Хоризонт 2020 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Хоризонт 2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Хоризонт 2020

play fullscreen
1 / 89
Хоризонт 2020
188 Views
Download Presentation
hedva
Download Presentation

Хоризонт 2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Хоризонт 2020 Инструмент за МСП - практически аспекти 2014 Димитър Христов Консултант по бизнес развитие

 2. Дневен ред МСП и Хоризонт 2020 Инструмент за МСП Подготовка и кандидатстване Решение за участие - казус Въпроси и отговори

 3. I. МСП и ХОРИЗОНТ 2020

 4. Общ преглед на финансиращите схеми Размер МСП, Развой МСП,Иновации Ниво техн. готовност

 5. ЕВРОПА 2020 - Подпомагане на МСП – интегриран подход

 6. COSME Програма за конкурентоспособност на предприятията и МСП • Достъп до финансиране (капиталови и дългови инструменти); • Достъп до пазари • Подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност и устойчивост на предприятията на Съюза • Подпомагане на предприемачеството (Entrepreneurship Action Plan)

 7. ХОРИЗОНТ 2020 • Програма на ЕС за научни изследвания и иновации - едно от направленията за Интелигентен растеж (451 млд. евро) • Финансов инструмент на ЕК (79 млрд. евро) за внедряване на Съюза за иновации - ключова инициатива на ЕС за глобална конкурентоспособност.

 8. Трите основни цели на ХОРИЗОНТ 2020 Социални предизвикателства (32 млд.) Индустриално лидерство (18 млд.) LEITs Високи научни постижения (26 млд.) ERC, FET Достъп до рисков капитал … Валидизация в голям мащаб Научни изследвания Технологии - НИРД Излизане на пазара Технологии НИРД Прототипи Пилотни проекти

 9. Хоризонт 2020 Подкрепа на МСП: интегриран подход 20 % (8,65 млд. евро) от бюджетната цел за LEITs & SC Иновации в МСП

 10. От проекти за НИРД към проекти за комерсиализация Партньорски проекти по H2020; Цел: R&D (трима участника) Инструментза МСП; Цел: Иновации в МСП (един участник) Евростарс; Цел: интензивна R&D (двама участника) Проекти за НИРД Проекти за пазара

 11. Хоризонт 2020 Ниво на технологична готовност (Technology Readiness Level) Иновации Ниво на финансиране – 70% Изследвания § иновации Ниво на финансиране – 100% 1 3 2 7 8 9 4 5 6 Съблюда- вани общи принципи Формули-рана техн. концепция Концепция доказана в експерим. среда Технолог. проверена в лабора-торни у-я Технолог. проверена в промишл. условия Демонстрирана в промишл. условия Прототип демо в реална среда Завършна и оценена система Успешно функцони-раща система TRL EUROSTARS, др. Иновации Финансиране 50% COSME Пазарна репликация Финансиране 50-80%

 12. II. ИНСТРУМЕНТ ЗА МСП

 13. Области на отворените (обявени) схеми по Инструмента за МСП за 2014 - 2015 • Информационни технологии (open disruptive); • Нанотехнологии, нови материали и производствени технологии; • Биотехнологични индустриални процеси; • Космически изследвания • Медицинска диагностична апаратура и биомаркери • Хранително-вкусова промишленост - преработка и производство на екологични храни; • Синя икономика - аквакултури, океански ВЕИ, морски минерални ресурси и биотехнологии, морски, брегови и круизен туризъм; • Транспорт; • Ниско въглеродни енергийни системи; • Доставка на суровини; • Градска (урбанистична) инфраструктура;

 14. Това не са покани за финансиране на проекти за НИРД…....… • Инструментът: • Изцяло нова схема - катализатор за въвеждане на пазара на обещаващи технологични и нетехнологични иновации; • Схема за бъдещите шампиони на Европа – двигатели на растежа; • Не се изключва НИРД, но фокусът е върху разработката на убедително търговско предложение

 15. Основната новост на Хоризонт 2020 - единствената досега схема на ЕС за самостоятелно кандидатстване от една компания Защо е въведен този специален Инструмент? • Използван опита на САЩ: Small Business Innovation Research (Програма на Американския национален институт по здравеопазване и Американския национален институт за рак - за стимулиране технологичните иновации в частния сектор с потенциал за комерсиализация ) • За високо рискови иновационни идеи с голям пазарен потенциал • За малки, но перспективни проекти (от 1 до 2,5 милиона евро) за самостоятелно участие или за партньорство; • За всички видове иновативни МСП и от всички сектори, • За добре подготвени бизнес планове за инвестиции във всички видове иновации.

 16. Видове иновации БИЗНЕС иновация ОРГАНИЗАЦИОННА иновация ПРОЦЕСНА иновация ПРОДУКТОВА иновация МАРКЕТИНГ иновация ТЕХНОЛОГИЧНА иновация

 17. Да финансира фирмите между фазата на научноизследователската дейност и комерсиализацията. Много фирми трудно получават финансиране в тази междинна фаза. Обикновено публичното финансиране спира при изследователската фаза, а фазата на комерсиализация чрез набиране на финансиране чрез рисков капитал и бизнес ангели изисква фирмите да имат валидиран продукт.

 18. Инструмент за МСП(3 млд.евро) ЦЕЛ: Иновативните МСП в Европа да достигнат до пазара чрез стриктно наблюдаван подход: от идеята - до пазара чрез интензивно подпомагане в трите фази на иновационния процес. Освен финансиране да получат чрез EEN мрежата високо качество менторски и коучинг услуги за прилагане на най-добри стратегии за растеж. Включват всички видове иновации, вкл.нетехнологични, социални и услуги с ясна добавена стойност за Европа. БЕНЕФИЦИЕНТИ:Всички видове иновативни МСП, показващи силна амбиция да се развиват, растат и интернационализират. ПОДХОД: Селекция на ограничен кръг МСП по региони с водеща роля на мрежата EEN по стандартизирани пакети помощ и ключова помощ от специално избрани коучъри / консултанти за стандартизирана помощ по фази на иновативния процес ФАЗИ: • Първа фаза: Предпроектна оценка и анализ на концепцията • Втора фаза: НИРД, прототип, пазарна реплика • Трета фаза: Комерсиализация

 19. Кой може да кандидатства? • Като водеща (управляваща проекта) организация се приема само МСП (изключени са изследователските центрове, университетите или големи фирми, но те могат да са партньори) • Кандидатите са със седалище в ЕС- 27 и в страните, асоциирани с Хоризонт 2020. • Едно МСП може да кандидатства самостоятелно като единствен кандидат или заедно с един или повече други МСП в консорциум.

 20. Концепцията на Инструмент за МСП ? Идея Концепция, ИС, ик. оценка за приложимост, партньори Доставка Демонстрация Пазарна репликация НИРД Развитие Комерсиали-зация Прозорец за МСП Финансови инструменти От идея към концепция Грант до 50 000 евро + подпомагане (коучинг) От концепция към пазарна готовност Грант до 2,5 млн. евро + подпомагане (коучинг) От пазарна готовност към излизане на пазара ПЧ финансиране Идея - - Бизнес план Изработен БП Маркетабилност Пазарен успех Идея Подготовка / коучинг и съдействие - услуги Пазар

 21. Фаза 3 = 2% от бюджета Фаза 3: Комерсиализация Фаза1: Концепция и оценка приложимост Фаза 2: НИРД, демо, пазарна репликация Вход: Идея / концепция „Бизнес план 1" (~ 10 стр.) 10% бюджета Дейности: Доклад за приложимост на концепцията. Оценка на риска, режим на ИС, търсене на партньори, проучване за проект, пилотна апликация. Резултат: подготвен „Бизнес план 2" Вход: „Бизнес план 2" плюс опис на дейностите по Фаза 2 (~ 30 стр.) 88% бюджет Дейности: Развитие, прототипи, тестване, минитюризация, мащабиране, пробни серии, пазарна реплика, пазарно тестване, допълнително изследване Резултат: „Бизнес план 3 - готов за инвеститори" Промоция на инструмента като марка за качество за успешни проекти Улеснен достъп до частно финансиране Съдействие чрез мрежи контакти, обучение, споделяне знания, разпространение, насочване чрез IP Прозорец за МСП за финансови инструменти (дългови и капиталови Възможна връзка за ПЧП / ПЧИ Без пряко финансиране от ЕС 30-50% успех 10% успех Сума: 50.000 € ~ 6 месеца 1-3 (5) M€ финансиране ~ 12 - 24 месеца

 22. Институционална подкрепа от EEN Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3 EEN Начална оценка Регион HR … Улесняване и модериране МСП Инструмент Коуочинг TO/TR EU Funds Помощ при кандидатстване Подкрепа в у-е на проекта Подкрепа за достъп до финанси

 23. Оценка на дейностите на МСП Инструмента Потенциал за комерсиализация и икономическо влияние Иновацията да има ясен пазар Високо ниво на иновативност Целева група - 1- 6% от МСП в Европа или 200 х.бр. – 1,2 млн.бр. Фаза 1 - 10-15 х.бр. годишно Технически да е постижима и по-добра от съществуващите Лесна за ползване от потребителите и за производство от фирмата Потенциал на фирмата да постигне предвидените резултати Плюс: Добавена стойност за ЕС

 24. III. ПОДГОТОВКА И КАНДИДАТСТВАНЕ

 25. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ преди да стигнем до он-лайн формуляра Защо да кандидатствам? Подходящ ли е моя профил за участник? Ще бъда ли успешен кандидат? Кои са обявените теми и какви са сроковете? Каква е проектната ми идея (иновациията) и отговарям ли тя на „критериите“ за успех? Коя е най-подходящата иновативна област от обявените схеми, за която моя проект е приложим и с най-голям шанс да успее? На какво ниво на технологична готовност се намира иновацията (ако е КЕТ)? По коя от двете фази е най-добре да участвам?

 26. 1. Защо да кандидатствам? • Ранг - сред най-добрите в Европа; • Видимост на Европейско и глобално ниво; • Бизнес / мениджмънт коучинг; • Част от широка бизнес мрежа • 70% финансиране (има и изключения). • Без задължение за участие във всички фази на инструмента; • Помощ за по-нататъшно финансиране

 27. 2. Подходящ ли е моя профил? • Иновативно МСП с амбиции за развитие, растеж и интернационализация; • Проектът е част от стратегията ми за развитие • Предимно съществуващо вече предприятие с висок потенциал за растеж; • Възможност за самостоятелно участие;

 28. 3. Предпоставки за да съм успешен? Малко и средно предприятие (самостоятелно или в партньорство) ; Създадено преди няколко години МСП с цел да се комерсиализират знания, усъвършенствани чрез НИРД, за да се достигне обществено търсене или да запълни идентифицирана и вече проучена ниша на пазара Динамично добре развито или дори несъвсем развито МСП, което е идентифицирало нова пазарна възможност и концепция за разработване чрез иновативен продукт или услуга. Мога да докажа, че иновационният проект е от мой основен стратегически интерес и МСП има моята пълна организационна и финансова подкрепа.

 29. 5. Разполагам с първоначален анализ на риска (технологичен, пазарен, финансов и анализ на целия екип) с оглед успешно въвеждане на иновацията на пазара. 6. Иновацията е вече тествана с потенциални потребители и купувачи и сравнително лесно може да се обоснове, че иновацията е потенциално привлекателна за пазара. • Аз и екипът ми имаме добра квалификация и умения в областта , в която кандидатстваме. • Заедно с екипът ми имаме яснота какво ще правим по време на изпълнението на Фаза 1 (дейностите свързани с технологичните, пазарните, финансовите и регулаторните аспекти, и правата върху интелектуалната собственост и изискванията към екипа. 9. Ако иновацията е технологична КЕТ имам технологична готовност – ниво 6 (Фаза 2)

 30. 4. Кои са обявените теми и какви са сроковете

 31. 5. Каква е проектната ми идея (иновацията) и отговаря ли тя на „критериите“ за успех Влияние (предприятието, пазара, обществото Научно и технологично ниво (ниво на иновативонст) Осъществяване / Изпълнение на проекта (екип, опит)

 32. 6. На какво ниво на технологична готовност се намира иновацията (ако е КЕТ)

 33. Инструмент за МСП (Фаза 2) Ниво на технологична готовност Ключови базови технологии 8 9 6 7 1 2 3 5 4 Съблюдавани общи принципи в идейна фаза Формулирана техническа концепция Концепцията е доказана в експериментални условия Технологогията е валидирана в лабораторни условия Технологията е проверена в промишлени условия Технологията е демонстрирана и работи в промишлени условия Прототипът е разработен и демонстриран реална среда Технологията е завъшена с всичките и компоненти и валидирана като система Системата функциониира успешно TRL

 34. 7. В коя фаза да кандидатствам? Каква е степента на готовност?

 35. ФАЗА 1 Цел: Финансова подкрепа за определяне на техническата и технологична осъществимост и търговския потенциал на иновационния проект, необходимите им ресурси и свързаните с него рискове за приложение на иновацията - на тази база се взема решение - дали се продължи с инвестирането по-натам към излизането на пазара.

 36. ФАЗА 1 КАКВО ВКЛЮЧВАКонцепция и пред-проектно проучване (оценка за осъществимост и приложимост) • Предварително проучване (Feasibility study) в т.ч. дейности, които ще бъдат предприети като оценка на технологичния и пазарния потенциал на проектната идея; оценка на осъществимост, оценка на риска, интелектуална собственост, търсене на партньори, пилотно приложение • Кандидатства се с Бизнес план 1 (~10 стр.) - добре структурирана, кратка он-лайн апликация, придружена с информация за резултати от предварителни предпроектни проучвания; • Резултат: Бизнес план 2 • Финансиране: грант до 50 000 евро (70%) • Продължителност: 6 месеца

 37. При приет проект по Фаза 1 • Субсидия от 50 000 € за feasibility study (71 500 €), срокът до 6 месеца, считано от датата на получаване на субсидията. • Възможни резултати по Фаза 1: • Положителен с добре дефинирани постижения и с развит бизнес план (БП 2) за по-нататъшни дейности и комерсиализация - готов за представяне на Фаза 2 за съфинансиране. • Отрицателен - не е необходимо да се реализира този проект.

 38. Какво се финансира във Фаза 1? • Използване и доразвиване на технологични новости, постигнати от предишни проекти / права на ИС (freedom to operate analysis); • Тестване и оценка на пазарен и/или бизнес модел ; • Търсене на партньори (ако е необходимо); • Разработване на "стратегия за комерсиализация" или предварителен проект на иновационния бизнес план. С други думи: Осигуряване на задоволителен отговор на въпроса: "Как този бизнес ще бъде успешен?" • Подробен работен план за кандидатстване по Фаза 2. Това е необходимо, ако резултатът от получаване на субсидия по Фаза 1 води до кандидатстване за финансиране по Фаза 2. • Други подобни задачи • Фаза 1 може да се изпълнява със собствени кадри или да се разчитате на експерти от партньора (ако има), или да се наемат външни експерти по конкретни задачи.

 39. Какво не се финансира по Фаза 1? • Закупуване на материални активи • Маркетинг и реклама

 40. Общи правила за успешно попълване на формуляра • Кратко и съдържателно описание на бизнес концепцията (проекта), чрез ясно изтъкване на техническите и/или иновативните постижения и бъдещите предизвикателства. • Посочени очаквани продукти/решения и техния пазарен потенциал (потребители/клиенти, и как потребностите им ще се удовлетворяват чрез резултата от проекта) • Посочена техническата и/или търговската оценка за осъществимост, която ще бъде предприета във Фаза 1 и евентуалните намерения за финансиране по Фаза 2. • Описано очакваното световно/европейско измерение от гледна точка на адресиране на европейските/глобални предизвикателства и пазари.

 41. Каква информация и готовност да имаме преди участие по Фаза 1 • Информация за това, коя е релевантната покана и съответната за идеята специфична програма • Добре изяснена концепция, лежаща в основата на проекта – предвидени продукти, процеси, услуги и т.н. и предимства на иновацията; • Ясни реалистични и постижими цели на иновационния проект и неговия бизнес потенциал; • Знание какъв напредък носи проекта в контекста на състоянието на най-съвременните решения (state-of-art); • Знание за европейското измерение на проекта по отношение на европейските /глобални предизвикателства и пазари; • Има ли връзка с хоризонталните политики на ЕС;

 42. Какво очакваме от Фаза 1 т.е. от предпроектно проучване? • Посочени конкретни цели на проучването (ясни, измерими и реалистични). Отразена общата картина на разработка, експлоатацията и въздействието. • Обяснен подход с разграничени дейности по оценка на технологична / техническа осъществимост и икономическа приложимост (пазарни проучвания, проучване на клиенти, т.н.)

 43. ФОРМУЛЯРЪТ (10 стр., A4, 11 p.) • 1. НИВО НА ИНОВАТИВНОСТ И КОНЦЕПЦИЯ • Цели • Връзка с работната програма • Концепция и подход • Очаквани резултати • 2. ВЛИЯНИЕ НА ИНОВАЦИЯТА • Очаквано въздействие • Пазари • Предприятие • Показатели за измерване влиянието • Разпространение на резултатите / план за комерсиализация • ИС, нормативна среда и регулации • 3. ВНЕДРЯВАНЕ • Работен план - работен пакети и резултати (feasibility & БП 2) • Управленска структура и процедури • Партньорство (ако е приложимо) • Финанси • 4. КОНСОРЦИУМ - членове на консорциума и/или трети страни • 5. ЕТИКА И СИГУРНОСТ

 44. 1. НИВО НА ИНОВАТИВНОСТ И КОНЦЕПЦИЯ