO
 • Övervakningavledningensamtevalueringavföretagsledningen.
bokslutsanalys inte bara mekanik
Bokslutsanalysintebaramekanik
 • Bokslutsanalysärmeränbaramekanik.
 • Detbyggermycketpåettbrettkunnandeinomfinans, nationalekonomi, marknadsföringochföretagsstrategi.
  • Var I industrilivscykelnbefinner sig industrin
  • Vadpåverkarråvarupriser etc.
  • Ärmultiplarnatrovärdiga?
information p finansiella marknader
Information påfinansiellamarknader
 • Ettakitebolagärinte en transparent enhet. Investerarekanintevärderahurmycket de ärvilligaattbetalaförettbolagom de intehar information omhurdetgårförbolaget.
 • Enklareattfattakorrektainvesteringsbeslutjumer information man haratttillgå.
 • Dock ärframtidenosäkersåävenom man vet hur bra ettbolagharpresterattidigaresåbehöverintedetpåverkaframtidakassaflöden.
bokslut
Bokslut
 • Förattkunnaminskapåinformationsassymetrinmellaninvesterareochföretagsåkommerbolagetut med finansiellarapporter 1-4 gånger per år. (förbörsbolagoftast 4ggr/år).
 • Ävenskattemyndighetenärintresseradeavhurmycketpengarbolagetgenereraravskattesjäl.
 • Den viktigastefinansiellarapportenärdetårligabokslutetsomgörs.
bolagets r kenskaper
Bolagetsräkenskaper
 • 3 delar
  • Balansräkning
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
tillg ngar skulder eget kapital
Tillgångar,Skulder & EgetKapital
 • Detär med hjälpavtillgångarnabolagetnårlönsamhet. Detvanligastemåttetpålönsamhetäravkastningpåtillgångarnaelleravkastningpåtotaltkapital.
 • SkulderochEgetkapitalredogörförhurtillgångarnaärfinansierade. BolagetalternerarmellanEgetkapitalochskulderberoendepåhurriskfylldbolagetsoperativaverksamhetär.
 • Tillgångar = Skulder + EgetKapital
anl ggningstillg ngar
Anläggningstillgångar
 • Innehasförstadigvarandebruk >1 år
 • Avskrivs
 • 3 typeravanläggningstillgångar
  • Immateriellaanläggningstillgångar
  • MateriellaAnläggningstillgångar
  • FinansiellaAnläggningstillgångar
oms ttningstillg ngar
Omsättningstillgångar
 • Annan tillgångänanläggningstillgång
 • omsättas till likvidamedel under den närmaste 1 årsperioden
 • 4 kategorier:
  • Varulager
  • Kortfristigafordringar
  • kortfristigaplaceringar
  • Kassa& Bank
finansiering
Finansiering
 • Bolagetfinansierar sig genomtvåhuvudkälloravexterntkapital
  • Lånatkapital
  • aktiekapital
eget kapital
EgetKapital
 • Egetkapitalär de avägarnainsattapengarnaibolagetsamttidigareårsvinstersom man valtatthållakvaribolagetiställetförattdelautsom dividend.
fr mmande kapital
Främmandekapital
 • Långfristigaskulder
  • Längreän 1 år
 • Kortfristigaskulder
  • Kortareän 1 år
bokv rde och marknadsv rde
BokvärdeochMarknadsvärde
 • BokvärdetavegetkapitalfåsfrånEgetkapital I balansräkningendvs. Tillgångar – skulder = EK
 • Marknadsvärdetfåsfrånatttittapåbolagetstotalamarknadsvärdeavegetkapital. Dettabrukarkallasför market capitalization.
  • Market cap = antalaktier* Pris/aktie
 • Man brukarundersökaskillnadenmellan Bok ochmarknadsvärde med market to book ration: marknadsvärde/bokvärde
bokv rde och marknadsv rde1
BokvärdeochMarknadsvärde
 • Detfinns 3 huvudanledningar till attmarknadsvärdeochbokvärdeavegetkapitalinteärdetsamma:
  • Bokvärdetinkluderarinteallabolagetstillgångarochskulder (Human kapital, rykte, patent, varumärke, off balance sheet debt etc…)
  • Tillgångarnaochskuldernaibolagetsbalansräkningäroftastvärderadeenligtanskaffningsvärde – avskrivningarochinteenligtdetverkligamarknadsvärdet. (R&D etc.)
  • Marknadsvärdebeaktarävenframtidaförväntadevinsterbolagetgör. Komihågframtidaförväntadedividendernadiskonteradetillbaka till idag.
marknadsv rde bokv rde
Marknadsvärde/bokvärde
 • Man brukarkallaaktiermed:
  • Högt M/B tillväxtaktier (Growth stocks)
  • Lågt M/B värdeaktier (Value stocks)
 • En klassiskinvesteringsstrategiärattgåkorti growth stocks ochlångi value stocks. Dettaharhistorisktgivit en överavkastningpå 7%/årinternationelltsättmellan 1975-1995 (Fama et al, 1998)
enterprise value
Enterprise Value
 • Ettvanligt sett attmätabolagsvärdeär Enterprise Value. Dettasätterettvärdepåhelabolagetefteratt de betalatavsåmycket de kanavsinaskulder.
 • EV=Market capitalization+skulder-kontanter
 • Därskulder-kontanter=nettoskuld
vanliga ev multiplar
Vanliga EV multiplar
 • De vanligaste EV multiplarnaär:
  • EV/EBITDA,
  • EV/EBIT
  • EV/SALES
 • Juhögreuppresultaträkningen man kommerdestostörreosäkerhetkringbolagsvärdetfinns det.
 • EV/EBITDA eller EV/EBIT ärdärförattrekomendera.
 • EV/SALES kananvändasvidvärderingavbolagsomännuintegörnågonoperativvinst.
p e multipeln
P/E multipeln
 • P/E multipelnmäterPris/aktiedividerat med Vinst per aktie (EPS). Dvs P/E
 • Vanligmultipelvidaktievärdering
f r att v rdera med multiplar
Förattvärdera med multiplar
 • Ifall du villvärderaettbolag t ex en shopping kedja:
  • Hitta benchmarks : ieWalmart, JCPenny, Sears
  • Utgåfrånattmarknadenkorrektharprissattbolagen.
  • Utgåfrånattbolagenharsamma risk (systematiskochindustri risk).
  • utgåfrånattbolagenstillväxtpotentialärdensamma.
  • Utgåfrånattredovisningsteknikenförattfåframvinsten (bokvärdetpå EK,FSG eller EBIT, EBITDA) ärdensamma.
 • IMPLIKATION: Multiplarnabordevaralikvärdiga med jämförelsebolagen.
 • FÖR ATT VÄRDERA:
 • Ta genomsnittsmultipelnhoskonkurenterna ( t ex P/E)
 • Multipliceramultipeln med bolagets (EPS ifalldetär P/E).
relativ v rdering med multiplar
Relativvärdering med multiplar
 • Ifalldagensvinstinteärett bra måttpåframtidavinster?
 • Nuvarandeprisär $14.80
 • Vinstenförsenaste 12 månadernaär$0.05
 • Trailing (ellernuvarande) P/E = 296
 • IndustriP/E är28
 • Ärbolagetövervärderat?
 • Analytikernasaggregaradegenomsnittför 2012 är $0.27/aktie
 • Därförär forward P/E = 55
r multiplarna realistiska
Ärmultiplarnarealistiska?
 • Läs Financial Times artikelnfrån 16.12.2011
  • Roviohar en försäljningpå $100 miljoner, vinstpå $35 miljoner (3.4.2013).
  • De värderarsittbolag I jämförelse med Disney $65 miljarder.
   • Disney’s verksamhet 50% avförsäljningfrån Sport tvkanaler,
   • Har en försäljning $42 miljarderårligvinstpå $5 miljarder
 • Dessutom:
  • Mobilaapparhar en kortlivscykel (ungefär 2 år)
  • Industrinslivscykelharflyttatsframåt, myckethårdarekonkurrens.
  • Småinträdesbarriärer
  • Sannolikhetenförattkommapånästastora app ärganskaliten
v rdering p rovio
VärderingpåRovio
 • Ärvärderingenkorrekt?
  • P/E tal: 65000/35= 1857
 • Jämför med t. ex.:
  • Apple: P/E=12,13
 • Med andraordinvesteraresomaccepterarRoviosvärderingärbereddaattbetala x153 förvarje dollar vinstRoviogör
 • Dvs 1857 årpaybacktidpåinvesteringen (odiskonterat)
 • Dettakan dock vara en värdering de villge I media. De harsålt en 10% andelpå $42 miljoner till Accal Partners (venture capital bolag) till en värderingpå 42/0,1=$420 miljoner. Förmodligen dock interenegetkapitalinvestering.
j mf r med eidos interactive
Jämför med Eidos Interactive
 • Listadepå London Börsen (peak £1.2 miljarder)
 • Grundareavtv-spelsoch film karaktären Tomb Raider
bolagets finansieringsval
Bolagetsfinansieringsval
 • Bolagetsfinansieringsvalkallasförkapitalstruktur
 • Redogörför valet mellanegetkapitalochskuldfinansiering.
kapitalstruktur
Kapitalstruktur
 • SOLIDITET vanligastemåttetpåhurbolagärfinansierade.
 • Högreskuldsättninggörbolagetmerriskfylltpågrundav de fastaräntekostnaderna.
 • Bolag med mindreoperativ risk kandärförha en störreandellåni sin balans.
 • Finansieringsvaletärbranshspecifikt
soliditet
SOLIDITET
 • Soliditetsmåttetmäterhurstor del avbolagetstillgångarsomärfinansierat med egetkapital.
 • Högsoliditetinnebär en lågfinansiell risk
 • Dock äregetkapitaldyrareänlånatkapitalvilketinnebärattdetfinns en trade off mellan risk ochkapitalkostnad.
r nteteckningsgrad
RÄNTETECKNINGSGRAD
 • Ränteteckningsgradenärettmåttpåhurvälettbolagklararavattbetalasinaskulder.
 • Juflergånger EBIT täckerräntebetalningarnajubättre.
kommentar till exempel
Kommentar till exempel
 • Vi vet attskuldsättningärväldigtbranschspecifik.
 • Vi ser en skillnadmellan Apple och de tvåskogsbolagen
 • Vi ser ävenatt de bådaskogsbolagenärrelativtöverskuldsatta.
 • Speciellt UPM harsvårtattbetalasinaskulder.
  • Dettagöratt de måstetafrånkassan
  • Alternativtifall de inteharnågonkassaplocka in egetkapitalfrånsinainvesterare.
  • Varförbetalarettbolagsom UPM ut Dividend årligen??
 • Varförharinte Apple någonräntebärandeskuld?
 • Ärdettaoptimalt?
  • Dettaexempelkommer vi fortsätta med I övningarnadåniskaanalyserabolagenövertid.
resultatr kning2
Resultaträkning
 • Man Kan dela in verksamheteni en operativ del och en finansiell del.
 • Operativaverksamhetensträcker sig till EBIT
 • Finansiellaverksamheten tar videfter EBIT
nyckeltal
Nyckeltal
 • Lönsamhetsmått
  • ROA (avkastningpåtotaltkapital)
  • ROE (avkastningpåegetkapital)
  • ROS (Brutto marginal)
 • Hävstänger
  • Operativhävstång
  • Finansiellhävstång
  • Total hävstång
 • Finansieringsmått
  • Soliditet
  • Ränteteckningsgrad
 • Rörelsekapitalmått
  • Lagretsomsättningshastighet
  • Kundfodringarsomsättningshastighet
  • Leverantörsskuldernasomsättningshastighet
avkastning p eget kapital
AvkastningpåEgetKapital
 • Ger en bildavavkastningen till aktieägarnaibolaget.
 • Aktiägarnaharrätten till vinstenefterallaandraharfått sin del. Därförräknasmåttetpå Earnings iställetför EBIT itäljaren
avkastning p totalt kapital
Avkastningpåtotaltkapital
 • Mäterhurlönsamtettbolaganvändersinatillgångar.  avkastningpåtillgångar
  • Beaktarintehurbolagetärfinansierat. Därföranvänds den operativavinstensommått.
bruttomarginal ros
Bruttomarginal (ROS)
 • Ettmåttpåhur bra marginal bolagetharpå sin försäljning.
 • T ex. Klädaffärerhar en god marginal påinköpspriset
 • LivsmedelsaffäreravtypLidlhar en lägre marginal.
 • Dettamåttkanräknas med elllerutanfastakostnadernamedtagna. Vi inkluderarfastakostnaderförattfådupontformelniordning
kapitalets omloppshastighet
Kapitaletsomloppshastighet
 • Kapitaletsomloppshastighetmäterhurmångagångerbolagetstillgångaromsättsvarjeår.
 • Lidlomsätter t ex sittkapitalistörreutsträckningänvadJuurismatbutikgör.
roa dekomposition
ROA dekomposition
 • ROA=ROSxPM
 • UndersökerrelationenmellanKapitaletsomloppshastighetochbolagetsbruttomarginal.
r relsekapitals ratios
Rörelsekapitals ratios
 • Kundfordringar I dagar (genomsnittligfaktura period):

=Kundfodringar/Genomsnittligdagligförsäljning

Mäterhursnabbt vi fårbetalt

Ex. Nokia

 • Lageromsättning

=Fsg/lager

Mäterhureffektivt vi hanterarvårat lager

kommentar till exempel1
Kommentar till exempel
 • Vi kan se attStora Enso presteradebättreän UPM under fjolåret
 • Vi kanäven se att Apple harpresteratabsurdt bra enligtallamått.
 • Vi kan dock se att UPM verkaranvändasinatillgångarmereffektivtänvadStora Enso gör.
 • Dock lyckasstoraensotaut en högre marginal på sin försäljning
roe dekomposition samband mellan roa roe samt skulds ttning
ROE Dekomposition(Sambandmellan ROA, ROE samtskuldsättning)
 • Förattnå en hög ROE såbehöver vi:
  • 1. (ROA > räntekostnaderna)
  • 2. Ifall 1. äruppfylltsåökar ROE-ROA med skuldsättningen.