finf4001 h st 2008 systemutvikling tiln rmingsm ter perspektiver n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FINF4001 Høst 2008 Systemutvikling: Tilnærmingsmåter & perspektiver PowerPoint Presentation
Download Presentation
FINF4001 Høst 2008 Systemutvikling: Tilnærmingsmåter & perspektiver

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

FINF4001 Høst 2008 Systemutvikling: Tilnærmingsmåter & perspektiver - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Temaer: IS og systemutvikling – et overordnet syn Mål, rammer, aktør , omgivelser Perspektiver og tenkemåter Systemutvikling eller organisasjonsutvikling Faser i utviklingsarbeidet Litteratur Avison & Fitzgerald, Information Systems, Kap. 1-5 Dahlbom og Mathiassen, kap . 3

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FINF4001 Høst 2008 Systemutvikling: Tilnærmingsmåter & perspektiver' - heinz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
finf4001 h st 2008 systemutvikling tiln rmingsm ter perspektiver

Temaer:

IS og systemutvikling – et overordnet syn

Mål, rammer, aktør , omgivelser

Perspektiver og tenkemåter

Systemutvikling eller organisasjonsutvikling

Faser i utviklingsarbeidet

Litteratur

Avison & Fitzgerald, Information Systems, Kap. 1-5

Dahlbom og Mathiassen, kap. 3

Wroldsen: Skattetaten,.. I Jansen & Schartum, kap. 5

Se også rapporten til FAD:

Bedre samordning og styring av viktige IKT-prosjekter i staten

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rapporter_planer/Rapporter/2008/bedre-samordning-og-styring-av-store-oge.html?id=520590

FINF4001 Høst 2008Systemutvikling: Tilnærmingsmåter & perspektiver

FINF- H -08, Forelesning 26. aug. Arild Jansen. AFIN

repetisjon om informasjonssystemer is
FINF- H -08, Forelesning 26. aug. Arild Jansen. AFIN Repetisjon om informasjonssystemer (IS)

IS karakteristika

Menneskelig konstruksjon

Knyttet til bestemt(e) arbeidsoppgave (r)

Eies av en organisasjon i forandring, og ofte mange interessenter med ulike krav

Motivasjon for utvikling av IKT-baserte IS

Rasjonalisering/effektivisering, bedre tjenester, økt kvalitet,endring og mobilitet,strategisk bruk (konkurransefortrinn, f eks. binde kunder til seg)

Hva er målet med IKT-prosjektet ?

Automatisering av beslutningereller ”informatisering” (beslutningstøtte, ledelsesinformasjon, styring) ellerstrategisk bruk (realisere organisasjonens mål) kommunikasjon og samarbeid .eller overvåkning og kontroll

hva og hvem er relevant i en su prosess to to eksempler som dr ftes i plenum
FINF- H -08, Forelesning 26. aug. Arild Jansen. AFIN Hva og hvem er relevant i en SU-prosess To To eksempler som drøftes i plenum
 • System for Økonomistyring
 • Mål:Effektivisering, bedre styring og kontroll
 • Interessenter (stakeholders)
  • Studenter, administrasjon sentralt (flere) studiekonsulenter (fakultet/institutt), undervisere,
 • Omgivelser: Universitetet adm. sentralt og på fakulteter, departementet

Studentweb ved UiO

 • Mål: Bedre kommunikasjon med studentene (kontroll), understøtte adm. Av programmer og emner
 • Interessenter: (stakeholders):
  • Studenter, administrasjon sentralt (flere) studiekonsulenter (fakultet/institutt), undervisere,
 • Omgivelser: Universitetet sentralt og lokalt, faglærere, studentenes hverdag (på og utenfor UiO), Lånekassa, SO,..
skatteetaten et eksempel
Skatteetaten – et eksempel

FLID-prosjektet: Folkeregister og ligningskontor Innføring av Data

 • Første gang ligningskontorene fikk effektivt saksbehandlingsverktøy i ligningsarbeidet
 • Kostnad ca 1 mrd.

FINF- H -08, Forelesning 26. aug. Arild Jansen. AFIN

hva karakteriserer flid prosjektet del av et st rre utviklings og omstillingsprogram 1982 96
FINF- H -08, Forelesning 26. aug. Arild Jansen. AFIN Hva karakteriserer FLID-prosjektet Del av et større utviklings- og omstillingsprogram 1982-96
 • Startet som teknologiutvikling, resulterte i Forenklet ligning og verdiorientert arbeid (regelendringer og org. omstilling)
 • Skifte i fokus (målformulering) fra rasjonalisering/effektivisering til informatisering bedre tjenester (økt kompetanse) og økt kvalitet (gevinstrealisering på flere plan)
 • Prosjektet ble gjennomført i tett samarbeid med arbeidstagerorganisasjonene
  • 20 % (ca 100 NOK ble brukt til kompetansehevning)
 • FLID-arbeidet ble svært viktig å utvikle en prosjektorganisajon og prosjektlederkompetanse i etaten
 • I tillegg til innføring av edb, skulle prosjektet omfatte en gjennomgripende fornyelse av forvaltningsområdet, i tråd med fornyelsesprogrammet ”Den Nye Staten”
rammer for systemutvikling i staten noen sentrale dokumenter
FINF- H -08, Forelesning 26. aug. Arild Jansen. AFIN Rammer for systemutvikling i staten Noen sentrale dokumenter
 • Kost-nytteanalyse av IT-prosjekter (1990)
 • • Omstiling med IT. Utfordringer for ledere i forvaltningen (1996)
 • • Store statlige IT-prosjekter - Styring, organisering og ansvarsfordeling (1997)
 • • Utviklingsprosjekter med IT (1996)
 • • Veileder i behandling av usikkerhet i samfunnsøkonomiske analyser 29.06.2006
 • • Veileder i samfunnsøkonomisk analyse og gevinstrealisering av IKT-prosjekter 10.05.2006
 • • Risikostyring i staten - håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen, metodedokument 09.12.2005
 • • Veileder. Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter 18.12.2007: http://www.sfso.no/ Senter for statlig økonomistyring (SSØ)
 • • Felles begrepsapparat - Kvalitetssikring av kostnadsoverslag http://www.concept.ntnu.no/
 • • Veileder i samfunnsøkonomisk analyse (FIN, 2005)
 • • Veileder for felles krav til styringsdokument - Kvalitetssikring av kostnadsoverslag,
 • herunder risikoanalyse for store statlige investeringer.
 • • Rammeavtale for kvalitetssikring av konseptvalg, samt styringsunderlag og
 • kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ (Finansdepartementet, juni 2005)
tradisjonell su fokuserer problemet men har lett for glemme brukerne og brukernes organisasjon
FINF- H -08, Forelesning 26. aug. Arild Jansen. AFIN Tradisjonell SU fokuserer problemet – men har lett for å glemme brukerne og brukernes organisasjon!

.

(Edb)-system

Bruker

Modell av virkeligheten

Virkeligheten

Problemområdet: Formål/oppgave:

Eks

 • Økonomistyring
 • Studentregistrering

Anvendelsesområdet:

Del av brukerorganisasjonen

Eksemple :

Økonomiavd. eller brukerne (sjølbetjening)

Studentenes egen hverdag

mathiassen et al object oriented analyse og design 4 perspektiver
FINF- H -08, Forelesning 26. aug. Arild Jansen. AFIN Mathiassen et al (Object-oriented –analyse og design) 4 perspektiver :
 • Fruktbar model av problemområdet (struktur og funksjonalitet
 • Tilpasset /integrert i anvendelsesområdet , f eks skjermbilder, brukervennlighet,
 • Må kunne fungere på en gitt teknisk plattform
 • Kunne utgjøre en helhet av fungerende deler (brukerklienten, datamodellene, funksjonene)
ulike egenskaper ved problemomr det og anvendelsesomr det
FINF- H -08, Forelesning 26. aug. Arild Jansen. AFIN

Dynamikk

Endringer i omgivelsene

Uforutsigbare hendelser

Mellom-menneskelige relasjoner -konflikter

Symbolske verdier, bedriftskultur, ansikt utad, følelser..

Eks: E-handelsløsning,logistikksystem studentvev’en

Ulike egenskaper ved problemområdet og anvendelsesområdet

Stabilitet

 • Mål og strategi
 • Strukturer
 • Prosedyrer og retningslinjer
 • Datagrunnlaget

Eks : Lønns- og personal-system, regnskapssystem

systemutviklingslivssyklus faser i systemutviklingsarbeidet
FINF- H -08, Forelesning 26. aug. Arild Jansen. AFIN Systemutviklingslivssyklus –Faser i systemutviklingsarbeidet:
 • Forstudie - Foranalyse :
  • Problem – og mulighetsanalyse - avdekke problemer mm
 • Systemavgrensning og behovsanalyse
  • Se systemet utenfra og klarlegge behov og rammer : tekniske, organisatoriske, økonomiske, juridiske, sikkerhet
 • Systemanalyse -> kravspesifikasjon
 • Systemutforming : (design/konstruere)
 • Realisering og implementasjon
 • Bruk/Drift ,
 • videreutvikling
 • Avvikling

Vi sier her ingen ting om hvordan de ulike faser skal gjøres (metoder, verktøy), hvilke rekkefølge, iterasjon mm

faser i systemutviklingsarbeidet den tekniske siden av problemet
FINF- H -08, Forelesning 26. aug. Arild Jansen. AFIN Faser i systemutviklingsarbeidet: Den tekniske siden av problemet

Analyse: Se systemet utenfra

Beskrive behov og krav: Utarbeid en kravspesifikasjon

Utforming/design : Se systemet innenfra

Skape grunnlag for å realisere systemet gjennom å konstruere en logisk ’modell’

Realisere systemet:

Utvikle: programmere (ev. kjøpe tilpasse ferdig)

Implementere systemet

Installere og konfigurere, gjøre systemet driftsklart

Igangsetting og drift

Avvikling

faser i su arbeidet 2 den organisatoriske siden ou
FINF- H -08, Forelesning 26. aug. Arild Jansen. AFIN Faser i SU-arbeidet -2Den organisatoriske siden (OU)

Problemidentifisering og problemanalyse (diagnose):

Fastsette mål for endringsarbeidet

Klarlegge endringsbehov

Beskrive (utforme) organisatoriske endringer

Nye rutiner, prosedyrer, ansvars- og beslutningsstrukturer etc.

Beskrive opplæringsbehov

Realisere og gjennomføre endringene

Opplæring, motivasjon ,..

Igangsette ny organisasjonsform

faser i su arbeidet 3
FINF- H -08, Forelesning 26. aug. Arild Jansen. AFIN Faser i SU-arbeidet -3
 • Analyse og design hører sammen og kan ikke sees på som helt separate aktiviteter
  • Nye behov og krav vil framkomme under design (og realisering /implementasjon)
  • Læring [i alle faser av arbeidet] er en viktig del av SU-aktivitetene
  • Omgivelsene og rammebetingelsene forandrer seg ofte (alltid) underveis
  • Systemutvikling er ikke kun utvikling av det tekniske system, men like endring av organisatoriske og sosiale forhold i organisasjonen.
noen ulike perspektiver p et informasjonssystem
FINF- H -08, Forelesning 26. aug. Arild Jansen. AFIN Noen ulike perspektiver på et informasjonssystem

Fokus på de formaliserte regler og prosedyrer

Eks. Algoritmer, lovtekster/regler, …

Fokus på informasjon og data

F eks. strukturerte databaser/registre

Fokus på elementer og relasjoner (struktur)

F eks. nettsteder

Fokus på faktiske hendelser – det virkelige liv

Transaksjonssystemer

Fokus på ulike roller og interesser [konflikter]

saksbehandlersystemer, arbeidsflytsystemer, CSCW,..

Dette har konsekvenser for hvordan utviklingsarbeidet bør organiseres og metoder som anvendes

noen analyse og design metoder
FINF- H -08, Forelesning 26. aug. Arild Jansen. AFIN Noen analyse og design-metoder

Funksjonsorientering (FO)

Beskriver hva som skal gjøres:

Eks. lover&regler

Dataorientering (DO)

Beskriver hvilke data datasystemet skal inneholde

Eks: personregister, lagersystem

Hendelsesorientert (HE)

Hvordan reagerer på viktige begivenheter

Transaksjonssystem (billettbestlling )

Objektorientering (O-O)

Objekter som grunnlag for innkapsling av data og operasjoner på disse

Beskriver hvilke data systemet skal bearbeide

Kombinerer særlig FO og DO på en elegant måte

systemer perspektiver og tenkem ter
FINF- H -08, Forelesning 26. aug. Arild Jansen. AFIN Systemer, perspektiver og tenkemåter

Systemer (Dahlbom og Mathiassen, kap. 3)

Teknologi, data, informasjon og kunnskap

Rasjonell versus romantisk tenkemåter

Blant annet inspirert av

Peter Checkland : Soft Systems Methodology

(In System Thinking, Systems Practice)

to verdensanskuelser det rasjonelle versus det romantiske
FINF- H -08, Forelesning 26. aug. Arild Jansen. AFIN To verdensanskuelser -det rasjonelle versus det romantiske

Rasjonalisme - arven fra Aristoteles, Galileo, Descartes, Bacon, Newton, Leibniz,..

Utviklingen av naturvitenskapen

Skille mellom en ’ytre’ (sann) og ’indre’ (sanset) verden

Sann kunnskap er basert vitenskapelig representasjon av virkeligheten (formalisering)

Tenkning er symbolmanipulasjon

Romatikken arven fra Socrates, Platon,

Data blir til informasjon gjennom fortolkning basert på forståelse av bakgrunn og kontekst

Kunnskap utvikles både fra teori og praksis

Noen begreper kan ikke defineres, men forklares ved eksempler

Vekt på kultur, kunst, følelser

datamaskinen kalkulasjon eller informasjonsbehandling
FINF- H -08, Forelesning 26. aug. Arild Jansen. AFIN Datamaskinen -kalkulasjon eller informasjonsbehandling

Utgangspunktet er Descartes mekanistisk systemforståelse

Klar, eksakt og sann representasjon av verden

Verden er stabil

Reduksjonisme, gjentagbarhet/forkastbarhet

Verden oppfattes som en maskin - f eks. som byråkratier med formell arbeidsdeling og styring

Den logiske, analytisk ’tenkende’ maskin (Babbage, Turing, von Newman)

Utgangspunkt i organisk, dialektisk forståelse av virkeligheten’

’Verden’ må forstås som helheter kan bare beskrives ved fortolkning

Virkeligheten er i stadig forandring - uforutsigbar-

Organisasjoner koordineres ved uformell, direkte interaksjon mellom medl.

Datamaskinen som medium for menneskelig samhandling

organisasjonen maskin eller kultur arbeidsdeling og koordinering
FINF- H -08, Forelesning 26. aug. Arild Jansen. AFIN Organisasjonen : Maskin eller kultur Arbeidsdeling og koordinering

Byråkratiet

Nøyaktig beskrivelse av arbeidsoppgaver

Organisasjon som ’optimal algoritme

Stabile omgivelser

Rasjonalitet og effektivitet

Entydige mål

Forutsigbarhet –

Lav usikkerhet

Vertikale informasjonssystemer

Organismen

Lever i dynamisk samspill med omgivelser i stadig endring

Forandring skaper usikkerhet

Liten grad av formalisering

Sjølstendige, men sam-spillende enheter ( ansvar)

Tette nettverk- uformelle strukturer

Horisontale nettverk: E_post, CSCW,..

ulike fagretninger grunnfilosofier 1
FINF- H -08, Forelesning 26. aug. Arild Jansen. AFIN Ulike fagretninger - grunnfilosofier -1

Fokuserer på ulike systemtyper eller ulike deler av systemutviklingen

Software engineering – også omtalt som ’hard systemutvikling

Fokus på lage formaliserte beskrivelser, streber etter en korrekt modeller av virkeligheten

Vekt på formelle språk, metoder og teknikker,

Menneske-maskin er brukergrensesnitt-problem

grunnfilosofier 2
FINF- H -08, Forelesning 26. aug. Arild Jansen. AFIN Grunnfilosofier -2

Sosioteknisk systemutvikling: (eks. på såkalt myk systemutvikling

Vekt på å forstå og fortolke virkeligheten

Likestiller tekniske og sosiale sider av ’systemet’

Systemløsninger er resultat av forhandlinger og kompromiss mellom ulike interesser blant partene i en organisasjon

Systemutvikling må også omfatte organisasjonsutvikling og læring

utviklingsmodeller
FINF- H -08, Forelesning 26. aug. Arild Jansen. AFIN Utviklingsmodeller
 • Også referert til som prosess modell for programvareutvikling
 • Fokuserer på hva som skal gjøres i de ulike delene / fasene og hvor lenge det skal gjøres
 • En utviklingsmodell beskriver
  • Hvilken faser utviklingen består av
  • Hvilken rekkefølge fasene skal komme i
  • Etablerer kriteria for overgang fra en fase til neste (dvs. avslutningskriteria, kriteria for valg og inngangskriteria for de ulike fasene)
 • Representerer ulike tilnærminger til systemutvikling
 • Gjenspeiler også evolusjon av programvareutvikling
slide23
FINF- H -08, Forelesning 26. aug. Arild Jansen. AFIN

System

feasibility

Validasjon

Programvareplaner

og behov

Validasjon

Produktdesign

Verifisering

Detaljert design

Verifisering

Kode

Enhetstest

Integrasjon

Produktverifisering

Implementering

Systemtest

Bruk og vedlike-

hold

Revalidering

Vannfallsmodellen

(med laksetrapper)

fossefalls modellen er utilstrekkelig
FINF- H -08, Forelesning 26. aug. Arild Jansen. AFIN Fossefalls’modellen’ er utilstrekkelig !!
 • Problemet er ikke veldefinert (upresist)
 • Ønsker og behov er uklare/ikke konsistente
 • Rammer og begrensninger er ikke klarlagt
 • Verden er i forandring
  • Brukernes ønsker endrer seg
  • Omgivelsene endrer seg
  • Tekniske forhold endrer seg

Alternative modeller er nødvendig

 • Evolusjonær systemutvikling
 • Eksperimentell systemutvikling
 • Ekstrem programmering
 • .......
utviklingsmodeller forts
FINF- H -08, Forelesning 26. aug. Arild Jansen. AFIN Utviklingsmodeller (forts.)
 • Evolusjonsmodeller: løsningen blir gradvis utviklet basert på erfaring
  • Iterativ systemutvikling: utvikling der omfanget gradvis økes og fasene gjentas
  • Prototyping: en prototype utvikles som til slutt blir systemet
 • Transformasjonsmodeller: antar at høy nivås spesifikasjoner (eks. Algoritmer, regelverk, osv ) kan automatisk bli transformert til spesifikasjoner på lavere nivå (fra formelle spesifikasjoner til programvare)
ulike syn perspektiver p utvikling av is
FINF- H -08, Forelesning 26. aug. Arild Jansen. AFIN Ulike syn/perspektiver på utvikling av IS
 • Konstruksjonsprosess
  • Utvikle et ny teknisk løsning, som et verktøy.
 • Teknisk og organisatorisk forandringsprosess
  • Studentweb, elektronisk ligning, Lånekassa web-baserte søknadsbehandlersystem
 • Erkjennelsesprosess
  • Analyse av organisasjonen: f eks. SAP-prosjekter, ligningsetatens FLID-prosjekt, innføring av kundestøttesystemer i bedrifter
 • Organisasjons-strategisk/politisk prosess
  • F eks. påtvunget innføring av elektronisk kommunikasjon, Telenors: et papirløst kontor
  • Bankenes innføring av sentraliserte IS

Hva var planen versus hva det blir i praksis i praksis?