balvu rajona partner bas pieredze n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Balvu rajona partnerības pieredze PowerPoint Presentation
Download Presentation
Balvu rajona partnerības pieredze

play fullscreen
1 / 39
Download Presentation

Balvu rajona partnerības pieredze - PowerPoint PPT Presentation

walter
180 Views
Download Presentation

Balvu rajona partnerības pieredze

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Balvu rajona partnerības pieredze 2009.gada 3.decembrī Preiļos

 2. Saturs 1. Balvu rajona partnerība 2. Leader attīstības stratēģija 2009. – 2013.gadam 3. Citi projekti 2009.gadā 4. Secinājumi

 3. 1. Balvu rajona partnerība

 4. Balvu rajona partnerība • Dibināta 2003.gada 21.jūlijā. • 15 dibinātāji. • Šobrīd ir 29 biedri: 18 – NVO; 4 – pašvaldības; 1 – pašvaldības iestāde; 3 – privātpersonas; 2 – uzņēmēji; 1 – saeimas deputāte. • Mūsu logo -

 5. Darbības teritorija Baltinavas, Balvu, Rugāju, Viļakas novadi Avots:http://www.raplm.gov.lv/uploads/filedir/ATR%20karte/ATR_109plus9_novadi_600tk_03-12-2008_new.jpg

 6. Iedzīvotāju skaits - • Baltinavas novads – 1481 • Balvu novads – 15922 • Rugāju novads – 2633 • Viļakas novads – 6589 KOPĀ: 26625 Avots: pašvaldību dati 2009.gada janvāris

 7. Partnerības struktūra Biedru sapulce Koordinatori Valde Izpilddirektors Revidents Valdes priekšsēdētājs

 8. pirmā LEADER pieredze • “Balvu rajona attīstības stratēģija 2006. – 2009.gadam” • Izstrādāta 2006.gadā, apstiprināta 2007.gada janvārī. • Realizēta 2007. un 2008.gadā. • Pieejamais finansējums 106526,67 Ls. • Stratēģijas administrēšanai pieejamais finansējums (līdz 10%): 10652,67 Ls. • Iesniedza 55 projektus, apstiprināti un realizēti 28 projekti.

 9. 2. Leader attīstības stratēģija 2009. – 2013.gadam

 10. Piešķirtais finansējums • Finansējums 2009. – 2013.gadam: 430568,16Ls. • 20 % partnerības administratīvajiem izdevumiem 2009. – 2013.gadam: 86113,63 Ls. • Finansējums 2009.gadam: 87433,23 Ls. • Finansējums vienam projektam:14000,00 Ls.

 11. 4.ass Pasākums 413: Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā 5.1. Aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem. 5.2. Aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro­grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

 12. Rīcības 1. Sociālo pakalpojumu izveidošana un attīstība 2. Uzņēmējdarbības dažādošana 3. Vietējās iniciatīvas grupas centra kapacitātes paaugstināšana 4. Jauniešu centru izveide un attīstība 5. Sporta, tūrisma, atpūtas un brīvā laika infrastruktūras izveide 6. Kultūras, kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana  

 13. 1. Sociālo pakalpojumu izveidošana un attīstība • Pakalpojumu pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, mobilās sociālās brigādes, atbalsta centri sociālā riska grupas cilvēkiem (maznodrošinātie, bērniem no nelabvēlīgajām ģimenēm, jaunām māmiņām, pensionāri, u.c. grupām). • Mini sadzīves pakalpojumu punkti (veļas māja, frizētava, apavu remonts u.c.).

 14. 2. Uzņēmējdarbības dažādošana • Vienkāršota rekonstrukcija, rekonstrukcija, labiekārtošana, nepieciešamā aprīkojuma un materiālu iegāde, kā arī uzstādīšana. • Atbalstīt gan esošu, gan jaunu uzņēmēju aktivitātes -sabiedriskā labuma projektus uzņēmējdarbības dažādošanā, sniedzot pakalpojumus iedzīvotājiem. • Atbalstāmi arī zaļie tirgi, mājražošanas produktu tirdzniecības punkti.

 15. 3. Vietējās iniciatīvas grupas centra kapacitātes paaugstināšana. • Vienkāršota rekonstrukcija, rekonstrukcija, labiekārtošana un nepieciešamā aprīkojuma un materiālu iegāde, kā arī uzstādīšana. • Atbalstu saņems gan esošas VIG, gan jaunas VIG. Rīcība sekmēs gan esošo VIG kapacitātes stiprināšanā, gan jaunu aktivitāšu nodrošināšanā, kā arī atbalstīs jaunu VIG centru izveidi.

 16. 4. Jauniešu centru izveide un attīstība • Vienkāršota rekonstrukcija, rekonstrukcija, labiekārtošana un nepieciešamā aprīkojuma un materiālu iegāde, kā arī uzstādīšana. • Atbalstu saņems esošie jauniešu centri, kā arī tiks atbalstītas jauniešu iniciatīvas jaunu centru izveidošanā.

 17. 5. Sporta, tūrisma, atpūtas un brīvā laika infrastruktūras izveide • Teritorijas un/vai telpu labiekārtošana. Nepieciešamā aprīkojuma un materiālu iegāde. • Atbalstu saņems jaunas infrastruktūras izveidē vai esošās infrastruktūras vienkāršotā rekonstrukcijā un rekonstrukcijā. • Aktivitātes kā bērnu rotaļu laukumu, rotaļu un spēļu istabas radošās darbnīcas, peldvietas, takas, sporta laukuma izveide, sēdvietas, sporta trase, sporta maršruts, tūrisma maršruts, soliņi, skatu torņu izveide, norādes, estrādes celtniecība, u.c.

 18. 6. Kultūras, kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana • Teritorijas un/vai telpu labiekārtošana. Nepieciešamā aprīkojuma un materiālu iegāde. • Atbalsts tērpu, taututērpu, instrumentu iegādei, lai saglabātu Ziemeļlatgalei, Balvu rajonam raksturīgās tradīcijas, dabas objektu sakopšana, izvietojot norādes, soliņus, informācijas stendu uzstādīšana, arhitektūras mantojums, apkārtējās vides vērtības; svētvietas, krucifiksi, vēsturiskie objekti, pieminekļi, piemiņas zīmes, privātie muzeji, kultūras un mākslas objekti, kultūras infrastruktūras nodrošinājums: skaņa, gaisma, krēsli un cits aprīkojums; novadnieku ekspozīciju iekārtošana u.c.

 19. LEADER 2009 – 2013 darbība • Izsludināts pirmais projektu konkurss no 2009.gada 5.jūlija līdz 5.augustam. • Katru gadu ir plānots viens projektu konkurss, ja plānotais finansējums netiek apgūts vienā kārtā, tad tiek sludināta 2.kārta. • Partnerība nosaka kurās rīcībās izsludinās projektu konkursu. 2009.gadā nav izsludināts projektu konkurss 4.rīcībā Jauniešu centru izveide un attīstība .

 20. Potenciālo projektu iesniedzēju informēšana • Sludinājums laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”; • Sludinājumi vietējā laikrakstā “Vaduguns” – 2 sludinājumi; • Jūnijā noorganizēti 5 informatīvie semināri – Balvos, Viļakā, Šķilbēnos, Tilžā un Rugājos; • Jaunāko norādījumu no ZM vai LAD, atbilžu precizējumu nosūtīšana uz e-pastu. • Problēma - mainīja veidlapu, LAD ļoti daudz nezināja un precizēja, kad bija konkrēti jautājumi; • Individuālas konsultācijas pa tālruni vai tiekoties klātienē – jūlijs.

 21. LEADER 2009 – 2013 darbība pēc projektu izvērtēšanas VRG • Noorganizēti 2 grāmatvedības semināri potenciālajiem Leader projektu īstenotājiem un iesniedzējiem. • Noorganizēta 1 darba grupa 3 vietējām rīcības grupām: Balvu, Alūksnes un Madonas. • Plānots izvērtējuma seminārs 11.decembrī par Leader uzsākšanu 2009.gadā.

 22. Darba grupa 3 vietējām rīcības grupām

 23. Finansējums 2009.gadam

 24. Kopā iesniedza 28 projektus. 23 projektus iesniedza biedrības, 4 projektus pašvaldības un 1 projektu uzņēmējs.

 25. Projektu vērtējums Partnerības Leader projektu vērtēšanas komisijas vērtējums.

 26. Projektu vērtēšanas komanda Komandā ir 7 cilvēki: 2 valdes locekļi, 1 biedrs un 4 pieaicinātie speciālisti. Problēma – īsi pirms projektu vērtēšanas uzsākšanas atteicās 2 locekļi, viens pēc paša vēlēšanās, otru ievēlēja saeimā, steidzami vajadzēja meklēt jaunus vērtētājus.

 27. Tipiskākās kļūdas projektu iesniegumos • trūkst zināšanu un iemaņu kā strādāt ar EXEL programmu; • veidlapu pilda pēdējā brīdi un neieliek vajadzīgos ķeksīšus visos logos; • neapmeklēja informatīvos seminārus un nekonsultējās, veidlapa aizpildīta tehniski neprecīzi; • neiepazīstas ar VRG vērtēšanas kritērijiem, nesniedz pilnīgu informāciju aprakstos; • apjukums par to, kādi dokumenti jāiesniedz, ja ir vienkāršota rekonstrukcija, renovācija; • apraksts par to kā izvēlēta konkrētā cena, iepirkuma dokumentācija pirms projekta realizācijas.

 28. 3. Citi projekti 2009.gadā

 29. Pieredzes apmaiņa • Sadarbībā ar Valsts Lauku tīklu noorganizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni • 26. – 27.06.2009. - Pieredzes apmaiņas brauciens „Balvu rajona partnerība izglītības un apmācību seminārs pie Kelmes rajona partnerības Lietuvā” • 17. – 18.09.2009. -Balvu rajona partnerības pieredzes apmaiņas brauciens pie biedrības „Lauku partnerības „Sēlija” Jēkabpils rajonā

 30. Kelmē

 31. Atziņas pēc Kelmes brauciena • darbs sirdij kļūst par uzņēmējdarbību, skolotāja nopērk māju savam priekam, ierīko strausu fermu, viesu māju, sakopj teritoriju. • saimnieko dzimtas: vecvecāki – vecāki – bērni, apgūst darba tikumu no bērnības. • lietuvieši katru lietu prot pasniegt, kaut nekas īpašs tur nav. • vērtīgi iepazīties kā citas valstis apgūst ES finansējumu. • valsts par uzņēmējiem rūpējas vairāk nekā Latvijā. • vairāk lepoties ar to, kas mēs esam. • iespēja izrauties ārpus ierastās vides (īpaši z/s)

 32. Sēlijā

 33. Atziņas pēc Sēlijas brauciena • šādos pieredzes apmaiņas braucienos mēs satiekam Latvijas ZELTA fondu – čaklākos, sirsnīgākos, uzņēmīgākos cilvēkus, kas ir pagasta, biedrības, centra un novada dvēselīte. • svarīgi ir biedrībās iesaistīt pašvaldības pārstāvjus. • jāstrādā, tad izdosies. • ar lielu izdomu un nelielu finansējumu var izdarīt ļoti daudz! • jaunvārdi labieši jeb koordinators sava pagastā un vedējs jeb līderis savā ciemā, pagastā vai novadā. • noskatītā un realizētā ideja – vairāku VRG tikšanās.

 34. Citi projekti • Pieredzes apmaiņas sagatavošana Balvu rajonā Pilvas delegācijai 3. un 4.septembrī. • 2010.gadā uzsāks projekta “Gadalaiki” īstenošanu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā. • Regulāri izsūtām informāciju par projektu konkursiem, semināriem un iespējām. • Konsultējam gan biedrus, gan citus interesentus par projekta iesnieguma veidlapu aizpildīšanu.

 35. 4. Secinājumi • Četros novados ir aktīvas biedrības • Turpinās partnerības iesāktais darbs • Izveidota sadarbība starp NVO un pašvaldību • Izveidota sadarbība starp VIG un VRG • Pieredzes apmaiņas braucienos iesaistītas z/s • Velētos organizēt ne tikai pieredzes apmaiņas braucienus, bet reālus sadarbības projektus

 36. Kontakti: Balvu rajona partnerība Adrese: Bērzpils ielā 1 a Stratēģijas administratīvā vadītāja Vineta Zeltkalne Тālr. 64521029 Mob.tālr. 29373559 e-mail: vinuks1@gmail.com

 37. PALDIES PAR UZMANĪBU!!!