1 / 75

Velkommen

Håndværksrådet Kursus i Energibesparelse Valdemarskolen, Ringsted 16.01.2008, 30.01.2008, 27.02.2008. Energirådgiver Poul Erik Karlsen, SEAS-NVE Telefon: 7029 2365, E-mail: pek@seas-nve.dk. Velkommen. Program. Del 1: Teori om energi og energibesparelser

zayit
Download Presentation

Velkommen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Håndværksrådet Kursus i Energibesparelse Valdemarskolen, Ringsted 16.01.2008, 30.01.2008, 27.02.2008. Energirådgiver Poul Erik Karlsen, SEAS-NVE Telefon: 7029 2365, E-mail: pek@seas-nve.dk Velkommen

 2. Program • Del 1: Teori om energi og energibesparelser • 12.00 – 13.15 introduktion og teori om energi og energibesparelser • 13.15 – 13.30 Pause • Del 2: Valdemarskolen • 13.30 – 14.00 Gennemgang af energimærkning på skolen • 14.00 – 15.30 Besigtigelse på skolen og efterfølgende opsamling • 15.30 – 15.45 Pause • Del 3:Energi, miljø, indeklima m.v. • 15.45 – 15.30 Energibesparelser, klimaskærm og installationer • 16.30 – 16.45 Miljø og transport • 16.45 - 17.00 Opsamling og evaluering af dagen

 3. SEAS-NVE • Danmarks største kundeejede energi-selskab, 400.000 forbrugere, 550 ansatte. • Levering af energi- og kommunikationsydelser • Landsdækkende elhandel, energirådgivning, energimærkning, projektering, kurser • Realisering af energibesparelser er pålagt af Energistyrelsen i forhold til forsyningsmængde • Vi udfører uvildig kommerciel rådgivning både indenfor og udenfor forsyningsområdet

 4. Bygningsreglement • Bygningsreglement, BR 08, træder i kraft 1. februar 2008 • Fælles reglement for små og store bygninger • Energikrav skærpes fremover (hvert 5. år) • Energikrav boliger, højst: 70 (95) kWh/m2 + arealtillæg • Lavenergiklasse 2: 75 % af energikrav, 50 kWh/m2 • Lavenergiklasse 1: 50 % af energikrav, 35 kWh/m2 • Ved lavenergiklasse 1 og 2 kan der dispenseres for tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning • Ved ombygninger på 25 % eller mere ,skal nye krav følges

 5. Bygningsreglement • Krav til lufttæthed på 1,5 l/s pr. m2 i nybyggeri • Gaskedler, nyttevirkning på mindst 96 % • Oliekedler, nyttevirkning på mindst 91 % • Ventilationsanlæg, skal være med varmegenvinding med en temperaturvirkningsgrad på mindst 65 % • SBI Anvisning 213, ”Bygningers energibehov”, grundlag • Energibehov omfatter, klimaskærm, varmeanlæg, ventilationsanlæg, køleanlæg, varmt vand og pumper • El ganges med faktor 2,5 i beregningerne (CO2 faktor)

 6. U-værdier i BR 08, ved indetemperatur på 15 grader: Bygningsreglement

 7. Varmetabsramme, mindstekrav til U-værdier (15 grader) Bygningsreglement

 8. Energimærkning, generelt • Mange mærkningsordninger skal gøre forbrugerne bevidste om at vælge energirigtigt • Samme principper, skala A-G • Hårde hvidevarer • Pumper • Gaskedler • Oliekedler • Bygninger

 9. Energimærkning, bygninger • Lovkrav fra 1. september 2006, erstatter tidligere ELO • Enfamilieshuse ved salg, gælder i 5 år • Flerfamiliehuse, ejendomme > 1.000 m2, hvert 5. år • Bygninger til handel & service > 1.000 m2, hvert 5. år • Offentlige bygninger > 60 m2, hvert 5. år • Offentlige bygninger skal gennemføre rentable energibesparelser fra energimærket, indenfor 4 år. • Energimærkning skal udføres af energikonsulenter der er godkendt af Energistyrelsen.

 10. Andre tilknyttede ordninger • Krav om periodisk kontrol og eftersyn af kedler, hvert 5. år • Krav om engangseftersyn af varmeanlæg, kedler > 15 år • Eftersyn af kedler og varmeanlæg skal udføres af tekniske eksperter godkendt af Energistyrelsen • Kontrol af ventilationsanlæg med motoreffekt > 5 kW, ny ordning, dato for ikrafttræden er 1. januar 2008 • Eftersyn af ventilationsanlæg skal udføres af firmaer der er certificeret og godkendt af Energistyrelsen

 11. Energimærkning, bygninger • Energimærkning af større bygninger,> 1.000 m2 omfatter: • Besigtigelse, opmålinger, notater, billeder • Isoleringstykkelser og vinduestyper • Fastlægge klimaskærmens U-værdier • Vurdering af konstruktionernes tilstand • Kedler, fjernvarme, varmeanlæg og varmtvandsanlæg • Ventilations- og køleanlæg, type og drift • Belysning, type og regulering • El-, varme-, og vandforbrug

 12. Energimærkning, bygninger • Beregning af energimærke ud fra besigtigelse og tilhørende data, herunder tegninger og beskrivelser • Energimærket er et teoretisk mærke ud fra en bygnings standardbrug og ikke ud fra det faktiske forbrug • Det gør det muligt at sammenligne bygningstyper • Udarbejdelse af energibesparelser med rentabilitet i forhold til forslagenes levetid. • Rentabelt = investering x levetid / besparelse > 1,33 • Beskrivelse af de enkelte konstruktioner og tilstand

 13. Energibegreber • Effekt: Det der står på apparatets/maskinens mærkeplade er dets ydelse • W, kW, MW • Tid: Den tid apparatet/maskinen bruges • sekund (s), time (h) • Energi: Det der aflæses på måleren, altså forbruget • Energi = effekt x tid • Joule (J = W x s), kW x h = kWh • Eks: 3 kW x 2 timer = 6 kWh

 14. Omregninger • Omregning til kWh, uden korrektion for nyttevirkning • 1 liter olie = 10 kWh • 1 m3 naturgas = 11 kWh • 1 kg tørt brænde = 4,8 kWh • 1 MWh = 1.000 kWh • 1 GJ = 278 kWh • 1 MJ = 0,278 kWh • 1 Gcal = 1.163 kWh

 15. TabellerOmsætning imellem forskellige energienheder

 16. TabellerÆldre bygningsreglementers krav til U-værdier

 17. Ordforklaring

 18. Ordforklaring

 19. Ordforklaring

 20. Ordforklaring

 21. Ordforklaring

 22. Ordforklaring

 23. Kuldebroisolering • Nyt fundamentsystem • Kilde: Sundolit

 24. Dampspærre • Dampspærre skal forhindre fugt at trænge ud i konstruktionerne • Kilde: Rockwool

 25. Termografi • Termografi kan afsløre varmeudstråling Varmtvandsbeholder

 26. Termografi • Termografi kan afsløre varmeudstråling Varmerør, ventiler og pumper

 27. Termografi • Termografi kan afsløre varmeudstråling Tasso kedel og brænder set forfra

 28. Termografi • Termografi kan afsløre varmeudstråling Muret facade med vinduer

 29. Termografi • Termografi kan afsløre varmeudstråling/kuldeindfald Dobbelt trædør/udgang i en idrætshal, set indefra

 30. Termografi • Termografi kan afsløre varmeudstråling Dørparti, dobbelt glasskydedør, 1 lag glas Varmeudstråling ud, og træk ind

 31. Spørgsmål? Pause Derefter del 2: Valdemarskolen

 32. Valdemarskolen, oversigtstegning Gymnastiksal sydvest Pavillon Øst J Sydfløj, Aula, mediatek H A Pavillon Vest Pavillon Øst Pavillon Vest G B F C E D Gymnastiksal Nordøst Gymnastiksal Nordvest Nordfløj, hovedindgang

 33. Energimærke, Valdemarskolen

 34. Energimærke, Valdemarskolen

 35. Energimærke, Valdemarskolen • Rentable besparelsesforslag

 36. Energimærke, Valdemarskolen • Rentable besparelsesforslag

 37. Energimærke, Valdemarskolen • Andre ikke rentable besparelsesforslag

 38. Energimærke, Valdemarskolen • Ventilation, status og besparelsesforslag 1

 39. Energimærke, Valdemarskolen • Varmefordelingsanlæg, status og besparelsesforslag 2

 40. Energimærke, Valdemarskolen • Belysning, status og besparelsesforslag 3

 41. Energimærke, Valdemarskolen • Loft og tag, status og besparelsesforslag 5

 42. Energimærke, Valdemarskolen • Loft og tag, status og besparelsesforslag 5, fortsat

 43. Energimærke, Valdemarskolen • Loft og tag, status og besparelsesforslag 5, fortsat

 44. Energimærke, Valdemarskolen • Kælder, status og besparelsesforslag 6

 45. Supplerende data, Valdemarskolen • Energiforbrug og nøgletal

 46. Hovedindgang til Valdemarskolen Supplerende data, Valdemarskolen

 47. Ydervægge Hulmursisoleret Flamingokugler Fare for at isoleringen forsvinder ved renoveringsarbejder med f.eks. Nye vinduer Supplerende data, Valdemarskolen

 48. Ydervægge Fugtigt murværk Opstigende fugt Murværk under terræn Manglende fundament Manglende vedligehold af tagrender og nedløb Supplerende data, Valdemarskolen

 49. Vinduer Hovedsagelig trævinduer Koblede rammer Termoruder Energiruder Plastvinduer Supplerende data, Valdemarskolen

 50. Vinduer Manglende fuger Manglende maling Råd i flere vinduer Supplerende data, Valdemarskolen

More Related