Komersanta aizturējuma tiesības Rīga, 2009. gada 29. maijs - PowerPoint PPT Presentation

komersanta aiztur juma ties bas r ga 2009 gada 29 maijs n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Komersanta aizturējuma tiesības Rīga, 2009. gada 29. maijs PowerPoint Presentation
Download Presentation
Komersanta aizturējuma tiesības Rīga, 2009. gada 29. maijs

play fullscreen
1 / 14
Komersanta aizturējuma tiesības Rīga, 2009. gada 29. maijs
216 Views
Download Presentation
havily
Download Presentation

Komersanta aizturējuma tiesības Rīga, 2009. gada 29. maijs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Komersanta aizturējuma tiesībasRīga, 2009. gada 29. maijs Zvērināta advokāte Andra Rektiņa-Hitrova

 2. Saturs • Pašreizējais regulējums kreditora aizsardzībā • Komersanta aizturējuma tiesību jēdziens • Aizturējuma tiesību rašanās un izmantošanas nosacījumi • Aizturējuma tiesību rašanās brīdis • Aizturējuma tiesību spēkā neesamība • Aizturējuma tiesību realizācija • Komersanta iespējas novērst aizturējuma tiesību izmantošanu • Aizturējuma tiesību priekšrocības

 3. Pašreizējais regulējums kreditora aizsardzībā • Nodrošinājuma līdzekļi komercvidē: komercķīla, bankas garantija, galvojums u.c. • Saistību tiesību aizsardzība atbilstoši CL: - tikai tiesas ceļā - izņēmums: pašpalīdzība kā aizturējuma tiesība un ķīlāšana • Aizturējuma tiesības CL: - drīkst tikt pielietota tikai likumā tieši norādītajos gadījumos: noma, īre, patapinājums u.c. - jāpastāv aizturētāja prasījuma un aizturamās lietas savstarpējam sakaram - lietas aizturētājam nav tiesības savu prasījumu nolīdzināt, lietu atsavinot vai kā citādi izlietojot

 4. Aizturējuma tiesību jēdziens (KCL 399.pants) Komersanta aizturējuma tiesības ir: tiesības aizturēt viņa valdījumā esošas otram komersantam piederošās kustamas lietas un vērtspapīrus, kuri atbilstoši otra komersanta gribai uz komercdarījumu pamata ir nonākuši aizturētāja valdījumā

 5. Aizturējuma tiesību rašanās un izmantošanas nosacījumi (1) • Kreditoram (aizturētājam) un parādniekam jābūt komersantiem - uz aizturējuma tiesību rašanās brīdi - solidāri parādnieki (visi ir komersanti) • Kustamai mantai vai vērtspapīriem ir jāatrodas kreditora valdījumā – faktiskais valdījums (turējums) - iegūts komercdarījumā,

 6. Aizturējuma tiesības rašanās un izmantošanas nosacījumi (2) • Aizturējuma tiesības attiecas tikai uz parādniekam piederošām kustamām lietām un vērtspapīriem [priekšmeta īpašnieka maiņa aizturējuma laikā] • Var aizturēt arī tādus priekšmetus, kurus kreditors ieguvis savā īpašumā ar pienākumu nodot šo mantu parādniekam

 7. Aizturējuma tiesības rašanās un izmantošanas nosacījumi (3) • Aizturējuma tiesības ir izmantojamas tikai tad, ja otra komersanta saistība ir jau izpildāmaunnav aprobežota nedz ar nosacījumu, nedz ar termiņu • Kreditoram ir tiesības neizdot parādniekam kustamo mantu un vērtspapīrus tik ilgi, kamēr nav apmierināts pret parādnieku vērstais kreditora naudas prasījums (Vācijā – “prasījums”)

 8. Aizturējuma tiesības nav izlietojamas: Ja priekšmets, kuru parādnieks ir nodevis kreditoram, ir nodots ar pienākumu ar to noteiktā veidā rīkoties, pamatojoties uz saistību, kuru kreditors uzņēmies pret parādnieku Piemērs: kreditors ir starpnieks vai ekspeditors, kurš ir saņēmis mantu pārdošanai vai nosūtīšanai

 9. Aizturējuma tiesību rašanās brīdis • Tiklīdz kreditors atsakās izdot parādniekam piederošos priekšmetus • Ar konkludentām darbībām – ja tas tiek pausts tik saprotami, ka parādnieks spēj izlietot savas tiesības novērst aizturējuma tiesību izmantošanu (KCL 399.p.5.d.)

 10. Aizturējuma tiesības nav spēkā • pret trešo personu, kura uz aizturēto priekšmetu ieguvusi komercķīlas tiesības • pret trešo personu, kura pirms aizturējuma tiesību izmantošanas tiesīgā kārtā ieguvusi kādu citu lietu tiesību uz aizturēto priekšmetu

 11. Aizturējuma tiesību realizācija Aizturējums komersantam (aizturētājam) dod tiesības: • noraidīt aizturēto priekšmetu izdošanu • pārdot aizturētos priekšmetus izsolē ar tiesas starpniecību Izņēmums: ja komersanti noteikti vienojušies, ka aizturētājam ir tiesības pārdot aizturētos priekšmetus par brīvu cenu • apmierināt savu prasījumu vispirmām kārtām attiecībā pret citām personām, kas ieguvušas ķīlas tiesības pēc aizturējuma izmantošanas

 12. Komersanta iespējas novērst aizturējuma tiesību izmantošanu Dodot aizturētājam (kreditoram) pienācīgu nodrošinājumu: - Uz kustamām lietām, kuras kreditors ir saņēmis kā nodrošinājumu, tas iegūst ķīlas tiesības atbilstoši Civillikuma noteikumiem par rokas ķīlas nodibināšanu - Nederīgs nodrošinājums: trešās personas galvojums Izņēmums: aizturētājs piekrīt saņemt šāda veida nodrošinājumu

 13. Galvenās komersanta aizturējuma tiesību atšķirības

 14. Paldies! Andra Rektiņa-Hitrova Zvērināta advokāte Zvērinātu advokātu birojs RAIDLA, LEJIŅŠ & NORCOUS Kr. Valdemāra 20 Rīga, LV-1010 Latvija Tālr.: +371 6724 0689 Fakss: +371 6782 1524 E-pasts: andra.rektina-hitrova@rln.lv Mājas lapa: www.rln.lv