Komersanta aiztur juma ties bas r ga 2009 gada 29 maijs
Download
1 / 14

Komersanta aizturējuma tiesības Rīga, 2009. gada 29. maijs - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

Komersanta aizturējuma tiesības Rīga, 2009. gada 29. maijs. Zvērināta advokāte Andra Rektiņa-Hitrova. Saturs. Pašreizējais regulējums kreditora aizsardzībā Komersanta aizturējuma tiesību jēdziens Aizturējuma tiesību rašanās un izmantošanas nosacījumi Aizturējuma tiesību rašanās brīdis

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Komersanta aizturējuma tiesības Rīga, 2009. gada 29. maijs' - havily


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Komersanta aiztur juma ties bas r ga 2009 gada 29 maijs

Komersanta aizturējuma tiesībasRīga, 2009. gada 29. maijs

Zvērināta advokāte Andra Rektiņa-Hitrova


Saturs
Saturs

 • Pašreizējais regulējums kreditora aizsardzībā

 • Komersanta aizturējuma tiesību jēdziens

 • Aizturējuma tiesību rašanās un izmantošanas nosacījumi

 • Aizturējuma tiesību rašanās brīdis

 • Aizturējuma tiesību spēkā neesamība

 • Aizturējuma tiesību realizācija

 • Komersanta iespējas novērst aizturējuma tiesību izmantošanu

 • Aizturējuma tiesību priekšrocības


Pa reiz jais regul jums kreditora aizsardz b
Pašreizējais regulējums kreditora aizsardzībā

 • Nodrošinājuma līdzekļi komercvidē: komercķīla, bankas garantija, galvojums u.c.

 • Saistību tiesību aizsardzība atbilstoši CL:

  - tikai tiesas ceļā

  - izņēmums: pašpalīdzība kā aizturējuma tiesība un ķīlāšana

 • Aizturējuma tiesības CL:

  - drīkst tikt pielietota tikai likumā tieši norādītajos gadījumos: noma, īre, patapinājums u.c.

  - jāpastāv aizturētāja prasījuma un aizturamās lietas savstarpējam sakaram

  - lietas aizturētājam nav tiesības savu prasījumu nolīdzināt, lietu atsavinot vai kā citādi izlietojot


Aiztur juma ties bu j dziens kcl 399 pants
Aizturējuma tiesību jēdziens (KCL 399.pants)

Komersanta aizturējuma tiesības ir:

tiesības aizturēt viņa valdījumā esošas otram komersantam piederošās kustamas lietas un vērtspapīrus, kuri atbilstoši otra komersanta gribai uz komercdarījumu pamata ir nonākuši aizturētāja valdījumā


Aiztur juma ties bu ra an s un izmanto anas nosac jumi 1
Aizturējuma tiesību rašanās un izmantošanas nosacījumi (1)

 • Kreditoram (aizturētājam) un parādniekam jābūt komersantiem

  - uz aizturējuma tiesību rašanās brīdi

  - solidāri parādnieki (visi ir komersanti)

 • Kustamai mantai vai vērtspapīriem ir jāatrodas kreditora valdījumā

  – faktiskais valdījums (turējums)

  - iegūts komercdarījumā,


Aiztur juma ties bas ra an s un izmanto anas nosac jumi 2
Aizturējuma tiesības rašanās un izmantošanas nosacījumi (2)

 • Aizturējuma tiesības attiecas tikai uz parādniekam piederošām kustamām lietām un vērtspapīriem

  [priekšmeta īpašnieka maiņa aizturējuma laikā]

 • Var aizturēt arī tādus priekšmetus, kurus kreditors ieguvis savā īpašumā ar pienākumu nodot šo mantu parādniekam


Aiztur juma ties bas ra an s un izmanto anas nosac jumi 3
Aizturējuma tiesības rašanās un izmantošanas nosacījumi (3)

 • Aizturējuma tiesības ir izmantojamas tikai tad, ja otra komersanta saistība ir jau izpildāmaunnav aprobežota nedz ar nosacījumu, nedz ar termiņu

 • Kreditoram ir tiesības neizdot parādniekam kustamo mantu un vērtspapīrus tik ilgi, kamēr nav apmierināts pret parādnieku vērstais kreditora naudas prasījums (Vācijā – “prasījums”)


Aiztur juma ties bas nav izlietojamas
Aizturējuma tiesības nav izlietojamas: nosacījumi (3)

Ja priekšmets, kuru parādnieks ir nodevis kreditoram, ir nodots ar pienākumu ar to noteiktā veidā rīkoties, pamatojoties uz saistību, kuru kreditors uzņēmies pret parādnieku

Piemērs:

kreditors ir starpnieks vai ekspeditors, kurš ir saņēmis mantu pārdošanai vai nosūtīšanai


Aiztur juma ties bu ra an s br dis
Aizturējuma tiesību rašanās brīdis nosacījumi (3)

 • Tiklīdz kreditors atsakās izdot parādniekam piederošos priekšmetus

 • Ar konkludentām darbībām – ja tas tiek pausts tik saprotami, ka parādnieks spēj izlietot savas tiesības novērst aizturējuma tiesību izmantošanu (KCL 399.p.5.d.)


Aiztur juma ties bas nav sp k
Aizturējuma tiesības nav spēkā nosacījumi (3)

 • pret trešo personu, kura uz aizturēto priekšmetu ieguvusi komercķīlas tiesības

 • pret trešo personu, kura pirms aizturējuma tiesību izmantošanas tiesīgā kārtā ieguvusi kādu citu lietu tiesību uz aizturēto priekšmetu


Aiztur juma ties bu realiz cija
Aizturējuma tiesību realizācija nosacījumi (3)

Aizturējums komersantam (aizturētājam) dod tiesības:

 • noraidīt aizturēto priekšmetu izdošanu

 • pārdot aizturētos priekšmetus izsolē ar tiesas starpniecību

  Izņēmums: ja komersanti noteikti vienojušies, ka aizturētājam ir tiesības pārdot aizturētos priekšmetus par brīvu cenu

 • apmierināt savu prasījumu vispirmām kārtām attiecībā pret citām personām, kas ieguvušas ķīlas tiesības pēc aizturējuma izmantošanas


Komersanta iesp jas nov rst aiztur juma ties bu izmanto anu
Komersanta iespējas novērst aizturējuma tiesību izmantošanu

Dodot aizturētājam (kreditoram) pienācīgu nodrošinājumu:

- Uz kustamām lietām, kuras kreditors ir saņēmis kā nodrošinājumu, tas iegūst ķīlas tiesības atbilstoši Civillikuma noteikumiem par rokas ķīlas nodibināšanu

- Nederīgs nodrošinājums: trešās personas galvojums

Izņēmums: aizturētājs piekrīt saņemt šāda veida nodrošinājumuPaldies
Paldies! izmantošanu

Andra Rektiņa-Hitrova

Zvērināta advokāte

Zvērinātu advokātu birojs

RAIDLA, LEJIŅŠ & NORCOUS

Kr. Valdemāra 20

Rīga, LV-1010

Latvija

Tālr.: +371 6724 0689

Fakss: +371 6782 1524

E-pasts: [email protected]

Mājas lapa: www.rln.lv


ad